• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 3.2. De drugshandel

  3.2. De drugshandel

  Het drugsbeleid wordt in Nederland niet alleen gemaakt op het
  niveau van het rijk. De afzonderlijke gemeenten ontwikkelen binnen
  landelijke kaders ook hun eigen beleid. De nationale
  wetgevingsprocedure is log en tijdrovend, de speelruimte van de
  centrale overheid wordt door de internationale verdragen beperkt.
  Maar op het niveau van de gemeenten, waar men daadwerkelijk wordt
  geconfronteerd met overlast in de buurt en met de vraag om medische
  en andere hulp, is het mogelijk om flexibel en pragmatisch te werk
  te gaan. Het opportuniteitsbeginsel vormt de basis waarop binnen
  het zogenaamde driehoeksoverleg beslissingen kunnen worden genomen
  die zulk een werkwijze mogelijk maken. Maar ook de financiering van
  de drugshulpverlening wordt als beleidsinstrument gebruikt.
  Amsterdam liep in de jaren zestig voorop met het feitelijk gedogen
  van het gebruik van hash en marihuana. Er kwamen coffeeshops waar
  zogenaamde huisdealers werden toegelaten. Andere grote steden
  volgden. Zo werd het beleid dat in de grote steden was ontwikkeld,
  langzamerhand verheven tot nationaal beleid. Een belangrijke pijler
  daarvan is dat een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen hard en
  soft drugs. Het is een verschil dat buitenlanders vaak ontgaat,
  maar door het beleid op dit verschil af te stemmen, wordt
  geprobeerd de circuits van beide gebruikerscategorien te scheiden.
  Dat is goed gelukt. Een andere pijler waarop het Nederlandse beleid
  is gebaseerd, is het onderscheid tussen het gebruik van drugs en de
  handel daarin. Dit onderscheid is gebaseerd op de acceptatie van
  een gebruikersmarkt die in wezen goedmoedig is en een uitvloeisel
  van de vrije jaren zestig. Hier openbaart zich echter ook volop de
  tegenstrijdigheid van het gevoerde beleid: de handel in een goed
  waarvan het gebruik wordt toegestaan, wordt fel bestreden.

  Hoe dan ook, ook Amsterdam maakte zijn eigen drugsbeleid en
  legde de uitgangspunten hiervan in 1992 nog weer eens neer in een
  officile publikatie: Het Amsterdamse drugsbeleid. Het
  bestaat uit een mengsel van preventieve en ontmoedigende
  maatregelen, alsmede een gesorteerd aanbod van hulp. Er is een
  methadon-programma, een Aids-preventiebeleid, er is een veelheid
  van projecten die zich richten tot speciale categorien gebruikers
  (straatjunks, heroneprostitues, etcetera). En opmerkelijk is ook
  dat het Amsterdamse beleid wordt gedragen door veel
  wetenschappelijk onderzoek (waarbij het Instituut voor Sociale
  Geografie van de Universiteit van Amsterdam zich onderscheidt). De
  studies over drugsgebruik zijn hier niet onmiddellijk van belang,
  die over de handel zijn dat wel. Vooral Korf en De Kort (1990) en
  Korf en Verbraeck (1993), verbonden aan het Criminologisch
  Instituut Bonger van de zelfde universiteit, hebben onderzoek
  hiernaar gedaan. Hun publikaties zijn hier zeer bruikbaar.

  3.2.1. Amsterdam: een wereldmarkt voor verdovende
  middelen

  De Nederlandse consumentenmarkt bestaat volgens de Amsterdamse
  drugsexpert August de Loor op grond van zijn ervaringskennis uit
  700.000 Nederlanders die regelmatig hash of marihuana roken,
  200.000 regelmatige amfetaminegebruikers, 200.000 cokesnuivers,
  200.000 XTC-pillenslikkers en 10 15.000 herone-gebruikers. Wat
  zulke aantallen precies waard zijn is altijd moeilijk vast te
  stellen bij een produkt dat niet legaal is, maar zij geven in ieder
  geval iets aan van de orde van grootte. Daarbij moeten de vele
  drugstoeristen worden geteld die speciaal naar Nederland komen om
  drugs te kopen of die ze tijdens hun vakantie eens proberen. De
  consumentenpopulatie is compleet als daar nog eens de grote
  buitenlandse klantenkring (voornamelijk in Belgi, Frankrijk,
  Spanje, Itali, Duitsland, Engeland, Scandinavi, Oost-Europa, de
  Verenigde Staten en Canada) wordt bijgeteld. Boekhoorn en anderen
  (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse
  consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8
  miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de
  internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard
  gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is
  daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in
  alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog
  veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en
  snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam
  neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar
  relatieve grootte ver te boven gaat. De prevalentiecijfers (aantal
  drugsgebruikers per 100 of 1.000 inwoners) zijn in Amsterdam in
  alle metingen hoger dan gemiddeld in Nederland. Op grond van een
  enqute onder de Amsterdamse bevolking van 12 jaar en ouder in 1990,
  stelden Sandwijk, Cohen en Musterd (1991) dat een kwart van deze
  populatie wel eens cannabis heeft gebruikt, ruim 5% cocane, 4%
  amfetamine en 1,3% XTC-pillen. Een betere maat om de omvang van de
  markt te bepalen is evenwel de prevalentie per maand. Cohen vond in
  een recente en nog niet
  gepubliceerde steekproef van 4.000 Amsterdamse respondenten van
  twaalf jaar en ouder een prevalentie van 6,8% voor cannabis in
  1994. Korf en Verbraeck (1993: 233) voegden daar op grond van hun
  eigen onderzoek nog eens 4.000 heroneverslaafden aan toe. In
  kringen van het Amsterdamse stadsbestuur circuleert een
  totaalcijfer van 7.000 verslaafden.

  Een belangrijk deel van deze consumenten doet aan
  zelfvoorziening. Zij continueren het initiatief van de
  experimentele gebruikers uit de jaren zestig en zeventig. Cannabis
  namen dezen mee van vakantie of zij maakten daarvoor regelmatig
  tochtjes. Cocane werd in kleine hoeveelheden meegenomen door
  zeelieden uit Zuid-Amerika. Herone werd gebruikt door Chinese
  opiumschuivers en enkele Hollanders. Nu zijn er nog steeds van
  zulke gebruikers die in hun eigen behoefte voorzien via dealers
  waar zij al jarenlang contact mee hebben en die, al naar gelang de
  voorkeur van hun klanten, bepaalde bronlanden bezoeken. Het gebruik
  van drugs door deze groep is genormaliseerd (Grund, 1993). Zij
  betrekken hun dope ook wel van bekende handelaren op vaste plaatsen
  in de stad (Grapendaal, Leuw en Nelen, 1991). Deze cultuur van
  zelfvoorziening is verreweg het minst van alle vercommercialiseerd.
  Voor deze toestand is het Nederlandse drugsbeleid eigenlijk
  ontworpen. Maar ondertussen is de situatie sterk veranderd. Thans
  bestaat de zelfvoorziening vooral in de teelt van nederwiet. In
  1993 heeft de CRI zelfs alarm geslagen over de opkomst van
  grootschalige teelt van hennepprodukten op het Nederlandse
  platteland. De dienst schatte de jaaropbrengst toen al op 20 ton en
  daarmee was hennep het snelst groeiende Nederlandse commercile
  produkt! Jansen (1993) rekende op grond van een eigen enqute voor
  dat er nog eens een even grote produktie wordt gehaald door talloze
  kleine binnentelers voor eigen gebruik. Hij schatte de totale
  Nederlandse nederwiet-produktie op 40 ton per jaar en becijferde
  dat de explosieve groei van dit nieuwe produkt een
  importsubstitutie moet opleveren van maar liefst een half miljard
  gulden per jaar. Het antwoord op de vraag: waarom juist in
  Nederland de teelt van een nieuw, zeer hoogwaardig produkt zo’n
  hoge vlucht nam, luidt: omdat zij wordt gedragen door een
  belangrijke sector van de legale economie. Nederland staat in de
  wereld bovenaan met de ontwikkeling van tuinbouw-technieken. En de
  teelt van nederwiet is gaan floreren toen deze aparte vrucht van
  landbouwonderzoek te koop werd aangeboden in winkels voor
  tuindersbenodigdheden. Jansen noemde nederwiet dan ook een
  democratisch genotmiddel. Bij alle bekommernis over uit de hand
  gelopen drugsmisbruik, over overlast in de omgeving van coffeeshops
  en over angstwekkend gegroeide georganiseerde misdaad, moeten we
  niet vergeten dat deze aanzienlijke vorm van zelfvoorziening
  betrekkelijk probleemloos functioneert.

  Een andere categorie van consumenten is aangewezen op de
  drugsdetaillisten. Dit zijn voor een deel Amsterdammers,
  maar verder ook Nederlandse kopers die van elders komen en zeker
  ook buitenlandse (drugs-)toeristen; de laatste groep komt af op de
  betere Nederlandse kwaliteit en de lage prijzen. De locatie van
  deze markt hangt af van de wijze waarop de overheid de handel in
  het betreffende middel tegemoet treedt. Nadat de heronecafs waren
  gesloten, werd de herone op straat verhandeld en in de beslotenheid
  van woonkamers, en dat geldt ook voor coke en amfetamine. De oude
  garde van Amsterdamse heronegebruikers vertelde aan Van Gemert
  (1988: 100) hoeveel prettiger het ooit was toen de Chinezen nog in
  de handel zaten. Ze kwamen steevast tot de conclusie dat de
  Surinamers het verpest hadden (vergelijk de geschiedenis van de
  Surinamers op de Kop van de Zeedijk in 3.2.3.2). Deze detailhandel
  is vrij uitgebreid, zit ingewikkeld in elkaar en levert een enorme
  werkgelegenheid op. Van Gemert die in het midden van de jaren
  tachtig de scene op de Zeedijk en in de Damstraat observeerde,
  stelde vast dat daar hashdealers rondlopen, maar ook heronedealers,
  cokedealers, speeddealers, tripsdealers, loopjongens,
  pillenverkopers, tussendealers, pakjesdragers, dopeverkopers,
  wachtposten, etcetera. Grapendaal et al. (1991) signaleerden
  ook nog een bijzondere functie ten behoeve van buitenlandse
  klanten: makelaars. De donkere stegen die uitkomen op de Zeedijk en
  zeker ook de scene op de Gelderse kade zijn voor onbekenden zo
  bedreigend dat zij de meer open en verlichte Oude Hoogstraat (met
  de pillenbrug) opzoeken. Daar laten zij zich door makelaars
  begeleiden die ervoor zorgen dat de klanten niet worden
  bestolen.

  De meeste detailhandel in drugs vindt duidelijk en
  overzichtelijk plaats in de coffeeshops waar hash en marihuana
  worden verkocht. Vanaf het einde van de jaren zeventig, toen als
  gevolg van het Amsterdamse gedoogbeleid de cannabishandel de winkel
  in kon gaan (de eerste coffeeshop met dezelfde naam aan het
  Rusland geldt als de moeder van alle coffeeshops), is hun
  aantal explosief gegroeid. In de binnenstad van Amsterdam groeide
  hun aantal van 10 in 1980 tot ruim 350 in 1990; in 1994 werden er
  voor heel Amsterdam in totaal 452 zaken geteld waar soft drugs
  waren te verkrijgen (Bieleman et al., 1995). Coffeeshops
  vormden een tijd lang zelfs veruit het sterkst groeiende segment
  van de horeca. De concurrentie is echter groot en de opbrengsten
  zijn lang niet overal florissant. Jansen telde een eredivisie van 6
  hele grote coffeeshops (of een keten zoals The Bulldog), 13 tot 16
  middelgrote bedrijven en een heleboel kleine shops, die het hoofd
  slechts boven water kunnen houden door de nevenverdiensten van een
  speel- of gokautomaat, of door ook alcohol te verkopen. De
  allergrootste shops dateren nog uit de beginjaren van deze
  detailhandel en dat wijst aan de top althans op een stabiele
  marktordening. Is deze geforceerd of natuurlijk? In het hoofdstuk
  over de horeca ( 4.2) gaan we daar nader op in. De coffeeshops
  worden gedoogd wanneer zij geen verkoop in hard drugs toelaten
  en dat heeft in het begin van de jaren tachtig aanleiding gegeven
  tot harde acties (van zogenaamde afsmijters) binnen de branche zelf
  om ze van hard drugs vrij te maken. Ook de politie waakt
  voortdurend over deze scheiding van de circuits van hard en soft
  drugs (die immers de kern vormt van de Hollandse aanpak), maar zij
  treft bij de vele controles bijna nooit hard drugs aan. Toch is het
  niet zo gek te veronderstellen dat juist de onderste laag van de
  coffeeshops door uitbreiding van het aanbod met hard drugs probeert
  te overleven. Maar nogmaals: die worden weinig gevonden. De vele
  coffeeshops laten overigens met hun variatie aan namen heel goed
  zien welke uiteenlopende subculturen in de wereld van de
  cannabisgebruikers worden aangetroffen: romantische verwijzingen
  naar de jaren zestig (Aquarius, Flower Power); het etnische circuit
  (Deniz, Arzum, Sheba); de Amerikaanse scene (Speak Easy, Hard Rock
  Cafe, Miami Split); het gevoel van uitzinnigheid (Big Fun, Dutch
  Delight, Starlight); het kunstatelier (Karel Appel, Picasso);
  kinderlijk uitdagend (Zwabbertje, Smoosie, Whoopi, ‘t Kereltje). De
  verscheidenheid van stijlen doet de buitenstaander ook versteld
  staan: trendy, hippie, hard rock, chic, Turks, India-look,
  USA-look, acid house, Surinaams, Postmodern, Rasta, Afro. En er is
  natuurlijk ook de buurtcoffeeshop.

  De coffeeshops staan niettemin voortdurend onder verdenking.
  Niet alleen zou er ook coke worden verhandeld, er komen eveneens
  klachten van buurtbewoners over overlast. Verder zouden de
  coffeeshops zich bezig houden met de export van drugs. En verkopen
  zij drugs aan minderjarigen? De hulpverleners spreken daarenboven
  over een toenemend aantal hashverslaafden. In een brief van de
  Amsterdamse politie d.d. 30 november 1987 worden voor het eerst de
  voorwaarden genoemd die vanaf 1992 landelijk te boek staan als de
  zogenaamde AHOJ-G-criteria. Er wordt niet vervolgd als er geen
  openlijke reclame wordt gemaakt, als er geen hard drugs worden
  aangeboden, als de openbare orde niet wordt verstoord en als
  jongeren onder de 16 jaar de toegang wordt geweigerd. De
  coffeeshops kunnen worden aangepakt op grond van een
  leefmilieuverordening en daartoe kan thans de burgemeester
  besluiten zonder tussenkomst van justitie. Op last van de
  burgemeester zijn in 1990 op zulke gronden al 38 coffeeshops
  gesloten, in 1991 26 stuks, in 1992 46 en in 1993 48. Het effect
  daarvan is per saldo dat nu nog maar 200 coffeeshops over zijn en
  blijkens een nota van de burgemeester van maart 1995 ligt het
  inderdaad in de bedoeling dat aantal tot minder dan 200 terug te
  dringen. August de Loor, directeur van het Adviesbureau Drugs,
  bracht in 1994 verslag uit van zijn rondgang langs 115 coffeeshops.
  Bestaat er werkelijk reden om de branche als geheel in een kwaad
  daglicht te stellen? De Loor vond het Amsterdamse politieoptreden
  zwaar overdreven en gaf een somtijds idyllische beschrijving van
  het interieur en de sfeer die hij in tal van aardige
  etablissementen aantrof. Zeker, er waren problemen, maar de door
  hem bezochte zaken hielden zich doorgaans voorbeeldig aan de
  gestelde eisen (De Loor, 1994). Zou het kunnen zijn dat ook andere
  motieven meespelen om ze te sluiten dan de overlast op straat,
  etcetera? Bijvoorbeeld de aanwezigheid van georganiseerde misdaad?
  De coffeeshop-eigenaren, althans een klein deel daarvan (100 van de
  in totaal 1.500 in Nederland), heeft zich verenigd in de Bond voor
  Cannabis Detaillisten met de bedoeling zich van het criminele odium
  te ontdoen en een pressure group op te bouwen die het sluiten van
  de coffeeshops tegen zal gaan. In een verklaring (Het Parool
  15.1.1994) wijst deze bond er fijntjes op dat met het agressieve
  sluitingsbeleid van de Amsterdamse gemeente de werkgelegenheid van
  5.000 tot 10.000 mensen in gevaar komt. Hij stelt het
  gemeentebestuur voor hetzelfde dilemma als de burgemeester van
  Napels die er toch maar vanaf zag om de straatverkopers van
  ongebanderolleerde sigaretten aan te pakken omdat dit tienduizenden
  mensen werkloos zou maken.

  De groothandel in drugs is, welhaast per definitie, geheel in
  handen van de georganiseerde misdaad. Gebruik van drugs wordt
  immers tot een zeker quantum gedoogd, terwijl de handel daarin hard
  wordt aangepakt. Als we georganiseerde criminaliteit definiren als
  handel in illegale goederen, dan hoort de internationale
  drugshandel daar dus zonder meer toe. En nu de handel op dit niveau
  niet door de overheid kan worden gereguleerd, gebeurt dat door het
  milieu zelf. De groothandel in drugs is dan ook een wereld vol
  list, bedrog en geweld. En hiermee wordt aan het tweede vereiste in
  onze definitie voldaan om de coke- en herone-importeurs, de
  hashboeren en de pillen- en speedfabrikanten, zonder meer te
  kwalificeren als plegers van georganiseerde misdaad. Maar waarom
  heeft Amsterdam zich dan ontwikkeld tot een wereldmarkt voor
  verdovende middelen, althans een markt waarop heel de wereld zaken
  komt doen? Afgezien van het gevoerde beleid is het natuurlijk zo
  dat de verkeersgeografische ligging van de stad haar geschikt maakt
  om niet alleen een centrum te vormen van detailhandel, maar ook van
  import en distributie van grote partijen. Door de zeehaven en de
  luchthaven alsmede het uitstekende wegennet is Amsterdam verbonden
  met de hele wereld. Een deel van de internationale drugstransporten
  wordt zelfs vanuit Amsterdam geregeld zonder dat deze Nederland
  aandoen. Voor de drugs die wel het land worden binnengebracht zijn
  er loodsen, kantoren, fabriekshallen voorhanden om de zaak op te
  slaan. Deze ruimten bevinden zich in de zones van de stad die we in
  .2.1 bij de topografie leerden kennen. Ze zijn evenwel ook te
  vinden in kleinere steden en dorpen in de wijde omtrek van
  Amsterdam. Verder heeft de stad de grootste en meest gevarieerde
  immigrantenbevolking van Nederland en herbergt in haar boezem
  infrastructuren die voor controle-instanties ondoorzichtig en
  lastig doordringbaar zijn en waarlangs zowel de groothandel in
  drugs als de verdere distributie ervan vrij ongemerkt kunnen
  verlopen. Voor de oorspronkelijke Amsterdamse handelaren is vooral
  de groothandel in hash nog steeds
  van belang. Thans is evenwel ook de fabricage van synthetische
  drugs in opkomst. Korf en Verbraeck (1993) konden met hun
  interviews in het Amsterdamse cannabismilieu tot het middenniveau
  in de handel komen en troffen daar enkele overblijvenden aan van de
  flower power-periode, wat oude penose (soms reeds geruime
  tijd gepensioneerd), nieuwe zakenlieden, ondernemers met een flink
  strafblad en twintigers die zich toeleggen op de teelt van
  marihuana. Deze indeling is een beetje raar, maar het geeft aan dat
  we op dit niveau van handel met een bont gezelschap te maken
  hebben. De XTC-handelaren die ze ondervroegen, waren ook allemaal
  van oorsprong Nederlanders. Ze waren jonger dan de handelaren in
  cannabis en het viel op dat de meesten een goede opleiding hadden
  genoten.

  3.2.2. De rol van Nederlandse drugshandelaren

  Wanneer men zich nu een beeld wil vormen van Nederlandse groepen
  die vanuit Amsterdam een min of meer belangrijke rol spelen in de
  internationale drugshandel, dan is het niet mogelijk die hier in de
  volle omvang te schetsen. De reden hiervan is dat in de voorbije
  jaren geen energie is gestopt in zulk een algemene analyse van de
  toestand. Er is prioriteit gegeven aan het onderzoek van slechts
  enkele van de groepen die in dit verband een vooraanstaande positie
  innemen. Maar ook die kunnen niet allemaal volledig in beeld worden
  gebracht.

  Hierna zal eerst een beeld worden geschetst van de bedrijvigheid
  van twee Amsterdamse groepen die zich vooral na de dood van
  Bruinsma duidelijk hebben geprofileerd als belangrijke medespelers
  op de internationale drugsmarkt in de stad. In zekere zin gaat het
  hier om gewone criminele groepen: hun voornaamste doel was/is niet
  meer en niet minder dan om zoveel mogelijk munt te slaan uit hun
  illegale activiteit en dus probe(e)r(d)en zij deze activiteit zo
  groot en zo goed mogelijk te organiseren. Een ander doel was/is er
  niet, laat staan dat er een hele bijzondere organisatie voor werd
  opgebouwd. Hierin onderscheiden zij zich dan ook van de derde groep
  die hierna apart zal worden besproken: de Hells Angels. In het
  landelijke rapport over de rol van autochtone groepen in de
  georganiseerde criminaliteit van Nederland wordt uitvoerig belicht
  waarom in dit verband niet om de Hells Angels heen kan worden
  gegaan. Gewoon omdat deze beweging met name in Noord-Amerika een,
  op zijn zachtst gezegd, opmerkelijke rol speelt in het bedrijven
  van georganiseerde criminaliteit. Maar men verlieze ook niet uit
  het oog dat in de Amsterdamse Randstad-inventarisatie uit 1991 deze
  beweging ook reeds werd gedefinieerd als een harde kern van
  georganiseerde criminaliteit. En dus ligt het voor de hand om,
  zeker waar het Amsterdamse chapter van de Hells Angels
  functioneert als de spil van deze beweging in Europa, te bekijken
  in hoeverre ook deze afdeling betrokken is bij de organisatie van
  drugshandel, de toepassing van protectie, etcetera. Overigens zij
  bij het vorenstaande aangetekend dat de twee gewone Amsterdamse
  groepen, waarvan eerder sprake was, k figureren in het algemene
  rapport in deze serie over de rol van autochtone groepen in de
  Nederlandse georganiseerde criminaliteit. In dat rapport wordt de
  beschrijving van hun organisatie en werking gebruikt als een middel
  om de top van de (autochtone) georganiseerde criminaliteit in
  Nederland zo concreet mogelijk in beeld te brengen.

  3.2.2.1. De drugsgroothandel: een algemene typering
  De Hollandse drugsgroothandel in Amsterdam valt niet via de
  beschrijving van n enkele criminele groep te typeren. Daarvoor zijn
  de verschillen tussen de betrokken groepen te groot. Om deze reden
  is er hier voor gekozen om twee groepen als het ware tegen elkaar
  af te zetten: n die in dit verband tot de kleinere groepen moet
  worden gerekend (A) en n die tot de grootste behoort die in dit
  verband in Nederland actief zijn (B). Zo kunnen niet alleen de
  verschillen tussen deze twee groepen scherper worden gemarkeerd,
  maar worden als het ware ook de uiteinden van een continum in beeld
  gebracht waarop al die andere Amsterdamse groothandelsgroepen
  zouden kunnen worden gepositioneerd. Overigens kan – om
  misverstanden te voorkomen – worden opgemerkt dat groep A in het
  landelijke rapport over autochtone criminele groepen wordt
  aangemerkt als een enkelvoudige drugsgroothandelsgroep en groep B
  als een meervoudige drugsgroothandelsgroep. 3.2.2.1.1. De
  organisatie van de groepen

  Kijken we eerst naar de organisatie van de beide groepen. Wat
  zien we dan in grote lijnen? Groep A wordt duidelijk geleid door n
  man. Maar deze kan voor de organisatie van zijn drugstransporten
  uit (Noord-)Afrika en Zuid-Europa, voor de opslag en distributie
  van de grote(re) partijen in Nederland, voor de afwikkeling van de
  bijbehorende financile kwesties, etcetera rekenen op de medewerking
  van zo’n vijf personen; speciaal voor de oplossing van meer
  gecompliceerde financile vraagstukken doet hij desnoods beroep op n
  of meer specialisten/geldschieters. Verder telt de inner
  circle
  nog n twee figuren die, omdat
  zij veelvuldig in de buurt van de baas vertoeven, ook belangrijk
  lijken te zijn, maar in wezen zijn zij niet meer dan klusjesmannen
  en boodschappenjongens. Om de import, doorvoer, distributie en
  afrekening van partijen drugs daadwerkelijk te realiseren, heeft
  zich rond de harde kern gaandeweg een vrij brede zoom van allerlei
  kleine ondernemers en vakkundige, maar ook ongekwalificeerde
  handlangers gevormd, alles bij elkaar misschien zo’n 30 40 man.
  Hierbij moet zeker worden gedacht aan een vijftal transporteurs,
  die zonodig ook loodsen en vrachtwagens bij andere bedrijven kunnen
  versieren, twee figuren die zowel in wagens als in panden
  stashes kunnen fabriceren, en aan drie vechtjassen die naar
  onwillige klanten als incasseerders optreden. Maar tot deze brede
  kring van personen kunnen ook worden gerekend: op afroep
  beschikbare vrachtwagenchauffeurs, mensen die zowel in Nederland
  als in het buitenland bij de afnemers het geld ophalen, en figuren
  die weten waar en hoe de inkomsten nog veilig kunnen worden
  gewisseld in de benodigde valuta en eventueel weggesluisd naar
  banken elders in de wereld. Overigens wordt gezegd dat de groep in
  kwestie voor de financiering van echt grote partijen soms ook
  terugvalt op (een van) de allergrootste drugshandelaren van
  Nederland. Zoals zij in een aantal andere gevallen de financile
  risico’s spreidt door een (allochtone) criminele groep die nog
  roots in het belangrijkste bronland heeft, te laten
  participeren in de onderneming.

  Natuurlijk wordt deze groep samengehouden door het economische
  belang dat al haar leden – de een natuurlijk meer dan de ander –
  hebben bij de illegale handel die wordt bedreven. Maar daar blijft
  het ook in dit geval niet bij. In de eerste plaats niet omdat er
  tussen ettelijke sleutelfiguren in de groep familiale relaties
  bestaan, zodat er als vanzelf sprake is van een zekere sociale
  loyaliteit ten opzichte van elkaar. In de tweede plaats niet omdat
  er door de groepsleiding duidelijk met sancties wordt gewerkt. Zo
  werd een van de transporteurs die wilde stoppen, er met geweld van
  afgehouden om dit te doen. Maar ook toen een van de handlangers van
  de allochtone compagnons dacht dat hij met een loos praatje over
  een rip-deal een deel van een partij stiekem achterover kon
  drukken, werd er met zoveel (dreiging met) geweld tegen hem te keer
  gegaan, dat al snel het verschuldigde geldsbedrag alsnog op tafel
  kwam.

  In vergelijking met deze groep A ziet groep B er in bepaalde
  opzichten heel anders uit. Om onderlinge verschillen – in termen
  van hun organisatie – kernachtig aan te duiden, zou ietwat
  overtrokken kunnen worden gesteld dat groep A in wezen niet meer
  voorstelt dan n van de 5, 6, 7 werk-groepen binnen groep B. Maar
  deze vergelijking gaat op bepaalde punten natuurlijk mank. Want
  essentile taken in de sfeer van bijvoorbeeld de financile
  huishouding en van de corruptieve relaties met overheden, worden
  vanzelfsprekend door de leiders van beide groepen zoveel mogelijk
  zelf behartigd. Maar welke zijn – naast deze gelijkenis – dan meer
  precies de verschillen die in dit verband spelen?

  Zoals uit het voorgaande al kan worden opgemaakt, vormt groep B
  een veel omvangrijkere organisatie. Op het eerste oog komt dit
  verschil vooral tot uitdrukking in de aard en omvang van de
  persoonlijke staf van de man die algemeen wordt beschouwd als de
  topman van de hele organisatie. Het gaat in dit geval niet meer om
  n of twee klusjesmannen, maar ook om bodyguards, chauffeurs en
  beheerders van woningen en bedrijfspanden, alles bij elkaar zo’n
  man of tien. Belangrijker is echter de slechter zichtbare
  werkelijkheid hierachter, namelijk dat de man aan de top in grote
  lijnen de activiteiten van zo’n 5, 6, 7 werk-groepen – zoals ze
  hiervoor werden genoemd – regisseert. Hierbij gaat het om criminele
  groepen, in enkele gevallen beter getypeerd als cliques rondom n of
  twee aanvoerders, die weliswaar worden aangestuurd door de topman,
  maar binnen het grofweg aangegeven kader doen en laten wat ze
  willen, en daarbuiten ook best nog allerlei eigen handeltjes mogen
  drijven. Hun relatie tot de centrale voorman is dan ook per
  definitie diffuus en dus, zeker voor buitenstaanders, verwarrend.
  En dat houdt die man ook graag zo, denkt de politie. Want hoe
  ondoorzichtiger die verhouding is, des te moeilijker valt te
  bewijzen dat hij de grote man van de criminele organisatie is. Hij
  vermijdt dus zoveel mogelijk directe persoonlijke contacten met
  zijn aanvoerders en opereert het allerliefst ver achter de
  schermen. Hiermee bewerkstelligt hij als vanzelf – wat de leider
  van groep A ook doelbewust meer en meer is gaan nastreven – dat er
  materieel, en dus ook bewijsrechtelijk, een grote afstand bestaat
  tussen de strafbare feiten die daadwerkelijk worden gepleegd en
  zijn strategische rol bij het creren van het kader dat het begaan
  van die misdaden mogelijk maakt. Overigens is het zo dat de
  onderscheiden cliques natuurlijk wel in grote lijnen van elkaar
  weten waar ze mee bezig zijn, maar in de dagelijkse praktijk vrij
  los van elkaar opereren. In het verlengde van deze laatste
  opmerking past het om erop te wijzen dat de bedoelde werk-groepen
  ieder voor zich, maar ook met z’n allen, een beroep kunnen doen op
  tal van kleinere bedrijven en grotere figuren om hun klussen te
  klaren. En omdat het ook hier vr alles om drugshandel gaat, moet
  opnieuw worden gedacht om transportondernemingen, handelsfirma’s,
  koeriers, beheerders van opslagruimten, geldlopers, enzovoort. Al
  met al kan deze kring van mensen goed 100 tot 150 personen tellen.
  En de meer gespecialiseerde ondersteuning is navenant natuurlijk
  ook importanter dan die van groep A. Bij groep B praten we niet
  meer over de hulp van een enkele juridisch deskundige en verder wat
  incidentele contacten met andere raadgevers, maar over hechte
  relaties met bepaalde (advocaten- en notaris)kantoren, en daarnaast
  vaste connecties met o.a. een garagebedrijf, een reisbureau, een
  communicatiecentrum en de medische wereld. Dat dit voor een
  criminele organisatie die wereldwijd opereert allemaal vitale
  relaties en connecties zijn, behoeft geen betoog.
  Verder is het ook bij groep B zo dat op beperkte schaal familiale
  relaties voor enige samenhang tussen sommige van de samenstellende
  delen zorgen, maar dat daarnaast – en natuurlijk naast het
  gemeenschappelijke economische belang – ook positieve en negatieve
  sancties als belangrijke bindmiddelen fungeren. Aan de ene kant
  worden loyale medestanders ruimhartig beloond en wordt er voor hun
  directe omgeving goed gezorgd wanneer ze in de problemen – lees:
  het politiebureau of de gevangenis – zitten. Aan de andere kant
  worden gebrek aan loyaliteit en dus zeker regelrechte tegenwerking
  met harde hand afgestraft. In dit geval blijft de afstraffing
  hiervan bij herhaling niet beperkt tot een min of meer ernstige
  mishandeling van de betrokkene, maar staat zij gelijk aan diens
  liquidatie. Een redelijke schatting van het aantal liquidaties dat
  in de voorbije (vijf) jaren door heel de organisatie heen is
  uitgevoerd, leidt tot het aantal van meer dan tien, zo goed als
  allemaal Nederlanders.

  Tot slot is het niet overbodig om erop te wijzen dat de weinig
  doorzichtige structuur van de organisatie van beide groepen niet
  zonder meer als een zwak punt mag worden aangemerkt. Een dergelijke
  beoordeling van de situatie berust immers op een bureaucratische
  normstelling die voor criminele groepen helemaal niet geldig is.
  Zoals hiervoor al even werd aangehaald, is de ondoorzichtige opbouw
  van zulke groepen juist uitermate functioneel: zij vormt een
  belangrijke bescherming tegen doeltreffend overheidsoptreden.
  Daarenboven stelt hun flexibele organisatie criminele groepen in
  staat om heel snel in te spelen op veranderingen in hun omgeving –
  hetzij de markt waarop zij actief zijn, hetzij de overheid
  waartegen zij zich verzetten. En tenslotte vergroot een dergelijke
  organisatie enorm de mogelijkheden om snel en vertrouwelijk
  kortsluiting te maken met andere internationaal opererende
  criminele organisaties.

  3.2.2.1.2. De werking van hun drugshandel
  Groep A handelt hoofdzakelijk in hash. Die wordt in samenspraak met
  de allochtone compagnons rechtstreeks in het bronland opgehaald,
  dan wel in een voor haar wat veiliger land in de buurt. Partijen
  die voor landen als Canada en Engeland zijn bestemd, gaan hier
  rechtstreeks per schip naar toe. Partijen die voor de binnenlandse
  markt of voor de aangrenzende landen zijn bestemd, worden in
  Nederland op n of meer plaatsen verborgen. In Nederland worden
  delen van de partijen zo snel mogelijk – bij voorkeur met eigen
  vervoer – doorgestoten naar een vijf-tal netwerken van coffeeshops,
  geconcentreerd in het Westen van het land. Delen van partijen die
  voor Belgische, Duitse of Deense afnemers zijn bestemd, worden door
  toedoen van geroutineerde Nederlandse intermediairs zo snel
  mogelijk over de grens gebracht. Om het risico dat partijen door de
  overheid respectievelijk concurrerenten worden onderschept nog te
  verkleinen wordt er onder meer veelvuldig gewisseld van
  bewaarplaatsen en wordt er regelmatig gebruik gemaakt van
  huurauto’s. Het ligt overigens voor de hand dat de invoer en
  distributie van de hard drugs (herone) waarin de groep op veel
  kleinere schaal handelt, op een soortgelijke manier is
  georganiseerd. Er is wel sprake van dat de groep ook een beetje in
  de vuurwapenhandel zit, maar er is geen zicht op de manier waarop
  die eventueel in elkaar steekt. Groep B bedrijft de drugshandel –
  geografisch gezien – op een heel wat internationaler niveau dan
  groep A. In haar geval worden er geen zaken meer gedaan met, al bij
  al, n enkel land, maar zowel met landen in het Midden-Oosten en Azi
  als in Zuid-Amerika. De contacten met de leveranciers verlopen
  deels via hun vertegenwoordigers in Amsterdam, deels meer
  rechtstreeks met leden van de betrokken organisaties in de
  bronlanden zelf of elders in de wereld – hetzij in Europa, hetzij
  in de Verenigde Staten, hetzij in Zuid-Amerika. Het spreekt
  welhaast voor zichzelf dat een deel van de drugs, vooral hash en
  cocane, helemaal niet in Nederland terechtkomt maar direct wordt
  getransporteerd respectievelijk (in containers, tussen allerhande
  legale goederen in) wordt verstuurd naar de afnemers buiten
  Nederland. Een ander deel wordt wel naar Nederland overgebracht en
  vanuit allerlei bergplaatsen in en rond Amsterdam ofwel doorgevoerd
  naar de omringende landen ofwel doorgesluisd naar coffee-shops,
  ketens van coffeeshops, in eigen land. Een belangrijk verschil met
  groep A is evenwel dat groep B ook zelf beschikt over een aantal
  (horeca)gelegenheden waar drugs (kunnen) worden verhandeld. In haar
  geval is de verticale integratie van criminele activiteiten dus een
  hele stap verder gerealiseerd dan in het geval van groep A.

  In aansluiting op het vorenstaande mag bij groep B natuurlijk
  niet de taalverdeling tussen de onderscheiden werk-groepen uit het
  oog worden verloren. Volgens kenners bestaat deze erin dat elk van
  deze groepen, cliques, n of meer van de lijnen in deze drugshandel
  verzorgt, of er in elk geval voor zorgt dat de afspraken die de
  topman met de leveranciers en de grote afnemers maakt, metterdaad
  worden uitgevoerd. En er dus voor zorgt dat de handel zo veilig
  mogelijk wordt ingeladen, vervoerd en afgeleverd. Fouten die in dit
  traject worden gemaakt en die verlies van partijen tot gevolg
  hebben, worden wel met geldstraffen beboet. Maar, zoals gezegd, de
  uitvoerende cliques werken niet alleen voor de topman, maar hebben
  de vrijheid ook voor eigen rekening te opereren. Om wat voor
  criminele activiteiten het hier allemaal gaat, is niet zo heel
  duidelijk. Voor een belangrijk deel houden zij echter ook verband
  met de drugshandel. Een van deze groepen speelt echter ook een
  belangrijke rol in de internationale wapenhandel. Dit is meer dan
  eens onomstotelijk vastgelegd. Niet toevallig is het ook deze groep
  waarbinnen een uiterst gewelddadig subcultuurtje tot
  ontwikkeling is gekomen.
  De omzet die groep A realiseert is zeker niet gering. Na aftrek van
  alle kosten resteert er op jaarbasis al vlug een vrije winst van 10
  tot 20 miljoen gulden. Dit geld wordt voor een belangrijk deel
  genvesteerd in onroerend goed dat verder niets van doen heeft met
  welke vorm van illegale handel dan ook. Voor een ander belangrijk
  deel wordt het gestopt in de aankoop respectievelijk oprichting van
  enkele internationaal opererende bedrijven. Deze bedrijven liggen
  helemaal in de persoonlijke interessesfeer van de topman van de
  groep, maar worden ook gebruikt om de herkomst van drugsgelden te
  verdoezelen; wellicht zijn zij ook bedoeld als een investering voor
  de tijd dat de drugshandel niet meer aan de orde is. Soms worden
  met de behaalde winst ook wel echt buitenissige dingen gedaan, met
  name in het verre buitenland. Zoals de participatie in de
  financiering van een belangrijk evenement en de verschaffing van
  een hoge lening tegen woekerrente. Met weinig succes overigens: in
  beide gevallen werd het geld verspeeld; de prijs die een nouveau
  riche
  kennelijk graag betaalt om in de grote wereld mee te
  tellen, is soms niet gering. Hoe de geldstromen tussen de
  drugshandel, het onroerend goed en de normale commercie lopen, valt
  betrekkelijk goed te reconstrueren. Om de eenvoudige reden dat
  belangrijke geldbedragen via kleinere kantoren van grote banken in
  binnnen- en buitenland op welbepaalde rekeningen worden
  gestort.

  De inkomsten die de drugshandel van groep B jaarlijks genereert,
  moeten een veelvoud van de inkomsten van groep A bedragen en in de
  honderden miljoenen lopen. Juist omdat deze groep ook in financieel
  opzicht zo internationaal opereert, is het niet zo eenvoudig om de
  precieze omvang van de winsten in te schatten en ook niet om de
  kanalen te traceren waarlangs de gelden worden weggesluisd. Zeker
  zo belangrijk is evenwel de vraag naar de besteding van deze
  omvangrijke financile middelen. Hiervoor werd al aangegeven dat zij
  voor een klein deel zeker zijn belegd in (horeca)gelegenheden in
  met name Amsterdam. En het is bekend dat er momenteel – met de hulp
  van bekenden in de betrokken branche – ook investeringen gebeuren
  in bedrijven in de landen om ons heen. Bij de aankoop van deze
  ondernemingen gaat het echter – anders dan bij groep A – om meer
  dan de witwas van gelden en een voorziening voor de oude dag. De
  betrokken ondernemingen moeten namelijk ook de infrastructuur
  opleveren voor een veilige en dus zo winstgevend mogelijke,
  organisatie van de drugshandel – van import tot en met distributie
  in West-Europa. Ook deze aanpak laat zien dat groep B niet alleen
  grootschaliger, maar ook heel wat zakelijker en strategischer
  opereert dan groep A. En dus is het geen wonder dat we hetzelfde
  zien bij de investeringen buiten de drugshandel. Die gebeuren niet
  in wat vastgoed en dure hobbies in Nederland, maar in hele vitale
  economische sectoren van een ver buitenland – haast buiten het
  zicht en zeker buiten het bereik van de Nederlandse overheid.
  Allicht betreft het hier een land waarin cruciale machtsgroepen en
  hun representanten zelf ook tot over hun oren in de drugshandel
  zitten en zodoende in staat zijn de natuurlijke rijkdommen van het
  land voor eigen rekening te exploiteren. 3.2.2.1.3. De actie tegen
  justitie en politie

  Het is van alle tijden dat misdadigers in hun werkwijzen
  allerhande maatregelen verdisconteren om uit handen van politie en
  justitie te blijven. Bij georganiseerde criminaliteit in de
  drugshandel is dit ook zo: drugs worden gemporteerd langs op het
  oog legale wegen, bewaarplaatsen worden regelmatig gewisseld, geld
  wordt via banken in het buitenland weggesluisd, enzovoort. Het
  principile verschil tussen gewone en georganiseerde criminaliteit
  is echter dat de groepen die deze laatste vorm van criminaliteit
  bedrijven, niet alleen meer of minder uitgekookte werkwijzen
  ontwikkelen om ongestraft hun gang te kunnen gaan, maar ook
  allerlei strategien hanteren om overheidsoptreden tegen hun
  misdaden te voorkomen en/of te blokkeren. In hoofdstuk 6 wordt veel
  dieper op deze problematiek van de toepassing van contrastrategien
  ingegaan. Maar omdat hun gebruik zo’n wezenlijk onderdeel vormt van
  het hele optreden van de groepen die in deze paragraaf centraal
  staan, is het aangewezen hier al iets te zeggen over dit cruciale
  aspect van hun georganiseerde criminaliteit. Waar gaat het in deze
  gevallen om?

  In de eerste plaats om de toepassing van contra-observatie.
  Hierbij moet vooral worden gedacht aan de vergaring van
  inlichtingen over de bewegingen die de politie in hun richting
  maakt. Informatie hierover stelt de betrokken groepen natuurlijk in
  staat om hun criminele praktijken met minder gevaar van
  overheidsingrijpen te organiseren. Concreet betekent dit vooral dat
  (leden van) de betrokken bijzondere politie-eenheden worden
  geschaduwd, maar ook dat wordt gepoogd hun onderlinge communicatie
  in kaart te brengen en, zo mogelijk, af te luisteren. Tot op zekere
  hoogte neemt deze contrastrategie ook wel de vorm van een werkwijze
  aan, namelijk wanneer de technici in kwestie worden ingeschakeld
  bij de (electronische) beveiliging van transportroutes en
  bewaarplaatsen.

  Een tweede strategie – maar die in zekere zin de eerste overlapt
  – is de corruptie, vooral die van politiemensen. Immers, wat zijn,
  zeker in de sfeer van de bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit, corrupte dienders anders dan (contra-)informanten,
  dat wil zeggen mensen in het politiemilieu die bereid zijn om tegen
  geld, goederen of diensten, inlichtingen te verstrekken over de
  actie die de overheid tegen bepaalde criminele groepen
  onderneemt? Welnu, de beide groepen waarom het hier gaat, hanteren
  deze strategie. Een lid van groep A heeft duidelijk de opdracht om
  via via in contact zien te komen met een of meer rechercheurs van
  de eenheid die tegen haar is opgestart en ze uit te (laten) horen
  over de stand en de planning van het onderzoek. En met succes!
  Enkele rechercheurs laten zich verleiden tot het lekken van
  informatie. De topman van groep B heeft, zo lijkt het, ook goede
  contacten in politiekringen; dit stelt men vast aan de hand van wat
  hij op bepaalde momenten blijkt te weten. Maar – conform zijn
  kaliber – past hij deze contrastrategie heel bewust ook buiten de
  politie toe. Zo zijn er gerede vermoedens dat hij al te innige
  relaties onderhoudt met (andere) ambtenaren op lokaal en op
  centraal niveau. Mogelijk spelen deze relaties nu nog geen
  (belangrijke) rol bij het beveiligen van criminele operaties en de
  groepen die erbij betrokken zijn. Maar dit wil niets zeggen. Het
  getuigt van strategisch inzicht om vroegtijdig dergelijke relaties
  op de bouwen. Want wanneer ze op een gegeven moment wel van pas
  komen, kunnen ze des te effectiever worden geactiveerd, onder meer
  door de betrokkenen te chanteren met de informatie over hun
  gemeenschappelijk verleden. In de derde plaats is er de intimidatie
  van politiemensen en justitie-ambtenaren, gewoonlijk in de vorm van
  ernstige dreiging voor hun persoonlijke veiligheid of die van hun
  familiale omgeving. Bij de groepen die hier aan de orde zijn,
  speelt intimidatie op verschillende manieren. In relatie tot wat
  zoven over contra-observatie is gezegd, is het heel aannemelijk dat
  van de toepassing van deze strategie een zekere intimiderende
  werking uitgaat op de politiemensen die effectief worden
  geschaduwd. Ook ligt het voor de hand dat politiemensen die zich
  hebben laten corrumperen, veel gemakkelijk kunnen worden
  gentimideerd en, zoals in de praktijk bij n van de onderhavige
  groepen (A) is gebleken, zich ook vlugger gentimideerd voelen (om
  bijvoorbeeld met meer informatie te komen, of valse verklaringen op
  papier te zetten) dan politiemensen die recht in hun schoenen zijn
  blijven staan. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ook volstrekt
  integere politiemensen die op een gegeven moment in kleine kring of
  publiekelijk van van alles en nog wat worden beschuldigd, op den
  duur gemakkelijker te intimideren zijn dan collega’s die niet het
  voorwerp van lastercampagnes uitmaken. En dan is er natuurlijk de
  intimidatie tout court, of die nu in een rechtstreekse,
  persoonlijke confrontatie tot uitdrukking komt, dan wel via
  contacten in het milieu ter ore van de betrokken politiemensen
  wordt gebracht. Er zijn signalen die erop wijzen dat groep B zich
  doelbewust van deze strategie bedient om de opsporing te
  frustreren. Overigens mag in dit verband in n adem de intimidatie
  van getuigen en (eventuele) politie-informanten worden genoemd.
  Want wanneer dezen met de dreiging van (dodelijk) geweld het
  zwijgen wordt opgelegd, dan wordt de effectiviteit van het
  overheidsoptreden natuurlijk ook zeer ondermijnd. Groep A heeft het
  tot nu toe gelaten bij ernstige dreigementen en mishandelingen.
  Groep B heeft, denkt de politie, ook deze grens overschreden en
  zeker n informant van de politie uit de weg geruimd.

  Tenslotte onderscheidt groep B zich in deze contra-sfeer op nog
  een belangrijk punt van groep A. En dat is op het punt van de
  inschakeling van de media. Groep A – dat is gebleken – is net als
  groep B zeker bereid en in staat om de media in te schakelen voor
  haar verdediging door het (laten) verspreiden van discrediterende
  informatie over het optreden van politie en justitie,
  respectievelijk dat van individuele politiemensen. Het doel van
  deze desinformatie-strategie is evident: stopzetting van grote
  onderzoeken, uitschakeling van de belangrijkste tegenstanders. Maar
  de topman van groep B gaat nog een stap verder. Hij poogt – zo
  wordt door de politie aangenomen – niet alleen om via laster zijn
  gevaarlijkste opponenten buiten gevecht te stellen, maar hij tracht
  ook via de media, en vooral via journalisten waarmee hij vaak
  contact heeft, een zo gunstig mogelijk imago van zichzelf te
  creren. Vanzelfsprekend om te voorkomen dat hij op den duur – ook
  in de ogen van het publiek – terecht het grote mikpunt van politie
  en justitie wordt. 3.2.2.2. De handel van de Hells Angels

  Eind 1993 werd binnen de centrale recherche het voorstel
  ontwikkeld om het Amsterdamse chapter van de Hells Angels
  aan te pakken. Het argument was dat dit chapter, dat formeel
  in 1975 was opgericht vanuit de beruchte Kinkerbuurtbende, zich
  meer en meer tot een criminele organisatie had ontwikkeld. Op grond
  van de beschikbare informatie werd aangenomen dat leden van deze
  organisatie zich enerzijds op grote schaal bezighielden met
  internationale drugshandel en wapenhandel, en anderzijds – in
  Amsterdam zelf – betrokken waren bij afpersing en gedwongen
  overname van horecagelegenheden en bij de protectie van prostitues,
  souteneurs, bordeelhouders, enzovoort op de Wallen. Het feit dat
  het Amsterdamse chapter onder bedreiging met geweld eveneens
  in heel Nederland probeerde motorclubs aan zich te binden en leden
  hiervan trachtte in te schakelen bij het plegen van de genoemde
  criminele activiteiten, was een reden temeer om een onderzoek in te
  stellen.

  Gelet op de ideologie en de organisatie van de Hells Angels, in
  het algemeen, maar ook in dit geval, werd hier door de gangmakers
  van het project in n adem aan toegevoegd dat dit onderzoek niet
  gemakkelijk zou zijn. Het zeer gesloten hirarchische karakter van
  hun organisatie maakt infiltratie ervan bijzonder moeilijk.
  Daarenboven is de loyaliteit van de leden aan hun organisatie zo
  groot dat zij niet of nauwelijks uit eigen beweging met de politie
  contact zullen zoeken. Zij worden in deze loyaliteit trouwens zowel
  gesterkt door de
  wetenschap dat er – mochten zij ooit worden opgepakt – goed zal
  worden gezorgd voor hen en hun omgeving, als door de verhalen dat
  verraders kunnen rekenen op een ongenadige afstraffing. De angst
  die de Hells Angels met hun gewelddadig optreden inboezemen, is
  voorts eveneens een enorme hinderpaal voor het verkrijgen van
  belastende verklaringen, juist ook van slachtoffers van hun
  praktijken. En de massieve manier waarop de Hells Angels hun vaste
  lokaties afschermen en zij overigens al hun (illegale) activiteiten
  voor het oog van derden verborgen proberen te houden, impliceert
  dat er zeer veel capaciteit zal moeten worden genvesteerd in de
  observatie van deze groep. Zo niet, dan zal het heel lastig zijn om
  bewijzen te verzamelen tegen de Hells Angels en meer bepaald tegen
  de full colours, de harde kern van erkende leden. Tot zover
  het projectvoorstel.

  Na ruim een jaar onderzoek werd het volgende vastgesteld. De
  Hells Angels hebben in Amsterdam twee stichtingen opgericht. De ene
  is de de stichting Hells Angels Amsterdam, waarvan het bestuur
  wordt gevormd door zes personen (waaronder een voorzitter,
  secretaris, penningmeester en een sergeant at arms), de andere de
  stichting Hells Angels Holland, met vier bestuursleden. De
  Amsterdamse formatie staat in nauw contact met de chapters
  in Haarlem, Harlingen en Den Bosch en met de nomads in
  Heerlen (dezen bezitten geen eigen clubhuis). Verder zijn er zo’n
  tien motorclubs, verspreid over het hele land (o.a. Amersfoort, Den
  Haag, Breda, Heerenveen) en nauw gelieerd aan n van de genoemde
  chapters, bovenal aan het Amsterdamse. De rol van het
  laatstbedoelde chapter in de internationale drugshandel valt
  niet n, tw, drie te beschrijven. Zij zit tamelijk ingewikkeld in
  elkaar. Het komt er evenwel op neer dat van een beperkt aantal
  full colours is geconstateerd dat zijzelf niet alleen
  rechtstreeks zijn betrokken bij de distributie van verdovende
  middelen in Amsterdam, maar ook bij invoer en doorvoer van hash en
  cocaine (via Hells Angels in Canada, Brazili en Duitsland) en bij
  de aanmaak van amfetamine en XTC in Nederland (Amsterdam) en Belgi,
  ook met de hulp van Hells Angels die geen lid zijn van het
  Amsterdamse chapter. Daarnaast is gebleken dat diverse
  grote(re) binnenlandse en buitenlandse drugsbendes n of meer
  full colours in hun rangen hebben en/of volop gebruik maken
  van de faciliteiten die de Hells Angels, althans n of meer full
  colours
  , te bieden hebben (vervoer, bergplaatsen, garages,
  cafs).

  De schaal waarop de Hells Angels in eigen beheer drugs
  produceren dan wel verhandelen, valt moeilijk in te schatten. Het
  kleine aantal concrete waarnemingen dat is gedaan, sluit elke rele
  bepaling van de omvang van hun drugshandel (internationaal en
  lokaal) uit. Het enige dat eigenlijk kan worden gezegd is dat in
  elk geval n van de leidende figuren er wel bij gevaren moet hebben.
  Deze bezit momenteel twee cafs (van waaruit ook weer drugs worden
  verhandeld) en een winkel, verhuurt huizen en een woonboot en heeft
  vrij grote belangen in de motorhandel. Waarbij er reden is om aan
  te nemen dat juist deze motorhandel wordt gebruikt voor het
  witwassen van uit misdaad verkregen gelden. Overigens is
  betrokkene, op het moment dat dit wordt geschreven, bezig met het
  treffen van voorbereidingen voor de import van kleding uit Parijs.
  Om zijn businesses te runnen, doet hij beroep op onder meer
  een boekhouder en een makelaar in (de omgeving van) Amsterdam.
  Overigens is er – buiten de bedoelde horecabedrijven – tenminste
  nog n pand in de stad waar onder bescherming van de Hells Angels op
  kleinere schaal in verdovende middelen wordt gedeald. De mate
  waarin andere groepen gebruik maken van Hells Angels voor hun eigen
  handel in verdovende middelen, is vrij minutieus uitgezocht in het
  geval van de groep die zich onder leiding van de Deen A, woonachtig
  in Amsterdam, en de Nederlander B, vooral had toegelegd op de
  import van hash uit Marokko, de distributie van een deel van de
  gemporteerde hash in Amsterdam en de doorvoer van het resterende
  deel naar Denemarken, Duitsland en Engeland. Had, omdat in februari
  jl. deze groep door de centrale recherche is opgepakt. De hash werd
  vooral door Nederlandse en Belgische chauffeurs met – via hun
  Marokkaanse vrouwen – goede contacten in Marokko, waaronder een
  corrupte politiechef, per (vracht)auto opgehaald; een enkele keer –
  voor hele grote partijen – werd evenwel een zeilschip met Deense
  bemanning ingeschakeld. Daarnaast had de groep op Schiphol de
  beschikking over een amfetaminelaboratorium, gecamoufleerd als een
  schoonmaakbedrijf. Met het oog op de plaatselijke distributie van
  verdovende middelen beschikte de groep in de binnenstad over een
  caf. De internationale doorvoer van drugs gebeurde met name via een
  garage op een wat afgelegen plek. Hier werden zowel de wagens
  geprepareerd als de drugs in de wagens verstopt. Ettelijke
  transporteurs werden aan de grens met Denemarken en Duitsland
  aangehouden, voordat werd besloten om de hele groep op te rollen.
  De inkomsten die met de drugshandel werden verkregen, werden door A
  en B via besloten vennootschappen met name belegd in huizen, zowel
  in Nederland als in Belgi. Bij deze beleggingen konden ze rekenen
  op de steun van een makelaar die in politiekringen als louche
  bekend staat, maar ook op de medewerking van een gepensioneerd
  bankdirecteur die goed de weg kent in allerhande vergunningen- en
  subsidiestelsels.

  De rol van de (drie) Hells Angels in deze groep nam diverse
  vormen aan. Twee ervan waren bovenal betrokken bij het regelen en
  uitvoeren van internationale transporten, bij het wisselen van
  vreemde valuta, enzovoort. Een van deze twee had daarenboven haast
  als vanzelf van doen met de kleine drugshandel in Amsterdam: hij
  woont samen met de vrouw die het eerdergenoemde caf drijft. De
  derde Hells Angel beheerde de bezittingen van de twee aanvoerders:
  maakte contracten in orde, onderhield de relaties met makelaars,
  notarissen en
  banken, zorgde voor het onderhoud van de panden, sluisde gelden weg
  naar Zwitserland, etcetera. Interessant punt is dat geen van deze
  Angels een Nederlander is. Het gaat om een Oostenrijker, een Deen
  en een Engelsman! Het Amsterdams chapter is dus ook qua
  samenstelling van Europese allure.

  3.2.3. De rol van buitenlandse en allochtone criminele
  groepen

  Hiervoor is reeds bij herhaling de belangrijke rol van
  buitenlandse en etnische criminele groepen op de Amsterdamse
  drugsmarkt aan de orde gesteld. Nu komt het erop aan hen meer
  concreet te beschrijven. De beschrijving vangt aan met de
  Colombiaanse kartels en eindigt met de Britse dealers. Al met al
  wordt de rol van zo’n 12 etnische respectievelijk buitenlandse
  criminele groepen beschreven. Er zijn er zeker nog meer op de
  Amsterdamse markt actief, bijvoorbeeld Isralische groepen. Maar wij
  beschikken over onvoldoende informatie om hun aandeel in de
  drugsgroothandel behoorlijk uit de doeken te kunnen doen. 3.2.3.1.
  De rol van de Colombiaanse kartels

  In heel Amsterdam woonden op 1 januari 1994.763 Colombianen die
  zich legaal in Nederland hebben gevestigd. Daar zijn veel vrouwen
  onder die als prostitue werkzaam zijn, of zo althans zijn begonnen,
  en die thans zijn gehuwd met iemand die de Nederlandse
  nationaliteit heeft. Verder woont en werkt er in Amsterdam een per
  definitie onbekend aantal Colombianen illegaal of verblijft er met
  een toeristenvisum. Zij die geregistreerd zijn wonen vooral in
  zuid-oost (de Bijlmer), het stadsdeel waar sowieso de meeste mensen
  wonen en zeker ook de meeste allochtonen. Verder zitten ze overal
  in de binnenstad. Maar opmerkelijk veel Colombianen leven toch ook
  in het rijke zuiden van de stad.

  Ofschoon de Colombianen in geen enkel opzicht voldoen aan het
  profiel van een gemarginaliseerde etnische minderheidsgroep, zijn
  er heel wat betrokken bij de cocanehandel. Niet allemaal als
  handelaar uiteraard, maar vaak in ondersteunende functies. Er zijn
  er die vliegtuigpassagiers uit Frankfurt ophalen, anderen hebben
  kleine restaurantjes in hun woning gemaakt die dienen als plaats
  van samenkomst, er zijn er met een reisbureautje en weer anderen
  hebben een wisselkantoor waarlangs geld wordt weggesluisd. Hoe
  groot dit aantal bedrijfjes precies is valt met geen mogelijkheid
  te bepalen. Maar ze vormen wel de vaste infrastructurele basis voor
  een steeds wisselende en vluchtige groep landgenoten die door de
  Colombiaanse organisaties worden uitgezonden. Wanneer we de politie
  mogen geloven die reeds meer dan tien jaar de bewegingen van
  cocane-handelaren zeer goed volgt, hebben vele Colombianen met de
  handel van cocane van doen. In een reeks van niet minder dan 16
  opsporingsonderzoeken die exclusief vanuit Amsterdam zijn gedraaid,
  komen werkelijk honderden Zuid-Amerikaanse namen voor.

  Over de meeste wat grotere buitenlandse en etnische groepen in
  Nederland bestaat veel onderzoek en literatuur, over de
  Colombiaanse en andere Zuidamerikaanse gemeenschappen niet. En zo
  ontbreekt het ons aan het nodige inzicht om de omvang van de
  cocane- en ook marihuanahandel in Amsterdam in te schatten. De
  criminoloog Zatch heeft op ons verzoek een beginnetje met een
  etnografie van de Colombiaanse gemeenschap gemaakt. Hij trof in hun
  kring een rijk verenigingsleven aan. Er zijn politieke clubs,
  culturele verenigingen, migranten-zelfhulporganisaties,
  feministische groeperingen, etcetera. Hij vond actieve kerkelijke
  organisaties en taalcursussen. Dit zijn allemaal verbanden die men
  niet onmiddellijk met de Colombiaanse drugskartels associeert. Maar
  hij vond ook een uitgebreid horeca-circuit en een aantal
  sportcentra en dansscholen, waar de connectie met de import en
  distributie van cocane wel bestaat. Bettien M. die enige tijd in
  dit Amsterdamse milieu van de coke verkeerde, vertelt over jonge
  Colombianen die zich uitgaven voor studenten, die via Amsterdamse
  woningbemiddelingsbureaus etages betrokken in het betere deel van
  Amsterdam-Zuid en in wat nu stadsdeel De Baarsjes heet, en wier
  dagelijks leven zich afspeelde in fitness-centra, dansgelegenheden
  en (dealend) op straat (Bovenkerk, 1995b). Enkele hotels en een caf
  in de binnenstad functioneren voorts als plaatsen van samenkomst
  voor de Zuid-Amerikanen, evenals enkele horeca-gelegenheden op de
  Wallen. Men ontmoet elkaar evenwel ook in videotheken waar
  Spaanstalige films worden verhuurd. Bij een zo vlottende bevolking
  is de vraag waar de opbrengst van de cocane-handel naar toe zal
  gaan, niet moeilijk te beantwoorden. Vrijwel het gehele profijt
  vloeit af naar Zuid-Amerika of komt hier terecht op rekeningen bij
  banken die van drugsgelden niet zo’n probleem maken. Een nieuwe
  ontwikkeling is het ontstaan van ruilhandel: Turkse organisaties
  ruilen herone (die Colombianen in de Verenigde Staten verkopen)
  tegen cocane van de Colombianen (die door Turken tot buiten
  Nederland wordt verkocht). Deze handel heeft het voordeel dat er in
  Amsterdam zelf helemaal geen geld aan te pas hoeft te komen. Wat
  gewoonlijk de kartels worden genoemd, bestaat uit een serie van
  tientallen organisaties in Colombia die alle trachten in Europese
  landen (vooreerst Spanje) importlijnen op te zetten. Er komt nog
  steeds coke binnen per koerier in vliegtuigen, maar belangrijker is
  de aanvoer van grote hoeveelheden, verstopt in legale handelswaar,
  per container geworden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van personen
  die via bekenden naar
  Nederland komen en die proberen ofwel zelf firma’s op te zetten
  ofwel bestaande Nederlandse firma’s voor de import van hun koopwaar
  te interesseren. Het eerste is in Amsterdam in ieder geval nog niet
  goed gelukt. Choenni telde in 1993 onder de ruim 5.000 etnische
  ondernemingen in de stad niet meer dan negen Colombiaanse
  bedrijven. En wie weet, zijn dit wel keurige firma’s die met de
  drugshandel niets van doen hebben. Vaker zoeken de transporteurs
  Nederlandse importbedrijven die reeds jarenlang op Zuid-Amerika (of
  Afrika, met tal van havens waar drugs gemakkelijk kunnen worden
  aangevoerd en overgeslagen) handel drijven en daarom niet in de
  gaten lopen. Hoe inventief zij daarbij kunnen zijn, wordt
  gellustreerd door de zaak die op 28 februari 1990 de grootste
  partij cocane opleverde die tot op dat moment ooit in Europa was
  onderschept (2.658 kg, IJmuiden). De cocane was verpakt in
  diepgevroren concentraat van passievruchtensap, zodat honden haar
  niet konden ruiken. De Colombiaanse transportingenieur die deze
  lijn had opgezet voor de familie Grajales te Cali, had eerder, in
  1985, een in Haarlem gevestigde kickboksschool uitgenodigd voor een
  demonstratietournooi in Colombia om deze nieuwe tak van sport te
  promoten. Daar werden de eerste contacten voor het opzetten van de
  cocanelijn gelegd, die later in een Amsterdams caf werden beklonken
  met Nederlanders die een kleine firma dreven in het aanbrengen van
  zonwerende folie op ramen (Bovenkerk, 1995b).

  Misschien is het trouwens beter om in dit verband niet exclusief
  te spreken over Colombianen. Zij komen wel uit het land waar 80%
  van het geraffineerde cocane-poeder vandaan komt, en de
  Colombiaanse kartels zijn op wereldschaal domweg het sterkst, maar
  de distributie in Amsterdam is veeleer in handen van een
  Zuid-Amerikaanse gemeenschap, die heel gemleerd is samengesteld.
  Het gaat hier om Dominicanen (veel prostitues), Brazilianen,
  Chilenen en Ecuadorianen. Zij vinden elkaar gemakkelijk in de
  Zuid-Amerikaanse hotels, dansgelegenheden en cafs. En het is
  opmerkelijk hoe openlijk daar cocane wordt gedeald en gebruikt. De
  politie jaagt op de grote partijen die het land binnenkomen, maar
  omdat zij veel minder aandacht heeft voor wat er dan mee gebeurt,
  is de distributie nagenoeg zonder risico. Bij parties lopen dealers
  af en aan tussen de feestzaal en de stash in hun huis om
  steeds opnieuw enkele grammen op te halen die het maximum vormen
  dat door de politie in het bezit van n persoon wordt gedoogd als
  zijnde bestemd voor eigen consumptie.

  De eerste Zuid-Amerikaanse groep die in Amsterdam opviel,
  bestond uit een bende Peruaanse zakkenrollers en tasjesdieven die
  in het begin van de jaren tachtig op de straatmarkten van Amsterdam
  opereerden. We zullen het begrip georganiseerde criminaliteit
  echter niet zo ruim nemen dat deze bende er ook onder valt. De
  eerste echte grote coke-handelsorganisatie in Amsterdam heette de
  Liga Sudamericana. Deze organisatie, die trouwens in meer landen
  actief was, werd geleid door een groep Argentijnen, waarvan de
  topman thans is gedetineerd in Spanje. Dit laatste is niet zo
  verwonderlijk, want de internationale sluikhandel volgt routes die
  door historische relaties tussen landen zijn bepaald en die thans
  volop functioneren door culturele affiniteit tussen hun
  gemeenschappen. De entree van de Spaanssprekende Zuid-Amerikaanse
  drugsorganisaties in Europa verliep ook via Spanje en in dit land
  is de machtspositie van de kartels dan ook nog altijd veel groter
  dan die in Nederland. Van deze organisaties maakten ook Chilenen
  deel uit en daarvan is in Nederland vooral A bekend geworden,
  doordat hij zich volop begaf in het autochtone Amsterdamse milieu
  van de drugs en enkele jaren geleden zelfs heel wat aanzien had
  verworven op de Wallen, ook als zakenrelatie van Bruinsma. Het jaar
  1988 was in crimineel Amsterdam trouwens het jaar van de
  Chilenenmoorden. In het najaar werden toen kort na elkaar drie
  Chilenen vermoord. De laatste werd bekend als de zogenaamde moord
  bij de haringkar (in de Uiterwaardenstraat); die had A voor zijn
  rekening genomen. Deze moord vond op echt mafiose wijze plaats: in
  het voorbijgaan schoot de bijrijder van een motorfiets de
  betrokkene dood. De achtergrond van deze afrekeningen was de
  onenigheid tussen een van oorsprong Peruaanse en een Chileense
  organisatie (al zouden de lidmaatschappen later door elkaar gaan
  lopen) waarbij de laatste, onder leiding van B, verantwoordelijk
  werd gehouden voor een rip-actie. Verder speelden ook persoonlijke
  tegenstellingen een rol. De organisatie op de achtergrond in Chili
  schijnt te hebben gemeend dat ze hun geschillen in Amsterdam zelf
  maar moesten uitvechten. Dit geweld was op zichzelf trouwens geen
  teken van overname van de markt door een andere criminele groep. De
  coke-markt expandeerde aan het einde van de jaren tachtig en er was
  op deze markt dus plaats genoeg voor verschillende groepen.

  De Zuid-Amerikaanse (in tegenstelling tot de Carabische)
  cocanehandel in Amsterdam is in enkele opzichten nogal typisch
  georganiseerd. Ten eerste valt op dat deze bovenlokaal is
  georganiseerd. Amsterdam mag een belangrijk centrum zijn,
  Zuid-Amerikanen doen zaken op het niveau van de Randstad en ook
  daarbuiten. Amsterdam geldt wel als aantrekkelijk (en in dat
  opzicht te verkiezen boven bijvoorbeeld Den Haag), omdat de
  controle op illegale buitenlanders doorgaat voor minder streng of
  minder effectief. Het tweede wat opvalt is de uitzonderlijke
  variatie naar nationale herkomst in de personele bezetting van de
  Colombiaanse drugshandel in de Randstad (en Europa). De meeste door
  de politie onderzochte zaken laten zien dat gewoonlijk tijdelijke
  netwerken worden geformeerd, waarvan niet exclusief Colombianen
  deel uitmaken; vaak vormen zij zelfs de minderheid. In Colombia
  houden de kartels hun personeelsbestand gesloten, in Europa moeten
  zij veel overlaten aan de plaatselijke onderwereld of aan
  (overigens) legale bedrijven die zich laten gebruiken. Er
  komen Joegoslaven in voor, Isralirs, Marokkanen, Fransen en
  Spanjaarden. Veruit de belangrijkste nationale connectie is echter
  die met Italianen, zoals ook tot uiting komt in .3.2.3.6, waar de
  rol van Italiaanse organisaties wordt besproken. Vijf of zes
  pizzeria’s in Amsterdam hebben jarenlang gefungeerd als de plaatsen
  waar beslissende afspraken over handel en transport werden
  gemaakt.

  De hoeveelheid drugs die wordt onderschept vormt in alle
  beschouwingen van politie en justitie in wezen de grote onbekende.
  Het dark number van de kilo’s coke kennen wij slechts bij
  grove benadering. Als er echt grote partijen in n keer worden
  onderschept, zijn zij steeds van Colombiaanse origine; hiervan is
  de IJmuiden-vangst het duidelijkste voorbeeld. Maar er wordt in
  alle havens van West-Europa, zo lijkt wel, geprobeerd om coke
  binnen te smokkelen. In 1991 werd via een door het Duitse BKA
  opgezette actie met een frontstore een grote hoeveelheid cocane
  (meer dan 300 kg) tot aan de afnemers in Nederland gevolgd. Het
  nadere onderzoek liet goed zien hoe de handel verder werkt. Wat bij
  Venlo de grens overkwam, werd in drie partijen gesplitst. Die
  werden vervoerd naar een Colombiaans adres in Den Haag, een
  Joegoslavische afnemer in Zaanstad en een Nederlander in Uithoorn.
  De vangst van de Amsterdamse politie op de laatste twee adressen
  kreeg overigens nog een vervelend staartje: op een gegeven moment
  bleek van die hoeveelheid een aantal kilo’s uit een opslagplaats
  van de politie verdwenen te zijn. Zulke affaires worden door het
  Bureau Intern Onderzoek (BIO) uitgeplozen. Omdat het in dit geval
  ging om politiemisdaad en niet om politie-corruptie, komt deze zaak
  in hoofdstuk 6 over corruptie evenwel niet voor.

  3.2.3.2. De rol van Surinamers, Antillianen en Arubanen
  Surinamers in Amsterdam waren tot in de jaren zeventig overwegend
  afkomstig uit de betere kringen of uit de middenklasse, en dit gold
  ook voor het handjevol Antillianen. Ze studeerden aan
  universiteiten en instellingen voor hoger beroepsonderwijs en
  voorzover zij in Nederland bleven na het behalen van hun diploma,
  werden zij gewaardeerde collega’s in het onderwijs en in
  ziekenhuizen (artsen en verpleegsters), of werkten zij in vrije
  beroepen. Er was een minderheid onder hen van afgemonsterde
  zeelieden en arbeiders, die in de jaren zestig werden aangeworven.
  Nog voordat de Amsterdamse industrie zich richtte op het
  Middellandse-Zee-gebied om te voorzien in haar tekort aan
  arbeiders, werden die (naar Brits voorbeeld, waar de tekorten op de
  arbeidsmarkt immers ook werden aangevuld met mensen uit de
  voormalige kolonin) via enkele werfacties gerecruteerd in Suriname
  en de Antillen. De Amsterdamse fabrieken van Ford en Bruynzeel
  wierven kortstondig in Suriname, maar dat liep uit op een fiasco.
  De werving van arbeiders en verpleegsters in de Nederlandse
  Antillen was veel beter voorbereid. Deze migranten waren
  geselecteerd en werden getest. Hun werving is van 1964 tot 1971
  voortgezet (Koot en Ringeling, 1984; van Amersfoort, 1971). Het
  aantal Carabische migranten was overigens niet hoog. In 1970
  bedroeg het in Amsterdam ongeveer 10.000; daarvan waren verreweg de
  meesten afkomstig uit Suriname. Het waren vrijwel allemaal
  Creolen.

  Dit neemt niet weg dat zich in het Amsterdamse Wallen-gebied, op
  de Zeedijk en op de Nieuwmarkt, stilaan heel voorzichtig zoiets als
  een zwarte onderwereld begon af te tekenen. Rond het logement van
  zeelieden, in bepaalde beroemde cafs van die tijd (die overigens
  nog bestaan: de Cotton Club, Para Andr) en in een danshuis met
  Surinaamse jazz-musici (Casa Blanca) kwamen haar bewoners bijeen.
  J.W. Groothuyse, huisarts in de Amsterdamse rosse buurt en in 1970
  gepromoveerd op een dissertatie over vrouwelijke prostitues,
  onderscheidde in 1973, in zijn boek Het menselijk tekort van de
  pooier
  , onder andere het Carib-type pooier. Het waren mannen
  die zich als jongens al moeilijk hadden kunnen aanpassen en die
  reeds voordat zij naar Nederland kwamen een strafblad hadden. Ze
  hebben als samenhangend collectief de eerste helft van de Zeedijk
  in beslag genomen en (…) er treedt zelfs gettovorming op, schreef
  Groothuyse. Dat zware woord zien we bij een beschrijving van de
  sociale geschiedenis van Surinamers steeds weer opduiken: sociale
  problemen onder zwarten worden via associatie met het zwarte
  vraagstuk in de Verenigde Staten met het signaalwoord getto
  aangegeven. Hoe ze tot pooierij vervallen? Groothuyse (1973: 114)
  ziet in nogal gedateerd taalgebruik Daarnaast hun bewegingsdrang,
  die niet direct leidt tot de neiging te gaan werken. Hun dansen,
  hun mimiek, hun beweeglijkheid (is het) waar menig Hollands meisje
  door in vervoering raakt. En voorts hebben ze als zwarte
  Nederlanders een ingehouden haat en ook een verborgen
  minderwaardigheidscomplex jegens blanken. Zwarte souteneurs waren
  in de jaren zeventig inderdaad een bekende verschijning geworden.
  Zwarte prostitues waren er toen nog nauwelijks. De manier waarop
  Groothuyse toen schreef ging er in die dagen nog mee door omdat hij
  schreef over een sociaal probleem. Op spreken en schrijven over
  Surinaamse en Antilliaanse criminaliteit rustte daarentegen een
  taboe. Binnenskamers werd er wel over gesproken en achter de
  gesloten deuren van het Nederlandse kabinet was zij in de jaren
  zestig zelfs aanleiding om een stop op de immigratie te overwegen!
  (mondelinge mededeling van J. Schster, die binnenkort op het
  vertoog over het Nederlandse immigratiebeleid hoopt te promoveren)
  – maar in het openbaar gold de Surinaamse criminaliteit toch eerder
  als een uitvinding van de pers (Bovenkerk en Bovenkerk-Teerink,
  1972). De antropoloog A.E. Bayer zocht de Surinaamse arbeiders op
  in hun Amsterdamse cafs en schreef een eerste verantwoorde
  etnografie van deze groep (Bayer, 1965). Hij
  ontwaarde wel degelijk ook Zeedijk-Surinamers in een hoofdstukje
  over de onderwereld en ging bij de hoofdstedelijke politie te rade
  hoeveel personen het hier betrof. Daar werd hem medegedeeld (p.
  97): Het aantal werkelijke misdadigers onder de Surinamers is
  uiterst gering. Gevraagd naar een concreet getal, antwoordde men
  hem: 20. Maar daar waren erbij die terreur uitoefenen in de
  binnenstad. Zwarte mensen werden veeleer als slachtoffers gezien
  van racisme en discriminatie dan als mogelijke misdadigers en de
  Amsterdamse politie kreeg het in de begin van de jaren zeventig dan
  ook zwaar te verduren met beschuldigingen van onnodig hard en
  agressief optreden. In 1972 stierf in het Vondelpark de Surinaamse
  Paul Heesbeen, die op de vlucht door een politiekogel was geraakt.
  Een protestbijeenkomst hier rond, op een avond in De Brakke Grond,
  trok een volle zaal. In 1973 deed de rijksrecherche onderzoek naar
  wat er was gebeurd, maar vond niets strafwaardigs en dat werd in
  Surinaamse kring onbevredigend geacht. Het Amsterdams-Surinaamse
  centrum Anton de Kom bracht in 1977 een zwartboek uit met een
  opeenstapeling van voorbeelden van discriminatie en van
  schandaaltjes. Ondertussen wezen de criminaliteitscijfers wel
  degelijk op een verhoogde kans van Surinamers (en Antillianen, die
  zich volgens de eerdergenoemde bron, Van Amersfoort, op het moment
  van aanhouding niet van de Surinamers onderscheidden), op
  delinquent gedrag maar erg duidelijke conclusies werden daaruit
  niet getrokken (De Haan en Bovenkerk, 1993). In het begin van de
  jaren zeventig kwam dan de massale migratie op gang uit Suriname en
  aan het einde van dit decennium ook die uit de Antillen. Dit bracht
  een duidelijke verlaging van het gemiddelde niveau van opleiding en
  sociale status met zich mee (zie Bovenkerk, 1975 voor Surinamers en
  Luning, 1979 voor Antillianen). Door een historische samenloop van
  omstandigheden vestigden veel nieuwkomers zich in stadsdeel
  Zuid-Oost: De Bijlmermeer. De jonge Amsterdamse gezinnen
  (doorstromers) voor wie het nieuwe stadsdeel was gebouwd, bleven
  weg en de woningbouwcorporaties verhuurden hun flats aan de
  nieuwkomers. Toen rond dit beleid enige tijd aarzeling bestond,
  namen Surinamers het lot in eigen hand en kraakten de leegstaande
  woningen in de flatgebouwen Gliphoeve I en II (Diepen en de
  Bruijn-Muller, 1976). Het Vrije Volk signaleerde bij het
  begin van deze golf immigranten (de echte grote immigratie van
  Surinamers in 1994 en 1995 moet dan nog komen) het onstaan van een
  neger getto (Budike, 1982). In dit geval was dat trouwens niet
  slecht gezien. Nederland heeft weliswaar nooit getto’s gekend, maar
  als er ooit een op heeft geleken, was het Gliphoeve wel. De
  combinatie van onbeheersbare sociale problemen en van materile
  vernielingen aan het complex brachten de overheid er op een gegeven
  moment toe het gebouw met de grond gelijk te maken. De belangen van
  de Surinamers zijn lange tijd behartigd door instellingen die door
  de Amsterdamse overheid werden gesubsidieerd voor de verlening van
  maatschappelijke zorg en de organisatie van cultureel werk: Wan
  Pipel, Srefidensi, Sosa. Hier heeft korte tijd de mogelijkheid voor
  de ontwikkeling van georganiseerde misdaad bestaan. Sommige
  Surinaamse leiders van deze instellingen speelden immers riskant
  spel: het gemeentebestuur werd gedwongen grote subsidiebedragen te
  betalen, omdat de maatschappelijk werkers anders niet konden
  instaan voor het gedrag van hun vele ontwortelde en agressieve
  clinten, maar moest zich – op straffe van beschuldiging van
  racistische bevoogding – niet bemoeien met de manier waarop het
  geld werd besteed. Leuw (1984) heeft deze ontwikkeling, zoals
  eerder al werd aangegeven, beschreven voor Amsterdam. Uit zijn
  analyse wordt duidelijk dat nepotisme en clintelisme ook hier hun
  kans kregen. Er gebeurden met subsidiegelden dingen waarvoor ze
  niet waren bestemd. En dit vormt op zichzelf een omstandigheid
  waarin relatief gemakkelijk georganiseerde misdaad kan ontstaan,
  maar zover is het in dit geval niet gekomen. Er is zodoende veel
  subsidiegeld in eigen zakken beland en er zijn stichtingen
  opgedoekt op grond van financieel wanbeheer. Buiks (1983) legde
  hetzelfde patroon bloot onder Surinaamse welzijnsstichtingen op de
  Rotterdamse Kruiskade. De namen van de fraudeurs van weleer worden
  thans echter niet met de onderwereld geassocieerd.

  In de jaren zeventig en tachtig vond de meerderheid van alle
  immigranten haar weg en zij onderscheidt zich thans van de
  gemiddelde Amsterdammers in weinig anders dan de voorkeur voor
  bepaald voedsel, huwelijkspreferentie binnen de eigen groep en
  godsdienstige affiliatie. Op 1 januari 1994 woonden in Amsterdam
  68.000 mensen die uit Suriname afkomstig zijn en ruim 10.000 uit de
  Antillen of Aruba. Samen vormen ze ruim 10% van de Amsterdamse
  bevolking; 60% daarvan behoort tot de arbeidende bevolking. Dat is
  minder dan de Hollandse Amsterdammers (tussen de 80 en 85% van de
  arbeidsproduktieve bevolking heeft werk), maar het is een ruime
  meerderheid. Wel is er in de jaren zeventig een circuit van
  langdurige werklozen ontstaan die geheel of vrijwel geheel zijn
  aangewezen op sociale ondersteuning, en die dat minimum aanvullen
  met inkomsten uit hosselen, scharrelen. De meesten hebben grote
  sociale problemen, waarvan drugsgebruik het meest ernstige probleem
  is. Dit probleem ontstond tot op zekere hoogte historisch
  toevallig. Het moment waarop de exodus uit Suriname op gang kwam –
  vlak voor de onafhankelijkheid – viel samen met het moment waarop
  de handel in herone zr toenam, en voor laaggeschoolde, nog niet aan
  Nederland aangepaste en kansloze jongeren, vormde participatie aan
  de drugssubcultuur een manier om zich staande te houden. Zij
  vervulden voor de Chinese heronehandelaren de rol van dealers op de
  laagste niveaus (Janssen en Swierstra, 1982). Hun handel stond toen
  nog ten dienste van hun eigen gebruik. De drugsdeskundige G. van de
  Wijngaart (1990) rekende voor dat de Surinaamse groep wel zeer
  onevenredig door drugsverslaving was
  getroffen. In heel Europa zijn, zo stelde hij, op iedere 100.000
  inwoners ongeveer 125 mensen verslaafd aan drugs en de Nederlandse
  schatting van haast 18.000 verslaafden komt in de buurt van dat
  gemiddelde. Op het moment dat hij dit sommetje maakte, werd het
  aantal Surinamers in Nederland geschat op 220.000. Als er geen
  speciaal probleem zou zijn geweest, zou het aantal Surinaamse
  verslaafden 275 hebben moeten zijn, maar hulpverleners schatten hun
  werkelijke aantal op 4.000! Amsterdam nam er daarvan 1.000 voor
  zijn rekening. Waar moesten die junkies allemaal blijven? Zij
  ontwikkelden een eigen drugs-scene aan de kop van de Zeedijk en
  dealden vanuit zeven of acht cafs, waarvan Emil’s Place en Het
  Winkeltje het meest berucht werden. De gemeente ging het tegen door
  een reeks verordeningen uit te vaardigen. Vanaf 1981 mochten er
  geen messen meer worden gedragen, in 1983 werden via het Dijkverbod
  notoire handelaren geweerd en in 1984 volgde een
  samenscholingsverbod. De politiesurveillance werd opgevoerd en dat
  mondde uit in een grootscheeps Zomerplan (Van Gelder en Sijtsma,
  1988: 33; Van Gemert, 1988: 94 e.v.). De Surinaamse junkies werden
  opgevangen in het Doelengebouw aan de Kloveniersburgwal en, door de
  Stichting Opbouwwerk Surinamers in Amsterdam (SOSA), in een
  verlaten bankgebouw aan de Herengracht, maar deze panden werden
  wegens verloedering en wanbeheer ontruimd. De gemeente wist toen
  niet beter meer dan caf-achtige ruimten beschikbaar te stellen waar
  Surinaamse junks werden gedoogd. Deze verdunning van het probleem
  hielp ook niet omdat de buurtbewoners in opstand kwamen en een
  aantal van zulke ruimten in brand staken. In 1983 werd dan aan de
  Prins Hendrikkade een drugsboot opengesteld, maar die werd in 1984
  weer gesloten. De Surinaamse junkies zijn daarop naar de
  Bijlmermeer of elders in de stad verdwenen. In de jaren negentig
  nam het verslavingsprobleem echter in omvang af. De groep is nog
  steeds zichtbaar, maar met de mindere populariteit van herone wordt
  zij wel kleiner. Een cohort van oudere zwarte junks is nog
  dagelijks te zien in de metro, tussen het problematische deel van
  de Bijlmermeer en het centrum. In 1990 trok dan weer de
  Antilliaanse en Arubaanse bevolkingsgroep in Nederland sterk de
  aandacht. Er zou in haar midden jeugdcriminaliteit worden gepleegd
  die zich onderscheidde van andere vormen van criminaliteit door
  excessief gebruik van geweld. Er werd in de Amsterdamse Bijlmermeer
  een harde kern van Antillianen door de politie aangetroffen waarmee
  nauwelijks normale communicatie mogelijk was. De berichten daarover
  bleken bij nader onderzoek nogal overdreven, maar er was wel een
  probleem, ook in andere steden (Hulst en Bos, 1993). Het vreemde is
  dat Surinamers door de politie in de jaren negentig juist veel
  milder worden beoordeeld dan daarvoor, meent de onderzoeker Limon
  (1993), maar nu hebben Antillianen het kennelijk verkorven. Van de
  criminaliteit die binnen deze groep wordt gepleegd, zijn de
  overvallen zonder twijfel het meest bedreigend, maar die vallen
  niet onder onze omschrijving van georganiseerde misdaad. Van echte
  jeugdbendes die tot georganiseerde misdaadbendes zouden kunnen
  uitgroeien, is ook geen sprake. Hierom is de plotselinge aandacht
  voor Antilliaanse misdaad in Nederland op deze plaats minder
  relevant. Thans is er sprake van een kentering in de Surinaamse
  gemeenschap, wat de drugs betreft. Men gaat over van het gebruik
  van drugs op de handel daarin. Surinaamse en Antilliaanse
  herone-gebruikers zijn al nooit zo verslaafd geweest als hun
  Hollandse lotgenoten, doordat ze niet spuiten, maar enkel roken
  (chinezen). Boslandcreolen die thans ook in de drugshandel worden
  aangetroffen, doen ook dat niet. De jongste generatie heeft in de
  jaren tachtig gezien hoe hun oudere broers (en zusters) aan de
  verslaving bezweken en hoe dit hele gezinnen tot de bedelstaf
  bracht. Het Amerikaanse voorbeeld hangt als een donkere wolk over
  de zwarte gemeenschap. Sansone wijst er in zijn studie van kansarme
  Surinaamse jongens in Amsterdam op dat er al iets van die kentering
  viel te bemerken toen in hun subcultuur Amerikaanse hip-hop-muziek
  werd overgenomen met teksten die zich tegen het gebruik van drugs
  verzetten (Sansone, 1992, hoofdstuk 4). De politieke ontwikkelingen
  in Suriname en de reusachtige vlucht die de handel in cocane daar
  heeft genomen, bieden trouwens ook de mogelijkheid om deze
  ommezwaai te maken. Het is moeilijk om precies aan te geven waar
  het omslagpunt heeft gelegen en hoe snel of geleidelijk de
  ommezwaai plaatsvond, maar het is wel zeker dat de marginale
  groepen in de Surinaamse (en in mindere mate ook de Antilliaanse)
  gemeenschap het junkenbestaan achter zich laten of verkiezen daarin
  niet op te gaan. Een aantal van hun leden begeeft zich liever in de
  drugshandel.

  De Amsterdamse politie heeft de Surinaamse en Antilliaanse
  handel in drugs evenwel niet hoog op haar prioriteitenlijst staan.
  Onze informatie hieromtrent is dientengevolge meer afkomstig van
  sociologische kenners van de Carabische gemeenschap dan op die van
  de politie. Onze indruk is dat vele honderden Surinamers in de weer
  zijn met het importeren van kleinere en middelgrote partijen
  cocane. Er worden pakjes over de post gestuurd (door de lucht of
  per schip). Vakantiegangers en koeriers reizen heen en weer per
  vliegtuig: direct vanaf Paramaribo, maar ook via Frans Guyana, en
  in Europa naar Schiphol, Parijs of eerst nog met een tussenstation
  in een ander Europees land, bijvoorbeeld Denemarken. De Surinaamse
  drugssmokkel naar Amsterdam gebeurt, zo lijkt het, niet met grote
  partijen ineens, maar vormt een continue instroom van kleine
  hoeveelheden. Koeriers – zoveel is in strafrechtelijk onderzoek wel
  vast komen te staan – worden in Amsterdamse discotheken en op
  feesten geronseld. Drugsondernemers sturen speciaal naar deze
  gelegenheden en feesten ronselaars om potentile koeriers te
  interesseren. Ondernemende jongeren, mensen met grote schulden,
  onopvallende bijstandsmoeders en ook gehandicapten, in wie niemand
  smokkelaars zal
  zien, zijn voor hen interessant. Wie belangstelling heeft, wordt
  verschillende malen gescreend en wordt op een onverwacht tijdstip
  naar Suriname gezonden. De koeriers komen terug in groepen zonder
  dat zij elkaar kennen. Er is wel sprake van een onderling
  verzekeringssyteem: uit de winst van hen die doorkomen, worden
  degenen die worden aangehouden en hun familie tijdens hun detentie
  gesteund. Bij aanhouding luidt de geleerde rechtvaardiging dat de
  militairen er achter zitten en dat zij daarom geen keus hadden.
  Maar er zijn zoveel lekken in de lucht- en zeehavens dat voldoende
  mensen er doorkomen en de economische infrastructuur van de
  Surinamers in de stad – winkels, enzovoort – vergemakkelijkt zeer
  de distributie. Surinamers in Nederland en vooral Creolen leggen,
  als zij daartoe financieel de kans krijgen, graag een signeurale
  levensstijl (zoals de grote Surinaamse socioloog Rudolf van Lier
  dat noemde) aan de dag. De publieke discussie over de opbrengst van
  de Surinaamse drugseconomie is tot nu toe vooral gericht op de
  sprookjesachtige villa’s in de aangename buitenwijken van
  Paramaribo en op de degelijk ingerichte Hindoestaanse
  handelsondernemingen. Surinamers die in Nederland in de drugs geld
  hebben verdiend, laten zich echter ook niet onbetuigd. Geslaagde
  drugshandelaren investeren in feesten en in zeer veel luxe. Zij
  houden ervan, net als hun Hollandse collega’s, in sportauto’s rond
  te rijden. De antropologe Van Wetering die nu al jaren onderzoek
  doet onder Creoolse vrouwen in de Bijlmermeer, stelde vast dat de
  drugseconomie en de opbrengsten daarvan zijn gentegreerd in
  rituelen zoals die bij begrafenissen (Van Wetering, 1988). Een deel
  van de revenuen verdwijnt ook in het gokcircuit, of wordt aangewend
  om een eigen bedrijf op te richten. En er zijn ook al hashplantages
  door Surinamers opgezet. Ofschoon veel Surinamers leven in twee
  werelden, wijzen ook zulke investeringen in de richting van een
  toenemende identificatie met Nederland. 3.2.3.3. De rol van
  Marokkaanse handelaren

  Onze poging om de georganiseerde misdaad in Marokkaanse kring in
  Amsterdam te beschrijven, is zeer belemmerd door het gebrek aan
  materiaal dat bij politie en justitie voorhanden is. Een beter
  voorbeeld van de criminologische stelling dat wat wij aan
  criminaliteit waarnemen sociaal is geconstrueerd en in hoge mate
  wordt bepaald door de keuze van wat wordt opgespoord en
  strafrechtelijk vervolgd, is haast niet te bedenken. Wat is het
  geval? Het vraagstuk van de Marokkaanse criminaliteit leeft in de
  Nederlandse voorstellingswereld als een probleem van een ontspoorde
  tweede generatie. In 1988 lekte een rapportje van de afdeling
  bestuursinformatie van de gemeente Amsterdam naar Het
  Parool
  . Hierin werd een alarmerend signalement gegeven van
  Marokkaanse jongerenbendes die het stegengebied in het hartje van
  Amsterdam onveilig maakten. Vanaf dat moment zijn de criminele
  Marokkaanse jongens niet meer uit de belangstelling weggeweest.
  Zoals de etnograaf van de Marokkaanse randgroepen Hans Werdmlder
  terecht schreef: met de openbaarmaking van dit rapport werd een
  taboe doorbroken (Werdmlder, 1989). Er is een reeks
  wetenschappelijke onderzoekingen uitgevoerd, er zijn tientallen
  indringende media-reportages aan dit probleem gewijd, de
  Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben grote
  projecten opgezet om het probleem tegen te gaan en in vrijwel alle
  gemeenten met veel Marokkaanse immigranten wordt wel iets, en soms
  heel veel, gedaan om de situatie te beheersen. Al deze aandacht
  heeft andere onderzoekers er weer toe verleid om speciaal aandacht
  te vragen voor de gewone Marokkaanse jongeren die er ook zijn, en
  voor degenen onder hen die met uitzonderlijke prestaties door het
  Nederlandse onderwijs gaan (Buijs, 1993). De eerste reden waarom
  het jongerenprobleem wel en het vraagstuk van de georganiseerde
  misdaad geen aandacht kreeg, luidt dat het type criminaliteit
  waaraan Marokkaanse jongens zich schuldig maken, onmiddellijk en
  individualiseerbaar Hollandse slachtoffers maakt. Drugs worden
  gemporteerd omdat er in West-Europa vraag naar bestaat en akelige
  bijverschijnselen, zoals afpersen en rippen in eigen kring, zijn
  niet of nauwelijks zichtbaar. Het deel van de tweede generatie dat
  het criminele pad opgaat (en dat is een groot deel) maakt zich
  echter schuldig aan inbraken, overvallen en geweldplegingen. Dat
  zijn delicten die slachtoffers opleveren die op het politiebureau
  melden wat hen is overkomen. Dit soort vaak zeer bedreigende
  misdaad heeft prioriteit in de bestrijding. De tweede reden waarom
  de georganiseerde criminaliteit in Marokkaanse kringen zo
  onderbelicht is gebleven, is inderdaad dat het illegale goed waarin
  de Marokkanen handelen – hash – bij de politie lange tijd geen
  aandacht heeft gehad. Er werd gespeurd naar hard drugs, niet naar
  hash. De derde reden waarom we zo slecht zijn genformeerd is dat de
  drugshandelmilieus in kwestie exclusief Marokkaans zijn en zeer
  gesloten.

  Toch zou het vreemd zijn als in Amsterdam niets zou zijn te
  merken van de enorme ontwikkeling die de hash-export uit Marokko de
  afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt en die in het landelijke
  rapport over de rol van allochtone en buitenlandse groepen in de
  georganiseerde criminaliteit uitvoerig is besproken. De import is
  toegenomen (nu trouwens ook van andere drugs dan alleen hash), de
  Marokkaanse peetvaders in Marokko zelf hebben zich veel beter
  georganiseerd, de rol van Hollandse hashhandelaren die vanuit
  Marokko opereren is teruggebracht tot die van (minder in het oog
  lopende en minder verdachte) transporteur, de territoria van de
  Marokkaanse drugshandelaren zijn in Marokko zelf steeds scherper
  verdeeld. Hoe weinig georganiseerd de Marokkaanse gemeenschap in de
  ogen van veel Nederlandse buitenstaanders ook is, de hash-handel
  lijkt zeer
  goed te worden beheerd en bestuurd.
  Als deze veronderstelling juist is dan zou een gericht
  politieonderzoek op enige lokale Marokkaanse gemeenschap – wanneer
  de politie er althans in slaagt een behoorlijke informatiepositie
  op te bouwen – heel wat georganiseerde misdaad zichtbaar moeten
  maken. Welnu, dat is in de jaren ’90 en ’91 in het Gooi ook gebeurd
  en meer in het bijzonder in Hilversum. Hier werd vermoed dat een
  aantal belangrijke Marokkanen in hun koffiehuizen in hash
  handelden, onder andere omdat de rode Ferrari van de Amsterdamse
  hash-importeur D regelmatig voor de deur werd gesignaleerd. De
  analyse van de politie leverde het inzicht op dat drie belangrijke
  handelaren in Hilversum actief waren (de heren A, B en C); dezen
  gaven leiding daarenboven aan een hele keten van Marokkaanse
  coffeeshops van waaruit deze soft drug werd gedistribueerd. Verder
  werd vastgesteld dat een groot deel van alle Marokkaanse families
  in de stad wel op de een of andere manier bij deze negotie waren
  betrokken. Maar in dit verband is vooral van belang dat men in dit
  Gooise onderzoek steeds opnieuw stuitte op connecties met
  Marokkanen en Marokkaanse winkels en coffeeshops in Amsterdam. Deze
  connecties werden evenwel niet nader onderzocht.

  3.2.3.4. De rol van Turkse groepen
  Hiervoor werd er al enkele malen op gewezen dat reeds in de jaren
  tachtig de Amsterdamse politie de Turken meer en meer is gaan
  beschouwen als key-players op de Amsterdamse drugsmarkt.
  Niet voor niets figureerden drie Turkse groepen op de lijst van 15
  groepen die in het kader van de Randstad-analyse werd opgesteld.
  Hierom is de ruime aandacht die hier wordt geschonken aan de rol
  van Turkse groepen zeker niet misplaatst.

  De ruim 30.000 Amsterdammers die zelf of wier ouders van Turkse
  afkomst zijn, vallen in de statistiek op door hun steevast
  uitzonderlijk lage criminaliteitscijfers. In de periode van januari
  1992 tot juli 1993 was 2,8% van alle personen die in Amsterdam door
  de politie werden aangehouden van Turkse origine, terwijl het
  aandeel van de Turken in de gehele bevolking 3,8% bedraagt
  (Etnische groepen in Amsterdam, 1994: 57). Alle andere etnische
  groepen en zeker die welke in sociaal gedepriveerde omstandigheden
  leven (hoge werkloosheid, concentratie in minder goed woonbuurten,
  enzovoort), vertonen aanhoudingspercentages die hoger of veel hoger
  liggen dan die van de Turkse gemeenschap. Alleen Nederlanders
  scoren wat lager dan Turken, maar het quotum van de Nederlanders
  dat zich, in sociaal-economisch opzicht, in de criminele risicozone
  bevindt, is veel en veel kleiner. In dit cijfer komt vooral tot
  uitdrukking dat globale criminaliteitscijfers met name iets van de
  kleine en veel voorkomende criminaliteit laten zien. Diefstal komt
  onder Turken nu eenmaal opmerkelijk weinig voor (Yesilgz, 1995) en
  domme geweldpleging in de vorm van vandalisme ook. Het zijn evenwel
  juist deze delicten die vooral in de criminaliteitsstatistiek
  terechtkomen. Turken zijn in Amsterdam echter wel degelijk bij het
  plegen van criminaliteit betrokken.

  Er zijn Turken – zie .3.4.2 – die zich bezig houden met
  wapenhandel – veel Turkse mannen bezitten een vuurwapen en dragen
  dat ook vrijwel altijd bij zich -, met afpersing en met
  mensenhandel, maar de meerderheid van de georganiseerde Turkse
  misdadigers dankt haar prominente plaats aan de drugshandel.
  Ofschoon er ook wel, en in toenemende mate, wordt gehandeld in
  cocane, gaat het in hoofdzaak om de handel in bruine herone die
  afkomstig is uit het Midden-Oosten. Omdat de Turkse drugshandel
  naast de cocanehandel van de Colombianen nog het meest wordt
  opgespoord, heeft de politie er overigens een vrij goed beeld
  van.

  Om een idee te krijgen van het aantal Turken dat in Amsterdam op
  de een of andere manier – van financier tot koerier, enzovoort – is
  betrokken bij de drugshandel, hebben wij een computerbestand
  geconsulteerd dat sedert 1990 door de tactische recherche wordt
  gebruikt als kaartenbak voor de opslag van gegevens met betrekking
  tot personen en bedrijven/instellingen die naar voren zijn gekomen
  bij onderzoeken die overwegend betrekking hebben (gehad) op
  (gewelddadige en andere conflicten in) de handel in herone. Op het
  moment dat dit bestand – waaruit door een technische fout in het
  begin van 1995 overigens 3.000 records waren verdwenen –
  gedetailleerd werd bekeken (september 1995) met de hulp van enkele
  onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
  Documentatiecentrum, bevatte het 10.972 records. Wanneer nu wordt
  nagegaan hoeveel volwassen mannelijke personen van Turkse afkomst,
  woonachtig in Amsterdam, (ook volgens de rechercheur die het
  bestand beheert) in de periode van 1 januari 1991 tot 18 september
  1995 zijn geregistreerd voor enigerlei betrokkenheid bij met name
  de heronehandel, dan komt men – scherp geteld – uit op 1.880
  personen. Bij dit cijfer moet natuurlijk worden bedacht dat het –
  gelet op het dark number dat altijd groot is bij delicten
  waarvan door slachtoffers geen aangifte wordt gedaan – slechts een
  deel van de totale drugshandel weerspiegelt. Kijkt men vervolgens
  naar (twee) wijken: Bos en Lommer en De Baarsjes, waarin zich de
  grote onderzoeken naar welbepaalde families hebben afgespeeld die
  hierna concreet worden besproken en waar het dark number dus
  kleiner zal zijn dan in de rest van de stad, dan stelt men vast dat
  er meer bepaald 300 respectievelijk 333 personen in bovengenoemd
  bestand geregistreerd staan. Deze grote aantallen laten er geen
  misverstand over bestaan dat in Turkse kringen de heronehandel een
  belangrijke criminele activiteit vormt. Hoe belangrijk
  precies, valt dus moeilijk te zeggen. Want de relatering van de
  genoemde aantallen personen aan de omvang van de volwassen,
  mannelijke Turkse bevolking van Amsterdam (11.600) is maar mogelijk
  onder een aantal aannamen (weinig tot geen in- en/of uitstroom,
  geen omvangrijke populatie illegalen, bestand is representatief
  voor Amsterdam).

  Voorts kan bij deze cijfers worden opgemerkt dat het verkeerd
  zou zijn om de Turkse drugshandel te beschouwen als een
  tweede-generatie-probleem. De meeste Turken in Amsterdam zijn nog
  steeds van de eerste generatie – haast 70% is in Turkije zelf
  geboren (De Amsterdammers in acht etnische groepen, 1995:
  45) – en zij worden net zo goed door de politie aangehouden als
  leden van de tweede generatie. Er is veeleer reden om de Turkse
  drugshandel te zien als een centrale bedrijvigheid van een aantal
  families waarbinnen meer generaties samenwerken. Normaal gesproken
  is de criminaliteit van een bepaalde bevolkingsgroep een marginaal
  verschijnsel. In dit geval ligt het echter waarschijnlijk
  enigermate anders: het leven van een deel van de Turkse gemeenschap
  in Amsterdam is niet te begrijpen zonder de drugshandel. Die vormt
  een vitale bron van inkomsten voor een beduidend aantal Turkse
  mensen.

  De organisatie van de Turkse heronehandel naar Nederland werd
  reeds beschreven in het landelijke rapport over de rol van
  buitenlandse en allochtone groepen in de georganiseerde misdaad in
  Nederland. Daarin bleek Amsterdam overigens niet het voornaamste
  centrum van de Turkse heronehandel te zijn. De Amsterdams-Turkse
  drugshandelaren zijn afkomstig uit Tunceli, Antep, Diyarbakir en
  andere bekende mafia-nesten. De PKK is waarschijnlijk niet direct
  zelf bij de handel in drugs betrokken, maar zij profiteert er wel
  van. Wanneer deze organisatie van haar sympathisanten heeft
  begrepen dat een grote hoeveelheid herone is doorgekomen, eist zij
  een zogenaamde vrijwillige bijdrage op. Het is lastig om daar tegen
  op te treden, omdat een deel van de Koerdische bevolkingsgroep echt
  vrijwillig geld afstaat aan de PKK, maar je weet nooit helemaal
  zeker in welke gevallen dit werkelijk waar is. De Amsterdamse
  politie probeerde in 1993 de Koerden tot aangifte van afpersing te
  bewegen en stuurde een oproep van die strekking aan niet minder dan
  20.000 Turkse en Koerdische adressen. Het leverde niets op.

  Hier is ook de vraag aan de orde hoe de distributie in de stad
  is georganiseerd. De geografische inplanting van de drugshandel is
  nauw verbonden met het vestigingspatroon van de Turkse
  Amsterdammers. Zij wonen vooral in het goedkoopste deel van de
  Amsterdamse woningen. Die liggen voor een heel stuk in de
  negentiende-eeuwse gordel (De Pijp) en veel meer nog in de gordel
  daarom heen: in Oost, Zeeburg, Bos en Lommer, De Baarsjes en nog
  een deeltje in Noord. De regulier werkende beroepsbevolking is voor
  een deel te vinden in de economische sectoren waarvoor de
  gastarbeiders oorspronkelijk werden geworven: de industrie en de
  persoonlijke dienstverlening (waarbij schoonmaakwerk hoog scoort).
  Maar overigens profileren Turken zich ook sterk, zeker in
  vergelijking met andere etnische groepen, in sectoren die met
  handel te maken hebben en met nijverheid. Van de grotere
  immigrantengroepen in Amsterdam staan de Turken veruit bovenaan met
  meer dan 10% van hun mensen die zelfstandige beroepen uitoefenen
  (Choenni, 1993). De opkomst van de Turkse loonconfectiebedrijven
  (zie 4.3) past in die ontwikkeling.

  De brandpunten van het sociale en economische leven van de
  Turkse gemeenschap zijn de 150 Turkse koffiehuizen die Amsterdam
  rijk is, een aantal bars, gokhuizen en videotheken (exclusief
  terrein van mannen), en de honderden winkels en marktkramen waar
  voedingswaren en snuisterijen worden verkocht en waar reizen worden
  geboekt. Verder is de sector van de restaurants zeer goed
  vertegenwoordigd. Ergens in de jaren zeventig zijn veel Italiaanse
  pizzeria’s geruisloos overgegaan in handen van Turken, die met
  goedkoper personeel economischer konden werken. Deze restaurants
  zien er wel nog steeds Italiaans uit en het Turkse personeel
  spreekt elkaar ook aan met Italiaanse namen (uit bekende opera’s!),
  maar gasten die (vakantie-)Italiaans met hen willen spreken, worden
  onbegrijpend aangestaard. De moskeen hebben voorts, naast hun
  religieuze, ook een duidelijk sociale functie: er worden waren
  verkocht, er worden bijeenkomsten gehouden en er wordt propaganda
  gemaakt. Deze infrastructuur, en met name die van de koffiehuizen,
  leent zich uitstekend voor de distributie van drugs. Turkse
  drugshandelaren houden zich weinig of niet bezig met de verkoop van
  drugs op het niveau van de straat. Zij zijn de importeurs en de
  groothandelaren; zij beheersen de heronehandel tot en met het
  middenniveau. De koffiehuizen en andere ontmoetingsplaatsen dienen
  om zakelijke besprekingen te voeren, om te telefoneren (in code,
  want men is zich het risico van afluisteren terdege bewust) en om
  afspraken te maken over zulke dingen als betrouwbare
  handelscontacten en afzetgebieden. In de koffiehuizen waar het hier
  om gaat, huren vaste handelaren een stoel, zoals een plaats op de
  markt. De klant onderhandelt en is de koop gesloten dan gaat buiten
  iemand mee om hem van de koopwaar te voorzien die is verstopt in de
  stash. Met straathandel laten deze Turken zich niet in, dat
  doen Nederlandse en vooral Marokkaanse dealers. Verder zijn er in
  toenemende mate ook (andere) buitenlanders bij betrokken. Zij doen
  dienst bij het transport van herone van Turkije naar Nederland.
  Turkse transportbedrijven met Turkse chauffeurs liepen op een
  gegeven moment te veel in de gaten. De douane-autoriteiten in
  Turkije en aan de grenzen van Bulgarije, Griekenland, Itali,
  Roemeni, enzovoort kregen steeds meer door wat er gebeurde. Er
  wordt overigens niet alleen een beroep gedaan op Nederlandse
  bedrijven, maar ook op Franse en andere West-Europese
  transportbedrijven en chauffeurs.
  Dat de opkomst van de Turkse drugshandel (net zoals de opkomst van
  het zelfstandige etnische ondernemerschap trouwens) samenhangt met
  de economische herstructurering van de jaren tachtig, die vooral
  (gast-)arbeiders uit de arbeidsmarkt drukte, is duidelijk. De
  politie meent dat je er de klok gelijk op kon zetten. Een half jaar
  of zo na sluiting van een fabriek waar veel Turken werkten of na
  een massa-ontslag, hoorde zij over de telefoontap op koffiehuizen
  haast letterlijk hoe het hoofd van een familie of de oudste zoon
  besloot met anderen in de handel met verdovende middelen te gaan.
  Zelfs in die mate dat er bij de politie een zekere moedeloosheid is
  ontstaan: welk koffiehuis je ook tapt, zeggen ervaren rechercheurs,
  binnen enkele weken wordt een drugsorganisatie zichtbaar. Het is
  haast onbegonnen werk om daar over de gehele linie tegenin te gaan.
  In het Turkse milieu leven kennelijk niet zo’n grote morele
  bezwaren tegen drugshandel. Turken beschouwen de Nederlandse
  maatschappij als ziek, omdat er zoveel mensen zijn die verdovende
  middelen gebruiken. Turkse jongeren zelf gebruiken ze niet.

  Ofschoon zich ook in Amsterdam tien jaar geleden enkele grotere
  en strak-geleide drugsorganisaties hebben gemanifesteerd en ook
  thans nog zo nu en dan Turkse bazen kortstondig in de stad
  verschijnen om problemen op te lossen en conflicten te beslechten,
  lijkt de handel tegenwoordig toch betrekkelijk toegankelijk voor
  wie er aan mee wil doen. In Turkije komt men het criminele milieu
  niet in zonder delikanli te zijn, dat wil zeggen: zonder de
  reputatie te hebben opgebouwd een man van eer te zijn. In Turkije
  gelden met andere woorden strenge maatstaven om aan een bende mee
  te mogen doen. Dit is in Amsterdam niet het geval. Voor de
  Amsterdamse politie is het daarom moeilijk om greep op de handel te
  krijgen: grote bazen en groepen laten zich vangen, met een groot
  aantal dealers is dat veel moeilijker. Turkse drugshandelaren zijn
  elkaars concurrenten, maar als er moet worden samengewerkt om het
  nodige geld voor een partij herone bijeen te brengen, gaat dat ook.
  De concurrentie zal nog wel toenemen wanneer de vraag naar deze
  drug afneemt. Dat proces is nu al aan de gang, maar het verlies
  wordt gecompenseerd door ook in cocane te gaan handelen. Een groter
  gevaar dan de politie vormen de bendes die carrire hebben gemaakt
  in het geweld. Wie niet aan zijn betalingsverplichtingen kan
  voldoen krijgt ze onherroepelijk op bezoek. Naast kwesties van eer
  zijn dus schulden een reden van het naar Amsterdamse begrippen
  extreem hoge niveau van geweld. De oudere generatie Turken
  investeert de opbrengsten van de drugshandel vrijwel geheel in
  Turkije. In Nederland zijn zij ingetogen consumenten. In Turkije
  investeren zij echter in een huis, een winkel, in grond en nieuwe
  speculatie-objecten zoals toeristische centra. De opbrengsten
  worden ofwel direct in baar geld mee naar Turkije genomen, ofwel
  giraal overgestuurd via het eigen Turkse banksysteem. Dit patroon
  is wel aan het veranderen. Jongere Turkse drugshandelaren nemen
  deel aan het Amsterdamse nachtleven en fungeren met hun exuberante
  levenswijze als voorbeeld voor leeftijdsgenoten. Van hun ouders
  vinden zij dat die eigenlijk niet leven. Dit duidt op een
  verandering in het Turkse drugshandelmilieu, die zich misschien nog
  niet zo gemanifesteerd heeft op andere plaatsen in Nederland. Er
  zijn met andere woorden tekenen die erop wijzen dat de sociale
  bindingen worden verlegd van Turkije naar Nederland, en in de grote
  stad is dit proces het eerst zichtbaar. Om deze geleidelijke
  verandering te illustreren zetten we twee Turkse drugsorganisaties
  in Amsterdam tegenover elkaar: die van de familie A, die actief was
  in de vroege jaren tachtig en voldeed aan het stereotype van het,
  hecht in Turkije verankerde, familieverband. De organisatie van de
  jonge, goed aan Nederland aangepaste agressieve ondernemer B,
  vormde hiervan de tegenhanger. De familie A is afkomstig uit de
  gebied waar de Lazen wonen, uit Oost-Turkije, aan de Zwarte Zee.
  Zij is uitzonderlijk groot en vertakt en biedt zo een
  voortreffelijke basis – ook in termen van loyaliteit – voor
  operaties in heel West-Europa: in Duitsland, Frankrijk, Engeland en
  Nederland. Het Duitse BKA volgde op een gegeven moment een
  handeltje van deze familie, seinde Nederlandse collega’s in en zo
  werd er aan de grens bij Venlo 77 kg herone gepakt. Uit nader
  onderzoek bleek dat de familie binnen Nederland vertakkingen had in
  Groningen, Rotterdam, Enschede, Zaandam en ook Amsterdam. Zij
  opereerde vanuit koffiehuizen en snackbars en exploiteerde ook een
  modewinkel. De hoofdactiviteit bestond echter uit de smokkel van
  herone die zij aan de grens met Syri betrok van de groep van
  handelaren uit de steden Gaziantep en ook Van. De organisatie
  beschikte over een Turkse transportonderneming en werkte met Turkse
  chauffeurs. De familie A vormde aldus een standaard-organisatie: de
  zaak werd goed en centraal gecordineerd. De telefoongesprekken
  duurden heel kort en de politie kon er weinig uit leren; alleen als
  het om geld ging duurden ze lang. De opbrengsten werden weggesluisd
  via een Turkse Bankasi. Wanneer een familielid schulden moest
  innen, maar zijn plicht verzuimde omdat hij gokte en als persoon
  niet sterk genoeg bleek te zijn, werd het op een meedogenloze
  manier op een zijspoor gezet.

  Het hoofd van de familie A is een man van respect. In Turkije is
  hij een kabadayi, een man van eer en ervaring aan wie men
  als vanzelfsprekend gehoorzaamt. De ware baba, vader van een
  misdaad-familie, vertoont zich trouwens graag in het openbaar. Het
  publiek weet heel goed wat hij doet en de politie en justitie ook,
  maar hij demonstreert zijn ware grootheid door onaantastbaar te
  zijn. De baba’s laten zich dus graag portretteren. Op de
  televisie en op de voorpagina’s van de populaire pers kan men
  kennisnemen van hun belevenissen en hun opvattingen. A kon dat niet
  doen, want hij werd in Turkije gezocht voor een moord die hij in
  zijn jeugd heeft
  begaan in het kader van bloedwraak. Let wel: eerwraak is iets
  anders, en in dit geval wordt moord minder zwaar bestraft dan in
  Nederland, maar de Turkse overheid stelt paal en perk aan
  bloedvetes en straft in die gevallen veel zwaarder dan bij ons. A
  poogde evenwel zijn gedrag te rechtvaardigen en toonde zich via een
  omweg aan het volk.

  In 1989 liet hij een video-film maken over zijn leven met de
  titel Ispat (dat betekent bewijs). Er spelen professionele
  acteurs in mee, maar hij zelf speelt de hoofdrol. De kijkers kunnen
  nu zelf zien hoe hij niet anders kon dan hij in z’n leven heeft
  gedaan. Het verhaal begint in zijn jeugd met de laffe moord op zijn
  vader. Een van zijn broers ziet in een droom de dader voor zich
  verschijnen en er zit dan niets anders op dan die te vermoorden.
  Zulks geschiedt. Omdat onherroepelijk revanche zal worden genomen
  zien alle vijf broers zich gedwongen als gastarbeider weg te
  vluchten naar West-Europa: n gaat naar Frankrijk, vier belanden in
  Amsterdam. Enkele jaren later horen ze via het roddelcircuit onder
  Turken in Duitsland dat de verkeerde is vermoord en dat de echte
  moordenaar van hun vader nog vrij rondloopt. Zij schamen zich en
  loten onderling wie alsnog de familie-eer moet wreken. A treft het
  (gelukkige!) lot en hij keert terug naar de oevers van de Zwarte
  Zee om te doen wat van hem wordt verwacht. Daarmee bereikt A de
  status van kabadayi, een man die zijn belofte gestand doet,
  een eerlijk en rechtvaardig mens. Terug in Amsterdam zien we hoe A
  zijn nieuwverworven status aanwendt om als arbiter op te treden in
  de gokwereld. Hij gaat zelf in zaken. Niet in drugs natuurlijk! –
  de film bevat zelfs een scene waar een oneerlijke Italiaan
  voorstelt om samen in wit te gaan, maar dat voorstel wordt resoluut
  van de hand gewezen. Het wordt een videotheek. De manier waarop A,
  volgens de film, kans ziet rijk te worden is te mooi om er niet bij
  te vertellen. Op een goede dag verlaat hij de videotheek en stapt
  in zijn wagen als plotseling een auto met grote snelheid langskomt
  die wordt achtervolgd door een politiewagen. Tot zijn grote
  verbazing wordt uit de eerste auto een tas gegooid die miljoenen
  guldens blijkt te bevatten. Hij keert nu rijk terug naar Turkije.
  Maar als hij wil gaan investeren in een huis, wordt hij aangehouden
  door de Turkse politie terzake van de moord gepleegd in het kader
  van de bloedwraak. Ach, roept A uit, hoe dom zijn wij Turken door
  ons te laten leiden door zulke achterlijke gebruiken als
  bloedwraak! Het liep met de familie in werkelijkheid niet goed af.
  De hoofdrolspeler verblijft momenteel in een Turkse gevangenis, n
  broer is in Berlijn bij een conflict in het milieu doodgeschoten,
  de derde zit een straf uit in een Nederlandse gevangenis en van de
  vierde (in Frankrijk) is niets bekend. In 1991 waren het
  Mercatorplein en de buurt onmiddellijk daaromheen volgens veel
  bewoners onleefbaar geworden. Op ieder moment van de dag werd er
  openlijk op straat in herone gehandeld: op een oppervlakte van vijf
  bij vijf meter vinden wel drie deals tegelijk plaats. Onenigheid
  over de verkochte hoeveelheid, de kwaliteit, betalingsproblemen en
  ripdeals waren de oorzaak van een constante reeks gewelddadige
  incidenten. Op het eerste gezicht leek het hier te gaan om een
  probleem van openbare orde. Maar het gemeentebestuur besloot in
  1993 eindelijk actie te ondernemen en om de buurt terug te geven
  aan de bewoners. Dit duurde zolang omdat het gemeentebestuur
  aarzelde een actie in gang te zetten die noodzakelijkerwijze was
  gericht tegen n etnische minderheid, want dat zou het risico op
  kunnen leveren van discriminatie. Maar er hadden ondertussen ook
  twee liquidaties plaatsgevonden. De zaak liep dus echt uit de hand.
  Bij nader onderzoek bleek de verloedering van de buurt, beginnend
  bij de gewone dagelijkse drugstransacties op straat, nauw samen te
  hangen of beter nog: wezenlijk onderdeel uit te maken van een
  probleem van Turkse georganiseerde misdaad. Het Mercatorplein was
  geleidelijk inderdaad in handen geraakt van verschillende Turkse
  drugshandelsgroepen. En omdat gaandeweg ook een flinke rij
  woonhuizen in hun bezit was gekomen, begon de buurt de trekken aan
  te nemen van een vrijplaats zoals we die al meer in Amsterdam zijn
  tegengekomen. De organisator van dit alles en de financier van de
  panden die werden gexploiteerd als eethuis, koffieshop en
  cafetaria, de heer B, zou men er nooit voor aanzien. Hij was in
  Turkije werkzaam geweest in de Koerdische jeugdbeweging, bracht
  daarom enige tijd door in de gevangenis en vroeg, toen hij daaruit
  werd ontslagen, in 1979 asiel aan in Nederland. Hij assimileerde
  snel door goed Nederlands te leren en met een Nederlandse vrouw te
  huwen. Ten tijde van het onderzoek woonde hij in een villa in een
  riante forensengemeente in de buurt van Amsterdam. Hij ging keurig
  gekleed, gedroeg zich voorkomend, was hulpvaardig en maakte zich
  gemakkelijk geliefd. Bij een gecombineerde actie van de politie en
  de FIOD, in samenwerking met de stadsdeelraad, werd in de bistro
  van B een kelder aangetroffen die als vergaderruimte dienst deed
  voor Turkse drugshandelaren, ook van buiten Amsterdam en Nederland.
  Onmiddellijk daarboven genoten nietsvermoedende gasten van een
  goede maaltijd. Dat was natuurlijk een prima dekmantel voor een
  rovershol, zoals de politie het uitdrukte, dat slechts via een
  geheime en goedbewaakte deur bereikbaar was. B bleek leiding te
  geven aan een hechte organisatie die de handel in herone regelde in
  verschillende landen, die een reeks dekmantelbedrijven had opgezet
  en die zorgde voor valse paspoorten. Er werden in totaal 218 mensen
  gearresteerd. Daarvan werden er 107 voorgeleid, 36 ter bewaring
  overgegeven aan de vreemdelingendienst en 5 ervan werden
  internationaal gesignaleerd. Er werd 347 kg herone in beslag
  genomen, 700.000 gulden cash en 72.000 Duitse marken. Verder werden
  er 36 vuurwapens afgepakt en 18 voertuigen, en werden er 5
  koffiehuizen en een restaurant gesloten. Wat deze zaak vooral
  interessant maakt is de veel modernere aanpak van de drugshandel
  door B dan
  door A. B onderhield niet alleen goede relaties met hooggeplaatste
  personen in Turkije (een gouverneur, een politiechef), maar
  ontplooide ook allerhande activiteiten in Nederland. Er werden
  Nederlandse transportondernemingen in Gorinchem en Velzen gebruikt.
  Hij liet zich in financieel opzicht bijstaan door zijn Hollandse
  buurman, die accountant is. Hij belegde in onroerend goed in
  Amsterdam. Ook trad hij op als hoofdsponsor van een
  Turks-Amsterdamse voetbalvereniging. Hij stond zelfs op het punt
  een camping met een modern golfslagbad in Oost-Nederland te kopen.
  Een van de gevallen van infiltratie in de politiek die
  hoofdcommissaris Nordholt in 1993 in het televisieprogramma NOVA
  onthulde, had betrekking op een door B gestuurde Turk, die
  kandideerde bij een grote politieke partij voor een politiek
  mandaat in een deelraad (NRC/Handelsblad 1 februari 1994). Op dit
  moment zijn veel van de destijds gesloten koffiehuizen weer geopend
  en volop in bedrijf! Internationale klanten komen opnieuw naar deze
  buurt omdat bekend is dat je er herone kunt kopen.

  3.2.3.5. De rol van Chinese triades
  Omdat in de voorbije jaren weinig tot geen aandacht is geschonken
  aan de Chinese georganiseerde criminaliteit in Amsterdam, is het
  bijna onmogelijk om hier een overzichtelijke analyse te presenteren
  van haar rol in de drugshandel in deze stad. Maar laten we bij het
  begin beginnen. Een dramatischer intree binnen de Nederlandse
  samenleving was nauwelijks denkbaar, schrijft Wubben (1986: 19) in
  zijn historisch-etnografische studie over de Chinezen in Nederland.
  Zij waren in 1911 door Nederlandse reders aangeworven in Londen en
  Liverpool om te werken als stokers en kolentremmers en alzo de op
  handen zijnde stakingen onder Nederlandse zeelieden te breken.
  Getekend door het onderkruipersstigma, geminacht om de lage lonen
  en gehaat door de arbeidsplaatsen die zij wederrechtelijk innamen
  waren zij, toen zij na afloop van de staking toch mochten blijven
  en in Rotterdam en Amsterdam kleine Chinese kolonies vormden. Deze
  Chinezen waren afkomstig uit de traditionele emigratieprovincies in
  het zuiden van China: Kwantung en Chekiang. Hun geschiedenis heeft
  altijd tekenen van georganiseerde misdaad vertoond (afpersing,
  gokken, verdovende middelen), alhoewel de Nederlandse autoriteiten
  er niet veel van snapten en zich van inmenging onthielden omdat de
  Chinezen anderen geen overlast aandeden en over eigen methoden van
  conflictregulering beschikten (Vellinga en Wolters, 1966).
  Politierapporten in Amsterdam en Rotterdam roemden de Chinese
  gemeenschap om haar rust en ordelievendheid.

  Op 18 augustus 1918, echter, wandelde Tschang Chou een logement
  binnen in de Buitenbantammerstraat no. 8 en schoot Liang Yi met
  twee schoten uit zijn Browning-revolver dood. Diezelfde avond werd
  er wraak genomen in de Chinezenloods van de Maatschappij Nederland.
  Er stierven twee Chinezen door kogels en messteken. De daders
  meldden zich netjes bij de politie. Tschang vertelde dat hij niet
  anders had gekund, omdat Liang aan het hoofd stond van een geheim
  genootschap dat zeevarenden geld afperste. De moordenaar van die
  avond, Liang Lee Tack, verklaarde een halfbroer te zijn van de
  vermoorde Liang en stelde dat hij zich niet aan zijn verplichting
  tot wraakneming had willen onttrekken. De Telegraaf volgde
  de gebeurtenissen op de voet. Over het logement waar de eerste
  moord plaatsvond, schreef een redacteur dat deze localiteit een
  broeinest is van onzedelijkheid en slechte gewoonten als
  opiumschuiven en hazard-spel. Ook smokkelen ze. En: er wordt
  gedreigd met moord als er iemand uit de school zou klappen. Een
  impressie van de begrafenis: Gele broeders die in hun dunnen
  colbert-pakjes met deukhoedjes op het hoofd, op en neer drentelen.
  Bij het verhoor toonden de daders zich akelig kalm en bekennen
  volmondig en tevreden hun daad. Met een glimlach op het gelaat
  deden zij den politieautoriteiten de grepen en steken voor. De
  eisen van de officier van justitie luidden respectievelijk 15 en 14
  jaar gevangenisstraf. Veel ervan begrijpen deed de officier niet.
  Hij oordeelde dat van een geheim genootschap niets was gebleken en
  dat de tweede moordenaar in een opwelling had gehandeld.

  De eerste echte confrontaties met de politie ter zake van
  overtreding van de Opiumwet deden zich voor in 1921. Er werden toen
  meer en meer processen-verbaal opgemaakt voor het bezit en vervoer
  van opium en voor de ogen van verbaasde Chinezen, die slechts hun
  bekende genotmiddel hadden meegenomen, werden enkelen hunner het
  land uitgezet. De opium was toen nog afkomstig uit Turkije. Hij
  werd geraffineerd in Marseille. Er werd echter een modus vivendi
  gevonden. De opiumschuivers vormden immers een uitstervende soort
  en omdat het schuiven tot de eigen kring beperkt bleef (bij de
  import waren wel Hollanders betrokken), konden de plaatselijke
  autoriteiten ermee leven. Vellinga en Wolters bezochten in 1966 in
  het kader van hun onderzoek de zeven gelegenheden in de
  Binnenbantammerstraat waar op dat moment nog opium werd geschoven.
  Zij geven een impressie van deze gelegenheden die voor ons van
  belang is omdat deze goedaardige opiumkitten als het ware de
  verbinding vormen met de latere, veel rauwere drugsscene van
  Amsterdam: De baas stelt pijpen en lampen ter beschikking en
  verkoopt opium, terwijl hij Chinese thee serveert aan zijn
  bezoekers (p. 100). Er was een slaapzaal met stapelbedden en een
  gezellige gemeenschappelijke ruimte waar wierookstokjes werden
  gebrand.

  De zeeliedenkolonie vormde een vlottende bevolking tot aan het
  uitbreken van de crisis in 1929. Veel
  Chinezen werden toen overbodig, omdat de schepen overgingen van
  steenkolen op olie. Zij werden sedentair. Rotterdam herbergde voor
  de oorlog de grootste kolonie Chinezen, na de oorlog Amsterdam. In
  1965 leefden hier 446 Chinezen. Wat moest Nederland in de jaren ’30
  met die werkloos geworden Chinezen aan? De later beroemd geworden
  socioloog F. van Heek deed onderzoek en pleitte voor een humane
  aanpak van hun uitzetting. Tegen een van de auteurs van dit rapport
  vertelde Van Heek in 1976 dat zijn advies moest worden gezien tegen
  de achtergrond van die tijd: een stelsel van sociale zekerheid
  bestond nog niet en het sociale probleem zou alleen maar erger
  worden (Bovenkerk en Brunt, 1977). De Chinezen vonden er echter
  zelf ook iets op, en wel door de suggestie te volgen van een
  koopman in koffers – er hadden zich ook enkele handelaren uit China
  in Nederland gevestigd: zij begonnen in coperatief verband
  pinda-koekjes te vervaardigen en uit te venten. De meest
  deerniswekkende Chinees werd de straat op gestuurd om de waar aan
  de man te brengen. Het Hollandse publiek kocht uit medelijden. De
  Chinese gemeenschap kwam echter pas echt boven Jan met het openen
  van eethuizen, onmiddellijk na de oorlog. Repatrianten uit Indonesi
  en ook studenten en kunstenaars kwamen in de jaren vijftig eten in
  de Binnenbantammerstraat bij de legendarische tante Mia. Het
  Chinese restaurant veroverde daarna in hoog tempo Nederland. In
  1965 waren er alleen al in Amsterdam 80 eethuizen en in heel
  Nederland 300.

  De bloeitijd van de Chinese restaurants lag in de jaren
  zeventig. Het verzadigingspunt van 2.000 restaurants werd bereikt
  in 1977 (Verwey, 1983). Toen kregen ze last van nieuwe immigranten
  uit de territoria rond Hong Kong, die zich aanboden als goedkope
  koks. De journalist Nico Polak (Avenue, februari 1973; Haagse Post,
  15 november 1975) onthulde dat het hier in feite ging om afpersing
  die werd georganiseerd door Chinese triades. De illegale koks
  werden aan geslaagde restaurateurs opgedrongen en hun eigenlijke
  werk bestond erin om voor de triades in kwestie een schatting te
  maken van de omzet. De politie reageerde met enkele spectaculaire
  acties en verwijderde tal van illegalen. Deze acties werden in de
  pers gehekeld als razzia’s, omdat zij exclusief waren gericht op
  een etnisch-raciale groep. Overigens hadden toen veruit de meeste
  Chinezen van het eerste uur en ook veel latere immigranten allang
  de Chinese subcultuur verlaten. Vellinga en Wolters namen een
  opmerkelijke assimilatie in hun kring waar. De omstandigheid dat de
  meeste zeelieden alleenstaande mannen waren, heeft daar zeer toe
  bijgedragen. Velen huwden met Nederlandse vrouwen en hun kinderen
  werden Nederlanders.

  Desalniettemin vormen de beschikbare berichten een gegronde
  reden om te stellen dat een aantal bekende Chinese groepen nog
  altijd een belangrijke rol spelen op de drugsmarkt van Amsterdam,
  vooral dan waar het gaat om de handel in herone. Hierbij moet
  allereerst worden gedacht aan de Singaporese triade Ah Kong.
  Hiervan wordt immers beweerd dat zij in de voorbije jaren haar
  machtspositie nog immer heeft weten te versterken ten nadele van de
  14K, en niet alleen in Amsterdam maar ook in andere delen van
  Nederland. De Tai Huen Chai, die de Ah Kong in haar strijd tegen de
  14K steeds heeft ondersteund, heeft zeker geprofiteerd van deze
  ontwikkeling: in de schaduw van de Ah Kong speelt zij binnen en
  buiten Amsterdam nog steeds een belangrijke rol in de heronehandel.
  Welke positie de 14K momenteel op de drugsmarkt inneemt, is
  onduidelijk. Maar zij mag waarschijnlijk niet worden onderschat.
  Want de Wo Shing Wo-triade die haar op het einde van de jaren
  tachtig in de strijd tegen de Ah Kong krachtdadig ondersteunde,
  opereert, onder andere vanuit Duitsland, nog heel geregeld in
  Amsterdam. Daarenboven zijn er hele duidelijke aanwijzingen dat
  inmiddels ook weer andere organisaties vanuit Hong Kong proberen
  een plek op de Amsterdamse drugsmarkt te veroveren. Met alle
  spanningen en somtijds gewelddadige conflicten vandien. Niet alleen
  de ettelijke (onopgeloste) (dubbel)moorden op Chinezen (waaronder –
  in juli 1992 – op de vermoedelijke leider van de 14K in Amsterdam)
  die de laatste jaren hebben plaatsgevonden op Amsterdams
  grondgebied en elders in Nederland, vormen hiervan het levende
  bewijs. Ook het veelvuldig gebruik van gepantserde voertuigen en de
  frequente inzet van bodyguards door de leiders van genoemde
  groepen, getuigen van deze niet aflatende strijd om de controle
  over de heronehandel in West-Europa. De bereidheid van Chinese
  criminele organisaties om meedogenloos op te treden tegen mensen
  die hun belangen aantasten – ook tegen eigen mensen die
  bijvoorbeeld drugs of geld achterhouden – of de vergroting hiervan
  willen verhinderen, moet dus niet worden onderschat. Alleen: dit
  geweld wordt tot nu toe nog vrijwel uitsluitend aangewend tegen
  personen van Chinese origine. Wellicht is het ook hierom dat de
  georganiseerde criminaliteit in Chinese kringen de voorbije jaren
  zo weinig aandacht heeft gekregen.

  Juist de ondoorzichtigheid van de onderlinge verhoudingen tussen
  de betrokken triades en bendes, maakt het moeilijk om uit te zoeken
  hoe de Chinese heronehandel tot in Amsterdam precies verloopt. In n
  van de weinige projecten waarin dit toch is geprobeerd, bleek
  inderdaad dat er allerlei, moeilijk in termen van groepen te
  identificeren, handelslijnen naast en door elkaar heen lopen om,
  zoals in het concrete geval, uiteindelijk toch wel op n punt samen
  te komen – een wat grotere, geroutineerde Chinese dealer in het
  hartje van de stad. Hij betrekt – zr vermoedelijk – zijn handel van
  een aantal grotere handelaren in Amsterdam en in andere Nederlandse
  steden; dezen onderhouden weer nauwe betrekkingen met een aantal
  handelaren in Hong Kong; en die staan op hun beurt via
  groothandelaren in Hong Kong, maar zeker ook in Bangkok, weer in
  contact met de producenten in Thailand. En er zijn duidelijk meer
  van die wat grotere Chinese dealers in
  Amsterdam die als verzamelpunt fungeren voor herone die door heel
  verschillende groepen wordt aangevoerd.
  Hoe de aanvoer precies geschiedt, valt evenmin exact te zeggen.
  Maar de mogelijkheden om herone op een vlotte en veilige manier
  naar West-Europa over te brengen, zijn nu ook weer niet
  onuitputtelijk. Enerzijds is vastgesteld dat dit gebeurt via
  schepen die meer West-Europese havens aandoen en nu eens in
  Amsterdam, dan weer in een andere haven, worden verlost van hun
  kostbare lading. Anderzijds dat het gaat met de hulp van koeriers
  die ook lang niet altijd rechtstreeks naar Schiphol vliegen, maar
  naar Amsterdam komen via tussenstops op andere Europese, ook
  Midden-Europese luchthavens; soms wordt zeker ook gebruik gemaakt
  van commercile koeriersdiensten. Is de herone eenmaal hier beland,
  dan beschikt elk dealernetwerk over voldoende mogelijkheden om
  haar, over een aantal plaatsen verdeeld, veilig weg te bergen,
  vooral woonhuizen en restaurants, dikwijls bewaakt door gewapende
  handlangers. Wat er verder met de herone gebeurt, laat zich
  gemakkelijk raden. Deels wordt zij in kleine hoeveelheden verkocht
  aan plaatselijke afnemers, deels wordt zij verder verhandeld,
  Europa in, zeker tot in Itali en Spanje. Amsterdam is in de
  voorbije jaren haar cruciale rol in de Europese heronehandel zeker
  niet kwijtgeraakt. Er zijn geen aanwijzingen dat Chinese
  drugshandelaren de laatste jaren hebben gepoogd om politiemensen om
  te kopen, laat staan dat zij daarin zouden zijn geslaagd – zoals in
  de jaren zeventig. Wellicht wordt dit verklaard door het feit dat
  er geen reden is dit te proberen. De politie betekent momenteel
  immers geen groot gevaar voor de (Chinese) heronehandel; die vormt
  voor haar geen prioriteit in de opsporing. Maar dit neemt niet weg
  dat de Chinezen die bij de handel in herone zijn betrokken, heel
  behoedzaam opereren. Velen onder hen beschikken bijvoorbeeld alleen
  maar over geheime telefoon- en semafoonnummers. En zij organiseren
  hun bijeenkomsten of in (achterkamers van) hun eigen restaurants
  of, vluchtig, in vreemde hotelkamers, andermans restaurant of bar.
  Gevoegd bij het feit dat de meeste Amsterdamse politiemensen geen
  Chinees spreken, of, indien dit wel zo was, zich nog niet
  onopgemerkt in Chinese kringen zouden kunnen bewegen, betekent dit
  dat het verre van eenvoudig is om, anders dan langs technische weg,
  relevante informatie over het reilen en zeilen van de Chinese
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam te verzamelen. Hierom
  bestaat er ook geen goed zicht op wat er gebeurt met het geld dat
  in de heronehandel wordt verdiend. Dat het voor een deel ook via
  Amsterdamse wisselkantoren wordt gewit, staat vast. Maar dan! Men
  neemt aan dat een belangrijk deel terugvloeit naar Zuid-Oost-Azi en
  daar ook buiten de heronehandel wordt genvesteerd, onder meer in
  bouwprojecten in Zuid-China, zegt men. Een ander deel wordt zeker
  ook genvesteerd in Nederland, in infrastructuur voor de Chinese
  gemeenschap. En dan moet men denken aan de overname van
  restaurants, de vestiging van videotheken en de opening van
  gokhuizen. Investeringen in andere economische sectoren zijn tot nu
  toe in elk geval niet waargenomen. De Chinese georganiseerde
  criminaliteit heeft in dit opzicht, zo te zien, goeddeels haar
  traditionele uiterlijk bewaard. Tot en met natuurlijk de praktijken
  die van oudsher op de genoemde lokaties worden bedreven: de
  exploitatie van prostitutie en het lenen van geld, aan gokkers en
  anderen, tegen woekerrente.

  Tenslotte moet erop worden gewezen dat ook in Nederland, en
  juist ook in Amsterdam, de Chinese georganiseerde criminaliteit
  niet langer alleen mag worden bekeken vanuit een traditionele
  voorstelling van zaken, namelijk dat zij is gestructureerd via
  triades of op triades gelijkende bendes. Net als eerder al in Hong
  Kong, in de Verenigde Staten, en elders in West-Europa, is men ook
  in Amsterdam al eens geconfronteerd met op zijn minst n uitgebreid
  politiebericht over een Chinese bende die enerzijds zou bestaan uit
  Chinese jongeren die hier zijn opgegroeid, en anderzijds uit
  Chinese asielzoekers. De leden van deze groep zouden zich op een
  uiterst gewelddadige manier schuldig maken aan beroving en
  afpersing van Chinese bedrijven in Nederland, Belgi en Duitsland.
  Verder zou deze groep ook zijn genvolveerd in de heronehandel en in
  de handel in gestolen en valse cheques. Overigens wordt in
  Amsterdam ook wel gezegd dat bijvoorbeeld de Tai Huen Chai
  tegenwoordig eveneens een deel van haar achterban recruteert onder
  Chinese mensen die in asielzoekerscentra verblijven. Onderzoek naar
  de (on)juistheid van berichten als deze werd door de Amsterdamse
  politie niet verricht.

  3.2.3.6. De rol van de Italiaanse mafia
  De voortekenen die omstreeks 1990 wezen op de toenemende rol van de
  Italiaanse mafia in de drugshandel in Amsterdam zijn, achteraf
  gezien, juist gebleken. Zowel uit allerhande berichten van de
  Amsterdamse politie – eigen waarnemingen, verklaringen van
  informanten, waaronder vooral die van de Italiaanse informant
  Franceso Russo, wiens naam bekend is gemaakt door de Italiaanse
  justitie – als uit ambtsberichten van de Italiaanse politie, kan
  onomstotelijk worden geconcludeerd dat de Italiaanse mafia – meer
  bepaald in de gedaante van een aantal camorra-clans, die thuishoren
  in Napels en omgeving – reeds sedert jaren actief opereert op de
  Amsterdamse drugsmarkt, speciaal in de cocanehandel.

  Om te begrijpen hoe deze handel verloopt moet men, om te
  beginnen, weten dat er in de stad zo’n vijf zes Colombianen en
  Argentijnen verblijven die ogenschijnlijk een (Spaans of Italiaans)
  restaurant drijven, maar in
  wezen volop betrokken zijn bij de handel in cocane op Amsterdam.
  Zij gaan op gezette tijden naar Colombia om afspraken te maken en
  vervolgens vliegen koeriers de bestelde hoeveelheden (soms
  honderden kilo’s) in kleine porties via Oost-Europese luchthavens,
  maar ook nog altijd via Schiphol, in. Hier in Amsterdam onderhouden
  deze cocane-importeurs nauwe contacten met enkele Italiaanse
  restauranthouders en criminele makelaars, die n ding gemeen hebben,
  namelijk dat zij kunnen optreden als vertegenwoordigers van een of
  meer camorra-clans. Wanneer deze personen weten wat er op de markt
  aan cocane te koop is, nemen zij in overleg met deze clans bepaalde
  partijen hiervan af en regelen via koeriers het vervoer ervan naar
  Napels en omgeving. De clans die zij in Amsterdam
  vertegenwoordigen, zijn:

  • de clan Annuziata (uit Boscoreale en omgeving, ook actief in de
   sfeer van overvallen en afpersingen);
  • de clan d’Alessandro (uit Castellamore di Stabia, tevens
   betrokken bij wapenhandel, overvallen en afpersingen);
  • de clan Giuliano (in het centrum van Napels, eveneens
   genvolveerd in illegaal gokken en afpersingen);
  • de clan La Torre (een van de meest geharde camorra-clans, uit
   de streek van Domiti, ook bedrijvig in de wapenhandel en
   afpersingen);

  illegaal gokken);
  – de clan Stolder (uit het centrum van Napels, geleid door drie
  broers, ook actief in wapenhandel, afpersingen, gokken);
  – de clan Savio, (uit een Napolitaanse wijk, eveneens betrokken bij
  wapenhandel, afpersingen en illegaal aan afpersingen).
  – en de clan Verde (uit de gemeente Sant Antino, ook geleid door
  drie broers, maakt zich vooral ook schuldig Een enkele van deze
  clans heeft in Napels zelf ook rechtstreekse contacten met een of
  meer Siciliaanse cosa nostra-families. En dus is de
  veronderstelling niet te gewaagd dat de Siciliaanse mafia langs
  deze (indirecte) weg tenminste zijdelings is betrokken bij deze
  Amsterdams-Napolitaanse cocanehandel. Voor het beleid in de
  toekomst is het evenwel wellicht belangrijker te weten dat er
  waarschijnlijk ook directe contacten bestaan tussen Colombiaanse en
  Italiaanse tussenhandelaren hier in de stad enerzijds en
  Siciliaanse opkopers, die zo komen invliegen, anderzijds. Of deze
  laatste figuren werkelijk vertegenwoordigers zijn van cosa
  nostra-groepen in de strikte betekenis van het woord, staat niet
  vast. Maar het feit dat nog niet zo lang geleden een man uit
  Palermo een bekend Italiaans restaurant in de stad heeft opgekocht,
  roept in dit verband vraagtekens op. Overigens zijn er ook
  schaarse, nog niet uitgespitte, berichten over rechtstreekse
  connecties tussen Italianen uit Calabri, mogelijk gezanten van een
  of meer ‘ndrangheta-families, en Amsterdamse Italianen. In elk
  geval staat het vast dat leden van een Calabrische mafia-familie
  waartegen in Itali een grootscheeps onderzoek is gestart, in
  Amsterdam zijn ondergedoken.

  Ook al heeft het er dan nu veel van dat de Italiaanse mafia in
  toenemende mate een belangrijke medespeler aan het worden is op de
  Amsterdamse drugsmarkt, dit gegeven mag niet uit het oog doen
  verliezen dat deze ontwikkeling zich niet zonder slag of stoot
  heeft voorgedaan. In 1991 namelijk werden de camorra-clans
  uitgedaagd door Joegoslavische criminelen die beweerden dat hun
  handel toch maar het werk van kleine jongens was. Een van de
  betrokken clans pakte de handschoen onmiddellijk op en greep een
  mislukte cocane-deal aan om een van de Joegoslaven in kwestie te
  liquideren. Zo behielden zij dus de controle over de handelskanalen
  voor verdovende middelen – vooral cocane, maar ook wel wat
  XTC-produkten – naar het Zuiden van West-Europa, in elk geval
  Itali. Sindsdien heeft geen enkele andere groep het meer geprobeerd
  de Italiaanse mafia in Amsterdam buiten spel te zetten.

  Beziet men nu de manier waarop de contacten tussen de
  Colombianen en de Italianen hier in Amsterdam verlopen, dan komt
  men tot de vaststelling dat er niet al teveel voorzorgsmaatregelen
  tegen de onthulling van hun onderlinge relaties worden genomen.
  Waarom zou men ook? Er wordt op hun onderlinge betrekkingen in de
  stad niet of nauwelijks gerechercheerd! Toch zijn deze
  handelspartners nu ook weer niet zo onvoorzichtig dat zij alles
  openlijk doen. In de voorbije jaren is er vastgesteld dat er geen
  relevante gesprekken meer over de telefoon worden gevoerd; dat de
  bergplaatsen in de stad goed worden afgeschermd; dat er voor het
  vervoer van drugs door de stad veelvuldig gebruik wordt gemaakt van
  taxi’s; dat de koeriers die wekelijks uit Itali komen, steeds weer
  in andere geprepareerde auto’s (dubbele benzinetank bijvoorbeeld)
  rijden; etcetera. Slechts een enkele keer zijn er van de kant van
  de camorra ernstige bedreigingen geuit aan het adres van een
  politieman. Zorgelijker is het dan ook dat in politiekring het
  verhaal gaat dat twee politiemensen bedenkelijke contacten in het
  Italiaanse milieu hebben. Maar het is natuurlijk niet minder
  zorgwekkend dat aan de Colombiaanse kant van deze cocane-connectie
  een Amsterdamse advocaat verregaand zou zijn betrokken bij de
  regeling van deze handel.

  Tot slot moet worden opgemerkt dat de inkomsten die de camorra
  via haar Amsterdamse handel in drugs, met name cocane, genereert,
  voorzover bekend, niet op enige schaal investeert in onroerende
  goederen of bedrijven in de stad. Dit neemt evenwel niet weg dat de
  schijven waarover deze handel in Amsterdam loopt – met name een
  stuk of wat (vijf zes) Italiaanse restaurants – hier doelbewust
  door de camorra zijn aangeschaft.
  In hoeverre zij indertijd de financiering van deze aankopen heeft
  laten lopen via (een hoofdkassier van) een bekende Nederlandse
  bank, konden wij niet achterhalen. Wel staat het vast dat de
  betrokkene, voordat hij eindelijk aan de deur werd gezet, een
  belangrijke rol heeft gespeeld in het witwassen van camorra-gelden.
  3.2.3.7. De rol van Joegoslavische bendes

  Gelet op wat hiervoor reeds te berde werd gebracht over het
  optreden van Joegoslavische criminelen respectievelijk
  Joegoslavische criminele groepen in Amsterdam, is het niet
  verwonderlijk dat hier nog eens specifiek wordt ingegaan op hun rol
  in de drugshandel.

  Om te beginnen moet worden gesteld dat ook in dit geval uit de
  aard der zaak moeilijk of niet kan worden ingeschat hoe groot hun
  rol is. Niet zo lang geleden werd bijvoorbeeld wel vastgesteld dat
  er zo`n twee drie (van de vijf) Joegoslavische groepen bij de
  drugshandel betrokken zijn, maar bij deze constatering moet wel een
  en ander worden aangetekend. Ten eerste dat de verhoudingen tussen
  deze groepen heel onvast zijn: nu eens werken zij samen, dan weer
  bevechten zij elkaar op leven en dood, letterlijk: een paar jaar
  achter elkaar hebben de leiders van twee bendes elkaar niet alleen
  met de dood bedreigd, maar ook aanslagen op elkaar gepleegd. En ten
  tweede dat het zo goed als onmogelijk is om hun grootte vast te
  stellen. De meeste van deze groepen lijken vrij klein te zijn, zo
  tussen de vijf tot tien personen. Maar de schattingen van de
  sterkte van de belangrijkste en bekendste groep – die rond de al
  eerder genoemde C – lopen zeer uiteen, van enkele tientallen tot
  enkele honderden personen. Dit grote verschil wordt onder meer
  veroorzaakt door het feit dat deze laatste groep, naar het schijnt,
  deel uitmaakt van een Joegoslavische groepering die over heel
  Europa is vertakt en dat de feitelijke sterkte van de Amsterdamse
  vertakking dus gemakkelijk worden verkleind of vergroot, al
  naargelang het uitkomt. Van deze groepering wordt trouwens
  stelselmatig aangenomen dat zij nauwe bindingen heeft met
  (nationalistische) Servische politieke fracties respectievelijk
  milities in voormalig Joegoslavi, met Belgrado als uitvalbasis.

  Hoe dan ook, het heeft er veel van dat de betrokken groepen –
  algemeen gesproken – op verschillende manieren participeren in de
  drugshandel van Amsterdam. In de eerste plaats staat het buiten
  kijf dat zij hier van Colombianen, Nederlanders en anderen partijen
  drugs aankopen – vooral cocane, maar ook wel XTC-pillen en deze
  verder Europa in verhandelen, onder meer naar Duitsland,
  (Noord-)Itali en Spanje. In de tweede plaats, en omgekeerd, mag
  niet worden uitgesloten dat zij ook drugs aanvoeren op de
  Amsterdamse markt. Aan de ene kant herone, die via voormalig
  Joegoslavi uit Turkije wordt gehaald, mogelijk met de hulp van de
  voormalige Grijze Wolven. Aan de andere kant zou het althans zo
  kunnen zijn dat n of meer van die groepen vanuit voormalig
  Joegoslavi grondstoffen voor XTC-pillen naar Nederland brengen. En
  in de derde plaats zijn er politieberichten dat Joegoslavische
  criminele groepen – en hierin onderscheiden zij zich duidelijk van
  andere groepen – somtijds een belangrijke ondersteunende rol spelen
  in de handel van andere grote dealers. Op grond van hun grote, ja
  meedogenloze bereidheid om zwaar geweld tegen personen, ook
  (vroegere) vrienden (en wie dit niet doet, neemt het risico zelf te
  worden afgemaakt), te hanteren, worden zij namelijk, naar het
  schijnt, nogal eens ingehuurd om gewapenderhand bergplaatsen en
  transporten te beveiligen, achterstallige kopers tot vlottere
  betaling aan te manen, plegers van ripdeals te grazen te nemen,
  enzovoort. Het gewelddadige imago dat zij door hun optreden in de
  voorbije jaren binnen en buiten criminele groepen hebben opgebouwd,
  is somtijds al voldoende om de problemen opgelost te krijgen. Het
  rippen van Joegoslaven is dus niet echt een geliefde bezigheid in
  Amsterdam. Een Amsterdammer die een tijdje geleden dacht dat hij
  zich op dit punt toch wel wat kon permitteren, zag zich naderhand
  gedwongen om in een regen van kogels de stad te ontvluchten.

  In aansluiting op dit laatste punt moet er trouwens op worden
  gewezen dat speciaal de verhouding tussen de grote Amsterdamse
  drugshandelaren en de Joegoslavische criminele groepen nog altijd
  moeilijk blijkt te liggen. Nadere beschouwing van de jaren tachtig
  kan leiden tot de indruk dat de Bruinsma-groep de Joegoslaven wel
  voor van alles en nog wat gebruikte – vooral voor het vuile werk -,
  maar er heel zorgvuldig op lette dat zij in de stad niet de
  overhand kregen. De liquidatie van B in oktober 1990, mogelijk
  zelfs feitelijk gepleegd door Joegoslaven, vormt n van de beste
  argumenten voor deze stelling. Een ander argument is dat Bruinsma
  en de zijnen hoogstwaarschijnlijk nimmer werden afgeperst door
  Joegoslavische groepen, zich ook niet lieten afpersen door hen. Na
  de moord op Bruinsma in juni 1991 kwamen de kaarten natuurlijk
  anders te liggen. Toen ontstond er, is onze indruk, een wankel
  evenwicht tussen beide partijen. Waarbij nu eens het verhaal gaat
  dat met name de groep van C alsnog veel geld eiste van de erflaters
  van Bruinsma en hem zelfs met oorlog dreigde om de hele drugshandel
  in de stad in handen te krijgen. Dan weer wordt verteld dat
  bepaalde invloedrijke Amsterdamse criminelen, groot geworden in de
  hashhandel en andere takken van georganiseerde criminaliteit,
  bereid zijn een verbond aan te gaan en de controle op de
  drugshandel, inclusief de daarbij behorende horecagelegenheden in
  de binnenstad, eerlijk te delen. De toekomst zal moeten uitwijzen
  of een van deze scenario’s het berhaupt haalt en, zo ja, welk dan.
  Dat het voor de overheid niet zo eenvoudig is om in het geweer te
  komen tegen deze Joegoslavische criminele
  groepen in de drugshandel, ligt welhaast voor de hand. Wat – nog
  afgezien van de mogelijke complicaties in de sfeer van de
  buitenlandse politiek – dit moeilijk maakt, is ook in dit geval
  natuurlijk niet zozeer de wijze waarop via koeriers (auto’s,
  treinen, vliegtuigen) drugs worden getransporteerd; de technische
  mogelijkheden hiertoe zijn beperkt en onderhand ook wijd en zijd
  bekend. De moeilijkheden zitten hem veel meer in de organisatie van
  een adequate informatieverzameling en bewijsgaring. Hierbij moet op
  de eerste plaats worden bedacht dat de harde kern van de betrokken
  groepen alles bij elkaar genomen een betrekkelijk kleine
  gemeenschap vormt die slechts op een gering aantal plaatsen
  (restaurants, cafs) samenkomt en dus – met de taalproblemen er nog
  eens bij – moeilijk valt te penetreren. Ten tweede moet er niet
  alleen van worden uitgegaan dat er nauwelijks insiders zijn die met
  de politie willen praten, want, mocht dit uitkomen, dan staat de
  sanctie vast. Maar er moet ook rekening worden gehouden met het
  feit dat er aan contra-inlichtingenwerk wordt gedaan: observatie
  van politievoertuigen, bedenkelijke contacten met gewezen
  politiemensen (n van hen heeft, wordt gezegd, C eens een belangrijk
  dossier in handen gespeeld), bedreiging van (potentile) getuigen,
  enzovoort. En tenslotte is het zeker ook zo dat deze groepen niet
  terugdeinzen voor serieuze intimidatie van politie- en
  justitie-ambtenaren. Dit gegeven bemoeilijkt natuurlijk ook ten
  zeerste een open, gerichte en effectieve aanpak van de
  criminaliteit die door deze groepen in georganiseerd verband wordt
  gepleegd.

  Waar de inkomsten blijven die met de drugshandel worden
  gegenereerd, is minder duidelijk dan men zou wensen. Voor een deel
  zijn zij natuurlijk nodig voor de financiering van hun verblijf
  hier in Amsterdam, legaal en illegaal. Voor een ander deel worden
  zij zeker ook gebruikt om steeds weer opnieuw investeringen in de
  drugshandel te doen, en mogelijk ook in andere rendabele illegale
  activiteiten: (illegaal) gokken en woekerleningen aan
  gokverslaafden. Maar men neemt aan dat zeker de inkomsten van de
  groep rond C voor een groot deel worden gebruikt voor de
  financiering van hun strijd in voormalig Joegoslavi en dus voor de
  aanschaf van wapens, voertuigen, levensmiddelen, etcetera. Hierom
  ook is het inderdaad aannemelijk dat een deel van het verdiende
  geld in Amsterdam wordt witgewassen, zowel via eenvoudige
  wisseltransacties als via meer gecompliceerde wegen (via de aankoop
  van onroerend goed en de oprichting van bedrijven). Het werkelijke
  inzicht in het verloop van de geldstromen is evenwel heel beperkt.
  3.2.3.8. De rol van Nigeriaanse en Ghanese netwerken

  De voorbije jaren is meer en meer gebleken dat West-Afrikanen –
  Nigerianen, Ghanezen, inwoners van de Ivoorkust – een steeds
  belangrijkere rol zijn gaan spelen in de internationale handel in
  verdovende middelen. Via hun netwerken laten West-Afrikaanse
  criminele organisaties herone uit Zuid-Oost Azi vervoeren naar
  Europa en Noord-Amerika, en cocane uit Zuid-Amerika, al dan niet
  via Afrika, naar Noord-Amerika, Zuid-Oost-Azi en Europa. Gegeven
  dit feit kon het niet anders dan dat deze criminele organisaties
  vroeg of laat ook zouden opduiken op de Amsterdamse
  verdovende-middelen-markt. En zo is het ook gegaan. In de voorbije
  jaren is de Amsterdamse politie met name geconfronteerd met de
  criminele praktijken van Nigerianen en Ghanezen, en niet alleen op
  het gebied van de drugshandel, zoals hiervoor reeds werd
  aangegeven.

  Wat de illegale activiteiten van Nigerianen betreft, is het zo
  dat tot nu toe haar ervaring hoofdzakelijk betrekking heeft op de
  oplichting van banken in het Amsterdamse via een simpele
  constructie: men recruteerde contactpersonen bij grote banken;
  bewoog dezen ertoe om overboekingsformulieren van bekende bedrijven
  en instellingen achterover te drukken; dan was het niet moeilijk om
  via deze formulieren (ingevuld en wel) geld te laten storten op
  rekeningen die kort tevoren bij andere banken waren geopend; en
  tenslotte was het een koud kunstje om zo snel als mogelijk deze
  rekeningen leeg te trekken. Het desbetreffende opsporingsonderzoek
  werd niet voor niets het booking-project genoemd. De rol van
  Nigeriaanse groepen in de handel in verdovende middelen werd door
  de politie in Amsterdam dus nog nimmer grondig onderzocht. Er is
  evenwel voldoende informatie voorhanden om te kunnen stellen dat,
  wanneer zij dit wel zou doen, onmiddellijk zou blijken dat
  Nigeriaanse criminele organisaties inderdaad ook volop opereren op
  de Amsterdamse drugsmarkt. Een greep uit de voorhanden zijnde
  politieberichten moge volstaan om dit aannemelijk te maken:

  • Nigerianen zoeken hier koeriers voor het ophalen van cocane in
   Brazili;
  • er wordt door Nigerianen vanuit Zuid-Amerika via Nederland
   cocane gesmokkeld naar de Scandinavische landen;
  • in Amsterdam woonachtige Nigerianen gaan drugskoeriers ophalen
   in Luxemburg;
  • Nigerianen onderhandelen met een Nederlandse drugshandelaar
   over een partij van 2.500 kg marihuana;
  • op Schiphol werken platte medewerkers voor Nigeriaanse
   drugssmokkelaars. Wie deze en andere berichten plaatst tegen de
   achtergrond van wat er in het algemeen bekend is over de
   Nigeriaanse drugshandel (zie het landelijke rapport over etnische
   en buitenlandse groepen), zal onmiddellijk begrijpen dat, mocht de
   politie te Amsterdam ooit beslissen zich in deze handel te
   verdiepen, zij de grootste
   moeite zal moeten doen om het onderzoek beperkt te houden en het
   niet te laten verzanden in een oeverloos proces van
   informatievergaring.

  Deze gedachte wordt ondersteund door de ervaring die de Amsterdamse
  politie heeft opgedaan in haar onderzoeken naar de drugshandel van
  Ghanezen. Aanvankelijk was dit onderzoek nog redelijk beperkt van
  opzet. Onder de noemer van Goofy I-project werd rond 1990 slechts
  nagegaan hoe Ghanese vrouwen zeker al sedert 1988 per trein flinke
  sommen geld en grote hoeveelheden drugs naar Nederland (Amsterdam)
  respectievelijk naar (Noord-)Duitsland smokkelden. Naar aanleiding
  van enkele aanhoudingen in januari 1992 werd – onder de noemer van
  Goofy II – evenwel een wereldwijd onderzoek opgestart naar de wijze
  waarop een kleine clique van overwegend Ghanese mensen,
  woonachtig in de Bijlmermeer, van hieruit een aanmerkelijke
  drugshandel tussen Afrika (Ghana), Europa (vooral Engeland,
  Frankrijk, Duitsland, Itali en Zwitserland), en Noord-Amerika (de
  grote steden aan de Oostkust en ettelijke Canadese metropolen)
  runde. De drug die bovenal werd verhandeld was cocane, al dan niet
  via Afrika gemporteerd uit Zuid-Amerika. Hoe lucratief deze handel
  was kan alleen al worden opgemaakt uit het feit dat, afhankelijk
  van de omstandigheden, 1 kg cocane op de Amerikaanse markt tussen
  de 60.000 en 100.000 gulden opbracht. Na aftrek van de
  transportkosten – tickets, hotelkosten en beloning van koeriers,
  aankoop van smokkelvesten en corsetten, hoge telefoonrekeningen,
  etcetera – bleef er dus altijd genoeg winst over.

  De ruggegraat van het netwerk in kwestie telde niet zoveel
  wervels. Naast de leider van de organisatie, een Ghanees die
  voortdurend op en neer pendelde tussen Afrika, Zuid-Amerika en
  Noord-Amerika, maar zich niet of nauwelijks in Nederland vertoonde,
  was er hier een groepje van een vier vijf personen dat als het ware
  het knooppunt vormde van de operationele relaties met vaste
  afnemers in tal van steden in de landen die hiervoor werden
  opgesomd. De centrale figuur in dit groepje was ongetwijfeld een
  Ghanees. Hij werkte evenwel nauw samen met een Surinaamse vrouw,
  die hij eerder toevallig in Itali had ontmoet. Zij met z’n tween
  regelden eigenlijk de hele aan- en afvoer van de cocane: wanneer,
  hoe, tegen welke prijs, hoeveel, naar waar en naar wie; en daar
  hadden ze – zo te horen over de telefoontaps – hun handen vol aan.
  Op twee punten werden zij doorlopend geholpen door min of meer
  vaste Ghanese medewerkers. De ene regelde met name alles in verband
  met het vervoer van de koeriers en de drugs, de andere stond vooral
  in voor de transport-klare verpakking van de cocane, hetzij in een
  koffer, hetzij in een smokkelvest, hetzij in balletjes die de
  koeriers moesten inslikken – tot wel 60 in n keer toe. Het aantal
  koeriers waarop deze clique beroep kon doen, was niet altijd even
  groot. Nu eens hadden bepaalde mensen geen zin meer in koerieren,
  dan weer werden koeriers ergens ter wereld aangehouden. Maar al bij
  al kwamen er in de loop van het onderzoek toch zo’n 50 personen in
  beeld die eenmaal, onregelmatig of vrij frequent vanuit Amsterdam
  koeriersdiensten verrichtten. De groep koeriers waarop beroep werd
  gedaan, was vrij heterogeen van samenstelling. Naar nationaliteit
  bezien was het zo dat er naast een groot aantal Ghanezen, vooral
  vrouwen, uit de Bijlmermeer en omgeving, nogal wat Surinaamse,
  Nederlandse, Duitse, Engelse, Turkse en bijvoorbeeld
  Zuid-Afrikaanse mensen tussen zaten. Tot op zekere hoogte was dit
  bonte gezelschap door het lot bij elkaar gebracht: het was niet
  altijd zo eenvoudig om koeriers te vinden, hoe aanlokkelijk de
  verdiensten ook waren – 2.000 dollar voor een betaald reisje naar
  New York bijvoorbeeld. Anderzijds was haar samenstelling zeker ook
  bepaald door tactische overwegingen. Naar Duitsland, en zeker naar
  Oostenrijk en Zwitserland, konden volgens de organisatoren veel
  beter blanken worden gestuurd dan zwarten; die werden immers veel
  strenger gecontroleerd. En naar Amerika hing het er maar vanaf:
  naar de ene stad kun je, zeiden zij, beter zwarten sturen, en naar
  de andere blanken. Hierom ook was de groep zo divers samengesteld
  naar leeftijd. Hij telde zowel zwarte jonge meisjes als
  hoogbejaarde blanke grijsaards. De achterliggende gedachte was dat
  op bepaalde luchtvaartlijnen mensen met een lage dan wel een hoge
  leeftijd minder streng zouden worden gecontroleerd door politie
  en/of douane en immigratiedienst.

  Bij lezing van de tapverslagen valt trouwens helemaal op hoe de
  centrale figuren in dit netwerk constant bezig waren met het
  minimaliseren van de risico’s van betrapping en dus met het
  maximaliseren van de winst. Hierbij moet onder meer worden gedacht
  aan:

  vorm (op een primitieve manier overigens, bijvoorbeeld: het
  grote huis is Schiphol); – zo min mogelijk zaken bespreken over de
  telefoon en, als dit onvermijdelijk is, het doen in gecodeerde de
  transporten;

  – wanneer er enige aanleiding is om te denken dat de politie met
  observatiewagens op straat is, stoppen met aan huis;
  – in Amsterdam en omgeving de koeriers zoveel mogelijk onderbrengen
  in hotels; zo geen opzichtig geloop
  – niet te grote hoeveelheden drugs in n keer meegeven; kleine
  hoeveelheden (tot 1,5 kg) zijn beter weg te – op Schiphol zo min
  mogelijk bij elkaar klonteren of elkaar nadrukkelijk wegbrengen en
  opwachten; moffelen en als ze toch worden gepakt, is het verlies
  minder groot;
  vliegvelden, enzovoort;
  – eerst nagaan of een handelskanaal vrij is, dat wil zeggen vrij
  van indringende controles aan de grenzen, op omzeilen door van
  andere luchthavens (Duitse bijvoorbeeld) te vertrekken, door een
  andere – telkens bekijken op welke vliegvelden (op welke mensen) de
  controles het minst streng zijn; strenge controles
  luchtvaartmaatschappij (niet KLM) te kiezen, of door in een
  nabijgelegen land aan te landen (via Toronto naar New York).

  Het spreekt voor zich dat al zulke tactische overwegingen en
  maatregelen niet typisch zijn voor een Ghanese criminele
  organisatie. Elke organisatie die internationaal verdovende
  middelen smokkelt, zal op deze manieren haar risico’s calculeren en
  spreiden. Dit geval is echter een van de weinige recente gevallen
  waarin de centrale recherche nog eens op een ouderwetse manier –
  via de koeriers – tegen een drugsorganisatie onderzoek heeft
  gedaan.

  Zo stond deze Ghanese organisatie natuurlijk ook niet alleen in
  haar zorgen omtrent de koeriers: drukken zij geen geld of drugs
  achterover? Worden zij onderweg niet ziek (van de vele balletjes)?
  Zij zullen toch wel hun mond houden, als ze worden gepakt? Hebben
  we desgevallend een goede advocaat voor ze (waarbij goed niet staat
  voor handhaving van burgerrechten, maar voor in staat een zo laag
  mogelijke straf te verkrijgen)? Bij vlagen werd de Ghanese
  organisator in de Bijlmermeer helemaal gek van zulk soort problemen
  en zag hij al zijn investeringen in rook opgaan (hij had in Ghana
  een deel van zijn diamanten verkocht om zijn eerste kilo’s cocane
  te kunnen betalen). Opmerkelijk is wel dat, door deze groep, de
  hele handel niet op een gewelddadige manier werd bedreven. De
  centrale regelaars van het netwerk droegen zelf niet constant
  vuurwapens – hadden er wellicht ook geen – en dreigden er ook niet
  mee in de richting van koeriers of andere helpers. In tegenstelling
  tot bijvoorbeeld Italiaanse, Joegoslavische en Chinese criminelen
  opereerden zij, kan men rustig zeggen, geweldloos. Dit neemt niet
  weg dat meer dan eens door de Ghanese hoofdman werd verzucht dat
  hij het in Ghana met de dood zou moeten bekopen, als er een flinke
  partij cocane of een behoorlijk geldsbedrag op een onregelmatige
  manier zou verdwijnen. Dus op de achtergrond speelde (de dreiging
  van) het geweld zeker wel een rol.

  Ook wat het element van de corruptie betreft moet worden gezegd
  dat in elk geval op Nederlandse bodem geen sprake was van
  gecorrumpeerde ambtenaren of al te behulpzame arbeiders – ook niet
  op Schiphol. Maar opnieuw, de groep in kwestie was op dit punt nu
  ook weer niet brandschoon. Op Heathrow maakte zij wel gebruik van
  een platte politieman. Dus als de kans zich voordeed om zonder veel
  risico corrupte figuren in te schakelen, deed zij dit ook.

  Wat er gebeurde met het geld dat via de cocanehandel werd
  verdiend, is niet direct nagegaan. Zoveel is wel duidelijk, dat het
  niet werd gebruikt voor investeringen in Nederland, in onroerend
  goed of wat anders. De winst die werd gemaakt, vloeide op de een of
  andere manier dus terug naar Ghana, of werd in elk geval gebruikt
  om in dit land andere handelsactiviteiten op gang te brengen of uit
  te breiden. Lezing van de stukken wekt het vermoeden dat de Ghanese
  hoofdfiguur hier in Nederland de revenuen voor een stuk investeerde
  in de wapenhandel (van Londen naar West-Afrika, dus ook naar
  Nigeria) en in zijn im- en exportfirma voor levensmiddelen in
  Ghana.

  3.2.3.9. De rol van Britse dealers
  Een van de opmerkelijke bevindingen van dit onderzoek is dat de
  politie Amsterdam in geen jaren te maken heeft gehad met Duitse,
  Franse, of Belgische criminele groepen die hetzij vanuit Amsterdam
  opereerden, hetzij Amsterdam tot speerpunt van hun activiteiten
  hadden gemaakt. Natuurlijk zou men kunnen opmerken dat dit alles te
  maken heeft met een eenzijdige orintatie van deze politie op
  bepaalde buitenlandse groepen criminelen. Hier staat echter
  tegenover dat zij er ook niet onafhankelijk van haar eigen
  (niet-)optreden mee wordt geconfronteerd, bijvoorbeeld in de sfeer
  van de liquidaties. Waarom dit zo is, zou een nader onderzoek waard
  zijn. En dit temeer omdat er – zoals in het voorgaande is gebleken
  – vanaf de jaren zeventig wel voortdurend Britse criminelen, hele
  criminele groepen misschien, (ook) Amsterdam hebben gebruikt als
  hun thuis- en uitvalsbasis.

  Hoe dan ook, in de jaren negentig hebben Britse criminelen bij
  herhaling gefigureerd in onderzoeken van de Amsterdamse politie. De
  reden waarom zij in juli 1992 echter een speciaal team opzette om
  een gericht onderzoek in te stellen naar de criminele handel en
  wandel van een aantal Engelsen (en enkele Amerikanen en Australirs)
  in de stad, was gelegen in het feit dat kort daarvoor, in mei en
  juni, drie moorden waren gepleegd waarvan de slachtoffers (een
  Amerikaan, een Australir en een Nederlander) kennelijk alle
  drie
  thuishoorden in dezelfde (Engelstalige) wereld van kleine en grote
  internationale drugshandelaren, van lokale drugsverkopers en van
  alle mogelijke drugsgebruikers. Zo’n twee jaar later (1994) werd
  dit onderzoek naar aanleiding van nieuwe informatie over de
  mogelijke daders op beperkte schaal heropend, in de hoop althans n
  van de desbetreffende moorden alsnog te kunnen oplossen. En de
  moord op de betrokken Nederlander is inderdaad opgelost.

  Vr alles lieten deze opeenvolgende onderzoeken zien dat in
  Amsterdam een bepaald crimineel netwerk tijdenlang kan functioneren
  zonder dat dit de politie opvalt. In dit geval waren het pas de
  bedoelde moorden die haar de ogen openden. Het nadere onderzoek
  liet daarop zien dat er in de stad inderdaad een netwerk van
  overwegend Engelse drugsdealers bestond dat zo’n 150 personen
  omvatte. Een groot aantal van hen was overwegend op de lokale markt
  actief en stelde in de internationale drugshandel niet of
  nauwelijks wat voor. Maar er waren er ook enkelen onder die, al dan
  niet vanuit n of meer coffeeshops, redelijk vakkundig zowel een
  segment van de lokale markt bedienden, als op vrij grote schaal
  cocane, LSD en andere synthetische drugs verhandelden: naar het
  Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen, de Verenigde Staten
  en Australi. Zij betrokken deze verdovende middelen van allerhande
  groothandelaren in de stad, Colombiaanse evengoed als Nederlandse
  dealers. Ook de koeriers waarvan zij zich bedienden, vormden met
  elkaar een gemleerd gezelschap. Naast Engelsen, Amerikanen en
  Australirs maakten er ook Nederlanders, Belgen en Duitsers deel van
  uit. Sommige koeriers waren zo ongeveer in vaste dienst van
  bepaalde dealers en vlogen zeer regelmatig naar onder andere
  Ierland, Engeland en Schotland. In een enkel geval werden de
  verdovende middelen op een kundige manier verstopt, onder meer in
  blikjes van een bekend merk bier die door eigen mensen met een
  speciaal apparaat werden vervaardigd. In andere gevallen gebeurde
  dit gewoon op de meer gebruikelijke manieren, verborgen op het
  lichaam, of weggemoffeld in een koffer. De grote dealers sloegen
  hun voorraden her en der in de stad op geheime plaatsen op. Bij
  deze depots werden overigens de nodige zware vuurwapens
  aangetroffen. Niet onbegrijpelijk voor wie zich in de positie van
  de handelaren verplaatst. Een van hen deelde de rechercheurs mee
  dat hij begin jaren negentig door twee Joegoslaven op een zeer
  hardhandige manier (in elkaar geslagen, geboeid, mond dichtgeplakt)
  was beroofd van twee kg cocane en wat sieraden. Hij had van deze
  rippartij geen kennis gegeven aan de politie. Vrienden hadden hem
  met behulp van een slijpmachine uit zijn boeien moeten
  bevrijden.

  Met betrekking tot de moorden kwam uit het onderzoek naar voren
  dat er in het Britse dealers-netwerk voortdurend grote en kleine
  conflicten waren over de (gevraagde en geleverde) hoeveelheid
  drugs, over hun kwaliteit, over de prijs ervan, over de stand van
  de betalingen, etcetera. En ofschoon er wel vermoedens werden
  geopperd dat twee van de drie moorden uit dergelijke conflicten
  waren voortgevloeid, kon deze stelling onderzoeksmatig noch worden
  bevestigd noch worden ontkracht. Met andere woorden: tot op de dag
  van vandaag is niet precies bekend waarom ze werden gepleegd; de
  daders zijn ook niet opgespoord. De derde moord werd wel opgelost.
  Het bleek een soort roofmoord te zijn, gepleegd door bekenden van
  het slachtoffer die op het geld van de door hem beheerde coffeeshop
  uit waren. Zij vonden het normaal om zich hier gewapenderhand
  meester van te maken. Toen de beroving niet liep zoals de daders
  zich die hadden gedacht, wisten zij niet beter te doen dan het
  slachtoffer met enkele geweerschoten af te maken. Rechercheurs
  tenslotte, die het vorenbesproken onderzoek hebben uitgevoerd, zijn
  ervan overtuigd dat met dit ene onderzoek het probleem van de
  Britse dealers niet is opgelost. Nieuw onderzoek zou zeker weer
  laten zien dat een aantal Engelsen in de stad nog zeer bedrijvig is
  op het gebied van de illegale handel in verdovende middelen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken