• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 7.4. Eigendomsconstructies

  7.4. Eigendomsconstructies

  Naarmate meer controle wordt uitgeoefend op formele transacties
  en de overdracht van eigendom, zal de neiging bestaan bij criminele
  organisaties om de formele procedures, registraties in openbare
  registers enzovoort, te omzeilen. Wanneer katvangers of
  schijnconstructies niet meer voldoen, moet naar andere wegen worden
  gezocht. Een hulpmiddel bij uitstek is de constructie van het
  scheiden van juridisch en economisch eigendom. Deze constructie
  wordt vooral toegepast in het rechtspersonenverkeer alsmede bij
  investeringen van misdaadgeld in de onroerend-goedsector. In
  paragraaf 7.4.1 zal vanuit het perspectief van de
  onroerend-goedmarkt aan deze materie nader aandacht worden besteed.
  Paragraaf 7.4.2 staat in het teken van de trust en de mogelijkheden
  die deze rechtsvorm biedt om te schuilen.

  7.4.1. Juridisch en economisch eigendom

  Elke juridische eigenaar van onroerend goed staat ingeschreven
  in het openbare register. In dit register (kadaster) zijn alle
  zogenaamde leveringsakten opgenomen. Het economische eigendom
  voorziet in de mogelijkheid om wel feitelijk eigenaar te zijn, maar
  niet als zodanig geregistreerd te staan. In het geval van
  economisch eigendom hebben de partijen onderling bij overeenkomst
  de verdeling van rechten en plichten ten aanzien van het betrokken
  onroerend goed bepaald. Economische eigendomsoverdracht houdt in
  dat de juridische eigenaar alle rechten en plichten, alsmede het
  risico van waardeverandering, aan de andere partij (de economische
  eigenaar) overdraagt; het goed wordt evenwel niet aan hem geleverd.
  De economische overdrachten van onroerend goed zijn derhalve niet
  in het kadaster terug te vinden, tenzij het onroerend goed
  hypothecair bezwaard is.

  Aan een dergelijke overdracht kleven risico’s voor de koper.
  Immers, de juridische eigenaar kan in principe aan een derde
  verkopen. Om dergelijke risico’s uit te sluiten worden meestal
  contractueel volmachten gegeven aan de koper om het onroerend goed
  aan zichzelf over te dragen of om ten laste van de verkoper een
  hypotheek te vestigen die hoger is dan de waarde van het onroerend
  goed. Uiteraard kan het contract ter meerdere zekerheid ook in een
  notarile akte worden vastgelegd. Het voordeel van een onderhandse
  akte is evenwel dat deze niet wordt geregistreerd. In beginsel is
  niemand buiten de beide partijen om op de hoogte van de
  overeenkomst.

  Op zichzelf kunnen er legitieme redenen zijn om juridisch en
  economisch eigendom te splitsen. Op deze manier kan bijvoorbeeld de
  op het onroerend goed rustende hypotheek worden overgenomen. De
  constructie wordt vaak gebruikt bij beleggingsprojecten of bij
  projectontwikkeling. Concurrenten worden op deze manier in het
  ongewisse gelaten over de aankoopprijs.

  Uit recente recherche-onderzoeken is evenwel ook gebleken dat de
  constructie door criminele organisaties wordt toegepast om
  onderhands aandelen over te dragen of crimineel geld te beleggen.
  Het voordeel voor de criminele groepen is evident: men kan tamelijk
  geruisloos opereren c.q investeren en de verhaalsmogelijkheden
  worden met behulp van de constructie aanzienlijk beperkt. Zo is het
  denkbaar dat het juridische eigendom overgaat in andere handen,
  terwijl het economisch eigendom bij de oorspronkelijke eigenaar
  blijft. Ook is het mogelijk het economische eigendom te laten
  rouleren. Economisch eigendom biedt met andere woorden een goede
  afscherming ten opzichte van de fiscus en de politie, omdat de naam
  van de eigenaar geheim kan blijven. Noot

  In het verlengde van de constructie inzake het scheiden van
  juridisch en economisch eigendom kan een tweetal andere
  rechtsfiguren worden onderscheiden waarmee criminele groepen hun
  aandeel in criminele activiteiten en hun vermogen trachten te
  verhullen. Het gaat daarbij om de lease- en de
  consignatieconstructie. Deze vormen worden vooral toegepast om te
  voorkomen dat beslag wordt gelegd op goederen van (leden van) de
  criminele organisatie. De leaseconstructie heeft in het criminele
  circuit breed ingang gevonden bij de onttrekking van luxe roerende
  goederen (in het bijzonder auto’s en jachten) aan een mogelijk
  beslag. Deze voorwerpen worden vaak met contant geld aangeschaft,
  maar via een valselijk opgemaakt contract wordt de schijn gewekt
  dat er sprake is van leasing.

  Het in consignatie geven van goederen dient hetzelfde doel.
  Goederen, die in werkelijkheid aan de leden van een criminele groep
  toebehoren, zijn zogenaamd aan hen in consignatie gegeven. Dit
  betekent dat de leden van de criminele groep zich voordoen als
  commissionairs die de goederen op eigen naam en voor rekening van
  de opdrachtgever mogen doorverkopen. Van een dergelijke constructie
  is onder meer gebruik gemaakt in een recente witwasoperatie van
  druggelden, die gecentreerd was rondom de handel in
  luxe-automobielen.

  7.4.2. Trust

  De trust – een rechtsfiguur uit het Anglo-Amerikaanse recht
  Noot – is een rechtsverhouding die ontstaat wanneer een
  insteller (trustor, settlor) de eigendom van n of meer goederen
  overdraagt aan een ander (de trustee). De trustee is verplicht de
  goederen te beheren en te besturen ten behoeve van n of meer
  begunstigden (beneficiary) of ten behoeve van een bepaald doel
  (charitable trust).

  Er dient een overdracht plaats te vinden van de in de trust in
  te brengen goederen; deze gaan van het vermogen van de insteller
  over naar dat van de trustee. Echter, de overgedragen goederen
  vormen een afgescheiden vermogen ten opzichte van het priv-vermogen
  van de trustee.

  De trustee kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.
  De insteller kan zelf ook als trustee fungeren. De trust onstaat
  dan op het moment dat de insteller verklaart bepaalde goederen niet
  meer voor zichzelf te houden, maar voor n of meer begunstigden. Er
  wordt dan van een declaration of trust gesproken, waarbij geen
  overdracht van goederen plaatsvindt aangezien de eigenaar van de
  goederen zelf als trustee optreedt.

  Wanneer schulden ontstaan door het bestuur en het beheer van de
  trustgoederen, dan zijn deze in beginsel slechts verhaalbaar op het
  priv-vermogen van de trustee. Hierop zijn vele uitzonderingen
  mogelijk, maar priv-crediteuren van de trustee kunnen nimmer
  verhaal nemen op de trustgoederen.

  Op de trustee rusten allerlei verplichtingen en bevoegdheden die
  worden bepaald door de wet, de trustakte en het ongeschreven recht.
  De trustee begaat breach of trust indien hij hiermee in strijd
  handelt en is dan jegens de begunstigde persoonlijk aansprakelijk.
  Vervreemdt de trustee de goederen in breach of trust, dan blijven
  de rechten van de begunstigde onaangetast, tenzij de goederen
  overgegaan zijn aan een derde die te goeder trouw is en de goederen
  om baat gekregen heeft.

  De begunstigde heeft onder bepaalde voorwaarden een recht van
  tracing (vorderingsrecht) om trustgoederen die onbevoegd door de
  trustee aan derden zijn overgedragen of onbevoegd vermengd met het
  eigen vermogen van de trustee, terug te vorderen. Echter, wederom
  geldt dat wanneer de goederen beland zijn bij een derde die te
  goeder trouw is en het trustgoed om baat verkregen heeft, deze
  derde een sterker recht heeft dan de begunstigde. De begunstigde
  rest dan nog slechts de mogelijkheid een schadevergoedingsactie
  tegen de trustee in te stellen. De trust is in Nederland niet
  zozeer bekend in de angelsaksische betekenis van het woord, maar
  veeleer in de hoedanigheid van bestuurder/aandeelhouder van
  rechtspersonen. In het handelsverkeer is het niet ongebruikelijk om
  het beheer over de rechtspersoon formeel in handen te stellen van
  een trustmaatschappij. De trustee is niet zelden gelieerd aan een
  handelsbank. Door middel van de trustfiguur kunnen partijen tot op
  zekere hoogte anoniem aan het handelsverkeer deelnemen. Zeker bij
  overnameconstructies kan het een gerenommeerde koper tot voordeel
  strekken zijn naam buiten beeld te houden: ongewenste
  prijsopdrijving kan op deze wijze worden voorkomen.

  Het fenomeen trust heeft vooral ingang gevonden op de
  Nederlandse Antillen en Aruba. Onder de paraplu van een
  trustmaatschappij zijn op deze eilanden vaak tientallen, zo niet
  honderden rechtspersonen terug te vinden. De trustmaatschappij kan
  op verzoek van belanghebbenden ook zelf rechtspersonen oprichten:
  vooral de in paragraaf 7.3.2 beschreven AVV is in dit verband erg
  gewild.

  Misbruik van de trust

  Afgezien van de fiscale voordelen die het gebruik van een
  Anglo-Amerikaanse trust met zich mee kan brengen, Noot
  biedt deze rechtsfiguur voor criminele groepen een aantal
  aantrekkelijke perspectieven. De voordelen zijn vooral gelegen in
  de omstandigheid dat voor inbeslagneming vatbare
  vermogensbestandelen met behulp van een trust buiten het bereik van
  politie/justitie gebracht kunnen worden. Een voorbeeld kan dit
  verduidelijken. Noot Verdachte A (insteller) draagt een
  aantal waardevolle vermogensbestanddelen over aan een Delaware
  corporation, die fungeert als trustee. De belangrijkste
  aandeelhouder binnen de Delaware corporation is B, een stroman van
  A. De begunstigde is een Panamese Incorporated, waarachter A door
  middel van een andere stroman wederom schuilgaat. Tenzij de
  constructie kan worden ontrafeld en A als beleidsbepaler en spin in
  het web kan worden aangemerkt, zullen pogingen om het vermogen van
  A in beslag te nemen, spaak lopen, omdat de bestanddelen in kwestie
  formeel niet meer tot zijn eigendom behoren.

  In de hoedanigheid van bestuurder/aandeelhouder van
  rechtspersonen kan de trust voor criminele groepen een ideale
  schuilplaats vormen. De kans op misbruik van de trust neemt toe
  naarmate de trustee minder zicht heeft op hetgeen er met de formeel
  onder zijn hoede gebrachte rechtspersonen gebeurt. De controle op
  de gang van zaken is minimaal wanneer de trust een rechtspersoon
  opricht en vervolgens aan n of meer tussenpersonen een blanco
  machtiging afgeeft. In het volgende voorbeeld wordt uiteengezet
  waartoe een dergelijke ondoorzichtige structuur kan leiden: Op
  Aruba richt een trustmaatschappij tal van AVV’s op. Op het eiland
  zelf fungeert de trustmaatschappij als wettelijke
  vertegenwoordiger, ten behoeve van de bedrijfsvoering verleent zij
  blanco volmachten aan twee Nederlandse mannen die betrokken zijn
  bij de handel in drugs. Deze stappen naar diverse banken in
  Nederland, Belgi en Duitsland om op naam van de AVV’s
  bankrekeningen te openen. Met behulp van cheques aan toonder – op
  papier afkomstig van een Panamese Incorporated – worden de
  rekeningen volgestort. Vervolgens wordt het geld via een aantal
  andere bankrekeningen richting Colombia geleid.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken