• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 3.3. Prostitutie, vrouwenhandel en (kinder-)pornografie

  3.3. Prostitutie, vrouwenhandel en
  (kinder-)pornografie

  Prostitutie, of in elk geval de grootschalige systematische
  exploitatie van prostitutie, wordt van oudsher ook beschouwd als
  een vorm van georganiseerde criminaliteit. In de jaren tachtig werd
  deze visie op de Amsterdamse kermis als het ware herontdekt door
  toedoen van al dan niet feministisch gemotiveerde actiegroepen die
  zich keerden tegen een van de meest schrille exponenten van de
  uitbuiting van prostitutie, namelijk internationale vrouwenhandel.
  De Amsterdamse politie haakte, zoals in het vorige hoofdstuk werd
  aangegeven, reeds in het begin van de jaren tachtig op deze nieuwe
  ontwikkeling in, met haar onderzoek naar de Ghanees-Nederlandse
  vrouwenhandel. Maar ook later in de jaren tachtig en in de jaren
  negentig heeft zij bij herhaling onderzoek naar uitingsvormen van
  deze handel verricht. Dankzij dit onderzoek zijn wij enigermate in
  staat te beschrijven hoe ook via vrouwenhandel de prostitutie-markt
  van Amsterdam wordt bevoorraad.

  3.3.1. Een beeld van de prostitutie in de stad

  Door de sociale jeugd- en zedenpolitie van de politie
  Amsterdam-Amstelland zijn er tot op heden in Amsterdam in totaal
  750 seksbedrijven geregistreerd.
  Op de eerste plaats gaat het hier om seksclubs. Naar schatting zijn
  er 77, waaronder 11 homoclubs en 3 sm-clubs. Daar kost een uur met
  een vrouw of een man al gauw 200 gulden. Meestal is de helft van
  dit bedrag voor de eigenaar en de rest voor de prostitu(e).

  Dan is er de veelbesproken raamprostitutie. Volgens de
  zedenpolitie zijn er momenteel 420 raambordelen in Amsterdam. Zij
  zijn voornamelijk gevestigd op de Wallen en aan de Ruysdaelkade.
  Het team decentrale controle prostitutie, dat in maart 1994 aan het
  bureau Warmoesstraat is opgericht, tracht een vertrouwensband op te
  bouwen met de prostitues op de Wallen, zodanig dat zij bereid zijn
  zich vrijwillig te laten registreren. Door dit team waren begin
  april 1995 in het Wallengebied 934 raamprostitues geregistreerd.
  Zij vertegenwoordigden 56 nationaliteiten. Deze zijn als volgt
  verdeeld:

  Tabel
  Onder deze 934 raamprostitues bevonden zich 703 vreemdelingen,
  waarvan er 513 illegaal in Nederland verbleven. Half mei 1995 was
  het totale aantal geregistreerde raamprostitues opgelopen tot
  1.005. Zij hadden de volgende nationaliteit:

  Tabel
  Het totale aantal vreemdelingen in deze groep was 757. Hiervan
  waren er 549 illegaal in Nederland. Het grote aantal illegalen
  wordt (nog) gedoogd. Het team decentrale controle prostitutie heeft
  de indruk dat een aanzienlijk percentage van de geregistreerde
  vrouwen niet (geheel) vrijwillig haar werkzaamheden uitoefent. Het
  vermoeden bestaat dat nogal wat vrouwen een zogenaamde
  werkovereenkomst hebben met een pooier, waarbij sprake is van een
  uitbuitingssituatie. Het team komt echter pas in actie als de
  betrokkenen zelf aangeven problemen te hebben. Het zal dan
  bijvoorbeeld het projectteam prostitutie en vrouwenhandel
  inschakelen.

  Voor de ramen wordt, afhankelijk van de lokatie, het tijdstip,
  de bescherming en de bewaking, per dagdeel tussen de f.100,- en
  f.200,- aan huur betaald. Om onderverhuur van ramen, en daarmee
  verdere uitbuiting tegen te gaan, mag een raam per 1 januari 1996
  alleen nog maar worden verhuurd aan de persoon die er ook
  daadwerkelijk gebruik van maakt. Meer dan de helft van de
  raambordeelhouders heeft zich georganiseerd in de SOR, de Stichting
  Overleg Raambordelen. Deze stichting behartigt de belangen van de
  raamverhuurders. Er werken naar schatting zo’n 600 700 vrouwen in
  de tippelprostitutie; 60% daarvan is Nederlands, 20% is Duits en
  20% heeft een andere nationaliteit. Het is opvallend dat sinds het
  uitbreken van de oorlog in voormalig Joegoslavi steeds meer vrouwen
  uit dit gebied in de straatprostitutie zijn gaan werken. In de
  zomer zijn er trouwens nogal wat toeristen die zich op straat
  prostitueren; waarschijnlijk om geld voor de terugreis te verdienen
  (Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, 1994). Momenteel
  is er een tijdelijke tippelzone ingesteld aan de Oostelijke
  Handelskade. Het plan voor een tippelzone aan de Transformatorweg
  is, na een verhit protest uit de nabijgelegen Spaarndammerbuurt,
  ingetrokken. Opnieuw wordt overwogen of het zeer gesoleerd gelegen
  terrein aan de Theemsweg, dat een half uur lopen van de bewoonde
  wereld ligt, een geschikte lokatie is. Daarnaast wordt er ook op
  andere lokaties getippeld, zoals in de Bijlmer en aan de De
  Ruyterkade.

  Er staan verder zo’n 65 escortbureaus geregistreerd. Hoeveel
  vrouwen bij deze bureau’s werken, is op dit moment niet bekend. De
  thuiswerkende prostitu(e)s vormen evenwel de meest onzichtbare
  groep; tot op heden zijn 100 thuiswerkende mannen en vrouwen
  geregistreerd. Verwacht wordt dat dit aantal zal toenemen als de
  controle op de raamprostitutie per 1 januari 1996 zal worden
  opgevoerd. Het totale aantal jongens dat in Amsterdam in de
  prostitutie werkt wordt op jaarbasis geschat op zo’n 500. De
  jongens werken in clubs en op priv-adressen, maar ook op straat, op
  het Centraal Station en in de Paardenstraat, tussen de Amstel en
  het Rembrandtplein. Bovendien zijn er zo’n 55
  homo-ontmoetingsruimten in de stad, waar jongens ook tegen betaling
  seks bedrijven. Meer dan de helft van deze jongens is van
  Tsjechische, Slowaakse en Roemeense herkomst. De Nederlandse,
  Engelse en Duitse jongens zijn bijna zonder uitzondering drugs- of
  gokverslaafd.

  Tenslotte de peepshows. Hiervan zijn er in Amsterdam zeven
  geregistreerd. Ook hier werken veel Oost-Europese jongens en
  meisjes, waaronder ook minderjarigen.
  Wie dit kolossale aanbod overziet, kan slechts tot de vaststelling
  komen dat er in Amsterdam een gigantische vraag is naar seksuele
  dienstverlening, in al haar varianten. Dit roept natuurlijk de
  nodige vragen op naar de mensen die van deze dienstverlening
  gebruik maken: met hoevelen zijn ze? waar komen ze vandaan hoeveel
  uit Amsterdam zelf, hoeveel uit Nederland, hoeveel uit het
  buitenland? wie zijn ze – naar leeftijd, naar sociaal- economische
  status, enzovoort? Aan de andere kant is vooral de vraag aan de
  orde naar de mensen die deze dienstverlening organiseren: met
  hoevelen zijn zij? waar komen zij vandaan – hoeveel uit Amsterdam
  zelf, hoeveel uit Nederland, hoeveel uit het buitenland? Wie zijn
  ze – naar leeftijd, naar sociaal-economische status,
  enzovoort? Kortom, net als in het geval van de drugshandel kan ook
  hier de vraag worden opgeworpen in hoeverre het prostitutiewezen in
  Amsterdam min of meer een plaatselijke aangelegenheid is, dan wel
  is ingericht op het niveau van een internationale markt.

  In het kader van dit rapport ligt het voor de hand om vooral
  door te gaan op de vraag naar de mensen die het aanbod op deze
  markt organiseren, en haar speciaal toe te spitsen op diegenen
  onder hen, die groepen eventueel, die niet zomaar gelegenheid geven
  tot het bedrijven van prostitutie, maar die mensen die dit laatste
  doen, of hen, erger nog, op uiteenlopende manieren dwingen om zich
  te prostitueren. Met andere woorden: het probleem waarom het hier
  gaat, is het probleem van de vrouwenhandel.

  3.3.2. Vrouwenhandel in Amsterdam

  De buitenlandse vrouwen die in Nederland in de prostitutie
  werken, kunnen worden onderscheiden in drie categorien: (a) vrouwen
  die als zelfstandige naar Nederland zijn gekomen; (b) vrouwen die
  naar Nederland zijn gevlucht, en (c) vrouwen die via vrouwenhandel
  naar ons land zijn gebracht. De eerste groep is meestal in
  Nederland terecht gekomen via connecties, familie, vrienden of
  kennissen. Zoekende naar werk komen deze vrouwen op de een of
  andere manier, vrijwillig of gedwongen, in de prostitutie terecht.
  De vrouwen die behoren tot de tweede categorie hebben in Europa al
  in meer landen geprobeerd een vluchtelingenstatus te krijgen. Zij
  gaan in de prostitutie werken om in hun levensonderhoud te
  voorzien. Het is een zeer kwetsbare groep. Vaak zijn ze zonder
  papieren en komen ze ook niet in aanmerking voor de status van
  vluchteling. Bovendien zijn ze voortdurend bang voor de politie. In
  deze paragraaf wordt echter alleen op de derde groep vrouwen
  ingegaan.

  Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig zijn steeds meer
  vrouwen uit zogenaamde Derde-Wereld landen via vrouwenhandel in
  Europa in de prostitutie terechtgekomen. In Nederland ging het
  hierbij hoofdzakelijk om Aziatische vrouwen (uit Thailand en de
  Filippijnen), maar begin jaren tachtig meer en meer ook om
  Latijns-Amerikaanse (uit Columbia en de Dominicaanse Republiek) en
  West-Afrikaanse vrouwen (uit Ghana en Nigeria). In de loop der
  jaren is de smaak van de prostituanten echter opnieuw veranderd.
  Waren het eerst de exotische, warme vrouwen die goed in de markt
  lagen, sinds het wegvallen van het IJzeren Gordijn nemen vrouwen
  uit Oost-Europa een aanzienlijk marktaandeel voor hun rekening (De
  Stoop, 1992; Altink, 1993; Fijnaut, 1994).

  Gelet op de omvang van de prostitutie in Amsterdam spreekt het
  voor zichzelf dat deze stad ook haar deel van het probleem van de
  vrouwenhandel heeft. Maar wie wil weten welk deel heeft hier het
  raden naar. De Amsterdamse politie schenkt sedert een aantal jaren
  zeker wel aandacht aan het probleem van de vrouwenhandel, maar de
  unit prostitutie en vrouwenhandel heeft slechts zeer beperkte
  mogelijkheden om onderzoek naar deze handel in te stellen. De
  cijfers waarover deze unit op dit punt beschikt zeggen dus niet
  zoveel over de aard en de omvang van het probleem.

  Tussen 1982 en 1992 heeft de Amsterdamse politie 15 gevallen van
  vrouwenhandel onderzocht. Hiertoe behoort onder meer het onderzoek
  naar de handel in Ghanese vrouwen dat in hoofdstuk 2 reeds werd
  aangestipt. Maar het heeft er op zijn minst de schijn van dat het
  probleem sinds die tijd zeker niet is afgenomen. Want alleen al
  tussen november 1993 en oktober 1994 werden er 29 aangiften van
  vrouwenhandel gedaan. De onderzoeken die naar aanleiding van deze
  aangiften werden gestart, leverden uiteindelijk 25 verdachten op,
  waarvan er 16 zijn voorgeleid aan de officier van justitie. De
  aangehouden verdachten hadden de Russische, Joegoslavische,
  Marokkaanse, Turkse, Braziliaanse en Nederlandse nationaliteit.

  Om de werkelijkheid duidelijk te maken die achter deze schaarse
  cijfers schuilgaat, is door ons een aantal gevallen van
  vrouwenhandel nader onderzocht. Wij hebben het oog laten vallen op
  die zaken die enerzijds het beste weerspiegelen wat vrouwenhandel
  dezer dagen in Amsterdam betekent en die anderzijds het meest
  passen bij de definitie van georganiseerde criminaliteit die in dit
  onderzoek wordt gehanteerd. Zij laten, hoe dan ook, zien op wat
  voor manieren vrouwen op de Amsterdamse seksmarkt worden verhandeld
  en onder welke omstandigheden zij hier worden gedwongen om zich te
  prostitueren.

  Wat deze gevalsbeschrijvingen niet laten zien – omdat ze al te
  zeer zijn gekoppeld aan individuele strafzaken -, maar wat men bij
  lezing ervan wel moet bedenken, is dat blijkens vertrouwelijke
  informatie de betrokken gevallen tot op zekere hoogte slechts
  momentopnamen van een doorlopende, vaak gewelddadige,
  handelsactiviteit vormen. Het is, ook op grond van de beschikbare
  achtergrondinformatie, alleen moeilijk te zeggen hoelang deze
  activiteit al werd uitgeoefend en hoeveel vrouwen er het
  slachtoffer van zijn geworden. Evenmin mag bij lezing van de
  hiernavolgende gevalsbeschrijvingen uit het oog worden verloren dat
  er in de vrouwenhandel annex prostitutie bij herhaling sprake is
  van protectie-praktijken. Zo zijn er in 1993-1994 redelijk
  betrouwbare berichten geweest, dat Joegoslavische geweldenaars,
  onder meer behorend tot n van de groepen die hiervoor in het kader
  van de drugshandel is genoemd, niet alleen Nederlandse pooiers maar
  ook Joegoslavische souteneurs onder wapengekletter hebben gedwongen
  tot het afgeven van flinke sommen geld.
  Aan deze praktijken zou momenteel nog geen einde zijn
  gekomen.

  3.3.3. Zes gevallen van vrouwenhandel

  3.3.3.1. Vrouwenhandel vanuit Rusland
  In krantenadvertenties in Rusland werd gevraagd naar jonge meisjes
  die in het buitenland wilden gaan werken. Aangezien veel Russinnen
  nauwelijks boven het bestaansminimum leven en weinig
  toekomstperspectief hebben in hun eigen land, dromen velen van
  betere tijden in het buitenland. Het is dus niet verwonderlijk dat
  Anna, Vickie, Tella, Marja, en zeer waarschijnlijk nog vele
  anderen, op het aanbod ingingen. Er volgde een gesprek met A. Het
  ging om een baan in de prostitutie in Belgi. Het salaris zou $
  1.000 per maand bedragen. Dit zou maandelijks worden betaald of na
  afloop van de gewerkte termijn. Op deze wijze zijn er zeker meer
  dan tien vrouwen naar Nederland gelokt.

  De vrouwen reisden (vergezeld van nog andere vrouwen die
  hetzelfde werk zouden gaan doen) onder begeleiding van A met de
  trein naar Moskou, om daarna met het vliegtuig naar Duitsland te
  gaan en vervolgens met de trein naar Nederland. Anderen gingen met
  de trein naar Kiev, vlogen daarna naar Parijs en gingen van daaruit
  met de trein naar Nederland. Op de overstapplaatsen werden de
  vrouwen opgewacht door de broer van A (B) en een handlanger, C.
  Onderweg werd aan de vrouwen iets meer verteld over het werk: om
  die $ 1.000 per maand te krijgen moesten er 20 klanten per dag
  worden afgewerkt en kon maar n vrije dag per maand worden
  opgenomen.

  De vrouwen verbleven in een woning ergens bij de Dam en werkten
  achter de ramen op De Singel en in de Oude Nieuwstraat. Ze werden
  naar en van het werk gebracht en gehaald door A, B of C, die hen
  ook gedurende het werk aldoor in de gaten hielden. Tijdens en na
  afloop van de werkdag kwam n van deze beschermers de ongebruikte
  condooms tellen; dit was een indicatie voor het aantal klanten en
  het bedrag dat daarmee verdiend moest zijn. Als hieruit bleek dat
  het aantal van 20 klanten per dag niet was gehaald, werd er flink
  gedreigd. Met name C sloeg de vrouwen regelmatig.

  Anna heeft ruim een jaar voor de organisatie van A gewerkt en
  altijd al het door haar verdiende geld afgestaan. Omdat Vickie soms
  30 klanten per dag afwerkte kreeg zij buikklachten en stopte na
  ruim drie maanden met het werk. Na afloop van deze periode hield
  zij $ 400 contant en voor $ 1.000 aan kleding over. Tella werkte
  vier maanden voor A en zijn bondgenoten en kreeg na afloop $ 2.350.
  Na haar vertrek werd de moeder van Tella nog regelmatig gebeld door
  B en C die informeerden naar de verblijfplaats van Tella. Marja
  ging na drie maanden terug naar Rusland en kreeg $ 2.000 contant
  betaald. Later is zij op eigen houtje teruggegaan naar Nederland om
  opnieuw in de prostitutie te werken, maar dit keer voor zichzelf.
  Ook Tella en Vickie zijn om deze reden naar Nederland
  teruggekeerd.

  In een andere Russische vrouwenhandelzaak was sprake van een
  gestage invoer van vrouwen uit Moskou, St. Petersburg, Kiev en
  omstreken. De vrouwen werden geronseld op universiteiten en in
  discotheken. Er werd hen werk in Nederland aangeboden als tulpen-
  en kaasmeisje, fotomodel, striptease-danseres of prostitue. Een
  uitzonderlijk hoog dagloon werd in het vooruitzicht gesteld,
  waarvan zij de helft in eigen zak zouden mogen steken.

  De groepering die de handel organiseerde bestond uit ongeveer
  negen personen. Er was sprake van een duidelijke hirarchische
  structuur en taakverdeling. Aan de top van de organisatie stond A
  en op de tweede plaats zijn plaatsvervanger B, beide
  ex-politiemensen uit Moskou. De samenwerking binnen de organisatie
  was onder meer gebaseerd op vertrouwen en familiebanden. A verbleef
  veel in Rusland alwaar hij zich voornamelijk bezighield met het
  recruteren van vrouwen. B regelde woon- en werkruimte voor de
  vrouwen in Amsterdam. De vrouwen woonden veelal in Amsterdam
  Zuid-Oost en werkten in Amsterdam of Den Haag achter de ramen. De
  zoon van A maakte ook deel uit van de organisatie; hij trad samen
  met C op als chauffeur en begeleider van de vrouwen. Daarnaast
  hielden zij de vrouwen gedurende hun werkzaamheden en op hun
  verblijfplaats voortdurend in de gaten. Er bestonden ook contacten
  met Nederlanders die een uitvoerende rol vervulden in de
  organisatie, zoals D, die uitnodigingen maakte ter verkrijging van
  visa voor de vrouwen. Tevens bleek dat touroperators, die reizen
  organiseerden vanuit de voormalige Sovjet-Unie, ongewild een rol
  speelden.

  Alle kosten verbonden aan de reis en de tewerkstelling van de
  vrouwen in de prostitutie in Nederland werden door de organisatie
  voorgeschoten. De vrouwen werden gedwongen de ontstane schuld af te
  lossen door een groot deel van het verdiende geld af te staan.
  Wanneer zij weigerden te werken of te betalen werden forse
  dreigementen geuit, veelal gericht op de achtergebleven familie in
  Rusland. De reisdocumenten van de vrouwen werden achtergehouden. De
  vrouwen werkten meestal twee dagdelen achter elkaar, van 19.00 tot
  7.00 uur en hadden zelden een dag vrij. Nadat zo’n 25 tot 30
  vrouwen hier drie maanden hadden gewerkt, kwamen
  er nieuwe troepen. Sommige vrouwen gingen na hun verblijf in
  Nederland naar Duitsland, Luxemburg of Belgi om aldaar in de
  prostitutie te werken; er bestond een soort carrousel-systeem met
  deze landen. Naast de vrouwenhandel trachtte de organisatie ook
  investeringsactiviteiten te ontwikkelen. Er werd door A en B een
  vennootschap opgericht. Zij schreven hun bedrijf in bij de Kamer
  van Koophandel als een im- en exportbedrijf van groothandel in
  levensmiddelen. Er werden contacten gelegd met bedrijven in de
  olie- en vleeshandel. De beoogde im- en export van deze produkten
  is evenwel nooit echt van de grond gekomen. Tevens was er sprake
  van kleinschalige autohandel met Rusland. De organisatie had ook
  plannen om te gaan handelen in juwelen en om geld te investeren in
  het aankopen van grond in Rusland. 3.3.3.2. Vrouwenhandel vanuit
  Thailand

  A had als klant de Thaise B leren kennen. B was een gescheiden
  vrouw die door haar ex-man werd gedwongen zich te prostitueren. Ze
  hertrouwde met A en samen kregen ze enige tijd later een kind. B
  werkte voor periodes van twee tot drie weken achter het raam in
  Antwerpen. Ze had, zeker voor Thaise begrippen, heel wat geld
  verdiend in de prostitutiebusiness; in Thailand stond ze dan ook
  bekend als een rijke vrouw. B en haar moeder bemiddelden in
  Thailand voor meisjes die graag in Nederland wilden gaan werken. De
  meisjes werd meegedeeld dat het werk betrof waarbij seksuele
  handelingen verricht dienden te worden. De afspraak was dat zij
  eerst een x bedrag (dit varieerde van 75.000 tot 100.000 DM) zouden
  terugbetalen voor alle kosten die werden gemaakt, zoals het regelen
  van het paspoort, het ticket en het visum. Daarna konden zij een
  groot deel van het verdiende geld houden.

  De vrouwen werden naar Nederland gebracht via Duitsland of
  Denemarken en te werk gesteld achter de ramen in de Oude
  Nieuwstraat te Amsterdam. Zij woonden op een bovenverdieping van
  het pand, samen met C, de broer van B; hij zorgde voor de bewaking
  van de meisjes en, samen met nog twee handlangers van A, voor de
  afdracht van het door de meisjes verdiende geld. De paspoorten van
  de vrouwen werden achtergehouden totdat de schuld zou zijn
  afbetaald. A en B hadden steeds drie meisjes die tegelijkertijd
  voor hen werkten. Ook de oudere zus van B speelde een rol in dit
  familiebedrijf. Zij woonde in Duitsland en regelde partners voor
  schijnhuwelijken. Na enige tijd te hebben gewerkt gingen de vrouwen
  trouwen in Duitsland, om vervolgens in Nederland weer in de
  prostitutie terug te keren.

  Regelmatig werden de vrouwen door A bedreigd. Als zij het zouden
  wagen om niet al hun geld af te dragen zouden zij worden vermoord
  of te werk worden gesteld op een schip in Denemarken. Na een
  politiecontrole werden de vrouwen door A gedwongen een verklaring
  te ondertekenen, waarin stond dat hij hen met alles had geholpen en
  dat zij nooit geld aan hem hadden afgestaan.

  De tweede vrouwenhandelzaak die hier moet worden vermeld, start
  met een persoon in Bangkok. Deze persoon ronselde op grote schaal
  vrouwen voor werk in de prostitutie in vrijwel geheel West-Europa,
  Hongkong en Monaco; het zou om honderden of duizenden Thaise
  vrouwen per jaar gaan. De vrouwen wisten veelal dat het ging om
  werk in de prostitutie, maar hadden geen benul van de torenhoge
  schuld die zij aangingen en vervolgens moesten afbetalen. De
  ronselaar maakte gebruik van valse paspoorten, regelde via zijn
  eigen reisbureau tickets en organiseerde toeristenvisa via de
  Duitse en Zweedse ambassade. In de verschillende landen had hij
  mensen die de vrouwen aldaar uitzetten. Zo ook in Nederland. De
  persoon waar het in Nederland om ging liet zich omringen door
  diverse bodyguards en was in het bezit van veel onroerend goed in
  Amsterdam. Hij werd terzijde gestaan door een advocaat die zijn
  netwerk aan firma’s en bv’s regelde. Bovendien had hij twee
  garantstellers in dienst voor het regelen van visa. En daarvan had
  nog f.75.000,- tot f.80.000,- te goed van de genoemde handelaar in
  onroerend goed. De ontvanger van de vrouwen betaalde f.15.000,- per
  vrouw aan de ronselaar in Bangkok. De vrouwen werden voor de deur
  van de club afgeleverd door een flyer; dit was meestal een
  Europees persoon, vaak een leraar die de Engelse taal goed beheerst
  en die de vrouwen van Bangkok naar Nederland begeleidde. Deze
  persoon keerde terug naar Bangkok met de retourtickets van de
  vrouwen. Die werden daar dan ingeleverd en omgewisseld. De
  opbrengst van deze wisseloperatie was de beloning voor de
  flyer. 3.3.3.3. Vrouwenhandel vanuit Roemeni

  De twee zussen, Angela en Zora, kenden de familie A al wat
  langer. Zij woonden in dezelfde stad in Roemeni. De zoon B en de
  dochter C van de familie A boden Angela en Zora werk aan in een bar
  in Nederland. B zou een appartement hebben in Amsterdam en daar
  konden de zussen verblijven. De vriend van C smokkelde de vrouwen
  via Polen de grens over naar Duitsland alwaar zij werden opgevangen
  door B en C, die hen uiteindelijk naar Nederland brachten. Maar
  niet naar het beloofde appartement in Amsterdam; de zussen werden
  afgezet bij een asielzoekerscentrum in Zeewolde met de opdracht
  daar onder een valse naam
  asiel aan te vragen. Na enige tijd werden zij weer opgehaald door
  B; hij had werk voor ze gevonden in Amsterdam. Dit bleek
  prostitutiewerk in een vitrine.
  Hevig geschokt begonnen zij met het werk op de Nieuwmarkt. Zij
  kregen alle dagen patat en hamburgers te eten. Twee neven van B en
  C bewaakten de vrouwen voortdurend en dreigden ze met de dood en de
  politie. De vrouwen konden geen kant op. En van hen werd in de loop
  van de maanden tot acht keer toe verkracht door de vriend van C. De
  zussen verdienden goed in de tijd dat zij werkten; Angela zelfs
  f.65.000,- in drie maanden. Het geld moest zij echter tot op de
  laatste cent aan B geven. Zora verdiende door te werken van 19.00
  tot 5.00 uur, zo’n f.400,- tot f.500,- per dag, na aftrek van de
  huur van het raam. Maar ook zij moest al haar geld afstaan aan B.
  Op een dag kreeg de vriend van C het in zijn bol en bepaalde dat
  Zora f.32.000,- aan hem moest betalen om van hem af te komen.

  3.3.3.4. Vrouwenhandel vanuit (voormalig) Joegoslavi De
  Russische Nina werd overgehaald door de Joegoslaaf A om in
  Nederland in een fabriek te gaan werken. Nina reisde samen met twee
  kennissen, Veronica en Joshua, via Kiev, naar Polen, van daaruit
  naar Duitsland en vervolgens naar Nederland. Eenmaal aangekomen op
  de plaats van bestemming kregen de vrouwen te horen dat zij negen
  maanden lang in de prostitutie moesten gaan werken om de gemaakte
  onkosten terug te betalen. De vrouwen kregen, samen met twee
  Joegoslavische mannen, de beschikking over een woning in Amsterdam.
  De mannen brachten de vrouwen iedere dag naar de Spuistraat, naar
  hun respectievelijke vitrines. Nina, Veronica en Joshua werden dag
  en nacht bewaakt door de mannen. De vrouwen werden er gek van dat
  ze voortdurend in de gaten werden gehouden. Op voorwaarde dat zij
  het door A vastgestelde bedrag zouden verdienen, zouden zij per
  maand ieder $ 1.500 betaald krijgen. Al het verdiende geld moest
  tot op de laatste stuiver worden afgegeven aan A. Hun paspoorten
  waren ingenomen door B, de baas van A. Hij dreigde de vrouwen te
  vermoorden als zij hun werk niet naar behoren zouden uitvoeren.
  Joshua had als nachtclubdanseres in Joegoslavi gewerkt. Via een
  uitzendbureau voor danseressen die in het buitenland wilden gaan
  werken, was zij met B in contact gekomen. Veronica wist, toen zij
  naar Nederland ging, dat het werk in de prostitutie betrof. Zij zou
  de helft van het door haar verdiende geld zelf mogen houden. De
  eerste maand verdiende zij f.26.000,- waarvan zij f 4.000,- kreeg.
  De tweede maand verdiende zij f.40.000,- waarvan zij f.4.500,- zelf
  mocht houden. Veronica had soms meer dan 20 klanten per avond. B en
  A betaalden de bewakers van de vrouwen ieder f.150,- per dag. Zij
  moesten f 600,- per dag aan huur voor drie ramen betalen.

  3.3.4. Vrouwenhandel: georganiseerde criminaliteit?

  Beziet men de gevallen van vrouwenhandel die zoven zijn
  beschreven in het licht van de definitie die in de inleiding is
  aangehaald, dan staat het buiten kijf dat in al deze gevallen
  diverse elementen van deze definitie zijn terug te vinden. Er
  werden uit meedogenloos winstbejag ernstige misdaden gepleegd en op
  allerlei manieren – ondertekening van een verklaring, continue
  bewaking, enzovoort – werd gepoogd het optreden van de overheid
  ertegen te belemmeren, maar vooral door (de dreiging met) geweld
  ten aanzien van de vrouwen in kwestie. Ook is er in diverse
  gevallen geen twijfel aan dat deze misdaden door de betrokken
  figuren bij herhaling, zo niet systematisch zijn bedreven. Het
  enige punt waarop niet in alle gevallen zo’n goed zicht bestaat, is
  het (organisatorische) verband waarbinnen de vrouwenhandel werd
  bedreven. In enkele gevallen gebeurde dit kennelijk op een haast
  institutionele manier, in andere gevallen was er – op het eerste
  oog althans hebben kunnen uitwijzen dat er ook in sommige van deze
  laatste gevallen meer achter zat, bijvoorbeeld een – slechts sprake
  van kleine groepjes criminelen, of zelfs dit nog niet. Nader
  politie-onderzoek zou wellicht bende (Joegoslaven of Russen) die in
  Amsterdam is gesettled en tegen een of andere vorm van betaling
  (protectie) gedoogt dat dergelijke groepjes hier hun gang gaan.
  Maar in geen van de bedoelde gevallen is het politile onderzoek
  zover gegaan dat duidelijk werd of dit wel of niet het geval
  was.

  3.3.5. Kinderpornografie: geen georganiseerde
  criminaliteit?

  Binnen de seksbusiness is niet alleen de exploitatie van de
  prostitutie een belangrijke sector, maar ook de produktie en
  distributie van pornografie. Het belang van deze laatste sector –
  alleen nog maar voor Amsterdam videotheken. Van zulke winkels
  bestaan er in Amsterdam tussen de 95 en 135. Een videotheek heeft
  gemiddeld – kan onder meer worden afgeleid uit de schaarse gegevens
  omtrent de hoeveelheid pornografische banden in tussen de 3.000 en
  5.000 banden in voorraad. Van dit aantal zou volgens de n – de
  Nederlandse Video Detaillisten Organisatie – 7% tot 20%
  pornografisch materiaal bevatten en volgens de ander 30% tot 40%.
  Daarnaast zijn er nog de nodige seksshops (tussen de 22 en 26) waar
  ook pornografie wordt verkocht. En de rol
  die bijvoorbeeld postorderbedrijven en warenhuizen in dit verband
  spelen, mag eveneens niet worden uitgevlakt. Ook al zijn er geen
  exacte gegevens over hun aandeel op deze markt bekend. Met het oog
  op het probleem van georganiseerde criminaliteit is klassiek
  natuurlijk vooral de produktie en distributie van pornografie
  interessant. Immers, waar pornografie geheel of ten dele een
  verboden goed is, zullen er mensen, wellicht organisaties, zijn die
  aan de vraag naar dit goed op de een of nadere manier trachten te
  voldoen, zeker ook om er zelf financieel beter van te worden. En
  het mag bepaald niet uitgesloten worden geacht dat degenen die in
  deze (geheel of ten dele illegale) sector van de seksbusiness
  hebben genvesteerd, van alles en nog wat willen doen om hun
  belangen af te schermen tegen overheidsoptreden. In de Nederlandse
  verhoudingen betekent dit dat de georganiseerde criminaliteit in de
  sector van de pornografie nooit een cht groot probleem kan zijn.
  Eenvoudig om de reden dat de produktie en distributie van
  pornografie slechts op zeer beperkte schaal strafbaar zijn gesteld
  en de overheid, daarbovenop, zich reeds sinds jaren in het algemeen
  terughoudend opstelt ten aanzien van de handel in pornografische
  films, geschriften en wat dies meer zij. In de Amsterdamse setting
  gaat deze stelling zeker ook in verregaande mate op. Dat kan
  iedereen constateren die de moeite neemt om door de binnenstad te
  wandelen. Maar er moeten niettemin twee voetnoten bij deze
  vaststelling worden geplaatst.

  De eerste voetnoot is dat sinds jaar en dag, in elk geval door
  de politie in Amsterdam, een van de grootste Nederlandse
  producenten en distributeurs van pornografie in de wereld, A, wordt
  beschouwd als een belangrijke figuur in de wereld van de
  Amsterdamse, zo niet de Nederlandse georganiseerde criminaliteit.
  Deze visie op zijn persoon, ontwikkeld rond 1990, was niet zozeer
  ingegeven door zijn rol in de porno-business sec, maar
  berustte bovenal op vermoedens ten aanzien van zijn grote
  betrokkenheid bij zo’n duidelijke vorm van georganiseerde
  criminaliteit als de drugshandel (de laatste jaren vooral
  (voor-)financiering van drugstransporten) enerzijds en zijn
  betrokkenheid bij witwasoperaties (ook in samenwerking met
  anderen), via een ingewikkeld netwerk van binnenlandse en
  buitenlandse bedrijven, anderzijds. Er is echter niet voldoende
  onderzoek verricht om het waarheidsgehalte van deze vermoedens te
  kunnen bepalen. De tweede voetnoot sluit enigermate bij het
  vorenstaande aan. Zij heeft betrekking op het probleem van de
  kinderpornografie. Al in de jaren tachtig werd dit probleem van
  tijd tot tijd aan de orde gesteld, ook in relatie tot de heer A.
  Ook hij werd er tot op het einde van de jaren tachtig immers van
  verdacht kinderpornografie te (laten) produceren. Deze verdenking
  is niet helemaal geweken – zeker niet op het vlak van de
  distributie van kinderpornografie -, maar onder druk van de
  maatschappelijke discussie over Amsterdam als internationaal
  handelscentrum van kinderpornografie, staat deze verdenking niet
  meer op zichzelf. Een landelijk onderzoek dat de sociale jeugd- en
  zedenpolitie in de voorbije jaren heeft verricht, toonde immers aan
  dat van de 61 producenten van kinderpornografie die men op het
  spoor kwam, er 34 in Amsterdam actief zijn. En evenzo met de
  distributeurs: van de 61 zijn er 23 in deze stad gevestigd. Van de
  67 afnemers van kinderpornografie wonen en werken er ruim 20 (22)
  in Amsterdam en de rest buiten de stad (Hoek en Holla, 1995). Nu
  mag men uit voorgaande cijfers – met de figuur van A voor ogen –
  niet de conclusie trekken dat Amsterdam dan toch tenminste op het
  vlak van de kinderpornografie een belangrijk internationaal centrum
  van georganiseerde criminaliteit vormt. Want zoals de schrijvers
  van het rapport waaruit zoven werd geciteerd, zelf stellen: Er (is)
  bij kinderporno in principe geen sprake van georganiseerde
  criminaliteit. Daders opereren veelal in kleine groepjes en
  onderhouden onderling contacten in de vorm van netwerken. Zo
  gesteld is het inderdaad aanvaardbaar om tegen te spreken dat hier
  in het algemeen van georganiseerde criminaliteit sprake zou zijn.
  Niet alleen – zo blijkt ook uit de verdere onderzoeksgegevens –
  opereren veel daders gewoonlijk op (zeer) kleine schaal, niet
  systematisch en ook niet uit winstbejag, maar zij pogen ook niet
  hun illegale gedragingen op een actieve manier af te schermen tegen
  overheidsoptreden; wat iets anders is dan alleen maar proberen de
  gedragingen in kwestie te onttrekken aan het zicht van de overheid.
  Dit neemt evenwel niet weg dat onder bepaalde omstandigheden ook de
  handel in kinderpornografie kan uitgroeien tot een vorm van
  georganiseerde criminaliteit, bijvoorbeeld wanneer de vraag ernaar
  zou stijgen en de overheid navenant zou gaan investeren in de
  bestrijding ervan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken