• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 10.6 Nederlandse opsporingsambtenaren in het buitenland

  10.6 Nederlandse opsporingsambtenaren in het
  buitenland

  Nederland is in 1978 begonnen met het stationeren van
  liaison-officers in het buitenland. Zij worden als justitie-attach
  geplaatst bij de respectieve diplomatieke vertegenwoordigingen.
  Daartoe vindt afstemming plaats met het ministerie van Buitenlandse
  Zaken en met het hoofd liaisons van de afdeling ACCI van de DCRI.
  Verantwoordelijk voor het optreden van de liaison-officer is de
  ambassadeur. Oorspronkelijk waren de liaison-officers alleen drug
  liaison-officers en hielden zij zich bezig met informatie-inwinning
  en -verstrekking ten aanzien van verdovende middelen (met name
  Zuid-Oost Aziatische herone). Interpol gaf destijds weinig houvast
  voor de informatie-uitwisseling en er werd naar een alternatieve
  methode gezocht om de informatie-stroom te optimaliseren. De taak
  van de verbindingsofficieren is algemener geworden en zij zijn nu
  inzetbaar voor werkzaamheden die het hele terrein van de
  georganiseerde criminaliteit beslaan.

  In Oost-Europa is de uitbreiding van het takenpakket verlopen
  van verdovende middelen via drug related crime – zoals witwassen –
  naar vrouwenhandel, mensenhandel en autodiefstallen. In Pakistan
  verschoof het werk van voornamelijk narcotica-zaken naar fraude,
  illegale immigratie, belastingen en geldstromen. De
  hoofdbestanddelen van de functie van de liaison-officer zijn: a)
  het onderhouden van functionele contacten in het gastland; b) het
  geven van advies aan Nederland en gastland;c) (operationele)
  informatie-inwinning en uitwisseling en d) het verstrekken van
  management-informatie door middel van rapportages over het
  criminaliteitsbeeld, de politieke situatie, de organisatie van
  politie en justitie. Het laatste kan bijvoorbeeld betekenen dat de
  verbindingsofficier rapporteert over verandering van wetgeving; een
  opsporingsmethode
  zoals gecontroleerde aflevering is bijvoorbeeld niet in alle landen
  bij wet geoorloofd. In beginsel houden de liaison-officers zich
  niet bezig met inhoudelijk werk. De opsporingsdiensten in het
  thuisland moeten feitelijk de operationele werkzaamheden
  verrichten. De liaison-officers hebben hooguit een
  bemiddelingsfunctie in het verrichten van verder onderzoek in het
  gastland. Dat kan echter inhouden dat zij toch enige operationele
  werkzaamheden verrichten. Feitelijk hebben zij CID-status en kunnen
  zij gevoelige informatie inwinnen, deze coderen en doorgeven aan
  het LCID; deze zet het dan weer uit bij de lokale
  CID-afdelingen.

  De belangrijkste informatie wordt verkregen van de plaatselijke
  autoriteiten en buitenlandse opsporingsautoriteiten die in het
  desbetreffende land of de regio zijn gestationeerd. Voorts worden
  in Pakistan visumaanvragen die bij de ambassade binnenkomen door de
  verbindingsofficier in Pakistan gecheckt om te zien of er geen
  subjecten tussenzitten. Ook de informatie die afkomstig is uit de
  onderzoeken van andere buitenlandse verbindingsofficieren zijn van
  belang. Tussen de Nederlandse en buitenlandse verbindingsofficieren
  in het buitenland bestaat een netwerk. Zo zijn er in Islamabad 20
  verbindingsofficieren aanwezig uit Nederland, de Verenigde Staten,
  Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Itali, Australi en Canada). Deze
  zijn verzameld in een club, genaamd de Foreign Anti-Narcotics
  Committee. Liaison-officers voeren ook wel eens observatieklussen
  uit voor de Nederlandse politie, zoals kijken of iemand vertrekt
  van een luchthaven. Een verbindingsofficier kan betrokken worden
  bij het ensceneren van een gecontroleerde levering, hetgeen meestal
  begint met informatie van een informant. Indien een gecontroleerde
  aflevering in het buitenland plaatsvindt onder betrokkenheid van de
  verbindingsofficier wordt overleg gepleegd met de Nederlandse
  ambassadeur aldaar, die de politieke verantwoordelijkheid over de
  verbindingsofficier heeft. In het kader van een rogatoire opdracht
  kan de verbindingsofficier gevraagd worden bij een verhoor aanwezig
  te zijn, inzage te krijgen in de in beslag genomen zaken. etc.

  Nederlandse opsporingsambtenaren zijn door de DCRI in 18 landen
  gestationeerd. In onderstaand overzicht wordt met LO de
  liaison-officer bedoeld:
  Tabel
  Alle verbindingsofficieren behalve die in Lyon, Europol en de
  Nederlandse Antillen zijn geplaatst onder de diplomatieke
  vertegenwoordigingen in het gastland (bijvoorbeeld ambassades en
  consulaten). Alle verbindingsofficieren, behalve die bij Interpol
  en Europol, worden administratief ondersteund door een secretaresse
  aldaar. In Bangkok (2), Pakistan (1) en Turkije (1) zijn lokale
  medewerkers met een lokale nationaliteit werkzaam. Dit in verband
  met de cultuur of de taal van de regio of het land. Van incidentele
  stationering is met uitzondering van het project Brazili nog geen
  sprake. Bij de Afdeling liaisons zijn momenteel 2
  verbindingsofficieren in opleiding (Bijzondere opdrachten); deze
  zullen na de zomerperiode van 1995 ingezet worden voor
  casus-gerichte opsporingsonderzoeken op locaties waar de DCRI nog
  geen posten heeft ingericht. Bij uitzending worden zij onder
  dezelfde werkingssfeer gebracht als de verbindingsofficieren op
  locatie.

  Binnen het Nederlandse Koninkrijk zijn twee Nederlandse liaisons
  gestationeerd op Curaao (Willemstad). De groep Nederlandse Antillen
  werd op 1 mei 1993 operationeel. Deze is tot stand gekomen in nauwe
  samenwerking met het Kabinet Nederlandse Antilliaanse en Arubaanse
  Zaken (KABNAAZ). De voornaamste redenen voor het stationeren van
  verbindingsofficieren op de Antillen was de steeds toenemende
  betrokkenheid van de Nederlandse Antillen bij de georganiseerde
  criminaliteit (vooral drugs en economische criminaliteit). Taak van
  deze verbindingsofficieren is vooral de intensivering van de
  samenwerking met het Korps Nederlandse Antillen en het Politiekorps
  van Aruba; het verlenen van technische bijstand aan deze
  politiekorpsen; het opbouwen en uitbreiden van het netwerk in het
  Carabische gebied; het verbeteren van de samenwerking met
  zusterdiensten op de Antillen; en het alert zijn op relevante
  ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op het
  Nederlandse beleid ter zake. De twee CRI-verbindingsofficieren op
  de Antillen hebben geen diplomatieke status, omdat de Antillen niet
  als buitenland worden beschouwd. De afstemming met het ministerie
  van Buitenlandse Zaken en de Afdeling liaisons dan wel de ACCI, de
  verplichting tot rapportage over te ondernemen en ondernomen
  activiteiten, de controle vanuit Nederland en de verantwoording aan
  de ambassadeur ter plaatse vormen onderdeel van het toezicht dat op
  verbindingsofficieren wordt uitgeoefend.

  Wat dit nu in concreto betekent is echter niet duidelijk.
  Voorbeeld: wie erop toeziet of en in welke mate de Nederlandse
  ambtenaren bijdragen aan de arrestatie en vervolging van
  Nederlanders in het buitenland is niet te achterhalen; het is zelfs
  de vraag wie voor dit soort vragen het meest gerede aanspreekpunt
  voor de liaison officer is.
  Ook in het buitenland gelden grenzen ten aanzien van de
  informatievoorziening. Door het gastland wordt evenwel minder of
  geen controle uitgeoefend op de werkzaamheden van de Nederlandse
  verbindingsofficier. Er wordt in landen als Pakistan veel vrijheid
  gegeven om zelf onderzoek te doen. Wel bestaan in de meeste regio’s
  waar Nederlandse verbindingsofficieren zijn gestationeerd, bepaalde
  veiligheidsrisico’s. Verzoeken om informatie aan de Nederlandse
  verbindingsofficieren in het buitenland komen uit verschillende
  hoeken: de politiekorpsen (via de ARI’s), de sociale
  verzekeringsbank, het GAK, de Immigratie- en naturalisatiedienst en
  de FIOD. Er bestaat minder of geen contact met de AID en de ECD.
  Het klankbord van de verbindingsofficier binnen de CRI is in eerste
  instantie de narcotica-afdeling of een andere fenomeen-afdeling.
  Verder verlopen de contacten voornamelijk met de ARI’s. Zij praten
  over de actuele stand van zaken in de onderzoeken. Het hoofd van de
  Afdeling liaisons van DCRI houdt hier toezicht op door middel van
  dagjournaals waar in staat wat de stand van het onderzoek is, hoe
  de contacten met de verbindingsofficieren verlopen, welke afspraken
  gemaakt zijn met buitenlandse opsporingsautoriteiten, en de redenen
  van buitenlandse justitile autoriteiten om verzoeken goed te keuren
  dan wel af te wijzen. Als vanuit de ARI’s geklaagd wordt dat
  informatie niet snel genoeg geproduceerd wordt kan de Afdeling
  liaisons bijsturen. Toetsing van de door de verbindingsofficier
  verkregen informatie vindt in principe in Nederland plaats. De
  rechter-commissaris moet alhier de hardheid van de informatie en
  het aanvragen van een rogatoire commissie toetsen.

  In het verleden hadden grootstedelijke korpsen ook hun eigen
  liaison-officers in het buitenland. Het is niet geheel duidelijk of
  dat nog steeds het geval is.
  Behalve de politile opsporingsdiensten hebben ook de bijzondere
  opsporingsdiensten verbindingsofficieren gestationeerd in het
  buitenland. Het Douane informatie centrum (DIC) heeft er 1 in
  Parijs en 1 in Bonn, en in de nabije toekomst ook 1 in Londen; er
  is geen ruimte in het Koninkrijksverdrag om informatie uit te
  wisselen met overzeese gebieden. Voorts hebben de BVD en de
  Immigratie- en naturalisatiedienst in diverse landen hun eigen
  verbindingsofficieren geplaatst. Het is niet duidelijk of er en zo
  ja hoe cordinatie van deze liaison-officers plaatsvindt.

  Een bijzondere categorie bestaat uit de (contact-)ambtenaren bij
  internationale eenheden als Interpol, de EDU, en de Unit de la
  Cordination de la Lutte Anti-Fraude
  (UCLAF). Op hun taak,
  bevoegdheden en de controle op hun werkzaamheden wordt in het kader
  van dit rapport niet verder ingegaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken