• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 5.5. De rol van afvalmakelaars

  5.5. De rol van afvalmakelaars

  In de wereld van de afvalbranche is een bijzondere plaats
  ingeruimd voor de afvalmakelaar. Dit is een persoon of een
  onderneming (in BV-vorm) die bemiddelt tussen de diverse partijen
  binnen de afvalketen. Wanneer een bedrijf af wil van gevaarlijk
  afval, dan kan die onderneming een afvalmakelaar inschakelen die er
  voor zorgt dat een afvaltransportbedrijf dat afval komt ophalen en
  vervolgens deponeert bij een daartoe gequipeerd verwerkingsbedrijf.
  De afvalmakelaars weten waar nog verwerkingscapaciteit is, wie
  ruimte over heeft voor het transport en waar eventueel de
  verdiensten kunnen liggen. Hij of zij, en doorgaans zijn dat
  ondernemingen die uit niet meer dan een of twee personen bestaan,
  heeft veel kennis van de afvalketen en voor deze kennis moeten
  bemiddelingskosten worden betaald. In veel gevallen kopen makelaars
  het afval zelf tegen het hoogste ontdoenerstarief en gaan zij op
  zoek naar een verwerkingplaats met de minste kosten.

  Op zich is daarop natuurlijk niets aan te merken en gebruikelijk
  voor meer branches in het economische leven. Makelaars vervullen
  een nuttige functie omdat zij aanbod en vraag op elkaar afstemmen
  en daardoor de afvalmarkt met hun bemiddeling kunnen optimaliseren.
  Het cruciale punt bij afvalmakelaars is echter dat zij hun
  bemiddeling het liefst onder strikte geheimhouding (moeten)
  uitvoeren Noot . Doen zij dat niet dan is hun rol zo
  uitgespeeld omdat andere afvalverwerkingsbedrijven de route van het
  afval dan zelf overnemen om daarmee hun eigen kosten te reduceren.
  Deze geheimhouding maakt hen relatief ongrijpbaar en
  oncontroleerbaar. Zij kunnen grote illegale afvoerlijnen
  organiseren van, meestal gevaarlijk, afval en zijn strafrechtelijk
  vrijwel ongrijpbaar (Van Zeben, 1995). Omdat de ontdoeners vaak al
  blij zijn van het gevaarlijke afval af te zijn en zich niet meer
  verantwoordelijk voelen voor wat er met hun afval in werkelijkheid
  gebeurt, kunnen makelaars relatief ongestoord hun gang gaan. Vaak
  wordt door hen het afval naar buitenlandse afvalverwerkers
  gebracht, die meestal de vereiste verwerkingscapaciteit niet hebben
  of niet in staat zijn een adequate afhandeling te verrichten. Zo
  was er een strafzaak in 1992 waarbij een afvalmakelaar voor de
  rechtbank van Den Bosch terecht stond omdat hij illegaal afvalolie,
  slakken en vliegassen afkomstig uit Nederland en Duitsland had
  gexporteerd naar Belgi. De ontdoeners van het afval werd
  voorgespiegeld dat hun afval naar Frankrijk zou worden gebracht om
  te worden verwerkt in de wegenbouw en de asfalt- en
  cementindustrie. In werkelijkheid werd het afval door de makelaar
  illegaal op diverse lokaties in Belgi gestort. Op deze wijze werden
  grote sommen geld verdiend die via een Engels bedrijf werden
  doorgesluisd naar een bank in Luxemburg. Makelaars kunnen
  beschikken over vergunningen op naam waarmee zij ontheffing krijgen
  bepaalde hoeveelheden afval te storten in plaats van te verbranden.
  Deze ontheffingen bieden gelegenheid winsten te maken. Zo wil
  bijvoorbeeld een industrieel bedrijf X een partij afvalstoffen
  laten afvoeren voor f.300,- per ton. Een afvalmakelaar kan al dan
  niet via een (onterecht verkregen bijzondere) ontheffing die op
  zijn naam staat, zorgdragen voor afvoer naar een composteerbedrijf
  voor de kostprijs van f.150, – per ton. De helft dus. De
  afvalstoffen worden afgehaald en komen via dat transportbedrijf bij
  een composteerder. Dit bedrijf mengt de stoffen illegaal wetende
  dat de vrijgekomen compost niet aan de eisen voldoet. Het bedrijf
  krijgt daarvoor een onkostenvergoeding en het afval wordt op deze
  wijze via illegale kanalen als compost afgezet met behulp van en
  onder regie van de afvalmakelaar. De

  ontheffingsvergunningen waarover de makelaar beschikt zijn
  meestal verkregen door het aanbieden van verkeerde monsters en
  valse informatie aan de verstrekker van de vergunning.
  Afvalmakelaars kunnen illegaal blijven opereren omdat de ontdoeners
  na afgifte niet meer verantwoordelijk zijn – en ook niet meer
  voelen – voor hun afval. Meestal hebben de makelaars de beschikking
  over transportfaciliteiten of goede connecties met
  transportbedrijven, die niet op de hoogte zijn van wat zij
  vervoeren. Zij opereren juist vaker in internationaal verband omdat
  daarmee hun verdiensten groter zullen worden en moeilijker zijn te
  controleren door de verschillende, naast elkaar werkende, nationale
  opsporingsinstanties.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken