• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 7.2. De besloten vennootschap

  7.2. De besloten vennootschap Noot

  7.2.1. Aard van de rechtsvorm

  De besloten vennootschap is een rechtspersoonlijkheid bezittende
  vennootschap met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal,
  waarin ieder der vennoten voor n of meer aandelen deelneemt (art.
  2:175 BW). De term besloten houdt in dat de BV ter dekking van haar
  kapitaalbehoefte geen beroep doet op het grote publiek. De
  aandeelhouders zijn slechts verplicht tot volstorting van het
  nominale bedrag van hun aandeel (art. 1:195 BW) en in beginsel niet
  persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap
  wordt verricht (art. 2:175 BW). Voor de oprichting is een
  gendexeerd minimumkapitaal vereist (art. 1:178 lid 2 BW), thans
  f.40.000. De BV is verplicht tot openbaarmaking van de jaarstukken
  (art. 2: 394 BW).

  Bestuurders van een BV kunnen zich niet in alle gevallen aan
  aansprakelijkheid onttrekken. Op grond van de Wet
  Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) zijn de bestuurders persoonlijk
  aansprakelijk voor de schulden inzake loonbelasting,
  omzetbelasting, premies sociale verzekeringen en verplichte
  bijdragen aan bedrijfspensioenfondsen. Bovendien is krachtens art.
  2:138 BW in geval van faillissement van de vennootschap iedere
  bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het
  bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de
  overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak
  kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een
  belangrijke oorzaak is van het faillissement.

  Niet alleen de formele bestuurders kunnen in geval van
  faillissement hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Op grond van
  het zevende lid van bovengenoemd wetsartikel worden allen die het
  beleid van de rechtspersoon (mede) hebben bepaald (met uitzondering
  van een door de rechter benoemde bewindvoerder), met bestuurders
  gelijkgesteld. Dat geldt voor commissarissen die zo nauw bij het
  beleid van de rechtspersoon zijn betrokken dat zij als bestuurder
  kunnen worden aangemerkt, maar ook voor degene die zich achter een
  stroman verschuilt, maar in feite de touwtjes in handen heeft.

  Hoewel leidinggevenden van criminele groepen op basis van de
  hierboven uiteengezette aanscherping van de aansprakelijkheid in
  theorie beter kunnen worden aangepakt, blijkt daarvan in de
  praktijk nog weinig. Volgens Cozijn (1991) hebben de instrumenten
  die bedoeld waren om het de curator gemakkelijker te maken, in de
  praktijk slechts beperkte betekenis. Ook tijdens de in het kader
  van dit onderzoek gehouden interviews werd meermaals opgemerkt dat
  curatoren nauwelijks in staat zijn de leidinggevenden van de
  malafide praktijken voor de teweeggebrachte schade aan te slaan.
  Het grootste probleem waarvoor curatoren en opsporingsinstanties
  zich gesteld zien, is dat zij door een ondoorzichtig netwerk van
  rechtspersonen en natuurlijke personen (katvangers) heen moeten
  breken om zicht te krijgen op de beleidsbepalers. De BV blijft met
  andere woorden een geschikte schuilplaats voor de leiders van
  criminele groepen. Hieronder zullen we stapsgewijs de kwetsbare
  plekken van deze vennootschap nader toelichten.

  7.2.2. De oprichting

  Bij de oprichting van een BV zijn naast de eigenaar/ondernemer
  verschillende partijen betrokken. Zo is voor een oprichting een
  notarile akte nodig en stelt de notaris de statuten op. Tevens is
  een verklaring van geen bezwaar nodig, die wordt verstrekt door het
  ministerie van Justitie. De opgerichte BV moet ten slotte worden
  ingeschreven in het handelsregister van een Kamer van Koophandel
  (KvK). Indien na een afgifte van een verklaring van geen bezwaar de
  statuten worden gewijzigd, behoort dit – evenals een
  directiewijziging – te worden doorgegeven aan de KvK.

  De oprichting van een vennootschap brengt nog een aantal andere
  verplichtingen met zich mee, zoals een publikatieplicht van de
  jaarrekening en een aangifte van
  vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst. Indien met een BV
  een bedrijf wordt uitgeoefend, dan moet de onderneming worden
  ingeschreven bij een bedrijfsvereniging. Het proces van oprichting
  van BV’s bevat, ondanks de in de vorige paragraaf aangestipte
  ontwikkeling in de richting van een verscherpt toezicht, nog een
  aantal fraudegevoelige elementen. Een eerste knelpunt is gelegen in
  de vaststelling van de identiteit van de oprichter. Hoewel sinds de
  inwerkingtreding van de Wet identiteitsvaststelling bij financile
  dienstverlening (WIF, 1993) partijen verplicht zijn zich ten
  overstaan van de notaris te legitimeren, bestaan er nog steeds
  mogelijkheden om deze plicht te omzeilen. Het is in de dagelijkse
  praktijk bijvoorbeeld niet ongebruikelijk om de
  oprichtingshandelingen te delegeren aan een accountant. Het
  meenemen door de laatste van een – eventueel vervalst –
  legitimatiebewijs van de oprichter volstaat in de meeste gevallen
  al om de notaris tot het opstellen van de conceptakte te bewegen.
  De gemiddelde notaris beschikt over onvoldoende deskundigheid om
  onregelmatigheden vast te stellen ten aanzien van de getoonde
  identiteitsbewijzen of het gebruik van gevolmachtigden. In het
  deelrapport aangaande de vrije-beroepsbeoefenaars wordt nader op de
  positie van de notaris ingegaan. Een tweede kwetsbaar punt is
  gerelateerd aan de verklaring van geen bezwaar (VVGB). Deze moet
  worden afgegeven door de afdeling Rechtspersonen van het ministerie
  van Justitie. Voor de afgifte verricht deze afdeling een onderzoek
  naar de antecedenten van de bij de voorgenomen vennootschap
  betrokken natuurlijke en/of rechtspersonen. Voor de uitvoering van
  deze taak beschikt de afdeling Rechtspersonen over een omvangrijk
  geautomatiseerd databestand (Vennoot) waarin natuurlijke en
  rechtspersonen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

  Een VVGB kan worden geweigerd indien blijkt dat:
  * de ontwerpakte met de statuten in strijd is met de wet;
  * er bij de bij de oprichting betrokken personen sprake is van een
  recent faillissement; * een van de betrokkenen veroordeeld is
  wegens een vermogensdelict;
  * er verbanden bestaan met malafide personen of organisaties;
  * het beroep van de oprichter niets van doen heeft met de
  voorgenomen activiteiten van de vennootschap, zoals verwoord in de
  doelomschrijving;
  * de beleidsbepalers en de bestuurders niet dezelfde personen
  zijn.
  Voor leidinggevenden van criminele groepen vormen bovenstaande
  voorwaarden meestal een aanzienlijke drempel om de rechtspersoon op
  eigen naam te zetten. Het feit dat de meesten van hen over
  justitile antecedenten beschikken, vormt daarbij de belangrijkste
  blokkade. De leidinggevenden zullen dit gegeven echter allesbehalve
  als een probleem percipiren. De belangrijkste functie van de
  rechtspersoon is immers dat iedere vorm van aansprakelijkheid kan
  worden ontlopen en derhalve hebben de leidinggevenden er alle
  belang bij om zelf als eigenaar/aandeelhouder buiten beeld te
  blijven. Strolieden of katvangers – bij voorkeur met een
  onbeschreven strafblad – kunnen hier hun dienst bewijzen. Zij
  dienen zich formeel aan als oprichters, waarbij het voor de
  criminele groepen van belang is dat er geen banden tussen hen en de
  katvangers kunnen worden vastgesteld. Om te voorkomen dat de VVGB
  wordt geweigerd, omdat het beroep van de oprichter niets van doen
  heeft met de voorgenomen activiteiten van de vennootschap, wordt de
  doelomschrijving van de BV opzettelijk in vage bewoordingen
  geformuleerd.

  Binnen een termijn van drie tot zes weken wordt van de afdeling
  Rechtspersonen verwacht dat er al dan niet een VVGB wordt
  afgegeven. In de dagelijkse praktijk heeft deze afdeling de handen
  vol om deze kwantitatieve norm te halen. De kwalitatieve toets op
  onregelmatigheden bij de oprichting van een vennootschap raakt
  hierdoor enigszins in de verdrukking. In gevallen van twijfel wordt
  nogal eens gebruik gemaakt van de mogelijkheid de oprichter om
  extra informatie te vragen. Het resultaat van deze
  vertragingstaktiek is dikwijls dat het verzoek om oprichting wordt
  ingetrokken en een vluchtroute wordt gekozen via een buitenlandse
  rechtspersoon of een stichting (zie hierover later meer).

  In het volgende hoofdstuk zal een praktijkvoorbeeld worden
  gegeven van de wijze waarop men zich aan het toezicht op de
  oprichting van een BV kan onttrekken.

  7.2.3. Bestuurswisselingen en overdracht van aandelen

  Uit verschillende strafrechtelijke onderzoeken komt naar voren
  dat fraude met BV’s vooral voorkomt bij jonge rechtspersonen. Kort
  na de oprichting blijken zich vaak de nodige bestuurswisselingen
  voor te doen en/of worden de aandelen van de vennootschap aan
  anderen overgedragen.

  Om te voorkomen dat BV’s kort na de oprichting door de
  strolieden worden doorverkocht aan personen die als oprichters op
  grond van hun justitile antecedenten geen VVGB zouden hebben
  gekregen, moet de overdracht van de aandelen sinds 1993 geschieden
  bij notarile akte.

  De bovenstaande maatregel heeft het doorschuiven van BV’s
  ontegenzeggelijk bemoeilijkt, maar waterdicht is het systeem nog
  allerminst. Bij de toetsing van statutenwijzigingen naar aanleiding
  van aandelenoverdrachten bestaat er bijvoorbeeld geen wettelijke
  verplichting voor een antecedentenonderzoek. Zeker in het geval van
  de overdracht van lege BV’s (zie hieronder) kan dit als een gemis
  worden beschouwd.

  Een tweede mogelijkheid om het toezicht te omzeilen is gelegen
  in de overdracht van de economische eigendom van de aandelen.
  Hiervoor is geen notarile akte vereist. Voor meer informatie
  omtrent de scheiding van juridisch en economisch eigendom – ook in
  de onroerend-goedsector een veel voorkomende constructie –
  verwijzen we naar paragraaf 7.4. Ook in een ander opzicht viel tot
  voor kort te manipuleren met de controle op de aandelenoverdracht.
  Tot in 1995 kon de verplichte gang naar de notaris worden ontdoken
  door ten overstaan van de KvK de aandelenoverdracht te antedateren:
  de schijn werd dan gewekt dat de BV reeds voor 1993 in andere
  handen was overgegaan. De met grote achterstanden in de
  administratie kampende KvK accepteerde dat meestal zonder verdere
  navorsingen. Alleen wanneer de KvK van oordeel is dat een
  inschrijving ten onrechte is geschied, of onvolledig of onjuist is,
  kan met behulp van een verzoekschrift bij de rechter worden
  aangedrongen om doorhaling, aanvulling of wijziging van de
  gegevens. De KvK’s vangen echter zowel bij inschrijvingen als
  bestuurswisselingen ook signalen op die duiden op misbruik van
  vennootschappen. Op basis van de huidige Handelsregisterwet is het
  niet mogelijk dergelijke signalen door te geven aan de
  opsporingsinstanties.

  Voor praktijkvoorbeelden van bestuurswisselingen en de overname
  van – zowel malafide als bonafide – rechtspersonen met het oogmerk
  daarvan misbruik te maken, verwijzen we naar het volgende hoofdstuk
  en de in paragraaf 3.2 beschreven cases.

  Lege BV’s

  Lege BV’s, ook wel plank-BVs’ genoemd, vormen een kwetsbaar
  reservoir omdat bij overname door een derde een VVGB niet is
  vereist. Niet elke lege BV kan echter als een potentile fraude-BV
  worden aangemerkt. In grote bedrijven worden regelmatig
  activiteiten beindigd en andere, nieuwe activiteiten gestart. In
  dat kader wordt een aantal BV’s leeggemaakt en in voorraad gehouden
  om op een later moment weer te kunnen worden aangewend voor het
  onderbrengen van nieuwe activiteiten.

  Tevens is het mogelijk dat een BV haar activiteiten beindigt
  zonder leeg te worden gemaakt in verband met praktische problemen
  die zouden kunnen ontstaan bij de overdracht van bepaalde activa
  (bijvoorbeeld auteursrechten, rechten van industrile eigendom,
  onroerende goederen in het buitenland enzovoort)

  Uit onderzoek naar gefailleerde BV’s waarbij sprake was van
  belasting- en premiefraude, bleek dat meer dan de helft daarvan
  leeg was overgenomen van de oprichters (ISMO, 1985). Het
  (voort)bestaan van lege BV’s draagt, bezien vanuit
  fraudeperspectief, dus wel degelijk risico’s met zich mee.

  De aanschaf van een lege BV heeft een aantal belangrijke
  voordelen boven verkrijging van een BV door middel van een
  reguliere oprichting. Die voordelen zijn: snelle levering, lage
  kosten – f.5000 tot f.10.000 – geen VVGB en geen verplichting tot
  storting van f.40.000 op aandelen. Nadelen kunnen er ook zijn. Er
  kan namelijk sprake zijn van onbekende schulden of claims, die pas
  op een later tijdstip blijken. Dergelijke risico’s kunnen door een
  ter zake deskundige koper worden geminimaliseerd.

  Met het bestand lege BV’s wordt een levendige handel gedreven.
  Die handel is op zichzelf niet illegaal. Naast circa tien
  particuliere handelaren heeft een aantal handelsbanken zich op deze
  activiteit toegelegd. Noot Hoewel, zoals gezegd, zeker
  niet alle lege BV’s in verband met fraude kunnen worden gebracht,
  werd de aantrekkingskracht die dit bestand op criminele groepen
  uitoefent dusdanig zorgwekkend geacht dat sinds 1 september 1994
  het toezicht van de KvK’s op de lege BV’s aanzienlijk is
  verscherpt. Op basis van een wetswijziging is een beschikking van
  de KvK thans voldoende om BV’s die geen activiteiten ontplooi(d)en,
  onder bepaalde voorwaarden te ontbinden. In hoeverre reeds van deze
  mogelijkheid is gebruik gemaakt is nog niet bekend.

  Hoe de handel in rechtspersonen in zijn werk gaat, zal in het
  volgende hoofdstuk nader worden toegelicht.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken