• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 5.4. Convenanten

  5.4. Convenanten

  De zelfregulering in de afvalverwerkingsbranche gaat de laatste
  jaren eveneens hand in hand met de inzet van het beleidsinstrument
  van de convenanten. Convenanten zijn schriftelijk vastgelegde
  afspraken tussen de overheid en, in dit geval, de afvalbranche over
  de te bereiken milieudoelstellingen. Bij de totstandkoming van een
  convenant speelt de overheid een gelijkwaardige rol waarbij wordt
  gestreefd naar consensus tussen de partijen. Pleijte en Geleuken
  (1994, 93) concluderen over het milieuconvenant het volgende: Of
  de huidige convenanten verdienstelijk zijn voor het milieubeleid is
  zeer twijfelachtig. Het afsluiten van convenanten kost veel tijd,
  terwijl onduidelijk is wat precies is overeengekomen
  .Aan
  convenanten zijn zeer zeker nadelen verbonden. Nadelen die door
  malafide afvalverwerkers in hun voordeel kunnen worden uitgebuit.
  Zo bindt een convenant partijen te weinig en biedt het geen
  juridische waarborgen zoals wetgeving die garandeert. Op de
  naleving van convenanten staan geen sancties (hoogstens binnen de
  branche), mede omdat er nauwelijks of geen controle is geregeld. In
  convenanten worden doorgaans alleen doelvoorschriften aangegeven en
  geen middelenvoorschriften. Het staat de branche dus vrij deze zelf
  te bepalen. Convenanten lijken op het eerste gezicht aantrekkelijk
  ten opzichte van wetgeving. Deze aantrekkelijkheid verdwijnt echter
  wanneer de lange onderhandelingsduur in ogenschouw wordt genomen.
  Vaak is de teleurstelling na afloop groot omdat alleen maar
  doelstellingen in het convenant zijn opgenomen die door de
  afvalbranche toch al zijn bereikt. Ook is te zien dat de overheid
  door een gelijkwaardige partner te willen spelen vaak door de
  branche-organisaties niet meer serieus wordt genomen (zie ook
  .5.6). Ten slotte kan als nadeel van convenanten worden genoemd dat
  zij vaak met specifieke branche-organisaties worden afgesloten.
  Hierdoor bestaan slechts convenanten per afvalstof of per deel van
  de afvalketen, waardoor er allerlei gaten in de regeling van de
  hele afvalketen kunnen ontstaan. Gaten waarvan kwaadwillenden
  gebruik kunnen maken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken