• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 5.6. De invloed van de branche-organisaties

  5.6. De invloed van de branche-organisaties

  In paragraaf 5.1 is aangegeven dat de overheid de laatste jaren
  steeds grotere waarde is gaan hechten aan onderhandelingen met
  ondernemingen om de afvalverwerking beter te organiseren. Daartoe
  heeft de overheid het doelgroepenbeleid ontwikkeld waarbij zij als
  gelijkwaardige partner met vertegenwoordigers van elke
  afzonderlijke doelgroep onderhandelt over doelstellingen in het
  milieubeleid. Deze vertegenwoordigers worden ook nadrukkelijk in
  hun hoedanigheid van disciplineerder van hun tak van de
  afvalbranche tegemoet getreden. Deze onderhandelingen gebeuren op
  basis van consensus, wat inhoudt dat de overheid altijd water bij
  de wijn moet doen omdat de branche-vertegenwoordigers zeggen dat
  bepaalde wensen op dat moment (nog) niet kunnen worden
  gerealiseerd. Deze benvloeding door de branche-organisaties gaat
  verder. Ook de beleidsvoorbereiding van de overheid krijgt te maken
  met hun invloed. Zo mag het volgende voorbeeld een en ander
  verduidelijken.Een bedrijf ziet wel wat in de recycling van plastic
  koffiebekertjes. Om winst te kunnen behalen is de aanvoer van grote
  hoeveelheden koffiebekertjes gewenst. Hoe kan zo’n bedrijf de
  aanvoer garanderen? In ieder geval moet het bedrijf op de n of
  andere manier er voor zorgen dat koffiebekertjes niet meer mogen
  worden gestort. In het overleg met de overheid en zijn
  branche-organisatie wordt door de branche-organisatie (waarvan de
  directeur van het bedrijf in het bestuur zit) er bij de overheid op
  aangedrongen dat de stort van koffiebekertjes uit milieuhyginisch
  standpunt onverantwoord is en dat er een inzamelingssysteem moet
  komen. De overheid moet dit idee wel overnemen (want het is goed
  voor het milieu!) en laat het in de beleidsnota’s opnemen en stelt
  vervolgens de afgifte aan het bedrijf verplicht omdat dit bedrijf
  de enige is die zulke hoeveelheden bekertjes kan verwerken. Zo
  heeft het bedrijf via de branche-organisatie zijn zin gekregen door
  een probleem te creren en direct een oplossing aan te bieden.
  Misschien krijgt het van die zelfde overheid daarvoor ook nog
  subsidie!

  Dit voorbeeld van een, op zich genomen legale,
  handelingsstrategie maakt het volgende duidelijk. Door op deze
  wijze te onderhandelen met branche-organisaties vindt een
  verstrengeling plaats tussen de belangen van de branche en die van
  de overheid. Van sturen op afstand kan dan nauwelijks meer sprake
  zijn. En de afvalverwerkingsbranche is door een versnippering van
  specialismen opgedeeld in veel branche-organisaties, bestaande uit
  een klein aantal, specialiseerde, afvalverwerkingsbedrijven (zie
  hoofdstuk 3). Dit betekent dat de overheid soms niet meer weet met
  wie wordt onderhandeld: met de branche of met bepaalde bedrijven.
  Dit komt doordat bedrijven er alles aan gelegen is hun mensen in
  het bestuur van zo’n branche-organisatie te laten opnemen
  Noot . Zo blijken enkele mensen die voor zware
  milieudelicten zijn veroordeeld (zie .6.2) deel te hebben
  uitgemaakt van besturen van branche-organisaties, waarmee de
  minister namens het rijk en gedeputeerden namens provincies hebben
  onderhandeld over een regeling voor afvaltransporten, en namen
  enkele afvalverwerkers uit het westen van het land sleutelposities
  in de NVCA in die met de overheid onderhandelde over de schone (!)
  verwerking van chemisch afval. Deze NVCA is ook betrokken geweest
  bij de certificering van het opruimen van olietanks door een
  malafide afvalverwerkingsbedrijf. De namen van deze personen en
  bedrijven zijn nadrukkelijk verbonden aan het plegen van zware
  milieucriminaliteit.

  Als laatste mogelijke negatieve zijde van branche-organisaties
  kan worden genoemd het feit dat sommige bedrijven onder de vlag van
  certificering buiten spel kunnen worden gezet. De besturen bestaan
  zoals gezegd vaak uit directieleden van de grotere
  afvalverwerkingsbedrijven die daardoor in zekere zin zelf kunnen
  bepalen wie zich bij die branche mag aansluiten. Ook hier geldt
  weer dat zo’n gegeven tweeledig kan uitpakken. Het is denkbaar dat
  door certificaten aan bepaalde bedrijven te weigeren de branche
  malafide bedrijven kan uitsluiten. Maar het is ook denkbaar dat
  onder het mom van certificering bepaalde bedrijven uit

  concurrentie-overwegingen buiten spel worden gezet door
  bedrijven die in besturen van die branche-organisaties zijn
  vertegenwoordigd. In dat geval slagen malafide bedrijven erin
  bonafide bedrijven buiten de deur te houden!

  De invloed die branche-organisaties hebben op de afvalverwerking
  in Nederland komt speciaal tot uitdrukking in de zogenaamde
  Sturingsorganen of Sturings-NV’s. Dit zijn vormen van
  PPP-constructies (Public-Private-Partnerships), op
  privaatrechtelijke leest geschoeid, die tot doel hebben de
  afvalstromen te sturen en het nemen van initiatieven tot de
  realisatie van nieuwe verwerkingsinstallaties. De sturings-NV’s
  zijn opgericht nadat Nederland in vijf afvalregio’s is verdeeld. In
  deze sturingsorganen participeert de overheid samen met de
  branche-organisaties om de makelaarsfunctie te vervullen en de
  afvalstromen zo goed mogelijk te stroomlijnen. In de
  sturingsorganen wordt bepaald welk deel van het afval kan worden
  gestort en welk deel kan worden verbrand. Het is dus zaak als
  afvalverwerkingsbedrijf invloed uit te oefenen in zo’n
  sturingsorgaan omdat daarmee de kosten kunnen worden gereduceerd
  (storten is immers goedkoper!). Van Vugt, Boets en Berends (1994,
  55) noemen enkele gevaren van deze sturingsorganen voor de
  Nederlandse overheid. Het is volgens hen niet uit te sluiten dat de
  overheid zich daarin met malafide afvalverwerkers inlaat, een punt
  dat al eerder hier is genoemd. De expertise van de
  overheidsvertegenwoordiger en van de deelnemende afvalverwerkers
  verschilt sterk waardoor de overheid niet altijd serieus wordt
  genomen en/of tegen wordt uitgespeeld. Er wordt een
  afhankelijkheidspositie geschapen omdat de private organisaties de
  middelen investeren, er bestaat geen democratische controle en
  grote bedrijven krijgen een onevenredig grote invloed waarmee
  kleine afvalverwerkers uit de markt kunnen worden gewerkt. Dit
  laatste biedt mogelijkheden om een monopoliepositie te verwerven en
  de prijzen voor afvalverwerking flink op te schroeven, zoals in
  Friesland te zien was met de OLAF (Balker en Friso, 1993; Bosma,
  1992) en in Noord-Holland met de NV ACP Noot . Ook de
  CRI waarschuwt voor deze sturingsorganen (CRI, 1992). De CRI is
  eveneens van mening dat de overheid in deze organen een
  onduidelijke rol speelt, zodat een belangenverstrengeling kan
  optreden. Bovendien attendeert de CRI op de aantrekkelijkheid voor
  een bedrijf om in het bestuur van zo’n sturings-NV plaats te nemen.
  Een voorbeeld van het voordeel dat kan worden behaald door
  participatie in een sturingsorganisatie door een
  afvalverwerkingsbedrijf X, kan dat verduidelijken.Stel een bedrijf
  X heeft een quotum van het Sturingsorgaan gekregen voor de
  verbranding van 25.000 ton brandbaar bedrijfsafval met een laag
  organisch stofgehalte. Het bedrijf X voert echter jaarlijks totaal
  45.000 ton brandbaar bedrijfsafval af. Hiervan bestaat 5.000 ton
  uit brandbaar bijzonder afval. Bedrijf X voert ook nog eens
  5.000tonhuishoudelijk afval af. Het verwerken van het brandbaar
  bijzonder afval en van het huishoudelijk afval bij de AVI kost
  f.230,- per ton. Door het brandbaar bijzondere afval en het
  huishoudelijke afval als Sturingsorgaanafval aan te bieden bij de
  AVI hoeft bedrijf X slechts f.130,- te betalen, terwijl voor
  f.230,verwerkingskosten aan zijn eigen klant in rekening kan worden
  gebracht. Er is dan nog 25.000 – (2 x 5000) = 15.000 ton van het
  Sturingsorgaan quotum over. Hiervoor wordt 15.000 ton brandbaar
  bedrijfsafval met een laag organisch stofgehalte naar het
  Sturingsorgaan gebracht. Vervolgens zit het bedrijf X nog met een
  rest van 25.000 ton brandbaar bedrijfsafval met een laag organisch
  stofgehalte. Dit afval dient eigenlijk te worden verbrand door de
  AVI, maar omdat er een beleidsmatig berekend verbrandingscapaciteit
  tekort is, kan dat afval ook worden gestort. Aangezien storten
  f.100,- per 1.000 kilo goedkoper is, wordt uiteraard gestort. Op
  deze wijze krijgt de AVI 10.000 ton afval minder te verwerken en
  wordt afval gestort in plaats van verbrand. Dat laatste is nu juist
  tegen de intenties van de provincie die het Sturingsorgaan juist
  mede heeft opgericht om zulke praktijken te voorkomen. Bedrijf X is
  er wel 10.000 ton x f.100,- = f.1.000.000,- rijker van
  geworden.

  Dit voorbeeld laat zien dat deelname aan sturingsorganen voor
  afvalverwerkers uit financieel oogpunt interessant is. Daarmee
  kunnen zij zelf in de dagelijkse praktijk hun afvalstromen sturen
  zonder dat de overheid daar met de neus bovenop staat. De
  branche-organisaties verzorgen het traject met de overheid in een
  vroeger stadium: zij oefenen invloed uit op de wet- en regeleving,
  de vergunningverlening, de vergunningsvoorwaarden, de prijzen en
  het ontstaan en voortbestaan van gedoogsituaties door met de
  overheden van verschillend niveau (rijk, provincie en gemeente) te
  onderhandelen. In combinatie met de sturingsorganen beheersen de
  afvalverwerkers hun handel en wandel.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken