• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 8. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

  8. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

  In ons land is de bouwnijverheid een economische sector waar
  veel geld in omgaat. Er is vrijwel altijd behoefte aan
  bouwactiviteiten. Criminele groepen zouden indien gewenst met
  racketeering een vaste bron van inkomen kunnen krijgen. Het
  bouwproces is en blijft kwetsbaar in Nederland. Standaardiseren in
  de bouwnijverheid is vrijwel onmogelijk. Er moet ter plekke worden
  gebouwd. Bovendien is het bouwproces uiterst arbeidsintensief
  waardoor de kosten per produktie-eenheid erg hoog liggen. Personeel
  moet altijd naar de bouwplaats worden gebracht in tegenstelling tot
  andere bedrijfstakken die hun produktie naar gebieden met de
  goedkoopste arbeidskrachten kunnen verplaatsen. Die kwetsbaarheid
  wordt verhoogd door de grote onderlinge concurrentie.
  Bouwondernemers moeten onder grote tijdsdruk het produktieproces
  uitvoeren. De bouwnijverheid is zeer gefragmenteerd en flexibel.
  Het grote aantal bouwbedrijven biedt aan ruim 330.000 mensen werk.
  De meeste bedrijven hebben nauwelijks zelf personeel in dienst en
  bestaan relatief kort. Dit korte bestaan wordt mede in de hand
  gewerkt door de snelheid waarmee kan worden teruggekeerd in de
  bouwnijverheid. Het is in Nederland vrij eenvoudig als nieuwe
  onderneming tot de bouwnijverheid toe te treden (personeel, kennis
  en kapitaalgoederen zijn makkelijk in te huren of via een katvanger
  te koop). Het aantal faillissementen in de bouwnijverheid is groter
  dan in andere bedrijfstakken. Als gevolg van te weinig kapitaal en
  te gering eigen vermogen lopen veel bedrijven het risico van
  faillissement.

  Bouwondernemers zijn afhankelijk van het aanbod van opdrachten.
  Om die te verwerven, moeten zij zich onderwerpen aan een openbare
  aanbestedingsprocedure die een scherpe calculatie van de kosten
  vereist. Discontinuteit in bouwopdrachten houdt telkens weer een
  gevaar in voor het voortbestaan van een bouwbedrijf. Juist in een
  periode tussen twee opdrachten is een bedrijf kwetsbaar. Er is de
  laatste jaren nogal wat te doen geweest over mogelijke corruptie
  bij politici en ambtenaren tijdens aanbestedingen in Nederland.
  Door journalisten is de aandacht gevestigd op dubieuze praktijken
  die zich in Limburg zouden hebben afgespeeld. Over andere gebieden,
  zoals Brabant wordt geregeld hetzelfde beweerd. Maar er bestaat, en
  wij beperken ons hier tot de bouwnijverheid, geen goed overzicht
  van feitelijke gevallen. De vrijspraak van een burgemeester uit
  Limburg die corrupt zou zijn geweest in zijn contacten met een
  baggeraar, maakt nogmaals duidelijk dat geruchten en de juridische
  werkelijkheid ver van elkaar verwijderd zijn. Het is een van de
  redenen waarom in deze studie het onderwerp van corruptie door
  publieke personen in de bouwnijverheid met grote terughoudendheid
  is behandeld. Er bestaat geen goede officieel geregisteerde
  informatie, ook geen goede vertrouwelijke, over de aard en het
  voorkomen van corruptie in de bouw. Wij moeten ons kunnen baseren
  op het feitelijk voorkomen van dat soort gedrag en niet op
  geruchten en allerlei vormen van kwaadsprekerij. Eenzelfde
  opmerking kan worden gemaakt over het lekken van bouwplannen
  waardoor handige zakenlui en projectontwikkelaars grond voordelig
  opkopen en vervolgens later met flinke winst verkopen. Ook hier is
  vaak sprake van geruchten en verdachtmakingen en soms wel heel
  toevallige gebeurtenissen. Echter, feitelijke kennis op grond
  waarvan een onderscheid kan aangebracht tussen handig
  koopmansgedrag en corruptie door ambtenaren en politici bestaat er
  niet.

  In hoeverre de georganiseerde misdaad zich in Nederland heeft
  genesteld in de bouwnijverheid is in dit rapport als volgt
  beantwoord. Op grond van indicatoren die afkomstig zijn uit
  buitenlandse literatuur op dit gebied is stap voor stap nagegaan of
  criminele groepen aan- of afwezig zijn in de bouwnijverheid. Op
  grond van het ontbreken van slachtofferschap van afpersing,
  brandstichting, bommeldingen en bomaanslagen, van systematische
  diefstallen van bouwmaterialen en -gereedschappen, van geweld tegen
  aannemers en het niet voorkomen van ontvoeringen en liquidaties kan
  worden aangenomen dat criminele groepen niet in de bouwnijverheid
  in Nederland actief zijn. Deze conclusie wordt verder ondersteund
  door het ontbreken van het betalen van protectiegelden en ook door
  het feit dat geen sporen van bekende buitenlandse en allochtone
  criminele groepen in de bouwnijverheid zijn aangetroffen.
  Koppelbazen zijn wel actief, maar uitsluitend op de Duitse markt
  georinteerd. Tenslotte wijst het ontbreken van infiltratie en
  afpersing van vakbonden in de bouwnijverheid in dezelfde
  richting.

  Deze conclusie laat de kwetsbaarheid van de bouwnijverheid voor
  criminele groepen onverlet. Zoals de algemene schets van de
  bouwnijverheid laat zien, deelt de bouw een groot aantal kenmerken
  met die van New York waar criminele groepen deze bedrijfstak
  vrijwel volledig onder controle hebben. Die kenmerken bepalen in
  hoge mate (1) de mogelijkheden voor organisatiecriminaliteit, die
  zoals wij hebben gezien vaker voorkomt dan de officile cijfers
  aangeven; (2) de gelegenheid voor criminele groepen zich op de
  bouwnijverheid te werpen. Want, waarom zouden buitenlandse groepen
  die zo’n lange ervaring hebben in het leegplunderen van de
  bouwnijverheid aan de Nederlandse bouw voorbijgaan? De Italiaanse
  mafia lijkt haar werkgebied niet alleen tot de Zuiditaliaanse
  gebieden te beperken. In Frankrijk en Belgi zijn deze groepen al in
  de bouw gesignaleerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken