• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De verzekeringsbranche – 4.2. De zaakanalyses

  4.2. De zaakanalyses

  Om de vraag te beantwoorden of de georganiseerde misdaad actief
  is in de verzekeringsbranche, hebben wij de beschikking gekregen
  over drie soorten gegevens: 1) de politile bronnen; 2) de gegevens
  van de Economische Controle Dienst (in het bijzonder het WABB-team)
  en 3) de gegevens van het CIS, de schade registrerende instantie
  van de gezamenlijke verzekeringsmaatschappijen.

  De dossiers die door de regiokorpsen naar de onderzoekers zijn
  opgestuurd, bevatten geen gegevens van criminele groepen die zich
  schuldig maken aan de een of andere vorm van verzekeringsfraude of
  andere, systematische criminele activiteiten met het doel de
  verzekeringsmaatschappijen gelden afhandig te maken. Er zijn ook
  geen andere (landelijke) politile gegevens voorhanden. De
  politile bronnen bieden derhalve geen concrete aanwijzingen voor
  illegale activiteiten van de georganiseerde misdaad in de
  verzekeringsbranche.

  Het WABB-team van de Economische Controledienst is afhankelijk van
  aangifte of van meldingen van gedupeerde verzekeringnemers, de
  verzekeringsmaatschappijen, de branche-organisaties, de politie, de
  SER en justitie. Het team heeft in 1993 (het jaar van oprichting)
  172 zaken in onderzoek genomen, waarvan 133 ordeningsonderzoeken en
  39 fraude-onderzoeken. In 1994 lagen die aantallen op 184,
  respectievelijk 29. In het eerste helft van 1995 werden 62
  ordenings- en 18 fraudeonderzoeken in behandeling genomen. De
  fraudeonderzoeken behelzen grotendeels opsporingen van misdrijven
  als valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering. De daders
  zijn assurantietussenpersonen en incidenteel (medewerkers van)
  verzekeringsmaatschappijen, interne fraude derhalve. De zaken gaan
  meestal over het vals opmaken van verzekeringspolissen met het doel
  de provisie te incasseren, om geldbedragen te onttrekken aan
  depotstortingen, verzekeringsgelden achter te houden of hogere
  premiebedragen te innen. Een ander, wat vaker voorkomend delict is
  het op valse naam of op fictieve personen afsluiten van
  levensverzekeringen. Valsheid in geschrifte kan gebeuren om zelf
  rijker van te worden maar ook om vrienden en kennissen te helpen.
  In n geval is een tussenpersoon aangehouden omdat hij een
  verzekeringsformulier had geantedateerd om toch een inbraakclaim
  gehonoreerd te krijgen. Samenwerking tussen de verzekerde en
  assurantietussenpersonen mag in deze zaak niet worden uitgesloten.
  Verder zijn zaken als verduistering van betaalde premies aan de
  orde of verduistering van uitbetaalde verzekeringsclaims. De daders
  zijn de tussenpersonen in de assurantiemarkt die tijdens hun
  werkzaamheden valsheid in geschrifte plegen en/of gelden van
  verzekerden of verzekeraars verduisteren.

  Ook verzekeringsmaatschappijen zijn als verdachte door het team
  op de korrel genomen. De Vie d’or-zaak is algemeen bekend en heeft
  inmiddels geleid tot een parlementair onderzoek. Een andere
  verzekeringsmaatschappij op het gebied van ziektekosten werd
  strafrechtelijk vervolgd inzake meerbetalingsregelingen en fraude
  met ziektekosten. De overige zaken met verzekeringsmaatschappijen
  betroffen het valselijk opmaken van de jaarrekening en het
  verduisteren van gelden van verzekerden in het buitenland. Deze
  delicten kunnen alle onder de noemer van organisatiecriminaliteit
  worden gerangschikt. Het WABB-team beschikt niet over gegevens
  waaruit zou blijken dat de georganiseerde misdaad in de
  verzekeringsbranche actief is. De fraudes betreffen doorgaans
  incidenten met individueel handelende daders. Er zijn geen gevallen
  bekend waarbij systematisch uitgevoerde fraudes zijn geconstateerd
  door assuratietussenpersonen die in handen van criminele groepen
  zijn gevallen. Zegslieden in de verzekeringsbranche zijn van mening
  dat met name bij assuratietussenpersonen de mogelijkheden liggen
  voor infiltratie van de verzekeringsbranche door criminele groepen.
  Assuratietussenpersonen zijn meestal kleine bedrijfjes, vaak
  een-persoons bedrijven, die relatief eenvoudig onder controle van
  criminele groepen zouden kunnen worden gebracht. Omdat de
  verzekeringsmaatschappijen zich met tussenpersonen niet of
  nauwelijks bemoeien, zouden zij daar pas na enkele fraudes, wanneer
  het te laat is, achter komen. In Den Haag is een zaak bekend
  geworden van een verzekeringsmaatschappij die was opgezet met het
  doel om grote bedragen aan premies binnen te halen en vervolgens
  spoorloos te verdwijnen. Deze fraude bleek door n persoon te zijn
  uitgedacht en uitgevoerd. De opsporingsinstanties waren er echter
  tijdig bij om in te grijpen. Door de Stichting CIS zijn
  vijfendertig complete dossiers ter beschikking gesteld. Deze zaken
  waren voor het merendeel sterk verouderd (1985-1989) en geven geen
  goed actueel beeld van de aard en de omvang van verzekeringsfraude
  in Nederland. Actuele zaken waren niet voorhanden. Dit heeft twee
  redenen. De eerste is dat verzekeringsmaatschappijen zelden
  aangifte doen van fraudes. De kosten van gerechtelijke
  verhaalprocedures die enkele jaren kunnen duren, zijn veelal hoger
  dan de eventuele opbrengsten. Zo is het CIS door de participerende
  maatschappijen de opdracht gegeven de komende periode om die reden
  geen aangiften meer te doen bij de politie. Door deze praktijk
  wordt alleen van de zaken waarvan de verzekeringsmaatschappijen
  vooraf zeker weten dat zij die zullen winnen, aangifte te doen.
  Deze selecte groep zaken kan echter nimmer een representatief beeld
  opleveren van de werkelijke situatie. In de tweede plaats worden
  door de verzekeringsmaatschappijen niet alle fraudezaken om reden
  van vertrouwelijkheid aan het CIS doorgegeven waardoor ook daar al
  een selectieve vertekening in het onderzoeksmateriaal ontstaat.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken