• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De verzekeringsbranche – 4.3. Soorten verzekeringen en fraudes

  4.3. Soorten verzekeringen en fraudes

  In hoofdstuk 2 hebben we de volgende typen verzekeringen
  onderscheiden: levensverzekeringen en hypotheken,
  motorrijtuigenverzekeringen, zorgverzekeringen zoals verzekeringen
  tegen ongevallen en ziekte, transportverzekeringen voor zee-, wegen
  luchtvaarttransport, brandverzekeringen, inboedelverzekeringen en
  reisverzekeringen. Van al deze typen verzekeringen zullen we hierna
  aangeven wat er op basis van de literatuur, de zaakanalyses en de
  interviews bekend is over de omvang van fraude en de eventuele
  betrokkenheid van criminele groepen hierbij.

  Levensverzekeringen en hypotheken

  Wat betreft de levensverzekeringen is sprake van een zeer gering
  fraudepercentage. Mensen brengen niet zelden hun partner, vriend of
  anderen om met het doel de verzekeringspenningen op te strijken
  (Cressey en Sutherland, 1967), maar zulke zaken spelen zich in
  Nederland slechts sporadisch af. Er is n fraudezaak bekend waarbij
  de betrokkenheid van frauderende dokters is vastgesteld om een
  claim te ondersteunen voor een valse aangifte van het overlijden
  van diverse personen in n familie. Deze Surinaamse artsen leverden
  valse overlijdensaktes voor een in Nederland wonende vriend met het
  doel de verzekeringspenningen op te strijken. Met betrekking tot
  hypotheken is ook n zaak bekend waarbij een persoon is betrokken
  die een lang strafblad had. Het ging hier om een zaak met de omvang
  van enkele tientallen miljoenen aan hypotheken die niet door
  waardevaste panden werden gezekerd. Over eventuele activiteiten van
  de georganiseerde misdaad is niets bekend.

  Motorrijtuigenverzekering

  De motorrijtuigenverzekering wordt zowel in de literatuur als
  tijdens de interviews met experts verschillende keren een
  fraudegevoelige verzekering genoemd. De aangeleverde zaken
  bevestigen dat beeld. Enkele dossiers van het CIS gaan over fraudes
  van deze verzekering door mannen en vrouwen. Mensen ensceneren,
  majoreren en fingeren om een claim uitbetaald te krijgen. Ook
  hiervoor geldt weer dat over de werkelijke omvang geen feitelijke
  en openbare gegevens bestaan. In n dossier wordt melding gemaakt
  van een zogenaamde autocarrousel die als volgt werkt.

  • koop op legale wijze een (nieuwe of gebruikte) auto in,
   bijvoorbeeld, Engeland;
  • exporteer deze auto naar Nederland; laat de auto daar
   registreren en verzeker de auto bij een Nederlandse
   verzekeraar;

  verzekeringsmaatschappij;
  – laat in Engeland weten dat de auto in dat land is gestolen en
  dien een claim in bij de Engelse

  • exporteer de auto ondertussen van Nederland naar Duitsland en
   laat hem daar registreren en verzekeren;
  • meldt de auto gestolen in Nederland en dien een claim bij de
   Nederlandse verzekeringsmaatschappij;
  • exporteer de auto naar Frankrijk, enz.

  In principe kan deze carrousel lang doorgaan omdat de nationale
  verzekeringsmaatschappijen in Europa van elkaar niet weten welke
  auto zij verzekeren. De criminele groep moet alleen in de gaten
  houden dat zij in n land op een zeker moment slechts n claim
  indient. De winst van deze carrousel bestaat uit de
  verzekeringsuitkeringen van de diverse landen waar men de truc
  heeft uitgehaald. (Hinchcliff, 1994, p. 44). Hoewel vrijwel alle
  verzekeringsmaatschappijen telkens op de proppen komen met deze
  carrousel als voorbeeld van een georganiseerde verzekeringsfraude
  waarbij meer personen zijn betrokken, bestaan er geen concrete
  gegevens over hoe vaak dergelijke carrousels worden uitgevoerd, en
  over de betrokkenheid van de georganiseerde misdaad hierbij.

  Over andere schadeverzekeringen als de zorgverzekeringen,
  transportverzekeringen, brandverzekeringen, inboedelverzekeringen
  en reisverzekeringen bestaat geen inzicht over de aard en de omvang
  van de fraudes daarvan en ook niet over de daders. Of, en zo ja, in
  hoeverre criminele groepen met deze schadeverzekeringen frauderen
  is niets bekend.

  Concluderend kan worden gesteld dat er weinig zicht is op de
  eventuele betrokkenheid van criminele groepen bij
  verzekeringsfraude. Een probleem waar de onderzoeker tegenaan is
  gelopen is dat door de meest belanghebbenden, de
  verzekeringsmaatschappijen, telkens wordt gemeld dat er geen
  enkele analyse van fraudezaken wordt uitgevoerd
  ! De reden van
  deze op het eerste gezicht onbegrijpelijke zaak, is gelegen in het
  feit dat fraudes nog altijd door de maatschappijen als iets
  vanzelfsprekends worden geaccepteerd, dat inherent is aan de
  branche. Eventuele tekorten kunnen toch op alle premiebetalers
  worden verhaald. Premiestijgingen zijn in de schadebranche om die
  reden aan de orde van de dag. Deze worden meestal aan de klant
  verkocht met als reden dat de georganiseerde misdaad op grote
  schaal steelt en fraudeert of dat zeer veel burgers in Nederland
  frauderen met hun reisverzekeringen. Deze beweringen zijn niet op
  enige openbare empirische analyse gebaseerd.

  Omdat zowel wetenschappelijke gegevens ontbreken, er vanuit de
  verzekeringsbranche zelf geen relevante informatie kan worden
  verkregen, er in de Nederlandse politiegegevens geen
  verzekeringsfraudes voorkomen (althans niet op grote schaal en met
  grote bedragen) kan de vraag of georganiseerde misdaadgroepen
  betrokken zijn bij verzekeringsfraudes niet door de onderzoeker
  worden beantwoord.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken