• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 10.7 Buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland

  10.7 Buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland

  Aan het einde van de jaren ’70 waren het vooral de Verenigde
  Staten, Canada en Zweden. Sindsdien is het aantal landen dat in
  Nederland verbindingsofficieren heeft geplaatst geleidelijk aan
  uitgebreid. De meeste buitenlandse liaison-officers houden zich
  bezig met drugzaken of zaken die daaraan zijn gerelateerd. Het
  merendeel van hen heeft overigens een algemene taakstelling. De CRI
  heeft geen kennis van niet-ingeleide verbindingsofficieren die in
  Nederland aanwezig zouden zijn. Buiten de categorie
  liaison-officers verdient nog vermelding dat sedert Schengen de
  samenwerking op Nederlands grondgebied is gentensiveerd: er vinden
  surveillances door Duitse ambtenaren plaats in sommige
  grenssteden.

  Alle buitenlandse verbindingsofficieren hebben een diplomatieke
  status, hetgeen hun verantwoordingsplicht aan de Nederlandse
  autoriteiten beperkt. Hun activiteiten worden op centraal
  (nationaal) niveau gecordineerd bij de Afdeling liaisons van de
  DCRI (de minister van Justitie heeft deze verantwoordelijkheid
  gedelegeerd). Hoewel veel politie- en justitiemensen de indruk
  geven dat zij de Drug Enforcement Administration uit de Verenigde
  Staten niet erg vertrouwen, heeft de commissie weinig concrete
  voorbeelden van verkeerd optreden van de DEA kunnen
  vaststellen.

  De heer Docters van Leeuwen :
  En van de dingen waarover ik met de Amerikaanse
  vertegenwoordiging hier wel gesproken heb, was de geruststellende
  mededeling van hun kant dat zij overal buiten de Amerikaanse
  grenzen ook opsporings- en zelfs arrestatiebevoegdheid hadden, maar
  dat zij die hier niet zouden uitoefenen. Daarvan heb ik gezegd: ik
  kan mij niet voorstellen dat u die bevoegdheid hebt, want wij maken
  hier in Nederland uit welke bevoegdheden de mensen op het
  grondgebied van Nederland hebben. Dat betekent dus dat u geen
  bevoegdheid hebt. Dat soort betrekkelijk vinnige discussies heb ik
  wel gevoerd.
  De voorzitter:
  Maar weet u nu wat zij doen?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Nee, ik weet dat niet; ik heb mijn collega Wilzing daar wel
  eens op aangesproken: is het nu zo dat jij voldoende inzicht hebt
  op de vraag wat alle betrokkenen hier doen? Dat was overigens ook n
  van de redenen waarom ik zeer gepleit heb voor de totstandkoming
  van het Landelijk rechercheteam. De heer De Graaf zal zich dat
  herinneren, want ik ben door hem als deskundige daar een keer over
  geraadpleegd. Als je dit soort buitenlandse diensten geen
  fatsoenlijke en geloofwaardige landelijke

  samenwerking aanbiedt, is de internationale ervaring dat men het
  dan zelf doet. Dat is een ervaring die ik ook zelf heb
  opgedaan.

  De voorzitter:
  Maar is u nu bekend of…
  De heer Docters van Leeuwen:
  Er is mij vanuit mijn taakstelling niet bekend of men
  grenzen heeft overschreden. De kennis die ik daarover heb, is
  kennis uit de wandelgangen, die vaak op mededelingen neerkomt als
  de
  DEA doet het ook, we hebben dit zelf op cursus geleerd
  bij de DEA, ze hebben hele schepen, ze hebben dit, ze hebben dat,
  enzovoort.
  Noot

  De twee gevallen waarin de DEA in strijd met gemaakte afspraken een
  informant runde dateren uit de jaren tachtig.

  De voorzitter:
  Hoeveel keer heeft u contact met de mensen van de DEA
  over dit soort dingen?
  De heer Karstens:
  De laatste tijd zijn de verhoudingen aanzienlijk verbeterd.
  Ik hoop dat de
  DEA zich houdt aan onze regels.
  De heer De Graaf:
  Is de afspraak met de Amerikanen, te weten de FBI en de
  DEA dat, als zij een eigen infiltrant een ontmoeting laten
  hebben op
  Schiphol met een buitenlandse crimineel waarbij
  niets wordt overhandigd, er wordt alleen gesproken, bijvoorbeeld
  een uur en dan wordt er weer teruggevlogen of doorgevlogen naar een
  andere bestemming, dit keurig bij u wordt gemeld en dat uw
  begeleidingsteam erbij komt?
  De heer Karstens:
  Dat is correct.
  De heer De Graaf:
  Heeft u de indruk dat daaraan in beginsel echt de hand wordt
  gehouden? Denken zij niet: dat is veel te lastig, wij zijn zo weer
  weg?
  De voorzitter:
  U weet toch niet precies wat er op Schiphol
  gebeurt?
  De heer Karstens:
  Ja, wat niet weet dat niet deert. Maar ik heb de indruk dat
  de buitenlandse opsporingsinstanties, zeker in Europa, zich perfect
  houden aan de afspraak die wij gemaakt hebben. De eerste de beste
  keer dat het een keer misgaat, zal dat direct consequenties hebben
  in de vorm van een persoonlijk gesprek met de betreffende
  chef.
  De voorzitter:
  Wanneer heeft u voor het laatst zo’n persoonlijk gesprek
  gehad?
  De heer Karstens:
  Zoals gezegd, heb ik bij mijn aantreden in 1992 eerst schoon
  schip gemaakt. Eind 1992 hebben die gesprekken plaatsgevonden.

  Noot

  Wel hebben de incidenten bijgedragen aan het tot stand komen van
  richtlijnen van 21 maart 1994. Deze bevatten overigens regels welke
  door de CRI al langer werden meegegeven aan in Nederland
  gestationeerde verbindingsofficieren.

  Met sommige landen worden overigens specifieke afspraken
  gemaakt. Toen de Turkse verbindingsofficier werd aangesteld werden
  een aantal specifieke afspraken gemaakt om te waarborgen dat deze
  zich uitsluitend op een aantal deelterreinen zou bewegen.

  Deze Guidelines with regard to stationing
  liaison-officers in the Netherlands zijn de belangrijkste
  richtlijn voor de buitenlandse verbindingsofficieren. Deze
  richtlijn verplicht niet tot melding van het gebruik van bijzondere
  opsporingsmethoden; zij stellen slechts dat de liaison-officer zich
  onthoudt van zelfstandig onderzoek en opsporingshandelingen. Binnen
  het OM worden deze richtlijnen als nogal slap beschouwd. In de
  richtlijnen wordt het doel van de aanwezigheid van buitenlandse
  verbindingsofficieren geformuleerd. Aan de richtlijn gingen
  Europese aanbevelingen die werden geformuleerd in het kader van
  Trevi (juni 1991) vooraf. De richtlijn bepaalt onder meer dat
  contacten tussen de verbindingsofficier en informanten die voor de
  Nederlandse politie werken alleen via en met de toestemming van
  lokale, regionale en nationale criminele inlichtingendiensten
  worden onderhouden.

  De buitenlandse verbindingsofficieren vallen onder de regeling
  die voortvloeit uit de richtlijn van de procureurs-generaal inzake
  de toepassing van artikel 552i Sv. In artikel 3.5 van deze
  richtlijn staat dat de informatieverstrekking aan de
  verbindingsofficieren kan afwijken van de gangbare regels ingevolge
  artikel 13, zevende lid BPolR. Afspraken kunnen namelijk worden
  gemaakt met de staat die de verbindingsofficier heeft uitgezonden,
  hetgeen betekent dat de positie van de buitenlandse
  verbindingsofficier voor wat betreft de informatieverstrekking
  afhankelijk is van de in het kader daarvan gemaakte afspraken. Ook
  valt te lezen in artikel 3.5 dat een liaison nooit in aanmerking
  komt voor een verdergaande informatieverstrekking dan een
  Nederlandse ambtenaar. In alle berichten die naar het buitenland
  gaan staat nu aangegeven of het alleen gebruikt mag worden door de
  politie of ook officieel door justitie. De buitenlandse
  verbindingsofficieren krijgen de Nederlandse wetgeving goed
  ingemasseerd. De houding van de DCRI is er n van Take it or
  leave it
  als de buitenlandse verbindingsofficieren aangeven
  niet aan de strakke regels gewend te zijn. De vragen waar
  buitenlandse verbindingsofficieren zich mee bezighouden variren van
  administratieve
  (Interpol-achtige) vragen, strategische onderwerpen en vragen met
  betrekking tot operationele ondersteuning op het gebied van
  observatie- en undercover-activiteiten. Indien mogelijk worden deze
  vragen door de Afdeling liaisons behandeld. Indien kennis of
  activiteiten benodigd zijn buiten deze afdeling wordt dit vanuit de
  Afdeling liaisons van de CRI georganiseerd.

  Momenteel verblijven 34 buitenlandse verbindingsofficieren uit
  13 landen in Nederland. Volgens opgave van de Afdeling liaisons van
  de CRI is de verdeling als volgt:
  Tabel
  Het is aannemelijk dat buitenlandse verbindingsofficieren
  informanten runnen. Dit hoort in samenwerking met de LCID te
  gebeuren, eventueel door tussenkomst van een CID-medewerker op een
  ARI. Verzoeken om techniek en tactiek van buitenlandse
  opsporingsdiensten behoren eerst het bureau van de Afdeling
  liaisons te passeren. Feitelijk wordt ook door die afdeling
  onderkend dat diverse buitenlandse verbindingsofficieren dat spel
  niet spelen. Vooral de Amerikanen ervoeren de regels die nu in de
  richtlijnen zijn neergelegd – zoals gezegd – als een leiband. De
  samenwerking met de Canadezen is traditioneel beter. Bij de
  Afdeling liaisons van DCRI is een aantal begeleiders buitenlandse
  verbindingsofficieren en assistent begeleiders feitelijk belast met
  de cordinatie (respectievelijk 5 en 2 personen). Zij overleggen met
  de buitenlandse liaison-officers. Verder is er een tweewekelijks
  overleg, dat wordt voorgezeten door een beleidsmedewerker van de
  Afdeling liaisons. De buitenlandse verbindingsofficieren worden
  door het gastland Nederland genformeerd over zaken die voor hun
  functioneren van belang zijn (waaronder strategische informatie).
  De verbindingsofficieren vertellen dan ook waar zij mee bezig zijn.
  Belangrijk is dat na de vergadering meestal bilateraal overleg
  plaatsvindt, dat niet voor ieders oren bestemd is. Illustratief is
  het feit dat soms het gesprek tussen begeleider en bijvoorbeeld
  liaison-officers uit Zweden, Duitsland en Isral verstomt als een
  andere liaison, bijvoorbeeld uit Turkije de ruimte betreedt. De
  Duitse verbindingsofficier zat juist te praten over een zaak waar
  Turken bij betrokken zijn.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken