• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Laundry

  Laundry

  Rechtbank Rotterdam, 14 juni 1995, nr. 10.035458/94
  Feiten en rechtsvragen:
  1. Verweer (3): Deals met S. en De B. ontberen een wettelijke
  grondslag en zijn in strijd met de Modelbrief (richtlijn) van de
  procureurs-generaal (d.d. 1 juli 1983). (De verdediging stelt dat
  door het openbaar ministerie met ongeveer 3 4 personen behorend tot
  de inner circle van verdachte Kobus L. overeenkomsten zijn gesloten
  om essentile informatie te verkrijgen. En van hen is nadien
  omgebracht, een ander hield zich niet aan de voorwaarden en
  belandde in Marokkaanse gevangenis. Over een derde noch een vierde
  persoon waarmee mogelijk afspraken zouden zijn gemaakt wordt in dit
  vonnis gesproken.) Rechtbank:

  Deals zijn inderdaad tot stand gekomen. Naar het oordeel van de
  rechtbank heeft het openbaar ministerie in redelijkheid kunnen
  besluiten tot dit naar Nederlandse maatstaven ongebruikelijk
  (opsporings)middel. Het belang van beindiging van of voorkoming van
  strafbare feiten diende zwaarder te wegen dan de nadelen van de
  deals. I.c. ging het om opsporing van ernstige strafbare feiten die
  een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid met zich
  meebrachten, te weten invoer van harddrugs en witwassen van uit
  criminele bron verkregen gelden (proportionaliteitsoverweging).
  Vervolgd wordt met een overweging aangaande de subsidiariteit van
  het ingezette middel: dat niet op andere wijze het beoogde doel, te
  weten informatie omtrent de handel en wandel van een aantal
  (rechts)personen (..), kon worden bereikt. Verkregen informatie
  leverde een essentile bijdrage tot dit doel, met name S. behoorde
  tot de inner circle van verdachte L. en De B. kon worden beschouwd
  als een nauw met deze verdachte samenwerkende zakenrelatie. De
  informatie van S. en De B. is op onderdelen voor politie en
  openbaar ministerie waardevol gebleken. Tenslotte is van hetgeen is
  voorgevallen in alle fasen van het afsluiten van de overeenkomsten
  in het proces-verbaal en tijdens de openbare terechtzitting verslag
  gedaan en verantwoording afgelegd (rechterlijke controle), terwijl
  hiervoor al het contact tussen het openbaar ministerie in het
  arrondissement Rotterdam en de procureur-generaal van dit ressort
  aan de orde is geweest (toestemming, regie en
  verantwoordelijkheid). Het verweer dient te worden verworpen.

  2. Verweer (4): Niet alle observatierapporten aan verdediging
  ter beschikking gesteld, de CID dient rekening en verantwoording af
  te leggen; geen uitsluitsel over de vraag of de opsomming van de
  gebezigde opsporingsmethoden die de teamleider heeft gegeven
  volledig is geweest. Schending art. 6 lid 1 en 3 EVRM:
  rechtbank:
  Het is niet aannemelijk geworden dat er nog andere observatie
  rapporten waren. CID-informatie slechts gebruikt voor nader
  onderzoek. Geen rechtsregel verzet zich tegen een dergelijke gang
  van zaken, mits voorkomen wordt dat twee of meer
  onderzoeksgegevens, in verschillende gedaanten, in het dossier
  worden opgenomen, terwijl deze gegevens afkomstig zijn van een en
  dezelfde CID-bron. De klachten over de deals en de onvolledigheid
  van de opsomming van methoden mist feitelijke grondslag. Geen
  schending art. 6 lid 1 en 3 EVRM.

  3. Verweer fax (7): In periode oktober 1991 tot en met juni 1992
  werd een groot aantal faxberichten onderschept (dit zou
  onrechtmatig zijn), welke (direct of indirect) hebben doorgewerkt
  in het gehele proces. Dit zou moeten leiden tot niet
  ontvankelijkheid van het openbaar ministerie of bewijsuitsluiting.
  Rechtbank:

  Het feit dat faxen zijn afgetapt op een tijdstip dat het –
  achteraf gezien – niet toelaatbaar was leidt naar het oordeel van
  de rechtbank op zichzelf niet tot de gevolgtrekking dat het
  openbaar ministerie niet ontvankelijk is (…) en leidt niet zonder
  meer ertoe dat moet worden besloten tot bewijsuitsluiting. Van
  bewust, opzettelijk handelen door de opsporingsambtenaren in strijd
  met (wettelijke) regels op moment van aftappen is geen sprake
  geweest.

  De rechtmatigheid van de bewijsvergaring (Rb): Een deel van de
  gewraakte faxberichten voor gehouden aan verdachten/getuigen S. en
  De B. Als gevolg hiervan dient, omdat al het bewijsmateriaal naar
  aanleiding van deze faxen verkregen uitgesloten moet worden van het
  bewijs, het gehele onderzoek in de zaak tegen Max S. in aanmerking
  te komen voor bewijsuitsluiting. De verklaringen die Max S. en De
  B. naar aanleiding van deze faxen hebben afgelegd zijn in elk geval
  niet bruikbaar voor bewijs.

  Veroordeling: 12 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 1
  miljoen gulden (bij gebreke van betaling te vervangen door 1 jaar
  hechtenis).Informationele privacy


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken