• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 3.6. Tot besluit

  3.6. Tot besluit

  Vorenstaande beschrijvingen van de drugshandel, de
  vrouwenhandel, de illegale wapenhandel en de illegale autohandel in
  Amsterdam zijn door gaten in ons informatiebestand zeker niet alle
  even volledig. Niettemin geven zij gezamenlijk toch al een
  behoorlijk genuanceerd beeld van wat in Amsterdam de betrokken
  actuele vormen van traditionele georganiseerde criminaliteit
  voorstellen. Wanneer men dit beeld poogt te vangen in een antwoord
  op de vraag van de Parlementaire Enqutecommissie Opsporingsmethoden
  naar de aard, de ernst en de omvang van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland, dan kan dit antwoord als volgt worden
  geformuleerd.

  Het staat buiten kijf dat in Amsterdam op een zekere schaal –
  welke valt met geen mogelijkheid te zeggen – (illegale) handel in
  de besproken (illegale) goederen en diensten wordt bedreven. Maar
  hiermee is niet gezegd dat al deze handelspraktijken zelf,
  respectievelijk al de groepen die hierbij betrokken zijn, zonder
  meer op de noemer van de georganiseerde criminaliteit kunnen worden
  gebracht. Voorzover wij hebben kunnen nagaan is een dergelijke
  kwalificatie van wat wij hebben geconstateerd niet op haar plaats
  bij de diefstal van auto’s, en gaat zij slechts in enkele gevallen
  enigermate op voor de vrouwenhandel en de wapenhandel, namelijk in
  de gevallen waarin een van deze vormen van handel systematisch
  wordt beoefend en de beoefening ervan op de een of andere manier
  actief wordt afgeschermd tegen overheidsoptreden. De meeste
  georganiseerde criminaliteit komt dus voor in de drugshandel. In
  deze handel worden autochtone, allochtone en buitenlandse criminele
  groepen aangetroffen waarvan het optreden in vele opzichten
  overeenkomt met de definitie die eerder van georganiseerde
  criminaliteit werd gegeven.

  Maar ook in het verband van de drugshandel moet men behoedzaam
  omspringen met het etiket georganiseerde criminaliteit. Ook hier
  dekt deze vlag immers een heel ingewikkelde lading. Die loopt
  uiteen van handlangers van Italiaanse en Ghanese misdaadgroepen,
  via kleinere en grotere Chinese en Joegoslavische bendes, tot
  kernachtig georganiseerde Hollandse netwerken en omvangrijke
  Turkse, Surinaamse en Marokkaanse families. Deze grote
  verscheidenheid aan organisatievormen kan dus niet worden
  gereduceerd tot de simpele eenheid van een criminele organisatie of
  een illegale onderneming. Het probleem van de georganiseerde
  criminaliteit kan slechts realistisch worden bekeken wanneer men
  oog heeft voor de grote
  variatie aan organisatorische vormen waarin deze criminaliteit kan
  worden, en ook daadwerkelijk wordt, bedreven.
  In het vorenstaande ligt voorts een ontwikkeling besloten waarop
  zeker ook expliciet de aandacht moet worden gevestigd. En die is
  dat door een combinatie van factoren – vooral de internationale
  eigenaard van de drugshandel en ontwikkeling van Amsterdam tot een
  mondiaal drugshandelscentrum – de georganiseerde criminaliteit in
  de stad ook een steeds internationaler karakter heeft gekregen.
  Zowel in de zin dat criminele groepen van over heel de wereld op de
  Amsterdamse markt bedrijvig zijn geworden, als in de zin dat
  (autochtone en allochtone) groepen die hier hun thuisbasis hebben,
  steeds internationaler zijn gaan opereren. De tijd dat zoiets als
  de penose het beeld van de Amsterdamse (georganiseerde)
  criminaliteit bepaalde, ligt ver achter ons. Voor een deel is zij
  van haar eigen markten verdreven, voor een deel heeft zij zich
  aangepast, moeten aanpassen, aan de manier waarop allochtone en
  buitenlandse groepen hun illegale activiteiten ontplooien.

  Het eerste is heel zichtbaar geworden in de sfeer van de
  prostitutie, zoals we verderop nog in detail zullen zien: een
  belangrijk deel van deze sector wordt tegenwoordig niet meer door
  de penose, maar door niet-Hollandse criminele groepen beheerst. Het
  laatste heeft zich wellicht nog het meest duidelijk gemanifesteerd
  in de bereidheid, juist ook van Hollandse criminele netwerken om
  geweld te gebruiken, of althans om te dreigen met het gebruik van
  dit middel, zowel tegen afvallige medestanders en geheide
  tegenstanders als tegen representanten van de overheid. Waren
  vroeger ook in Amsterdam liquidaties en soortgelijke praktijken een
  grote zeldzaamheid, tegenwoordig zijn zij niet alleen meer in
  diverse buitenlandse en allochtone criminele groepen gangbaar
  geworden, maar ook in bepaalde autochtone criminele netwerken. Met
  het resultaat dat iedereen kent, namelijk dat van een enkele
  moordpartij niemand meer wakker ligt. Natuurlijk heeft het
  veelvuldig gebruik van (dreiging met) geweld door allerhande
  criminele groepen ook invloed op het leefklimaat in de stad, en
  zeker op dat in bepaalde buurten of wijken. Dat wordt er in zijn
  geheel zeker grimmiger door. Maar het werkt natuurlijk ook door in
  de verhoudingen en omgangsvormen tussen en binnen de meest
  betrokken bevolkingsgroepen. Maar de maatschappelijke invloed van
  georganiseerde criminaliteit blijft niet hiertoe beperkt. Die gaat
  veel verder. Dit is hiervoor ook duidelijk gebleken. Aan de ene
  kant vormt deze criminaliteit voor delen van de (arme en
  allochtone) bevolking een enorme bron van inkomsten en dus van
  welstand. Aan de andere kant kan diezelfde drugshandel, met al zijn
  inkomsten en dus zijn mogelijkheden om alleen al via de aankoop van
  onroerend goed economische machtsposities te verwerven, maar ook
  met al die andere, al die overlast-gevende bijverschijnselen als
  drugspanden, heroneprostitutie, enzovoort, de leefbaarheid van hele
  buurten verzieken en uiteindelijk kapot maken. Hiervan is de
  neergang die de Mercatorbuurt enige jaren geleden meemaakte een
  duidelijk voorbeeld. En dus ook een voorbeeld om de stelling te
  illustreren die hierna nog uitvoeriger aan de orde komt, namelijk
  dat georganiseerde criminaliteit – en zeker die in de sfeer van de
  drugshandel – en kleine criminaliteit respectievelijk overlast niet
  twee heel verschillende dingen zijn, maar verschijnselen die in
  elkaar haken, elkaar tot op zekere hoogte zelfs conditioneren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken