• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De verzekeringsbranche – 5. CONCLUSIES

  5. CONCLUSIES

  We hebben in het voorgaande al in zekere zin geconcludeerd dat
  de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen voor wat betreft
  de verzekeringsbranche niet kunnen worden beantwoord.
  Desalniettemin kan op basis van het voorgaande een aantal
  voorzichtige conclusies worden getrokken. Door de grote onderlinge
  concurrentie in de verzekeringsbranche lijken de
  acceptatievoorwaarden voor sommige verzekeringen steeds soepeler te
  worden. Hierdoor ontstaat er meer gelegenheid tot frauderen.
  Verzekeringsmaatschappijen nemen veel schades als gevolg van fraude
  voor lief. Zij gaan er vanuit dat dit onlosmakelijk met de branche
  is verbonden en dat hierover tegenover de klant niet al te moeilijk
  moet worden gedaan. Vaak vertoont men deze klantgerichte houding
  met name bij hogere schades (van grote ondernemingen) en niet bij
  kleinere schades (van kleine bedrijven en individuele burgers).
  Moeilijk doen impliceert namelijk voor de betreffende maatschappij
  een slechte naam in de verzekeringsmarkt. Het CIS en
  branche-organisaties geven aan dat zij – voorzover zij dat weten en
  uitspreken – over het algemeen niet te maken hebben met criminele
  groepen. Er zou alleen sprake zijn van een toename van het aantal
  fraudes door individuele klanten van verzekeringsmaatschappijen,
  maar deze toename wordt niet met openbare gegevens gestaafd. Wel
  worden diverse malen kleine assurantiebemiddelingsbedrijven genoemd
  vanwege hun kwetsbaarheid voor benvloeding van of overname door
  criminele groepen. De ECD wijst ook op deze kwetsbaarheid.

  Er worden door verschillende auteurs diverse percentages genoemd
  van schade-uitkeringen waaraan fraude ten grondslag ligt. Het is
  onbekend waarop die percentages zijn gebaseerd. In veel
  jaarverslagen en persberichten van verzekeringsmaatschappijen wordt
  de georganiseerde misdaad als bron van alle kwaad naar voren
  geschoven, zonder dat daarvoor concrete feiten naar voren worden
  gebracht. Ook bij navraag naar concrete informatie blijkt die er
  niet te zijn of niet te worden verstrekt.

  Over de achtergronden van de fraudeurs is in de literatuur niet
  veel bekend. De zeldzame studies op dit terrein laten het profiel
  zien van een individuele fraudeur (meestal gewone burgers) en van
  solistisch opererende professionelen. De grotere
  verzekeringsfraudeur is een professional die al vaker voor
  soortgelijke delicten is veroordeeld. Hij is meestal met naam en
  toenaam bekend bij verzekeringsmaatschappijen, werkt vrijwel altijd
  alleen en in een enkel geval met hulp van anderen die een deel van
  zijn winst krijgen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken