• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 7.3. Overige rechtspersonen

  7.3. Overige rechtspersonen

  7.3.1. De stichting

  Naarmate de mogelijkheden tot het plegen van criminaliteit met
  behulp van BV’s worden ingeperkt, zullen des te meer malafide
  personen geneigd zijn hun toevlucht te zoeken tot andere
  rechtsvormen teneinde hun praktijken in rookgordijnen te hullen. De
  stichting vormt in dit verband in meer dan n opzicht een geschikt
  alternatief.

  De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die
  beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de
  statuten vermeld doel te verwezenlijken. De doelomschrijving is
  niet zelden ideel van aard. Het doel van de stichting mag niet
  inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die
  deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat
  deze laatsten betreft de uitkeringen een idele of sociale strekking
  hebben. Met enig creatief boekhouden is het verbod om zichzelf via
  de stichting te verrijken tamelijk eenvoudig te omzeilen.

  De stichting biedt criminele groepen een aantal onmiskenbare
  voordelen. In de eerste plaats is deze rechtsvorm gemakkelijk op te
  richten. Dit dient te geschieden bij notarile akte, maar een VVGB
  hoeft niet worden afgegeven. Derhalve vindt er ook geen
  antecedentenonderzoek plaats. Ook ontbreekt een publikatieplicht.
  De tweede aantrekkelijke component van een stichting hangt samen
  met het feit dat bestuurswisselingen niet bij notarile akte hoeven
  te worden doorgevoerd. Daarnaast wordt het gebruik van stichtingen
  nauwelijks gecontroleerd. Het toezicht op deze rechtsvorm berust
  formeel bij het OM, maar deze instantie is voor deze taak
  nauwelijks uitgerust.

  Uit mondelinge informatie van de afdeling Rechtspersonen van het
  ministerie van Justitie kan worden afgeleid dat er sprake is van
  een lichte stijging van het aantal stichtingen dat
  handelsactiviteiten aan de dag legt. Wel is er volgens
  vertegenwoordigers van voornoemde afdeling sprake van een
  explosieve groei van het aantal fraudegevallen waarin stichtingen
  deel uitmaken van de modus operandi en/of afschermingsmethode.
  Vanwege het gebrekkige toezicht is over de totale omvang van dit
  misbruik weinig bekend.

  Een indicatie dat de kans niet denkbeeldig is dat het gebruik
  van stichtingen een hoge vlucht neemt, kan worden afgeleid uit
  opsporingsinformatie waaruit naar voren komt dat de particuliere
  handelaren in rechtspersonen steeds meer stichtingen in de
  aanbieding hebben. Dit toont eens te meer aan dat men zich op
  handelsniveau goed bewust is van de mazen in de regelgeving.

  Ter afsluiting van deze subparagraaf zij erop gewezen dat
  criminele groepen hun schijnconstructies vanzelfsprekend niet
  hoeven op te bouwen rondom n en dezelfde rechtsvorm. Een combinatie
  van rechtsvormen kan de ondoorzichtigheid van de fraudeconstructie
  zelfs aanzienlijk vergroten. Een eenvoudig voorbeeld van het
  laatste vormt de BV, waarvan de aandeelhouders geen natuurlijke
  personen zijn, maar stichtingen.

  7.3.2. Buitenlandse rechtspersonen

  Uit verschillende bronnen – o.a. ECD (1991) en Klarenbeek (1995)
  – valt op te maken dat het aantal in Nederland opererende
  buitenlandse rechtspersonen in de afgelopen jaren explosief is
  gestegen. Klarenbeek (1995) komt uit op een huidig totaal van
  10.991 buitenlandse rechtspersonen; minder dan de helft daarvan
  (4.664) staat ingeschreven bij de KvK. Hoewel bij gebrek aan
  inzicht in de onderzoeksmethode van Klarenbeek enige
  voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van dit gegeven, is
  het aantal buitenlandse rechtspersonen dat bij de CRI is
  geregistreerd gedurende de periode 1989-1993, bijna verdubbeld:
  bijna 2.000 buitenlandse rechtspersonen worden door de CRI op
  enigerlei wijze in verband gebracht met strafbare feiten. Deze
  bevinding lijkt het beeld te bevestigen dat criminele groepen hun
  dekmantelfirma’s steeds vaker in het buitenland zoeken.

  De buitenlandse rechtspersonen die in Nederland vooral
  handelsactiviteiten ontplooien, zijn achtereenvolgens de Delaware
  corporations, de Antilliaanse NV’s, de Arubaanse Vrijgestelde
  Vennootschappen (AVV’s) en de Engelse Limiteds. De laatste
  rechtsvorm lijkt sedert de inwerkingtreding van de elfde Europese
  Richtlijn Noot aan aantrekkingskracht te hebben
  ingeboet. Deze richtlijn beoogt het rechtspersonenrecht, dat in
  beginsel een aangelegenheid van de individuele lidstaten is, in
  Europees verband te harmoniseren. Enkele voordelen die een Limited
  voorheen te bieden had, zoals het ontbreken van een
  publikatieplicht, zijn daarmee komen te vervallen. Op de overige
  buitenlandse rechtsvormen wordt hieronder nader ingegaan.

  De Antilliaanse NV en de Arubaanse Vrijgestelde
  Vennootschap

  De Antilliaanse en Arubaanse NV’s zijn vooral vanwege de fiscale
  voordelen die aan offshore vennootschappen zijn verbonden, geliefde
  rechtsvormen. Op de offshore vennootschappen zijn lage
  winstbelastingtarieven van toepassing, waarop Nederlandse
  ondernemers op basis van de tussen Nederland en de Nederlandse
  Antillen en Aruba geldende Belastingregeling voor het Koninkrijk
  (BRK) een beroep kunnen doen.

  Op 1 juli 1988 werd een nieuwe rechtsvorm gentroduceerd in de
  vorm van de Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap. Krachtens de
  wervende tekst van het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van
  Aruba waarmee de nieuwe rechtsfiguur werd gepresenteerd, is de AVV:
  gericht op zogenaamde financile off-shore en maximale flexibiliteit
  met een minimum aan formaliteiten. In combinatie met de snelle en
  efficinte bankservices die Aruba biedt, kan de AVV fungeren als
  intermediair voor kapitaalstromen en als houdster van in het
  buitenland gelegen onroerend goed en andere
  vermogensbestanddelen.

  Een van de kenmerken van de AVV is dat de activiteiten van de
  onderneming per definitie plaatsvinden buiten Aruba. De
  vennootschap wordt opgericht – indien gewenst binnen 24 uur! – met
  vreemd kapitaal en de aandeelhouders zijn over het algemeen
  niet-ingezetenen. Bij de oprichting hoeft slechts n persoon
  betrokken te zijn. Een wettelijke vertegenwoordiger – niet zelden
  een trustmaatschappij – op Aruba behartigt de belangen van de
  rechtspersoon. De formele vereisten voor het oprichten van een AVV
  zijn nagenoeg dezelfde als de bepalingen die in acht moeten worden
  genomen bij de oprichting van een Nederlandse NV of BV. Een
  notarile akte en verklaring van geen bezwaar maken deel uit van de
  standaardprocedure. Formeel behoort hiertoe eveneens een
  antecedentenonderzoek, maar aan deze laatste voorwaarde wordt in
  Aruba niet altijd even strikt de hand gehouden. Deze achilleshiel
  in het preventieve overheidstoezicht biedt ruimte voor toetreding
  tot de oprichtingsprocedure van personen die eigenlijk niet de
  beschikkingsmacht over een AVV zouden mogen hebben. Een andere
  zwakke plek wordt gevormd door het feit dat er geen registerplicht
  bestaat voor de aandelen op naam. In de praktijk betekent dit dat
  zelfs de wettelijke vertegenwoordiger op Aruba niet hoeft te weten
  wie er achter de AVV schuilgaat. Het bovenstaande maakt duidelijk
  dat de woorden van de Gevolmachtigde minister van Aruba niet alleen
  de bonafide, maar ook de criminele ondernemer als muziek in de oren
  geklonken moeten hebben. Bij het wegsluizen van criminele
  vermogens, het versluieren van vermogensbestanddelen en het
  ontlopen van aansprakelijkheid lijkt dit instrument in een
  belangrijke behoefte te voorzien. Ten aanzien van het laatste
  element moet worden benadrukt dat door gebruikmaking van een
  directievoerende AVV of een AVV-aandeelhouder, de aansprakelijkheid
  van de directeur/aandeelhouder van een Nederlandse BV aanzienlijk
  kan worden beperkt. De AVV biedt met andere woorden uitstekende
  schuilmogelijkheden voor personen die zich zo veel mogelijk aan het
  zicht van de belastingdienst en de opsporingsdienst wensen te
  onttrekken.

  Delaware corporations

  Delaware corporations ontlenen hun naam aan het feit dat zij
  statutair in de Amerikaanse staat Delaware zijn gevestigd. Een
  onderscheid kan worden gemaakt tussen de close en de general
  corporation.

  Close corporations hebben als kenmerk dat de aandelen beperkt
  overdraagbaar zijn, het aantal aandeelhouders gelimiteerd is en dat
  de aandelen niet verhandeld kunnen worden op de beurs. Close
  corporations zijn als rechtsvorm vooral geschikt voor de kleine(re)
  ondernemingen (vergelijk de Nederlandse BV).

  Bij de general (of open/regular) corporations bestaan geen
  wettelijke beperkingen ten aanzien van de overdracht van aandelen.
  Evenmin wordt bij deze rechtsvorm het aantal aandeelhouders aan
  banden gelegd. In tegenstelling tot de close corporation geldt voor
  de general corporation wel de beperking dat aandeelhouders geen
  deel uit kunnen maken van het bestuur van de onderneming. Alhoewel
  de general corporation in theorie meer is toegesneden op grotere
  ondernemingen, maken ook kleine bedrijven vaak gebruik van deze
  rechtsvorm. In Nederland komt men zelfs overwegend general
  corporations tegen of een combinatie van beide rechtsvormen.

  In 1994 was van het totaal aantal ingeschreven buitenlandse
  rechtspersonen in Nederland, 23% statutair gevestigd in de
  Amerikaanse staat Delaware (Van Velzen, 1995). Genoemd percentage
  vormt een ondergrens, aangezien in de berekening slechts de
  corporations wier hoofdactiviteiten in Nederland plaatsvinden, zijn
  meegenomen.

  Oprichting van de Delaware corporation

  Oprichting van een corporation naar het recht van de staat
  Delaware is eenvoudig en goedkoop. Het is mogelijk om in n dag een
  Delaware corporation op te richten. Kan het in drukke tijden enkele
  dagen duren voordat de akte in behandeling wordt genomen, tegen
  betaling van 50 dollar extra wordt een 24-uurs service verleend.
  Voor 100 dollar extra kan men de akte ‘s ochtends brengen en ‘s
  avonds afhalen (Van den Braak en Huiskes, 1992). Noot De
  oprichting geschiedt in de staat Delaware, waar een onderhandse
  akte van oprichting wordt opgesteld en ondertekend; een notarile
  akte is niet vereist. De akte van oprichting dient slechts aan een
  gering aantal voorwaarden te voldoen. De akte dient te
  bevatten:

  • de naam van de corporation;
  • de naam van een in de staat Delaware woonachtige wettelijke
   vertegenwoordiger;
  • het in de staat Delaware geregistreerde kantooradres;
   Noot
  • het doel van de corporation;
  • vermelding van het aantal en het type van aandelen dat de
   corporation kan uitgeven;
  • de naam en het adres van de oprichter van de corporation en een
   handtekening. De akte kan per post, fax of koerier bij de Division
   of corporations in the Department of State worden afgeleverd. Een
   binnengekomen akte wordt pas in behandeling genomen als de
   verschuldigde kosten zijn betaald. De division controleert de aktes
   vervolgens op de formele vereisten, voorziet de akte van een
   stempel en een dossiernummer en bergt het dossier in het
   administratiesysteem op. De oprichting is hiermee voltooid. Een
   afschrift van de akte van oprichting, voorzien van een
   registratienummer en de aanduiding filed, wordt vervolgens naar de
   opdrachtgever verzonden.

  Een Delaware corporation wordt opgericht naar het
  vennootschapsrecht van de staat Delaware, de Delaware General
  Corporation Law (DGCL). Deze wetgeving bevat nauwelijks dwingende
  bepalingen; veeleer draait het in de DGCL om default provisions,
  regels die van toepassing zijn, tenzij de statuten anders
  vermelden.

  In tegenstelling tot Frankrijk, Belgi, de Bondsrepubliek
  Duitsland en verschillende andere lidstaten van de EU wordt in
  Nederland niet uitgegaan van het werkelijke zetelstelsel –
  inhoudende dat het recht van het land van vestiging van de
  werkelijke zetel van toepassing is op de buitenlandse rechtspersoon
  -, maar vigeert in ons land het incorporatiestelsel. Volgens het
  laatste stelsel wordt de buitenlandse rechtspersoon qua oprichting,
  inrichting en ontbinding beheerst door het rechtsstelsel van de
  staat waarin hij is opgericht. In concreto betekent dit dat op het
  handelen van een Delaware corporation in Nederland het
  vennootschapsrecht van de staat Delaware van toepassing is.

  Misbruik van de Delaware corporation

  Met het oog op misbruik van buitenlandse rechtspersonen in het
  Nederlandse handelsverkeer is recentelijk een wetsvoorstel
  ingediend waarin enkele restricties op het incorporatiestelsel zijn
  aangebracht ten aanzien van de pseudo-buitenlandse rechtspersoon.
  Noot Met het laatste wordt gedoeld op de rechtspersoon
  die haar werkzaamheden geheel of nagenoeg geheel in Nederland
  vervult en die geen werkelijke band heeft met de staat volgens welk
  recht zij is opgericht. De meeste van de in Nederland actieve
  Delaware corporations mogen hiertoe gerekend worden. Krachtens het
  genoemde wetsvoorstel zijn deze rechtspersonen thans verplicht zich
  net als Nederlandse rechtsvormen in het handelsregister te laten
  inschrijven. Daarenboven moeten naam, rechtsvorm en zetel vermeld
  worden op uitgaande stukken en moeten de buitenlandse
  rechtspersonen over een minimum van f.40.000 aan geplaatst en
  gestort kapitaal beschikken. Ten slotte bestaat een plicht tot
  opmaak en publikatie van de jaarrekening. Zolang aan deze
  voorwaarden niet is voldaan, zijn de bestuurders hoofdelijk
  aansprakelijk. Dat geldt ook voor de (dagelijkse) leiding van en de
  beleidsbepalers achter de onderneming.

  Ondanks de bovengenoemde aanscherping van het beleid blijft de
  Delaware corporation in meer dan n opzicht een aantrekkelijk object
  voor (zowel bonafide als malafide) ondernemers. De voordelen van
  deze rechtsvorm komen tot uitdrukking in de volgende factoren.
  Nederlandse rechtsvorm, die gemiddeld twee tot drie maanden in
  beslag neemt. – Tijd: De oprichting is een kwestie van dagen, in
  tegenstelling tot de oprichting van een vereist. Dit geldt wl voor
  een NV/BV, waarvoor minimaal f.2500 betaald moet worden. Voor –
  Kosten: De oprichtingskosten zijn betrekkelijk laag. Een notarile
  akte is voor de oprichting niet uitgifte en levering van aandelen
  is ook geen notarile tussenkomst vereist. De board of directors
  bepaalt de prijs en zorgt voor de emissie.

  BV/NV.
  – Privacy: Er behoeft geen antecedentenonderzoek plaats te vinden,
  in tegenstelling tot bij een Voor criminele groepen is vooral het
  laatste element van belang. De toegevoegde waarde van een
  Delaware-corporation zit voor hen in de schuilplaats die deze
  rechtsvorm te bieden heeft. Door een stroman als oprichter te laten
  fungeren, kan men het rookgordijn dat om de criminele activiteiten
  is opgetrokken, nog ondoorzichtiger maken.

  Behalve als dekmantelfirma voor het wegsluizen van
  wederrechtelijk verkregen voordeel leent de Delaware corporation
  zich uitstekend voor het plegen van belasting- en premiefraude.
  Zowel de belastingdienst als de bedrijfsverenigingen vissen bij
  deze rechtsvorm regelmatig achter het net, doordat door de
  aangeslagen corporations eenvoudigweg wordt ontkend dat zij in
  Nederland activiteiten aan de dag hebben gelegd.

  Het plegen van fraudedelicten met behulp van Delaware
  corporations is vanwege het negatieve imago waarmee deze
  vennootschappen behept zijn, de afgelopen jaren overigens, wel
  moeilijker geworden. De onbekendheid met, en ondoorzichtigheid van
  de organisatie en kapitaalstructuur van Delware corporations heeft
  in het handelsverkeer tot een grotere mate van voorzichtigheid
  geleid. Deze voorzichtigheid komt onder meer tot uitdrukking in het
  vragen om een extra (priv) zekerheidsstelling en het verkorten van
  de krediettermijnen (Van Velzen, 1995). Delaware corporations
  worden niet alleen misbruikt ter afscherming van illegale
  handelsactiviteiten, maar ook om de oprichters/bestuurders van een
  Nederlandse BV of NV buiten beeld te houden. Zo zijn bij de
  afdeling Rechtspersonen van het ministerie van Justitie 4.074
  buitenlandse rechtspersonen – waaronder een groot aantal Delaware
  corporations – aangetroffen, die fungeerden als
  oprichter/bestuurder van een Nederlandse rechtspersoon. Personen
  aan wie vanwege een recent faillisement, een strafblad of enige
  andere reden een VVGB moeten worden onthouden, kunnen met behulp
  van de hierboven beschreven omweg alsnog de beschikkingsmacht
  krijgen over een Nederlandse vennootschap. Het preventieve toezicht
  van de overheid op de oprichting van Nederlandse rechtspersonen
  wordt aldus ernstig bemoeilijkt.

  Niet van belang ontbloot ten slotte is het feit dat het toezicht
  op de Delaware corporation in een aantal opzichten ernstig te
  wensen overlaat. In geval van een faillisement van een Delaware
  corporation wordt hiervan in geen enkel register in Delaware
  melding gemaakt. Tevens dient te worden benadrukt dat de
  corporation, wanneer het faillisement wordt uitgesproken wegens
  gebrek aan baten, niet van rechtswege ophoudt te bestaan. De
  Nederlandse rechter is niet bevoegd buitenlandse rechtspersonen die
  in Nederland actief zijn, te ontbinden. Uit onderzoek van Van
  Velzen (1995) blijkt bovendien dat de gegevens van Delaware
  corporations in het Nederlandse handelsregister vaak foutief
  vermeld of achterhaald zijn. Een dergelijk vervuild bestand biedt
  personen die misbruik van deze vennootschappen willen maken, nog
  meer speelruimte.

  Resumerend kan worden gesteld dat het toezicht op rechtsvormen
  waarvan de statutaire zetel buiten de Europese Unie ligt, in meer
  dan n opzicht problematisch is. Controle op de oprichting van
  dergelijke rechtsvormen is vanuit Nederland vrijwel onmogelijk. In
  het bijzonder wreekt zich de omstandigheid dat geen
  antecedentenonderzoek kan plaatsvinden ten aanzien van de bij de
  oprichting betrokken bestuurders. Ook in het geval van
  bestuurswisselingen zal men, ondanks de huidige meldingsplicht aan
  de KvK, nog regelmatig in het duister tasten. Niet alleen de
  grondfeiten die met behulp van buitenlandse rechtspersonen kunnen
  worden gepleegd – zoals het versluieren van criminele winsten en
  het plegen van belasting- en premiefraude – kunnen als zorgwekkend
  worden aangemerkt; ook het gegeven dat verschillende buitenlandse
  rechtsvormen – in het bijzonder de Delaware corporation en de AVV –
  worden aangewend om het preventieve overheidstoezicht op de
  Nederlandse BV en NV te frustreren, is fnuikend voor het
  rechtspersonenverkeer en het beginsel van goed vertrouwen dat
  daaraan ten grondslag ligt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken