• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Plea-bargain

  Plea-bargain

  HR 28 maart 1995, nr. 99.127
  Verdachte meende dat er beslist een deal was gemaakt over de eis
  van twee jaar als schoon schip gemaakt zou worden door verdachte.
  De rechercheurs zouden daartoe carte blanche hebben gekregen van de
  officier van justitie. Vervolgens heeft verdachte niet alleen met
  autodiefstallen, maar ook – geheel onverwacht – een overval op

  Albert Heijn te Delft toegegeven.

  Voorgestelde cassatiemiddelen:
  1. Het hof heeft ten onrechte beslist het verzoek van de raadsman
  om twee rechercheurs als getuigen te horen af te wijzen. (Dit om
  duidelijkheid te krijgen omtrent onder meer aard en inhoud van door
  verdediging gestelde plea-bargain, red.)
  .

  Het hof:
  De eveneens door de verdediging gestelde deal had slechts
  betrekking op de eis van de Officier van Justitie, waarvan zowel de
  Rechtbank als het hof kunnen afwijken, hetgeen gezien de ernst van
  de telastegelegde feiten voor de hand lag. Daarnaast mocht de
  verdachte er niet zonder meer vanuit gaan dat de door hem gestelde
  toezegging van de officier van justitie, gedaan i.v.m. gestolen
  auto’s, zich zou uitstrekken tot een dergelijke ernstig en van
  geheel andere aard zijnd feit als de betreffende overval. Dat de
  verdachte de door hem gestelde deal zonder voorwaarden op een
  dergelijke wijze genterpreteerd heeft, dient voor zijn rekening te
  blijven. Het Hof is dan ook van oordeel dat de door het achterwege
  blijven van de oproeping van deze getuigen de verdachte
  redelijkerwijs niet in zijn verdediging kan worden geschaad. Het
  openbaar ministerie heeft zich ter terechtzitting op het standpunt
  gesteld dat nooit sprake is geweest van
  een deal. Volgens de verdediging zou de officier slechts 2 jaar
  eisen indien de verdachte schoon schip zou maken. In de toelichting
  op het eerste cassatiemiddel wordt geklaagd over de rechterlijke
  afwijkingsmogelijkheid van de eis van de officier van justitie.
  Zelfs indien de rechter afwijkt van de eis, ook indien dat in
  opwaartse richting is, is de hoogte van die eis niet irrelevant. De
  vragen of de toezegging alleen in verband met de gestolen auto’s is
  gedaan en of bij verdachte gerechtvaardige verwachtingen zijn
  gewekt kunnen volgens de verdediging alleen beantwoord worden door
  verhoor van desbetreffende verbalisanten. 2. Volgens de verdediging
  zou de niet ontvankelijkheid v/h openbaar ministerie wegens niet
  nakoming deal (eis 2 jaar) uitgesproken moeten worden.

  Hof:
  De door de raadsman aangevoerde argumenten kunnen de door hem
  daaruit getrokken conclusie niet dragen: Zelfs indien het door de
  raadsman gestelde juist zou zijn, dan kan hieruit slechts volgen,
  dat de verdachte er (met het openbaar ministerie) van uit ging dat
  hij vervolgd zou worden. Van een niet ontvankelijkheid (…) kan
  dan ook geen sprake zijn. Het niet naleven van gemaakte afspraken
  leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie,
  zolang die afspraken maar niet inhouden dat er niet vervolgd zal
  worden In zijn beoordeling van de middelen overweegt de Hoge
  Raad:

  Voor de afwijzing van het verzoek tot het horen van de getuigen
  heeft het hof de juiste maatstaf aangelegd, toereikend
  gemotiveerd:
  a. het door de raadsman omtrent de deal gestelde aldus verstaan dat
  de beweerdelijke toezegging van de zijde van de officier van
  justitie is gedaan met het oog op het verkrijgen van een bekentenis
  van de verdachte ter zake van door hem gepleegde autodiefstallen
  en;

  b. geoordeeld dat, indien de juistheid van het aldus gestelde
  zou moeten worden uitgegaan, bij de verdachte niet de verwachting
  kan zijn gewekt dat die toezegging ook betrekking had op de
  bekentenis ter zake van de onder 1 telastegelegde en
  bewezenverklaarde overval te Delft.

  In aanmerking genomen dat niet is vastgesteld of aangevoerd dat
  zich omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan zou moeten
  worden geoordeeld dat zich een ernstige schending heeft voorgedaan
  van beginselen van een behoorlijke procesorde, (…) is het beroep
  op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie door het hof
  terecht verworpen (…) motiveringsklachten behoeven geen
  bespreking.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken