• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – Inleiding – INLEIDING

  Gerben Bruinsma (Universiteit Twente)Frank Bovenkerk
  (Rijksuniversiteit Utrecht)

  INLEIDING

  Bij georganiseerde misdaad, ook volgens de definitie die ten
  grondslag ligt aan deze gehele serie rapporten ten behoeve van de
  Parlementaire Enqutecommissie Opsporingsmethoden, gaat het in de
  eerste plaats om de produktie en handel van illegale goederen en
  diensten, en uit dien hoofde heeft deze vorm van criminaliteit
  niets te maken met het gevestigde bonafide bedrijfsleven. Veruit de
  meeste misdaad die in deze serie wordt beschreven heeft betrekking
  op de import en handel van soft en hard drugs en met de handel in
  wapens en vrouwen.

  Systematische misdaad die haar basis heeft in de sfeer van de
  illegaliteit, kan zich echter ook manifesteren in de legale takken
  van handel en nijverheid. Dat kan op uiteenlopende wijzen gebeuren.
  Met Martens (1986) onderscheiden we twee hoofdvormen van mogelijke
  betrekkingen tussen de georganiseerde misdaad en het bedrijfsleven.
  Deze relatie kan parasitair van aard zijn wanneer de eerste
  uitsluitend profiteert en de betrokken bedrijven tot slachtoffer
  maakt. Zij kan echter symbiotisch zijn en dan profiteren
  beide partijen ervan door samen te werken. Dit alles moet worden
  afgezet tegen typen van criminaliteit waarbij het bedrijfsleven
  betrokken kan zijn: witte-boordencriminaliteit in de zin dat
  individuele (hooggeplaatste) figuren in het bedrijf zich ten eigen
  bate verrijken, en corporate crime of
  organisatiecriminaliteit wanneer leden van een gerespecteerde en
  bonafide organisatie misdrijven, individueel of groepsgewijs,
  plegen binnen het kader van de uitoefening van organisatorische
  taken (Van de Bunt, 1992, p. 6). In beide gevallen wordt de
  georganiseerde misdaad daar als aparte instantie buiten gehouden en
  deze vormen van misdaad vallen om die reden buiten ons
  onderwerp.

  De eenvoudigste vorm van parasitisme is afpersing door criminele
  groepen van het bedrijfsleven door middel van dreiging met geweld
  of door ontregeling van het produktieproces. Afpersing kan
  incidenteel voorkomen (bijvoorbeeld bij produktafpersing), maar het
  gaat hier om een systematische criminele activiteit over een
  langere periode. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer
  misdadige organisaties op vaste basis straatbelasting verlangen van
  ondernemers die opereren binnen het territorium dat zij als het
  hunne beschouwen. Nieuwgevestigde horeca-ondernemers worden in
  verschillende Nederlandse steden wel bezocht door organisaties die
  dwingend aanbieden om in dit gebied de bescherming van de openbare
  orde voor hun rekening te nemen. Dit geschiedt tegen regelmatige
  betaling en met het doel moedwillige vernieling te voorkomen.
  Andere vormen van systematische afpersing zijn fraude ten koste van
  de onderneming of systematische oplichting van
  verzekeringsmaatschappijen. Ingewikkelder zijn vormen van afpersing
  die in de Verenigde Staten racketeering worden genoemd.
  Doorgaans heeft de criminele organisatie een vitale schakel in
  handen gekregen in de sfeer van toeleverende bedrijven en eist zij
  een exuberante vergoeding voor verdere levering. Berucht zijn
  cementfabrieken zonder welke het bouwbedrijf niet verder kan werken
  of manipulatie van plaatselijke vakbonden zonder welke de
  werknemers niet op komen dagen. Door middel van racketeering brengt
  de georganiseerde misdaad niet n of enkele bedrijven onder haar
  controle, maar een gehele branche. Op deze wijze wordt de
  georganiseerde misdaad een factor van politieke en economische
  betekenis. We onderscheiden daarom verschillende gradaties van
  parasitaire verwevenheid: afpersing als incident, als systematische
  activiteit, en als strategisch middel om een hele bedrijfstak onder
  controle te brengen. Indien het bedrijfsleven en de onderwereld
  samenspannen in de vorm van een incidentele of duurzame symbiose,
  kan het initiatief uitgaan van een van beide partijen. Het
  initiatief gaat uit van het bedrijfsleven wanneer een directeur of
  directie uit de bedrijfsproblemen tracht te raken door de hulp in
  te roepen van de plaatselijke mob. Als hun legale
  kredietmogelijkheden uitgeput zijn, kunnen ze in deze sfeer tegen
  woekerrente kapitaal krijgen (loan sharking); als zij een
  concurrent uit willen schakelen kunnen zij zich tot een organisatie
  wenden die bereid is bedrijfsspionage te plegen of intimiderend op
  te treden; als ze de winst weer op peil willen brengen kunnen zij
  zich wenden tot smokkelorganisaties en hun infrastructuur ter
  beschikking stellen. Het initiatief komt van de andere kant als de
  georganiseerde misdaad automobielbedrijven vraagt wagens te
  verhuren op grond van voor haar gunstige lease-contracten; als zij
  horeca-gelegenheden uitzoekt als plaats van samenkomst of als plek
  om drugs te verkopen; als zij van bedrijven vraagt opslagruimtes
  ter beschikking te stellen om gesloten of gesmokkelde waar te
  verbergen; als zij uitzoekt welke transportbedrijven zodanig in
  financile moeilijkheden verkeren dat zij zijn over te halen te
  helpen bij de smokkel van wapens, drugs of mensen. Bedrijven in
  moeilijkheden kunnen zich geconfronteerd zien met aanbiedingen die
  je niet kunt weigeren, maar ook ondernemers die moreel zwak in hun
  schoenen staan en die hun wel renderende bedrijf
  om reden van extra winst, macht of prestige willen zien groeien,
  kunnen voor de verleiding bezwijken. Een symbiotische relatie kan
  ontaarden in de volledige controle van een bedrijfstak door de
  georganiseerde misdaad en kan een machtsfactor van betekenis
  worden. Hier zijn dezelfde drie gradaties van verwevenheid te
  onderscheiden: eenmalige samenwerking, langdurige symbiose, en het
  controleren van een hele bedrijfstak. Parasitaire en symbiotische
  relaties kunnen in elkaar overgaan. Een misdaadorganisatie die zich
  ten koste van een aantal bedrijven of een hele bedrijfstak heeft
  verrijkt, kan besluiten met die bedrijven mee te doen en later
  zelfs geheel legaal te gaan werken. Dat laatste is in de Verenigde
  Staten vele malen aangetoond (zie hieronder), maar in Nederland nog
  niet. Het omgekeerde treft men wel veelvuldig aan: de ondernemer
  gaat met de onderwereld in zee, maar merkt na enige tijd dat hij
  (via chantage of intimidatie) moet gaan dansen naar de pijpen van
  de misdadige baas. Een ondernemer vertelde ons het volgende
  verhaal:Een handelaar in mijn vaderland waar ik vanuit Nederland
  regelmatig zaken mee deed, hield op een gegeven moment op met
  betalen. De tijden waren slecht en heel wat ondernemers dreigden
  daar failliet te gaan. Zijn schuld was zo hoog opgelopen dat ik
  zelf dreigde onderuit te gaan en daarom was ik gedwongen om
  maatregelen te treffen. Had de kwestie zich in Nederland afgespeeld
  dan zou ik hem een proces aandoen, maar in mijn vaderland heeft dat
  geen enkele zin. Het kan jaren duren voordat de zaak voorkomt en
  met de grote inflatie die daar heerst, zou ik toch niets hebben
  overgehouden. Zoals veel ondernemers dat doen in mijn positie, ben
  ik toen naar hen toegegaan en ik heb ze gevraagd of zij konden
  zorgen dat ik mijn geld kreeg. Dat lukte ze, ik kreeg het meeste
  terug, maar vanaf dat moment was ik geen eigen baas meer, want zij
  wilden van toen af bepalen met wie ik zaken zou doen en welke
  transportfirma’s voor mij zouden werken.De affaire is deze
  ondernemer slecht bekomen omdat hij op beschuldiging van smokkel
  terecht is gekomen in de Nederlandse gevangenis. De symbiotische
  relatie gaat gemakkelijk over in een parasitaire wanneer de
  belangen van beide partijen op korte termijn overeenstemmen, maar
  niet op lange termijn. Een legale ondernemer tracht zijn bedrijf in
  stand te houden, winst te maken en zijn personeel in dienst te
  houden. Het doel van de criminele organisatie is zo veel mogelijk
  geld te verdienen en wordt niet gehinderd door overwegingen van
  continuteit en moraliteit. Deze overweging speelt op het niveau van
  de gehele bedrijfstak. Samenwerking met de georganiseerde misdaad
  kan een aantal bedrijven van de ondergang behoeden of bedrijven aan
  superwinsten helpen: dit veroorzaakt altijd oneerlijke concurrentie
  en verstoring van het marktmechanisme en dat maakt de
  concurrentiepositie van de branche als geheel, zowel ten opzichte
  van andere soortgelijke branches als ten opzichte van dezelfde
  branche in het buitenland, op de lange termijn zwakker. Wij gaan
  uit van het principile verschil tussen bona fide ondernemers en
  misdaadondernemers. De bona fide ondernemers beogen winstbejag
  volgens de regels die in de betreffende economische sector gelden.
  De misdaadondernemers richten bedrijven op om winst te maken door
  de regels te overtreden. De scheidslijn tussen beide typen is in de
  praktijk niet altijd makkelijk aan te geven. Enkele Amerikaanse
  onderzoekers relativeren het onderscheid dan ook (Smith, 1991).
  Niettemin kan men in theorie volhouden dat sprake is van een
  continum. Aan het ene uiterste staat de strikt legaal werkende
  ondernemer; daarna volgt de ondernemer die in beginsel legaal werkt
  maar die zich voor een deel van zijn activiteiten verlaat op de
  georganiseerde misdaad; dan volgt de ondernemer die zijn firma
  heeft opgezet met de bedoeling illegaal te werken, maar die een
  legale faade voert; en tenslotte zijn er ondernemers die geheel
  illegaal opereren. Alvorens in te gaan op de vraag of het
  Nederlandse bedrijfsleven bij de georganiseerde misdaad betrokken
  is, moeten we de vraag stellen welke belangen de georganiseerde
  misdaad hierbij kan hebben. We onderscheiden er vier. (1) De
  faciliterende functie. Legale bedrijven kunnen in technische
  zin worden gebruikt in faciliterende zin. De transportondernemer
  biedt internationale vervoersmogelijkheden, het automobielbedrijf
  heeft mogelijkheden om gestolen auto’s om te katten, enzovoort. (2)
  De legitimerende functie. Legale bedrijven bieden een faade
  voor illegale activiteiten. Het bedrijfsterrein, de
  bedrijfsgebouwen en de gehele bedrijvigheid bieden de mogelijkheid
  onopgemerkt te opereren. De administratie biedt de mogelijkheid
  transacties te legitimeren. (3) De witwasfunctie. Legale
  bedrijfsactiviteiten, de geldstromen die daardoor worden
  gegenereerd en het papierwerk dat dit oplevert, biedt de
  mogelijkheid een legale bron aan te wenden voor illegaal verkregen
  vermogen. (4) De spenderende functie. Legale bedrijven
  bieden de mogelijkheid om de revenuen van criminele activiteiten te
  spenderen. Dit geldt voor de uitbundige levensstijl die sommigen
  zich permitteren (bepaalde seksbedrijven, casino’s, garages,
  juweliers en dergelijke profiteren daarvan en ook het investeren
  bij firma’s die doen in onroerend (het aannemingsbedrijf,
  enzovoort). De gedachte dat het bedrijfsleven in Nederland
  genfiltreerd zou kunnen zijn door de georganiseerde misdaad of
  daarmee op een andere manier banden zou onderhouden, is nieuw. In
  de Verenigde Staten zijn zulke relaties feitelijk lang geleden
  vastgesteld. Zeer veel thans gerenommeerde bedrijven en ook
  aanzienlijke captains of industry zijn de erfgenamen van leiders in
  de georganiseerde misdaad. Abadinsky (1990) wijdt in zijn tekst
  over de georganiseerde misdaad een heel hoofdstuk aan de
  Amerikaanse Robber Barons die hij ziet als de voorloper van de
  moderne georganiseerde misdaad in dat land. De groei van het
  moderne industrile kapitalisme vanaf het einde van de negentiende
  eeuw, bood de georganiseerde misdaad de
  mogelijkheid geld te verdienen aan informele marktregulering.
  Hetzelfde argument wordt ook wel gebruikt om de onstuimige
  ontwikkeling van de Russische mafia te verklaren. Illustere
  grootindustrilen klommen omhoog met behulp van de mob die
  met geweld tegen concurrenten hun monopolieposities effectueerden,
  die met intimidatie van de werknemers arbeidsrust forceerden en die
  grote delen van de vakbeweging beheersten. De geschiedenis van het
  Nederlandse bedrijfsleven lijkt daar niet op. De industrie
  ontwikkelde zich langzamer en de vakbeweging is niet door de
  georganiseerde misdaad genfiltreerd. Naar verhouding hebben de
  ondernemers zich correct gedragen. Veel grondleggers van het
  Nederlandse bedrijfsleven hadden wel iets op hun kerfstok als het
  ging om de arbeidsvoorwaarden (Regout, Scholten) of de manier
  waarop zij vreemde markten penetreerden (Philips, Shell), maar zij
  wendden zich nimmer tot de onderwereld om hun belangen te
  verdedigen. De bedrijfsgeschiedenissen die Wennekes (1989, 1993)
  over de grote ondernemingen in Nederland schreef, hebben zoiets
  niet aangetoond. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft geen criminele
  traditie.

  Dit zou echter wel eens kunnen zijn veranderd. Op grond van een
  globaal inzicht dat we kunnen ontlenen aan de gelegenheidstheorie
  in de criminologie, kunnen we ten minste zeggen dat het
  bedrijfsleven van nu heel wat gecompliceerder en veel minder
  doorzichtig is dan zeg 20 jaar geleden. Dit biedt mogelijkheden.
  Verder is het Nederlandse bedrijfsleven steeds meer gentegreerd in
  de wereldeconomie en er worden zaken gedaan met landen die een
  uitgekristalliseerde georganiseerde misdaad kennen. Voorts heeft de
  overheid veel regels ontworpen, en wordt de economie gereguleerd
  door internationale regelgeving. Dit levert meer mogelijkheden op
  die regels te overtreden en het biedt criminele organisaties meer
  mogelijkheden aan welbewuste overtreding van die regels te
  verdienen. Voorts worden bedrijven gezocht voor het witwassen en
  investeren van de grote sommen geld die door de handel in illegale
  goederen en diensten worden gegenereerd. Deze lijst is alles
  behalve uitputtend, maar de kans dat het bedrijfsleven betrokken
  raakt is toegenomen. In welke branches en sectoren kunnen we de
  druk of de verlokking van de georganiseerde misdaad het eerst
  verwachten? Onze keuze is in de eerste plaats praktisch bepaald
  door alarmerende berichten in de pers of in de wetenschap. Van deze
  lijst hebben we enkele bedrijfstakken verwijderd omdat hun
  betrokkenheid in andere onderzoeksrapporten aan de orde komt. We
  hebben bedrijfstakken op het oog die weliswaar legaal zijn, maar
  die in moreel opzicht binnen het bedrijfsleven een aparte positie
  innemen, zoals prostitutie, pornografie en gokken. Deze
  activiteiten zijn in tegenstelling tot de Verenigde Staten en veel
  andere landen in Nederland in beginsel niet verboden.
  Niettegenstaande pogingen van brancheverenigingen om de slechte
  reputatie van zich af te schudden, komen we in hun midden ook leden
  van criminele organisaties tegen. In dit rapport gaat het echter om
  de vraag in hoeverre bonafide sectoren in de economie nu te maken
  hebben met de georganiseerde misdaad. Wij voeren de volgende
  argumenten aan voor onze selectie van de te onderzoeken branches.
  We kunnen aansluiten bij het rapport dat is vervaardigd voor de
  President’s Commission on Organized Crime aan het einde van de
  jaren tachtig (Edelhertz en Overcast z.j., 72). Aan een panel van
  professionele deskundigen vroegen de auteurs in welke branches zij
  infiltratie verwachtten. De grootste bleken te zijn: voeding en
  drank (horeca), de bouwnijverheid, de legale gokindustrie (Las
  Vegas, paardenrennen), de afvalindustrie, clubs en hotels
  (prostitutie), de autobranche en de kledingconfectie. Grotendeels
  zijn dit ook de branches die wij in Nederland hebben onderzocht,
  met uitzondering van de clubs en de hotels. Wij onderbouwen onze
  selectie van de branches met de volgende vijf (speculatieve)
  veronderstellingen: a. Het gaat in de meeste gevallen om branches
  waarmee leden van criminele organisaties technisch en financieel
  vertrouwd zijn. De bouwnijverheid, de automobielbranche, de horeca
  en het transportwezen liggen binnen het gezichtsveld en de
  betrokken misdadigers beschikken vaak over persoonlijke netwerken
  die binnen deze bedrijven doordringen. Ze kennen de technische
  faciliteiten die de bedrijven kunnen bieden en de mogelijkheden om
  geld wit te wassen. Kennis over deze sectoren behoort tot het
  sociaal en cultureel kapitaal van de sociale klasse waar een groot
  deel van de georganiseerde misdaad uit voorkomt. b. Het gaat om
  sectoren die een lage drempel van toetreding kennen. Er zijn weinig
  diploma’s vereist om als zelfstandig ondernemer te beginnen en het
  is niet moeilijk om iemand met de benodigde papieren als
  zaakwaarnemer of katvanger op die plaats neer te zetten. Voorts is
  het niet moeilijk om financiering te vinden voor de start van zulke
  bedrijven.

  c. Het zijn meestal branches die naast enkele grotere bedrijven
  een heleboel kleine ondernemingen kennen en die zijn steeds
  verwikkeld in harde onderlinge concurrentie. De continuteit is lang
  niet altijd verzekerd omdat zij deel uitmaken van ketens van
  economische activiteiten die zij niet kunnen beheersen. Meestal
  betreft het kleine bedrijven die kunnen rekenen op de loyaliteit
  van hun personeel. Voorts zijn het bedrijfstakken waar veel cash
  geld omgaat. Dit biedt mogelijkheden activiteiten en inkomsten niet
  in de administratie op te nemen. d. Het gaat soms om economische
  sectoren waar (nog) weinig is geregeld, waar de regels
  gecompliceerd zijn, tegenstrijdig of in de praktijk onwerkbaar.
  Slechte regelgeving is vaak een symptoom van niet-opgeloste
  economische, sociale en technische problemen. Dit geldt in hoge
  mate voor de relatief jonge afvalverwerkingsbranche waar de
  technische normen vaak te scherp zijn geformuleerd. Ook geldt het
  voor de horeca-sector in binnensteden waar het probleem van de
  openbare orde niet onder controle is. Het geldt voor
  economische sectoren die zonder het inschakelen van goedkope
  illegale arbeid niet kunnen voortbestaan. Bovenkerk (1992) heeft
  beredeneerd dat de georganiseerde misdaad vaak op korte termijn
  problemen wel oplost maar tegelijkertijd een oplossing op langere
  termijn in de weg staat omdat zij belang heeft bij het voortbestaan
  van het probleem. Sectoren die kampen met slechte regelgeving
  kunnen de neiging vertonen zich van de buitenwereld af te sluiten
  om de controle moeilijk te maken. In de woorden van Sally Falk
  Moore (1978) vormen zij een semi-autonoom sociaal veld en deze
  autrice illustreert dit met het empirische voorbeeld van de
  Newyorkse textielbranche die lange tijd door de georganiseerde
  misdaad is beheerst. e. Tenslotte is er een factor waar
  waarschijnlijk alleen criminologen op komen. Sommige branches zijn
  veelvuldig slachtoffer van vormen van kleine en grote
  criminaliteit. Dit kan normovertredend gedrag in de hand werken
  indien men de overtuiging heeft dat de overheid niet ten gunste van
  het slachtoffer optreedt (of kan optreden). Een simpel voorbeeld:
  nadat twee maal of drie maal iemands fiets is gestolen en de
  politie niet meer doet dan de aangifte opnemen, kan de gedupeerde
  er gemakkelijk toe overgaan zelf ook een fiets te stelen. De
  caf-baas die tevergeefs de politie belt als er stennis is in zijn
  zaak of zelfs zijn vergunning dreigt te verliezen als hieruit
  blijkt dat hij de orde in zijn bedrijf niet kan handhaven, komt
  licht in de verleiding potige types aan te trekken of in zee te
  gaan met een portiers-service.

  Welke takken van economische bedrijvigheid zijn door ons
  onderzocht? We beginnen met een blokje over transport. Dit zal geen
  verbazing wekken gezien de centrale rol in de handel in (te
  vervoeren) drugs in de georganiseerde misdaad. Eerst komt de rol
  van het (internationale) goederenvervoer over de weg aan de orde.
  Vervolgens komen de zeehaven van Rotterdam en de luchthaven
  Schiphol aan de beurt. Daarna volgt een reeks branches die op grond
  van genoemde overwegingen zijn uitgekozen: de autobranche, de
  horeca en de sector van gokautomaten, de bouwnijverheid, de
  afvalverwerkingsbranche, de verzekeringsbranche en de
  wildlifebranche. Aan deze lijst voegen wij nog een mogelijke vorm
  van georganiseerde misdaad toe die op zichzelf eigenlijk geen
  branche vormt, maar waarover in de afgelopen jaren wel alarm is
  geslagen: de illegale handel in nucleair materiaal.

  Ofschoon de beschikbaarheid van het materiaal uiteenliep, hebben
  we wel geprobeerd in grote lijnen dezelfde indeling na te streven.
  Eerst hebben we onderzocht welke de kenmerken zijn van de
  betreffende sectoren van handel en nijverheid en hoe de
  bedrijfsresultaten zich ontwikkelen. Dit stelt ons in staat om al
  of niet naar analogie van buitenlandse, Amerikaanse, voorbeelden –
  aan te geven waar mogelijk zwakke plekken zitten die zich lenen
  voor exploitatie door misdaadorganisaties. Bovendien besteden wij
  aandacht aan diverse vormen van organisatiecriminaliteit binnen
  zo’n branche. Niet zelden worden verschijnselen als
  organisatiecriminaliteit en georganiseerde misdaad met elkaar
  verward en onder n noemer geplaatst. Daarna gaan we – binnen de
  grenzen die ons materiaal toestaat – na in hoeverre er werkelijk
  sprake is van parasitaire of symbiotische relaties met de
  georganiseerde misdaad en zo ja: in welke mate dit het geval is. De
  brancheorganisaties zelf en al het materiaal dat zij over deze
  onderwerpen hebben verzameld (speciaal onderzoek, bijdragen in
  vaktijdschriften, statistische gegevens over de branche enzovoort)
  vormen in dit rapport naast de politiebronnen de belangrijkste
  bronnen van informatie. Per sector geven wij aan welke
  gesprekspartners zijn genterviewd. In sommige branches is naar
  verhouding over dit onderwerp veel bekend, in andere helemaal niet
  of onze gesprekspartners deden daarvan in ieder geval geen
  mededeling. In een enkel geval is het mogelijk geweest om ook met
  insiders uit de georganiseerde misdaad van gedachten te
  wisselen. Het materiaal dat ons door de politie ter hand is
  gesteld, dient ter completering van het beeld Noot .

  Aan het einde van onze rondgang door de verschillende branches,
  proberen we kort aan te geven wat deze onderzoeken naar
  georganiseerde misdaad opleveren aan kennis over de aard en de
  omvang van de georganiseerde misdaad in Nederland.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken