• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 3.4. De illegale handel in vuurwapens

  3.4. De illegale handel in vuurwapens

  Van oudsher wordt de illegale handel in vuurwapens, zeker in
  illegale vuurwapens, geassocieerd met georganiseerde criminaliteit.
  Niet alleen omdat de grootschaliger vormen van deze handel op
  zichzelf reeds gemakkelijk de kenmerken van deze criminaliteit
  vertonen, maar ook omdat in alle andere vormen van georganiseerde
  criminaliteit het gebruik van geweld, ook door middel van
  vuurwapens, een cruciale rol speelt. De beschrijving die hiervoor
  is gepresenteerd van de drugshandel in Amsterdam, laat hier geen
  enkel misverstand over bestaan. Daarenboven mag niet uit het oog
  worden verloren dat, juist ook vanwege het gewelddadige karakter
  van veel drugshandel, groepen die in drugs doen geregeld tevens
  illegaal wapens verhandelen.

  In deze paragraaf wordt aan de hand van de schaarse gegevens die
  er over deze handel in en rond Amsterdam
  voorhanden zijn, gepoogd een beeld te geven van wat hij hier
  voorstelt. En dit allereerst tegen de achtergrond van enig
  cijfermateriaal omtrent het vuurwapenbezit en het vuurwapengebruik
  in de stad. Deze gegevens bieden althans enige indicatie van de
  behoefte aan (illegaal) verhandelde vuurwapens in de stad zelf, de
  lokale markt zogezegd. Tevens wordt echter bezien in welke mate de
  wapenhandel in Amsterdam niet zozeer gericht is op de lokale markt,
  maar zich ook op internationaal niveau beweegt. Maar over welke
  markt(en) het ook gaat, centraal staat bij hun bespreking de vraag
  naar de groepen die op deze markt(en) wapens te koop aanbieden.

  3.4.1. Vuurwapenbezit en vuurwapengebruik in Amsterdam

  In de jaren tachtig werd er weinig of geen controle uitgeoefend
  op het legale vuurwapenbezit in de stad. Hierdoor was het ook
  moeilijk te bepalen hoeveel mensen op een gegeven moment legaal
  over exact hoeveel wapens beschikten. De laatste twee jaar is in
  het kader van een stedelijk politieproject de controle op het
  (legale) bezit echter weer gentensiveerd. Dat dit geen overbodige
  luxe was, kan onder meer worden opgemaakt uit het feit dat een
  bepaalde schietvereniging 130 leden telde, waarvan er 80 niet
  alleen geen verlof, een machtiging, hadden om een wapen te
  bezitten, maar voor het grootste deel ook nog eens over de nodige
  antecedenten beschikten. Deze leden kwamen dus in een quasi-legale
  omgeving hun schietvaardigheid op peil houden met wapens die zij
  kennelijk op de zwarte markt hadden gekocht. Door de meer
  stringente controle die de laatste jaren werd toegepast, is
  duidelijk geworden dat in de hele regio Amsterdam-Amstelland
  momenteel 2.400 verlofhouders en 355 jachtaktehouders samen 6.222
  vuurwapens in gebruik hebben. Bij de zogenaamde verlofhouders gaat
  het onder andere om sportschutters en kleiduivenschutters, maar ook
  om personeel van De Nederlandsche Bank, deurwaarders en een aantal
  mensen in andere (bedreigde) beroepen, bijvoorbeeld taxichauffeurs
  en juweliers. Het feit dat al zulke mensen verlof kunnen bekomen
  tot het houden van een vuurwapen, sluit overigens bepaalde risico’s
  met betrekking tot het gebruik van de desbetreffende wapens niet
  uit. Aan de ene kant komt het namelijk voor dat volstrekt reguliere
  verlofhouders hun legale wapen in een illegaal verband bij zich
  dragen (buiten de eigen woning en buiten het domein van de
  schietvereniging). Aan de andere kant gebeurt het ook wel dat
  verlofhouders hun wapen voor kortere of langere tijd uitlenen aan
  criminele bekenden. Hoe dikwijls iets dergelijks gebeurt, is
  moeilijk te schatten.

  Deze laatste praktijk brengt ons bij de vraag naar het illegale
  wapenbezit in Amsterdam, want hier leven nu eenmaal illegale
  wapenhandelaren bij wie criminelen voor een tijdje een wapen kunnen
  leasen. Om maar te zeggen dat het gewoon zeer moeilijk is om de
  omvang van het illegale wapenbezit enigermate vast te stellen. Wie
  toch een poging wil wagen kan nog het best vertrekken van het
  aantal illegale vuurwapens dat in de voorbije jaren naar aanleiding
  van gewone controles, schietincidenten of bedreigingen in beslag is
  genomen. Dat waren er in 1993.705 (voor Amsterdam alleen), in
  1994.733 (voor de regio Amsterdam-Amstelland) en in het eerste
  kwartaal van 1995 reeds 158 (16 meer dan in het eerste kwartaal van
  1994). Binnen het projectteam nu huldigt men de stelling dat deze
  aantallen slechts een paar procent vertegenwoordigen van de
  werkelijke hoeveelheid illegale wapens die bij deze en gene in de
  stad voorhanden zijn. De redenering die hier achter zit, komt in
  wezen neer op het trekken van een parallel met de drugshandel: ook
  van de ingevoerde drugs wordt slechts zo’n 3% gepakt. Wanneer deze
  parallel steekhoudt, zou dat betekenen dat er in de regio
  Amsterdam-Amstelland zo’n 24.000 illegale vuurwapens onder de
  mensen zijn. Hoe dan ook, wat het gebruik van vuurwapens betreft,
  vertonen de cijfers een betrekkelijk grillig verloop in de tijd.
  Het aantal voorvallen waarbij daadwerkelijk werd geschoten, liep op
  van 114 in 1990, naar 136 in 1991, 208 in 1992, en 254 in 1993, om
  in 1994 te dalen naar 212, en in het eerste kwartaal van 1995 te
  blijven steken op hetzelfde aantal als in het eerste kwartaal van
  1994, namelijk 55. Het aantal doden en gewonden dat bij deze
  incidenten viel, wisselde navenant. Bedroeg het aantal doden in
  1990 21, in 1991 liep het op naar 26, in 1992 naar 32, en in 1993
  naar 35, maar zakte in 1994 naar 21 (en in het eerste kwartaal van
  1995 bedroeg het 3 in 1994 6). Het aantal gewonden was in 1990 40,
  in 1991 46, in 1992 66, in 1993 95 en in 1994 …. wederom 66! Een
  afdoende verklaring voor dit vreemde verloop van de cijfers is niet
  voorhanden. Het kan in elk geval niet liggen aan een toename van
  het aantal pro-actieve onderzoeken naar illegaal wapenbezit. Van
  zulke onderzoeken is immers niet of nauwelijks sprake.

  Overigens bieden de bestaande analyses van de
  vuurwapencriminaliteit geen diepgaand inzicht in de aard (en
  omvang) van de voorvallen waarbij daadwerkelijk van een vuurwapen
  gebruik werd gemaakt respectievelijk met een dergelijk wapen werd
  gedreigd. Het is dan ook totaal uitgesloten dergelijke voorvallen
  op de een of andere manier te relateren aan het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit, of aan de groepen die nauw betrokken
  zijn bij het plegen hiervan. In hoeveel van die voorvallen het
  bijvoorbeeld ging om conflicten tussen dergelijke groepen, valt op
  dit ogenblik dus niet te achterhalen.

  3.4.2. De handelaren op de markt

  Gebleken is dat op de Amsterdamse markt heuse wapenhandelaren
  opereren. Uit persberichten van mei 1995 kan immers worden
  opgemaakt dat in augustus van verleden jaar in een woning aan de
  Newtonstraat naast 95 kg cocane 200 staven semtex, 30.000 patronen,
  30 machinegeweren en een aantal handgranaten waren aangetroffen.
  Deze vondst laat dus niet alleen zien dat, zoals in de inleiding
  van dit hoofdstuk reeds werd gesteld, drugshandel en wapenhandel
  nogal eens samengaan, maar ook dat Amsterdam meer dan een lokale
  wapenmarkt herbergt. Zoveel staven semtex en zoveel machinegeweren
  tonen toch duidelijk aan dat er ook internationale wapenhandel
  plaatsvindt.

  Wie hier allemaal deze handel drijven is – op dit ene recente
  geval na – moeilijk te zeggen. Gewoon door het feit dat er in de
  voorbije jaren geen onderzoek naar is ingesteld. We moeten het ook
  in dit rapport dus vooral hebben van indrukken van leden van het al
  eerder genoemde projectteam en van een aantal politieberichten
  omtrent de handelaren die hier op de korrel worden genomen.

  Wanneer de wapenmarkt als het ware vanuit de stad wordt bekeken
  dan zijn er, wordt geschat, zo’n 10 20 (Nederlandse) figuren van
  wie binnen en, in zekere mate, ook wel buiten het criminele milieu
  bekend is dat zij (illegaal) in wapens doen. Niet bekend is
  eigenlijk op welke schaal en op welk niveau zij in de stad handel
  drijven en ook niet of zij rechtstreeks eigen lijnen hebben naar
  plaatsen en gebieden waar volop wapens te koop zijn, dan wel van
  daaruit worden bevoorraad door groothandelaren die wel zelf over
  dergelijke kanalen beschikken. Niettemin staat vast dat de partij
  wapens die in augustus 1994 in beslag werd genomen, toebehoorde aan
  een persoon die een centrale rol vervult in een van de hiervoor
  besproken criminele organisaties die ook nu nog volop in de
  internationale drugshandel bedrijvig is. De prijzen die op de
  lokale markt voor wapens en dergelijke worden gevraagd, zijn, hoe
  dan ook, niet zo erg hoog. Zij gaan van f.25,- voor een handgranaat
  naar f.1.000,- voor een behoorlijk vuistvuurwapen, tot f.4.000,-
  voor een automatisch wapen. Wie dus in de stad een wapen wil
  hebben, kan daar relatief gemakkelijk aan komen. Wat de bedoelde
  wapens moeten opbrengen op de internationale markt en voor welk
  bedrag zij hierop kunnen worden gekocht, is onbekend.

  Wie als het ware van buiten de stad wapens op de Amsterdamse
  markt aanbieden, is al evenmin goed bekend. Wat Oost-Europa betreft
  bestaat de indruk dat van hieruit weinig of geen handel richting
  Amsterdam komt. Er zijn tot nu toe in elk geval nog haast geen
  wapens van bijvoorbeeld Russische makelij in Amsterdam
  aangetroffen. Dit wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat het zo
  blijft. Er zijn enkele betrouwbare en minder betrouwbare berichten
  dat sommige Russische wapenhandelaren ook wel in de Amsterdamse
  markt genteresseerd zijn. En dan gaat het overigens niet alleen om
  alle mogelijke lichte en zware wapens, tot raketten enzovoort aan
  toe, maar ook om hoogwaardige nucleaire materialen. De
  plutonium-affaire in Duitsland ten spijt.

  Met betrekking tot Zuid-Europa is er het beeld dat incidenteel
  ook vanuit Itali wapenhandel richting Amsterdam zal worden
  bedreven. Dit is in de voorbije jaren ook gebleken uit onderzoeken
  waarin concreet (ook) Italianen waren betrokken. Maar dat er sprake
  zou zijn van een meer structurele verbinding op dit gebied, wordt
  onwaarschijnlijk geacht.

  Dat er verder met de burgeroorlog in voormalig Joegoslavi in
  beginsel grote mogelijkheden zijn gekomen voor de internationale
  illegale wapenhandel, ligt voor de hand. En allerlei informatie
  toont aan dat het hier ook om meer gaat dan om een een louter
  theoretische mogelijkheid. Ten eerste zijn er nogal wat
  geloofwaardige berichten dat Joegoslaven – individueel of in een
  groep – in Amsterdam zelf op kleine schaal alle mogelijke wapens
  verkopen: geweren, pistolen, riotguns, machinegeweren,
  handgranaten, etcetera. Ten tweede komt er af en toe ook
  (onbevestigde) informatie binnen dat Joegoslavische wapenhandelaren
  hier grote partijen wapens, tot enkele duizenden stuks,
  verhandelen, met name ook aan Amsterdamse respectievelijk
  Nederlandse wapenhandelaren; de recente wapenvondst bewijst dat dit
  niet tot de onmogelijkheden behoort. En ten derde mag niet worden
  uitgesloten dat allerlei incidentele wapenverkopers, en vooral
  verkopers van allochtone of buitenlandse origine, hun wapens in het
  buitenland, tot in voormalig Joegoslavi toe, van Joegoslaven
  betrekken. Zo gaat bijvoorbeeld het verhaal dat Turkse groeperingen
  die drugs leveren voor de soldaten aan het front, met wapens worden
  betaald en deze wapens vervolgens elders in Europa, ook in
  Amsterdam, proberen te slijten op de zwarte markt.

  Voorts leeft in politiekringen de overtuiging dat ook Belgische
  wapenhandelaren nog steeds een belangrijke rol spelen op de
  (Amsterdamse) wapenmarkt. Ondanks de aanscherping van de
  wapenwetgeving en van de controle op de naleving ervan in Belgi,
  zouden zij er toch nog steeds in slagen wapens te onttrekken aan
  het legale verkeer, onder meer door diefstallen van grotere
  partijen wapens te ensceneren. Deze wapens zetten zij
  hoogstwaarschijnlijk niet zelf in Amsterdam af. Hun verkoop hier
  loopt vooral via illegale Nederlandse wapenhandelaren uit Brabant
  en Zuid-Holland.

  Tenslotte is er meer dan genoeg reden om aan te nemen dat ook
  groepen die uit het Midden-Oosten afkomstig zijn in en/of vanuit
  Amsterdam wapenhandel bedrijven. We praten in dit verband zeker
  over n Isralische
  criminele organisatie, die wereldwijd opereert, maar in Amsterdam
  haar thuishaven heeft, en die in het zr groot in vuurwapens
  handelt, zowel vanuit Nederland als vanuit Belgi. Hierbij gaat het
  niet alleen om handvuurwapens maar ook om bijvoorbeeld bazooka’s.
  Overigens is deze organisatie, naar het schijnt, ook nog op andere
  terreinen actief, zoals de diefstal van schilderijen en de handel
  in verdovende middelen. Verder speelt in dit verband een
  Libanees-Syrische groep een belangrijke rol. Ook deze groep staat
  niet op zichzelf, maar is vertakt naar andere West-Europese landen.
  Zij voert hash en herone in Nederland in en voert cocane, van
  Colombianen op de Amsterdamse markt gekocht, uit. En nu is het
  vermoeden dat een deel van (de opbrengst van) deze verdovende
  middelen, ook in Nederland, wordt gebruikt voor de aanschaf van
  wapens, bedoeld voor n van de strijdende partijen in het
  Midden-Oosten. Daarenboven is bekend dat een deel van deze groep
  betrokken is bij de diefstal (en de export) van duurdere auto’s
  (naar het Midden-Oosten en Nigeria).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken