• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 3.5. De handel in gestolen auto’s

  3.5. De handel in gestolen auto’s

  In de voorbije jaren zijn er bij herhaling berichten
  binnengekomen dat ook in Amsterdam op internationale schaal auto’s
  worden gestolen en verhandeld. Veel van deze berichten hebben nu
  eens betrekking op Joegoslaven en Russen die – zo lijkt het
  tenminste – op eerder individuele voet opereren, dan weer op
  landgenoten van hen die dit duidelijk in georganiseerd verband
  doen. Deze laatsten behoren niet alleen tot een groep die als
  zodanig is onderkend, zij stelen ook op een betrekkelijk vakkundige
  manier. Waarbij moet worden aangetekend dat deze internationale
  diefstal van (vracht)auto’s en de handel hierin voor Amsterdam niet
  nieuw is. In de loop van de jaren tachtig bleek immers dat een
  groep Ghanese criminelen, die ook actief was in de vrouwenhandel,
  tezelfdertijd honderden luxe-auto’s op bestelling had laten stelen
  en vervolgens – via Amsterdam, Rotterdam of Antwerpen – liet
  verschepen naar een of ander West-Afrikaans land. De hoofdverdachte
  hield te Amsterdam kantoor onder de naam African
  Express
  .

  3.5.1. Omvang en ontwikkeling van de autodiefstallen

  Het aantal aangiften van (poging tot) autodiefstal nam in
  Amsterdam de voorbije jaren zr toe. Ging het in 1989 nog om 6.023
  aangiften, in 1990 liep het op naar 6.709, in 1991 sprong het
  omhoog naar 8.279, in 1992 daalde het dan weer wat: tot 7.949, om
  in 1993 de recordhoogte van 8.624 aangiften te bereiken. In 1994
  zakte het dan weer terug naar 7.805 aangiften (waarvan 17,7%
  (1.391) sloeg op een poging tot autodiefstal). En de eerste cijfers
  over 1995 geven aan dat deze daling, voorlopig althans, aanhoudt.
  De auto’s die worden ontvreemd zijn in meerderheid auto’s van het
  merk Opel (Kadett, Ascona, Record en Corsa), Volkswagen (Golf,
  Polo, Passat en Jetta), Fiat (Uno en Tipo) en Ford (Escort, Sierra
  en Fista). Relatief gezien – naar het aantal per merk beschikbare
  auto’s – werden in 1994 vooral auto’s van de volgende merken
  gestolen: Porsche, Saab, Lancia, Fiat en BMW.

  Uit de beschikbare cijfers kan verder worden opgemaakt dat de
  meeste auto’s worden gestolen in de binnenstad en aan de rand van
  de oude stad. De verklaringen die hiervoor worden gegeven, liggen
  eigenlijk wel voor de hand. In de binnenstad worden naar verhouding
  veel auto’s van toeristen gestolen, omdat die – ook door de
  moeizame samenwerking met buitenlandse politie-instanties – niet zo
  erg vlot te traceren zijn. En wie een auto aan de rand van de oude
  stad steelt, kan gemakkelijk via het stelsel van ringwegen
  ontkomen. Het feit dat een auto is ontvreemd wil niet zeggen dat
  deze ook in vreemde handen blijft. Integendeel zelfs! Mede dankzij
  de verbetering van de politiecommunicatiemiddelen wordt immers 64%
  (1994) van de gestolen auto’s teruggevonden. Dit percentage
  varieert echter nogal naar merk. Het blijkt dat, wanneer de
  populaire merken in ogenschouw worden genomen, 70% tot 80% van de
  gestolen Opels, Volkwagen en Fords na verloop van tijd weer
  terugkomt. Bij Volkswagen ligt dit percentage op 46%, omdat met
  name auto’s van het type Golf gewoonlijk achterblijven. Het laagst
  scoren evenwel de duurdere merken. In 1994 kwam van de Mercedes
  300-serie maar 21% terecht. Bij de BMW-316 was dit 26%. Van de
  Porsche werd gemiddeld weliswaar nog 36% teruggevonden, maar van
  het model 911 slechts 22%.

  De scherpe daling van het aantal aangiften van (poging tot)
  autodiefstal in 1994 wordt door het projectbureau autocriminaliteit
  vooral toegeschreven aan de oprichting van dit bureau (per 1
  januari 1994), de aanwijzing van projectleiders autodiefstal in de
  wijkteams, de organisatie van een reeks preventiecampagnes en de
  ontplooiing (juist ook door het bureau) van een aantal gerichte
  opsporingsactiviteiten.

  3.5.2. De bedrijvigheid van de professionele
  autodieven

  De opheffing van het bureau autodiefstallen in 1986 bracht met
  zich mee dat gaandeweg het zicht op de plegers van autodiefstallen
  en op de handelaren in gestolen auto’s steeds slechter werd. De
  oprichting van het projectbureau autodiefstallen in 1994 heeft wel
  tot enige verbetering van de toestand geleid, maar scherp,
  cht scherp, is het beeld zeker niet. De voornaamste reden hiervan
  is dat de bestrijding van autodiefstallen geen prioriteit heeft en
  dat er dus nauwelijks meer omvangrijke onderzoeken worden
  ingesteld. Het projectbureau mag eigenlijk zulke onderzoeken niet
  doen, terwijl de districten en wijkteams er niet voldoende
  mankracht, enzovoort voor vrij (willen) maken.

  De indruk bestaat dat in de stad ruim tien groepen professionele
  autodieven/autohandelaren actief zijn. Deze groepen zijn overwegend
  samengesteld uit Nederlanders. Een van deze groepen wordt evenwel
  geleid door een Surinaamse Nederlander. Maar enige tijd geleden
  waren er ook Joegoslavische en Russische groepjes autodieven in de
  stad actief. Verder is het wel zo dat de Nederlandse groepen
  veelvuldig in contact staan met criminele groepen in het buitenland
  en mogelijk zelfs door deze groepen worden aangestuurd, al is het
  maar lichtjes – in de vorm van het plaatsen van bestellingen. Bij
  deze buitenlandse groepen moet worden gedacht aan onder andere
  Ghanese/Nigeriaanse groepen (nog steeds!), Joegoslavische en
  Russische groepen. De samenstelling van de (Nederlandse) groepen
  die bedreven zijn in het stelen en verhandelen van (gestolen)
  auto’s is beperkt. De kern ervan bestaat naar schatting gewoonlijk
  uit zo’n vier-zes personen, waarvan er sommigen meer bedreven zijn
  in het stelen van auto’s (van bepaalde merken/types) en anderen
  veeleer de kennis en vaardigheid hebben om de identiteit van
  gestolen auto’s te witten, zodat ze gemakkelijk terug in het
  (nationale) verkeer kunnen worden gebracht. Dit laatste is
  natuurlijk niet altijd de bedoeling. Er worden door professionele
  dieven ook auto’s gestolen ten dienste van min of meer
  geroutineerde overvallers. En een ander deel van de auto’s die zij
  stelen, gaat rechtstreeks naar het buitenland, de internationale
  markt van gestolen auto’s op. Hierbij mag niet uit het oog worden
  verloren dat een aantal van de groepen in kwestie geen
  eendagsvliegen zijn. Sommige zijn al 10, 15 tot 20 jaar actief. Zij
  hebben natuurlijk enorm geprofiteerd van het feit dat in de jaren
  tachtig de professionele politile bestrijding van autodiefstal
  helemaal weg-georganiseerd is, ook in Amsterdam.

  Om de kern van deze groepen heen zwerven telkens mensen die de
  nodige hand- en spandiensten verlenen. Bij deze figuren gaat het
  zowel om personen die domweg behulpzaam zijn bij het stelen van de
  auto’s (ze lokaliseren, op de uitkijk staan bij het stelen,
  enzovoort), als om personen die zonder vragen garages, loodsen,
  kassen verhuren waar gestolen auto’s kunnen worden weggezet en
  eventueel ook kunnen worden omgekat. Daarnaast zijn er – voor de
  diefstal van bepaalde automerken/autotypes – ook meer
  gespecialiseerde contactpersonen in het spel. Hierbij moet met name
  worden gedacht aan sleutelspecialisten – vaklui die over de
  informatie en de uitrusting beschikken om bijvoorbeeld aan de hand
  van het sleutelgat in (op voorhand gestolen) benzinedoppen de
  bijpassende sleutels te kunnen fabriceren.

  De werkwijzen bij het stelen van auto’s lopen zeer uiteen. Het
  namaken van sleutels aan de hand van het sleutelgat in
  benzinedoppen is er maar n van. Andere manieren variren van nogal
  primitief tot redelijk ingewikkeld. Een van de meest gebruikte
  eenvoudige methodes is om met behulp van een daartoe geschikt
  gemaakt apparaat gewoon het slot uit het portier aan de zijde van
  de chauffeur eruit te trekken; de toepassing van deze wat lompe
  methode neemt door de bank genomen slechts zo’n 20 tot 30 seconden
  in beslag. Meer doortrapt is de methode om door middel van een
  verkeerd contact in een overigens bonafide garage de sleutels van
  auto’s in handen te krijgen (al was het maar om ze na te kunnen
  maken) plus het woonadres van de eigenaren. Een variant op deze
  methode is dat zo’n medewerker in een garage, tegen betaling
  uiteraard, de code van het diefstalalarm doorbrieft aan de bende
  die de desbetreffende auto op het oog heeft. De toenemende
  beveiliging van auto’s tegen diefstal werkt vanzelfsprekend deze
  ontwikkeling in de hand. Zij heeft er zelfs al toe geleid (maar dit
  is nog niet in Amsterdam geconstateerd) dat autodieven op plaatsen
  waar veel auto’s bij elkaar staan (parkeerplaatsen bij hotels en
  restaurants, parkeergarages), hebben geprobeerd om met speciale
  ontvangstapparatuur de code van het alarm op te vangen.

  Een van de meest gehanteerde methodes om gestolen auto’s weer
  geschikt te maken voor gebruik in Nederland (en de omringende
  landen) bestaat erin dat zij de identiteit krijgen aangemeten van –
  veelal zwaar – beschadigde auto’s die uit het buitenland worden
  ingevoerd. Dit gaat vrij eenvoudig: de identificatienummers van de
  ene (beschadigde) auto worden gewoon overgebracht op de andere
  (gestolen) auto (van hetzelfde merk en type). Als dit in het
  concrete geval niet zo eenvoudig gaat, worden de mobielen in
  stukken gezaagd en wordt van deze stukken een witte auto
  gefabriceerd. Om zulk soort ingrepen te kunnen uitvoeren, moet
  natuurlijk niet alleen worden beschikt over loodsen, garages,
  etcetera, waarin auto’s kunnen worden weggezet, maar ook over
  monteurs, lassers en andere figuren die de nodige vakkundigheid
  hebben. De kosten die een en ander met zich meebrengt, vormen geen
  belemmering voor zulke technische acties. De huur van een simpele
  loods kost enkele honderden guldens per maand. Een buitenlandse
  auto die zwaar beschadigd is, kost ook niet veel. De steler krijgt
  voor het ontvreemden van een simpele auto door de bank genomen zo’n
  f.1.000,-, voor het stelen van een duurdere of dure auto om en
  nabij de f.3.000,-. De betaling van de monteur – als men het al
  niet zelf doet – ligt in dezelfde orde van grootte. Dus dat is
  allemaal te doen met een winst van f.15.000,- bij de diefstal van
  een gewone auto, en van f.40.000,- tot f.60.000,- bij de diefstal
  van een beetje BMW, Saab, enzovoort.

  Gelet op het vorenstaande is het niet verwonderlijk dat de meest
  kundige groepen in de voorbije jaren hun
  eigen infrastructuur hebben opgebouwd. Bij een van de groepen
  waartegen in 1992 een onderzoek werd gedraaid, stelde deze
  infrastructuur, inderdaad, niet veel voor: enkele loodsen en
  schuren achter hun woonhuizen/verblijfplaatsen. Maar er is ook een
  groep actief die op n lokatie in de stad beschikt over een
  conglomeraat van bedrijven die op het eerste oog volstrekt legaal
  werken, maar volgens allerhande achtergrondinformatie volop
  betrokken zijn bij de diefstal (op bestelling) van auto’s, bij het
  omkatten ervan en bij hun verkoop op de regionale en
  (inter-)nationale markt. Bij de bedrijven waarom het hier gaat,
  moet men denken aan: een import- en exportbedrijf, een
  garagebedrijf, bedrijven waar alleen (ook tweedehands) auto’s
  worden verkocht en een autoverhuurbedrijf – met alle faciliteiten
  die zij bieden voor het bedrijven van illegale praktijken
  (bergplaatsen, monteurs, apparatuur). Tegen deze groep is, om de
  redenen die hiervoor zijn genoemd, nog nooit een gericht
  opsporingsonderzoek ingesteld.

  Verder mag niet onvermeld blijven dat het onderzoek van groepen
  autodieven/autohandelaren, bewijstechnisch gezien, soms moeilijk
  is, omdat zij redelijk professioneel opereren, zowel in tactisch
  als in technisch opzicht. Dit onderzoek wordt – naar de ervaring
  van het projectbureau – evenwel ook bemoeilijkt door het feit dat
  al deze groepen contacten hebben bij instellingen en diensten die
  betrokken zijn bij de regulering van de automarkt en het wegverkeer
  in Nederland. Zo kunnen zij niet alleen snel informatie over auto’s
  verkrijgen (kentekens, opsporing verzocht of niet), maar ook
  allerlei procedures in hun voordeel laten lopen (bijvoorbeeld zgn.
  spoedkeuringen). Niet het minste probleem in dit verband is echter
  dat er gewoonlijk ook politiemensen door het beeld lopen: zij
  werken bij een van de betrokken garages, zij gaan op
  vriendschappelijke voet met autohandelaren om – als het al niet
  meer en niet erger is. Dit maakt dat bij onderzoeken nog
  omzichtiger moet worden gehandeld dan normaal reeds het geval zou
  zijn. Anders zijn deze onderzoeken al stuk voordat ze goed en wel
  zijn opgestart. Overigens is de politie in een onderzoek ook wel
  een advocaat tegen het lijf gelopen die volgens haar goed wist wat
  zijn clinten uitspookten, trouwens zelf (willens en wetens?) in een
  dure gestolen auto reed, maar hen desalniettemin – tot in het
  buitenland toe – adviseerde over de minst riskante aanpak van
  zaken.

  Tenslotte spreekt het welhaast voor zichzelf dat door het gebrek
  aan omstandig onderzoek niets bekend is over de besteding van de
  financile middelen die via deze vorm van criminaliteit worden
  gegenereerd. Van notoire groepen is trouwens op geen stukken na
  duidelijk hoeveel zij naar schatting verdienen, omdat gewoonweg
  niet bekend is hoeveel auto’s, van welk merk en type enzovoort, zij
  doorgaans op jaarbasis stelen. In een recent onderzoek wordt met
  het nodige voorbehoud gesteld dat de groep in kwestie zich schuldig
  heeft gemaakt aan de diefstal van enkele honderden auto’s. Het
  wordt overigens niet uitgesloten geacht dat sommige groepen (ook)
  investeringen doen in de drugs- en wapenhandel, respectievelijk
  zelf (ook) drugs en wapens verkopen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken