• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 5.7. De internationale context

  5.7. De internationale context

  Afval en de verwerking daarvan zijn vanzelfsprekend niet een
  typisch Nederlands probleem. Alle welvarende landen worstelen met
  dezelfde problematiek en zoeken naar aanvaardbare oplossingen voor
  hun afval. Nu bestaan er aanzienlijke verschillen tussen landen wat
  betreft hun wetgeving op het gebied van het milieu en de handhaving
  daarvan. Zo worden afval, afvalverwerking en afvalrecycling in elk
  land anders gedefinieerd. Die afwijkende interpretaties leveren
  speelruimte op om internationaal met afval geld te verdienen. Ook
  zijn er verschillen wat betreft verwerkingscapaciteit van afval en
  wijken de prijzen voor afvalverwerking sterk van elkaar af. Om de
  kosten te drukken zijn Nederlandse afvalverwerkingsbedrijven en
  internationaal opererende afvalmakelaars altijd geneigd te zoeken
  naar plaatsen waar de verwerking van het afval de minste kosten met
  zich meebrengt. Het openstellen van de grenzen tussen EU-landen en
  Oosteuropese landen heeft geleid tot een grote vervoersbeweging van
  afval naar en door die landen. De export van Nederlands afval is
  weliswaar aan vergunningen gebonden maar dat blijkt in de praktijk
  nauwelijks beperkingen met zich mee te brengen. Dit komt doordat in
  de landen waar het afval zijn bestemming vindt, meestal geen of
  nauwelijks serieuze controles worden uitgevoerd. Zonder die
  controles is het papier van de vergunningaanvraag geduldig en kan
  een makelaar zonder risico zo’n exportvergunning aanvragen. Wat
  eigenlijk gebeurt is dat afvalproblemen van landen met een
  strengere wetgeving worden verplaatst naar landen met een minder
  strenge wetgeving. De milieuproblemen nemen in de ontvangende
  landen toe omdat zij vaak niet de beschikking hebben over voldoende
  verwerkingscapaciteit of kwalitatief toereikende
  verwerkingsinstallaties. Aan ontdoeners wordt wel de Nederlandse
  verwerkingsprijs per ton afval in rekening gebracht, maar in
  Oost-Europa zijn de gemaakte kosten slechts een fractie daarvan. De
  winst is voor de makelaar. Het volgende voorbeeld illustreert de
  gevolgen van een internationale context van afvalverwerking.Een
  afvalmakelaar wil een partij zinkafval via de haven Rotterdam naar
  Polen en Brazili brengen onder het mom van recycling. Beide landen
  deelden officieel mee dat verwerking van zinkafval daar onmogelijk
  was of milieuhyginisch niet verantwoord kon worden verwerkt: er
  bleef namelijk te veel giftig afval over na recycling. De
  afvalmakelaar rekende de ontdoeners van het zinkafval f.230,- per
  ton, betaalde het Poolse bedrijf f.80,- per ton en nam het
  herwonnen zink voor eenzelfde bedrag terug. Met de verkoop hiervan
  verdiende de makelaar in Nederland f.1000,- per ton. Uiteindelijk
  was Polen de dupe. Allerlei uiterst giftige stoffen als cadmium en
  zware metalen lagen her en der verspreid op stortplaatsen in Polen
  en de opbrengst was laag.

  De internationale afvalbranche maakt vanzelfsprekend gebruik van
  de havenfaciliteiten in Nederland om afval naar elders te laten
  overbrengen. Afval wordt per containers (die meestal verzegeld
  zijn) via de haven van Rotterdam naar diverse bestemmingen
  afgevoerd. In de veerboot Harold of Free Enterprise bleken
  onverwachts allerlei verzegelde zeecontainers met chemisch afval te
  zitten. Het kan niet anders dan dat scheepsmakelaars en cargadoors
  weet hebben van de internationale legale en illegale zeevaart in
  afval uit en naar Nederland. Controles worden uitsluitend op de
  bill of lading uitgevoerd en vrijwel nooit fysiek. De kosten
  van het stilleggen van de overslag van containers zijn zo hoog dat
  alleen bij zeer ernstige bedenkingen zeecontainers bij uitvoer
  worden opengemaakt (zie ook het rapport over de havens).

  Nederland importeert ook afval wanneer de
  verwerkingsfaciliteiten in het buitenland ontoereikend zijn. Zo
  wordt Duits plastic dat in het uiterst prestigieuze Grne
  Punkt
  programma van onze buren afzonderlijk is ingezameld, in
  Nederland verwerkt. Ook wordt Duitse compost illegaal naar
  Groningen afgevoerd. Het ontbreken van controle aan de grenzen de
  laatste jaren en een zeer fraudegevoelig internationaal
  meldingssysteem hebben de gelegenheid tot illegale afvalverwerking
  in internationale context aanzienlijk vergroot. De rol van
  afvalmakelaars wordt steeds groter en dat kan, zoals wij eerder
  hebben gezien, de kans op milieucriminaliteit aanzienlijk doen
  toenemen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken