• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Witwassen informatie

  Witwassen informatie

  HR 26 april 1994, NJ 1994, 737 m.nt. Sch
  (Art. 2 lid 1 aanhef onder b Opiumwet)
  In het gewraakte proces-verbaal stond dat bij de chef van het
  bureau CID van de (..) is informatie
  binnengekomen dat …. Ter terechtzitting bij de rechtbank
  verklaard verbalisant: Tijdens het afluisteren van de telefoon van
  rechter-commissaris heb ik zelf die de informatie over ene Hans uit
  Amsterdam verkregen. Ik heb deze informatie niet aan de CID
  doorgegeven omdat ik ben vergeten een tipformulier ten behoeve van
  de CID op te maken. Ik heb deze informatie dus niet van de CID
  verkregen. Deze gang van zaken was noodzakelijk om de tap af te
  schermen.

  Rechtbank (samengevat):
  Komt tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie: de
  betrouwbaarheid van dit proces-verbaal op een voor de beoordeling
  van de zaak wezenlijk onderdeel is aangetast en verdachte in zijn
  belang geschaad aangezien daardoor immers niet meer behoorlijk kan
  worden nagegaan of er tegen verdachte een gerechtvaardigde
  verdenking is gerezen.

  Hof:
  Een en ander acht het hof bedenkelijk. Voorop staat dat een
  proces-verbaal van de politie, zeker ook in dit opzicht,
  waarheidsgetrouw moet zijn opdat bij behandeling van de strafzaak
  kan worden beoordeeld op grond van welke feiten of omstandigheden
  door de politie redelijkerwijs kon worden vermoed dat de verdachte
  zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Indien de
  politie gegronde redenen heeft de bron van haar informatie niet
  openbaar te maken, zal zij dat in haar proces-verbaal dienen te
  vermelden. In zulk een geval geldt temeer dat de politie in haar
  proces-verbaal nochtans zoveel als redelijkerwijs mogelijk is,
  afhankelijk van de aard van de redenen om de bron van haar
  informatie af te dekken, waarheidsgetrouw verantwoording moeten
  afleggen over de inhoud en de mate van betrouwbaarheid van de
  verkregen informatie. Aan die vereisten voldoet het onderhavige
  proces-verbaal niet. Dat leidt echter nog niet tot
  niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in een geval als
  onderhavige waarin: (verkort weergegeven, red.) a. de
  verdediging alle gelegenheid heeft gehad getuigen te doen horen
  (omtrent de werkelijke aanleiding tot
  observatie van het
  woonhuis en de aanhouding), en is niet onherstelbaar in haar
  belangen geschaad; b. alsnog voldoende feiten en omstandigheden
  zijn gebleken waaruit destijds ten aanzien van verdachte een
  redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit
  voortvloeide.

  Achteraf kan niet gezegd worden dat verdachte geen eerlijk
  proces meer te verwachten heeft. Cassatiemiddelen: 1. Aan art. 5
  lid 2 EVRM (onverwijlde informatie omtrent redenen aanhouding) niet
  voldaan; 2. het ligt op de weg van politie en openbaar ministerie,
  niet op die van de verdediging, om de juiste gang van zaken rond de
  gerezen verdenking aan het licht te brengen;

  Hoge Raad:
  ad 1. Het middel faalt, art. 5 lid 2 EVRM omvat niet de
  verplichting om de verdachte na zijn arrestatie onverwijld
  mededeling te doen van de feiten en omstandigheden die tot zijn
  aanhouding hebben geleid; ad 2. De stelling brengt immers niet
  zonder meer met zich mee dat het openbaar ministerie niet
  ontvankelijk is in zijn vervolging indien politie en openbaar
  ministerie niet aan hierboven bedoelde verplichting hebben voldaan.
  Het hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting
  door tot het oordeel te komen dat het aan het meerbedoelde
  proces-verbaal klevende gebrek niet meebrengt dat het openbaar
  ministerie niet ontvankelijk is in zijn vervolging.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken