• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 10.8 Conclusies

  10.8 Conclusies

  1. Met betrekking tot inkomende verzoeken om internationale
  rechtshulp bestaat een wettelijke regeling. Ten aanzien van
  uitgaande verzoeken bestaat daarentegen geen wettelijke regeling
  (afgezien van artikel 539a Sv); ook organisatorische waarborgen bij
  uitgaande verzoeken om informatie en observatie naar het buitenland
  zijn geringer dan bij het inkomende verkeer.

  2. De formele verantwoordelijkheid van de minister van Justitie
  voor elke daad van kleine rechtshulp heeft een smalle feitelijke
  basis. Vooral sinds Schengen is de greep van het ministerie op de
  rechtshulp en assistentie aan/van de Schengenpartners zeer gering.
  Het feit dat de landelijke officier van justitie (overigens
  uitsluitend in verband met bijzondere opsporingsmethoden) geacht
  wordt een belangrijke rol te spelen, doet daar niet aan af. Het is
  de vraag of deze officier van justitie feitelijk goed zicht heeft
  op de internationale rechtshulp en assistentie – wellicht afgezien
  van de inkomende verzoeken om observatie in Nederland. 3. De
  formeel gekanaliseerde internationale gegevensuitwisseling is traag
  en bevordert het gebruik van informele contacten.

  4. Verstrekking van CID-informatie aan het buitenland lijkt
  moeilijk binnen de perken te houden. 5. De wijze waarop informatie
  in het buitenland is gegenereerd wordt nauwelijks getoetst. 6. Het
  is niet duidelijk in hoeverre gegevensuitwisseling tussen politie
  en niet-politile diensten of niet-politile diensten onderling
  interfereert met de formele regelgeving.

  7. Veel buitenlandse verzoeken tot observatie in Nederland
  krijgen feitelijk geen gevolg, daar de aangekondigde
  grensoverschrijding van het te volgen object feitelijk niet
  plaatsvindt. 8. Inkomende grensoverschrijdende gecontroleerde
  afleveringen dienen gemeld te worden aan de landelijke officier van
  justitie (artikel 73 jo 40 SUO). Deze wordt niet altijd
  ingelicht. Er bestaat onduidelijkheid over de gevallen waarin het
  buitenland niet de landelijk officier, maar een lokale officier van
  justitie heeft geadieerd; het is bovendien de vraag of deze
  meldingen plaatsvinden. Het lijkt weinig voor te komen dat het
  buitenland verzoekt om in Nederland een zending door te laten.
  9. Het optreden van buitenlandse informanten in Nederland verdient
  nadere aandacht. Soms komt dan een buitenlandse begeleider mee; het
  gevaar lijkt niet gering dat juist het runnen van dergelijke mensen
  misloopt omdat niemand ze goed kent.

  10. Formeel is het toezicht op de Nederlandse liaison-officers
  in den vreemde goed geregeld; op afstand is dit toezicht echter
  moeilijk uit te oefenen.
  11. Het optreden van buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland
  is weliswaar moeilijk te controleren, maar er zijn weinig
  aanwijzingen – wel geruchten – dat deze ambtenaren zich niet aan de
  in Nederland geldende regels zouden houden.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken