• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 4.6 Conclusies

  4.6 Conclusies

  1. De taak van de tactische recherche houdt in het doen van
  onderzoek bij personen en instanties en het verslagleggen van dit
  onderzoek ten behoeve van de mogelijke strafrechtelijke vervolging.
  De tactische recherche is derhalve georinteerd op het aanleveren
  van bewijsmateriaal in concrete strafzaken. Voor de tactische
  recherche bestaat geen afzonderlijke wettelijke basis of nadere
  regeling. 2. Het tactisch recherchewerk voltrekt zich op
  verschillende organisatorische niveaus bij de politie: in
  basiseenheden, in districten, op regionaal niveau, in kernteams.
  Tactische onderzoeken naar ernstige criminaliteit worden vrijwel
  steeds door speciaal daarvoor samengestelde teams verricht. 3. In
  een groeiend aantal regiokorpsen wordt de laatste tijd het primaat
  van de tactische recherche – in relatie tot de CID – benadrukt. Het
  bewust onkundig houden van de tactische recherche en de
  zaaksofficier van justitie van activiteiten van de CID staat
  hiermee op gespannen voet. De vroegere – en in sommige regiokorpsen
  nog steeds bestaande – geslotenheid in de communicatie tussen CID
  en tactische recherche leidt tot misverstanden en gebrek aan
  sturing en controle.

  4. Er bestaan geen formele, specifieke opleidingseisen voor
  regionale tactische rechercheurs; wel zijn er diverse cursussen.
  Vooral buiten de Randstad heeft het openbaar ministerie in enkele
  politiekorpsen invloed op de keuze van de leiding of samenstelling
  van de tactische teams.

  5. De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over aan te
  pakken recherche-onderzoeken ligt bij de officier van justitie
  (art. 13 Politiewet 1993 j art. 148 Sv), die beslist binnen de
  kaders van het door de driehoek (art. 28 Politiewet 1993) vast te
  stellen jaarplan. Hij dient overleg te plegen met de burgemeester
  (art. 14 Politiewet 1993).

  Aan de voorbereiding van de beslissing zijn twee aspecten
  verbonden. Enerzijds is dat de organisatiegraad van de criminele
  doelgroep, waarvan de CID aan de hand van de CBO/CRI-criteria een
  inschatting maakt. Anderzijds spelen de door de tactische recherche
  verwachte haalbaarheid en de regionale prioriteitstelling een
  rol.

  Het beheer van de politie komt in de zogenaamde regionale – of
  beheersdriehoek aan de orde. In dit driehoeksoverleg hebben de
  korpsbeheerder, de hoofdofficier van justitie en de korpschef van
  politie zitting. 6. De tactische recherche maakt zelden zelfstandig
  gebruik van geavanceerde observatiemethoden. Wel geeft zij
  regelmatig opdrachten aan het AT, het OT en de STO als gevolg
  waarvan die methoden worden gebruikt. 7. Uitzonderingen daargelaten
  runt de tactische recherche geen informanten.
  8. Het inzetten van politie-infiltranten vindt meestal plaats in
  opdracht van de tactische recherche. Dit gebeurt dan met
  toestemming van het openbaar ministerie.
  9. De tactische recherche hanteert vooral opsporingsmethoden die op
  de zitting in het openbaar te verantwoorden zijn. Daarbij past
  verslaglegging van de activiteiten van de recherche bij
  proces-verbaal. Dat betekent overigens niet dat alle
  onderzoekshandelingen, waarvan niet op voorhand duidelijk is of die
  in het dossier moeten worden opgenomen, bij proces-verbaal worden
  verantwoord. Soms worden zij in journaals vermeld, soms blijven zij
  geheel onvermeld.

  10. Er zijn niet veel wettelijke belemmeringen om informatie die
  bij een tactisch rechercheteam aanwezig is, door te geven aan een
  ander tactisch team. Toch komt het voor dat dergelijke informatie
  als CID-informatie wordt verstrekt.

  11. Bij de nationale en internationale samenwerking spelen de
  ARI’s een rol. Dat wil echter niet zeggen dat in alle gevallen van
  samenwerking een beroep op de ARI’s wordt gedaan.
  12. De tactische recherche wordt slechts in beperkte mate door de
  korpsbeheerder, de korpsleiding en het openbaar ministerie
  gestuurd.
  In de meeste gewone strafzaken heeft het openbaar ministerie,
  ondanks zijn directe verantwoordelijkheid, geen bemoeienis met de
  opsporing.
  Alleen bij zeer grote strafzaken is er veel betrokkenheid van de
  zaaksofficier van justitie eventueel de CID-officier van justitie
  en in zeldzame gevallen de korpschef.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken