• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 10.5 Uitvoering Nederlandse assistentieverzoeken in het buitenland

  10.5 Uitvoering Nederlandse assistentieverzoeken in het
  buitenland

  10.5.1 Inleiding

  Zoals hierboven reeds is uiteengezet, kent de Nederlandse
  wetgeving nauwelijks regels met betrekking tot uitgaande kleine
  rechtshulpverzoeken. Indien er een verdrag van toepassing is, vormt
  dat de leidraad voor de vorm waarin en de weg waarlangs het
  rechtshulpverzoek wordt aangeboden.

  De zaaksofficier van justitie en wellicht in voorkomende
  gevallen de CID-officier van justitie zijn bevoegd degelijke
  verzoeken te doen. Er is formeel geen toestemming nodig van de
  landelijke officier van justitie, al vervult deze sedert Schengen
  een rol van toenemende betekenis. De officieren van justitie mogen
  echter volgens de weinige rechtspraak terzake niet om meer vragen
  dan waartoe zij zelf bevoegd zijn. Noot Het kan
  voorkomen dat de Nederlandse politie optreedt in het buitenland.
  Zij is daarbij gebonden aan het recht van de bezochte staat.

  10.5.2 Grensoverschrijdende observatie en achtervolging in het
  buitenland

  Uitgaande grensoverschrijdende observatie vindt regelmatig
  plaats. Zoals gezegd is dat in beginsel een zaak voor de lokale
  officier van justitie. Deze wordt door de politie om toestemming
  gevraagd. Als gevolg van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst
  fungeert de landelijke officier van justitie echter als
  contactpunt. Deze zal zo snel mogelijk door de plaatselijke
  officier worden geraadpleegd, zeker indien alsnog een
  rechtshulpverzoek moet worden ingediend. Als het ernaar uitziet dat
  de grensoverschrijdende observatie bewijsmateriaal zal opleveren,
  wordt een rogatoire commissie gevraagd. Dit was bijvoorbeeld het
  geval bij een zich herhalende aflevering in Spanje.

  In 1993 bemiddelde het LCGO in 64 uitgaande observatie-acties
  (in 1992: 62). Dit waren acties die in Nederland begonnen en
  waarvan het te achtervolgen object een of meer grenzen passeerde.
  In de 64 uitgaande zaken deed het LCGO 93 maal beroep op
  buitenlandse instanties.

  In 45 gevallen betrof het Belgi, 24 maal Duitsland. Wanneer de
  observatie een gecontroleerde aflevering betrof naar Spanje of
  Frankrijk had het LCGO contact met de collega’s in Belgi, Luxemburg
  (totaal: 6x), Frankrijk (6x) en Spanje (5x) teneinde de observatie
  in die landen te organiseren. Zoals hierboven reeds is vermeld
  wordt grensoverschrijdende observatie door artikel 40 SUO geregeld.
  De Nederlandse opsporingsambtenaar kan onder dezelfde voorwaarden
  als zijn Belgische en Duitse collega in Belgi resp. Duitsland de
  achtervolging voortzetten en tot staandehouding overgaan. Er is
  echter n verschil: de achtervolgings- en staandehoudingsbevoegdheid
  van Nederlandse opsporingsambtenaren kan zich over het gehele
  Duitse grondgebied uitstrekken (terwijl de Duitsers een actieradius
  van 10 km op Nederlands grondgebied hebben). Dit betekent dat een
  observatieteam na verkregen toestemming vier vijf uur in Duitsland
  kan blijven rijden; al rijdende wordt dit dan afgelost door een
  Duits OT. Wat Belgi betreft geldt de achtervolgingsbevoegdheid ook
  het gehele land en de aanhoudingsbevoegdheid tot maximaal 10 km
  landinwaarts. Anders dan vroeger vraagt men tegenwoordig naar
  verluidt voor een grensoverschrijdende observatie altijd
  toestemming: 10 of 15 kilometer van de grens draaien we
  onherroepelijk om, ook als we geen aansluitend buitenlands team
  hebben kunnen krijgen.

  De heer De Graaf :
  Het laatste transport wordt tactisch geobserveerd, via het
  peilbaken, door een
  observatieteam. Dan bent u dus al een
  stukje verder, want tactische
  observatie doe je als er toch
  een begin van verdenking is?
  De heer Van der Veen:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Dus verdenkingen?
  De heer Van der Veen:
  Neen, neen, neen.
  De heer De Graaf:
  Nou stopt die tactische observatie bij de Nederlandse
  grens.
  De heer Van der Veen:
  Ja, bij de grens.
  De heer De Graaf:
  Dat is toch op zichzelf een behoorlijk merkwaardig toeval
  dat dit transport uiteindelijk leidt tot de aanhouding van de
  betrokken chauffeur in
  Engeland?
  De heer Van der Veen:
  Ja, dat is jammer, eerlijk gezegd, die aanhouding.
  De heer De Graaf:
  Heeft u niet bij uzelf gedacht: h, wat is dat raar, dat
  uitgerekend dat transport dan ook leidt tot aanhouding? Zou er
  misschien sprake zijn van een informele politietip?
  De heer Van der Veen:
  Nou, ik herinner mij nog wel dat men, toen ik een dag later
  op het
  IRT kwam – u kent het verhaal geloof ik al – tegen
  mij zei: gut, jij hebt zeker een anonieme tip gegeven aan de
  Engelsen. Daar was natuurlijk helemaal niks van waar.
  De heer De Graaf:
  De vraag nog eventjes. Zou u denken dat er een politietip is
  gegeven?
  De heer Van der Veen:
  Dat weet ik niet. Het lag niet voor de hand. De bedoeling
  was om een lijn op te rollen. En als die lijn niet zichtbaar was,
  moest die zichtbaar worden gemaakt. En als het een lijn
  Nederland-Engeland was, of weet ik veel welke landen er nog meer
  tussen zouden kunnen zitten…
  De heer De Graaf:
  Maar waarom stopt dan de tactische observatie aan de
  Nederlandse grens? Nou bent u zover dat u het ook tactisch kunt
  gebruiken, u laat een
  observatieteam rijden en er kunnen
  allerlei afspraken worden gemaakt over grensoverschrijdende

  observaties, zelfs tot en met Engeland.
  Noot

  Grensoverschrijdende observatie wordt overgenomen door de
  buitenlandse autoriteiten. In
  Belgi gaat meestal maar n
  persoon mee van het Belgische
  OT, bij de Franse grens staat
  dan het Franse
  OT te wachten en het Nederlandse team rijdt
  er achter aan; in Spanje wordt het wederom overgenomen door een
  Spaans
  OT. In Zeeland schijnt grensoverschrijdende
  observatie naar Belgi zeer gebruikelijk te zijn.
  Incidenteel wordt gebruik gemaakt van buitenlandse kentekenplaten,
  hetgeen in overleg met de teamchef van het
  OT gebeurt.
  Ook niet-politile diensten treden soms grensoverschrijdend op. Dat
  geldt zowel voor de douane als voor de AID. De Afdeling
  rechercheondersteuning van de AID meldt dat drie vier keer per jaar
  grensoverschrijdend wordt geopereerd in Belgi, twee keer per jaar
  in Duitsland, en ooit een keer in Denemarken. Het tactisch team van
  de DTOO (KLPD) ontvangt jaarlijks ongeveer 5 verzoeken voor het
  plaatsen van peilzenderapparatuur in het buitenland.

  Een voorbeeld betrof het plaatsen van een peilzender die werd
  bevestigd op een bus die werd gebruikt voor hasjtransport. De reis
  ging via Polen naar Marokko, waar hashish zou worden geladen en
  naar Nederland moest worden gesmokkeld. Het was eerst de bedoeling
  de zender in Duitsland te plaatsen. Toen deze poging mislukte werd
  de peilzender geplaatst in Polen na overleg met de autoriteiten. In
  deze actie bleef de bus staan en niet gebruikt. In dit geval werd
  de beslissing genomen door de officier van justitie, en de
  CID-officier nam de uiteindelijke beslissing.

  10.5.3 Gecontroleerde aflevering in het buitenland

  Dat gecontroleerde aflevering naar het buitenland voorkomt staat
  vast. Bij het LCGO zijn in de periode van begin april tot 27
  oktober 1995, 5 nieuwe uitgaande verzoeken gemeld en 4
  vervolgverzoeken. Noot Een ouder voorbeeld is het geval
  waarin circa meer dan 15.000 kg marihuana uit Colombia was
  ingevoerd in Rotterdam. Lijfelijke observatie was niet mogelijk;
  toch werd na een rechtshulpverzoek aan Belgi besloten met
  plaatsbepalingsapparatuur de drugs te laten exporteren naar Belgi
  en vervolgens kwam het terug in Brabant, waar tot aanhouding en
  inbeslagneming is overgegaan.

  Het is aannemelijk dat gecontroleerde aflevering in het
  buitenland regelmatig voorkomt, al was het maar omdat niet alle
  uitgaande verzoeken om gecontroleerde aflevering hoeven te worden
  gemeld aan de landelijke officier en/of de LCGO. In diverse
  gesprekken die de commissie heeft gevoerd is de indruk ontstaan dat
  gecontroleerde afleveringen naar het buitenland inderdaad vaker
  voorkomen. Bij een ARI komen tientallen keren per jaar (2 3 keer
  per week of soms 1 keer per maand) verzoeken om gecontroleerde
  afleveringen binnen, waarvan sommige in het buitenland worden
  uitgevoerd. Het Douane informatie centrum werd in de laatste twee
  drie jaar ongeveer 40 keer van gecontroleerde afleveringen op de
  hoogte gesteld, welke over de buitengrenzen heengingen. Maar het
  totale aantal gecontroleerde afleveringen waarbij douane betrokken
  is ligt zeker hoger. Alleen al het Schipholteam, waarin Koninklijke
  marechaussee en douane samenwerken meldt een gecontroleerde
  aflevering aan Frankrijk van een partij marihuana, een heronezaak
  naar Belgi en 44 cocane-zaken naar 15 verschillende landen.
  Noot In het Jaarverslag van de justitile dienst van de
  Koninklijke marechaussee 1994 is sprake van 49 gecontroleerde
  afleveringen binnen Nederland naar 18 verschillende andere landen –
  in 1993 waren dat er 23. Er is waarschijnlijk overlap tussen de
  aantallen door het Schipholteam gemeld en deze aantallen.

  Dit opsporingsmiddel wordt met verschillende landen gehanteerd,
  niet alleen in de buurlanden Belgi en Duitsland, maar ook in Spanje
  en Portugal. Daarbij kunnen de Nederlandse liaisons in het
  buitenland een rol
  spelen, maar dit is niet noodzakelijk.
  Er is ook een voorbeeld bekend van een gecontroleerde aflevering
  naar het buitenland, waarbij de bevoegde buitenlandse autoriteiten
  niet op de hoogte raakten en er aldus een soort doorlating naar het
  buitenland plaatsvond. Dat deed zich voor met een transport
  XTC-pillen naar Groot-Brittanni door het IRT Noord-Holland
  Utrecht.

  De heer Lith:
  Wij hadden regelmatig contact met de Engelse liaisons,
  alleen al geboren uit het feit dat wij die andere XTC-zaak hadden
  gehad. En ik heb op een goed moment eens gesproken met een Engelse
  liaison, zoals dat ook wel met de anderen ging, over soortgelijke
  casustiek. Ik liep toen aan tegen het punt dat het rechtsstelsel
  in
  Engeland anders was als bij ons als het gaat om
  besluitvorming en hetgeen in het vermogen ligt van de officier van
  justitie en de rechterlijke macht. Heel concreet heb ik met hem
  gesproken over de vraag hoe wij dat oplossen. Uit dat gesprek is
  mij volstrekt helder geworden dat hij zei: kijk, als je zoiets zou
  hebben en je zou mij het vermoeden aanreiken dat zoiets zou
  gebeuren, dan moet ik ervoor zorgen dat er gecontroleerd en
  ingegrepen wordt, omdat dit zo past binnen ons stelsel. Dan moet ik
  u toch zeggen dat dit niet paste in de methodiek van bestrijding
  van georganiseerde criminaliteit waarin je probeert niet alleen de
  kilo’s en de kerels te pakken maar ook om het gehele traject er uit
  te lichten.
  De voorzitter:
  Maar heeft u daarmee in feite toch een politietip
  gegeven?
  De heer Lith:
  Neen, ik heb geen tip gegeven. (..)
  De heer De Graaf:
  Het ging hier niet om het doorlaten van drugs op de
  Nederlandse markt, maar om het feit dat u aanwijzingen, vermoedens
  en wellicht zelfs verdenkingen had dat er sprake was van het
  vervoer van XTC vanuit Nederland naar
  Engeland. Per keer
  gaat het toch om, naar wij mogen aannemen, duizenden van die
  pillen.
  De heer Lith:
  Ja, dat kan.
  De heer De Graaf:
  Pillen die dus uiteindelijk op de Engelse markt verdwenen
  zijn, zonder dat de Engelse overheid daarvan op een of andere
  manier op de hoogte kon worden gesteld. U heeft gezegd: het
  rechtsstelsel is anders. Met andere woorden: als wij tegen de
  Engelsen zouden zeggen dat we aanwijzingen dan wel vermoedens
  hebben, dan zouden ze die wagen waarschijnlijk gaan controleren.
  Betekent dit dat uw gesloten CID-circuit met betrekking tot dit
  onderzoek u zoveel waard was, dat u dacht: nou ja, pech gehad voor
  de Engelsen? Kan het eigenlijk wel dat, wanneer je aanwijzingen dan
  wel vermoedens hebt, je een partij bewust door laat gaan naar een
  buitenlandse markt zonder die buitenlandse overheid daarover te
  informeren?
  De heer Lith:
  Kijk, op politieniveau praatten wij daarover. Ik heb nog
  nooit gemerkt dat men daarvoor geen begrip had in welk buitenland
  dan ook waarmee ik heb gesproken. Integendeel, er zijn ook wat
  mensen bij ons komen kijken. Men vond de manier van werken om
  criminele organisaties tot in de wortels aan te pakken en het niet
  alleen over de kilo’s en de kerels te hebben, een uitstekende
  werkwijze. Alleen niet overal is dat mogelijk, gelet op het
  legaliteitsbeginsel. Dus in die visie hebben wij met de Zweden en
  anderen daarover gesproken. Ik heb nooit gemerkt dat men daarmee
  problemen had. Integendeel, er is bij mijn weten ook naar
  aanleiding van deze casus altijd en goed samengewerkt met de
  Engelsen.
  Noot

  Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of de politiek
  verantwoordelijken hiervan op de hoogte waren.

  De voorzitter:
  Ik vraag u gewoon: is met medeweten van de Nederlandse
  overheid XTC doorgevoerd naar
  Engeland, zonder daarvan de
  autoriteiten op de hoogte te stellen? (..)
  De heer Wooldrik:
  Dan moet ik uit mijn herinnering putten. In het antwoord
  staat dat het begrip medeweten een vrij gradueel begrip is. Wat
  weet je? Wat wist je? Wat weet je zeker? Waar heb je een vermoeden
  van? Waar heb je een vaag vermoeden van? Dat zijn de gradaties die
  in het antwoord worden aangegeven. Op basis van informatie die de
  minister en ik hebben gekregen, zijn wij tot de conclusie gekomen
  dat het begrip medeweten een te sterke formulering is.
  De voorzitter:
  Maar wist u het?
  De heer Wooldrik:
  Ik wist het dus niet.
  De voorzitter:
  Heeft u het nagevraagd toen de vragen werden
  gesteld?
  De heer Wooldrik:
  Ja. (..)
  De voorzitter:
  Wat was dat antwoord?
  De heer Wooldrik:
  Het is niet gebeurd met medeweten. Er waren aanwijzingen,
  suggesties, mogelijkheden, maar van medeweten zodanig dat je de
  Engelse autoriteiten daarvan op tijd op de hoogte kon stellen, was
  geen sprake. Dat is het antwoord dat wij hebben gekregen.
  (..)
  De voorzitter:
  Er is sprake geweest van het doorlaten van een partij XTC.
  Dat is toen toch besproken met de heren Van der Veen en De
  Beaufort?
  De heer Wooldrik:
  Er is inderdaad het vermoeden dat er XTC vanuit Nederland
  naar
  Engeland is gegaan door een groepering die op dat
  moment door de politie in kaart werd gebracht. Zo algemeen
  geformuleerd, zeg ik ja. Maar het is niet zo dat men het willens en
  wetens, bewust en met medeweten, heeft laten gaan en dat de
  Engelsen erbuiten zijn gehouden. Zo is het niet.
  De voorzitter:
  Gezien de verplichtingen rond gecontroleerde aflevering
  die in het VN-verdrag staan, dat staten elkaar op de hoogte
  moeten stellen, was het toch beter geweest om dat wel te
  doen?
  De heer Wooldrik:
  Als de informatie van dien aard was, dat de Engelsen er wat
  mee konden. Naar het oordeel van degenen die deze beslissing hebben
  genomen, was de informatie onvoldoende sterk om het verdrag daarmee
  in werking te laten treden.
  Noot

  Overigens is uit informatie van de Home Office gebleken dat de
  Engelsen op grond van een eigen informatie-traject tot aanhouding
  en inbeslagneming zijn overgegaan. Noot (Zie verder
  hoofdstuk 7, De
  Delta-methode van deze bijlage.)

  10.5.4 Informanten in het buitenland

  De Nederlandse politie beschikt niet over veel informanten in
  het buitenland. Het gebeurt echter wel dat mensen die gevraagd zijn
  een crimineel transport te regelen zich melden bij de ambassade –
  en dat zal vooral gebeuren bij een lokale liaison-officer.

  Motieven om zich tot de Nederlandse liaison-officer in plaats
  van tot de plaatselijke politie te wenden kunnen bestaan in a) de
  vergeefse hoop op een visum; b) de hoop op een geldelijke beloning,
  die in veel landen door de lokale autoriteiten niet wordt
  verstrekt; c) angst voor corruptie bij de lokale politie. Indien de
  informant zelf bij de zaak is betrokken wordt het contact
  verbroken. In andere gevallen deponeert de liaison-officer zijn
  verhaal bij de CRI die het dan beoordeelt en het bij een korps
  probeert te slijten. Dat kan het korps resp. de CID-officier zijn
  in de regio/ het arrondissement waarnaar het vervoer plaatsvindt.
  Als een korps hierop reageert wordt een directe CID-matige lijn
  ontwikkeld en wordt de liaison-officer van hieruit gestuurd omdat
  hij (ondanks zijn CID-achtergrond en brede recherche-ervaring) geen
  ervaren informantenrunner is. In andere gevallen wordt de informant
  overgedragen aan de LCID; de liaison-officer is namelijk niet
  bevoegd informanten te runnen. Zo’n overdracht doet zich
  bijvoorbeeld voor als de betrokkene meldt vaker met informatie te
  zullen komen. Het is aannemelijk dat de liaison-officer de
  informant zeker in eerste instantie als contact blijft beschouwen,
  wiens informatie kan worden gebruikt zonder dat hem de formele
  informanten-status wordt verleend. Ontmoetingen met informanten en
  contacten in het gastland worden altijd op de ambassade
  gehouden.

  Het is tenslotte ook mogelijk dat bijvoorbeeld een Duitse
  informant die informatie heeft voor een kernteam gerund blijft
  worden door de Duitsers. Het is niet alleen met het oog daarop
  belangwekkend dat soms inlichtingen over de betrouwbaarheid van
  informanten aan het buitenland worden verstrekt.

  De voorzitter:
  Meneer Theeuwes, werkt het
  informantencoderingssysteem?
  De heer Theeuwes:
  Ik werk er zelf nooit mee, maar ik hoor er ook geen klachten
  over. Ik neem dus aan, dat het goed functioneert.
  De heer Barendregt:
  Zelfs in het buitenland. Ik zal u een voorbeeld geven.
  Een
  informant die bij ons op de zwarte lijst was geplaatst,
  diende zich aan in
  Duitsland. Duitsland informeerde
  bij ons en wij konden
  Duitsland zeggen, dat die
  informant inderdaad onbetrouwbaar was. Noot

  Een bijzonder geval deed zich voor met betrekking tot Bettine M. Om
  haar positie van informant / kroongetuige te handhaven werd door de
  Nederlandse autoriteiten een uitleveringsverzoek voor haar niet
  gehandhaafd.

  10.5.5 Infiltratie in het buitenland

  Er zijn niet veel voorbeelden van infiltratie in het buitenland
  bekend, waarbij de Nederlander een hoofdrol of een belangrijke
  bijrol speelde.
  In Canada is – op basis van een Memorandum of Understanding – een
  twee-jaar durende actie geweest waarbij een Nederlandse infiltrant
  op afroep beschikbaar was. Bij de inzet van een infiltrant in
  Turkije werd de voorwaarde gesteld door de Centrale
  toetsings-commissie dat de (Nederlandse) minister van Justitie op
  de hoogte zou worden gesteld. Voorts is er het geval van een
  infiltrant die in opdracht van de politie een
  ontmoeting zou hebben in Spanje met een vooraanstaande Turkse
  leverancier. Deze informant werd echter gearresteerd in Frankrijk
  toen hij werd gesnapt met een koffer met geld die bestemd was voor
  de criminele organisatie. Na vrijlating door het buitenland is hij
  in Nederland met medewerking van de Kamer gearresteerd, opdat de
  criminele organisatie geen repressailles zou uitvoeren.

  Infiltratie in het buitenland vindt plaats op basis van
  wederkerigheid, hetgeen wil zeggen dat een dergelijke actie slechts
  wordt gehonoreerd indien de betrokken staat ook in Nederland
  infiltratie-acties heeft mogen laten uitvoeren. Daartoe kan, zoals
  met Canada, een Memorandum of Understanding worden gesloten. Het
  ANCPI speelt dan een cordinerende rol. Opnieuw kan onderscheid
  gemaakt worden tussen zaken waarin de Nederlander een bijrol
  vervult (als zogenaamde klant, of als vriendin van de infiltrant
  uit het ontvangende land) en zaken waarin een hoofdrol wordt
  vervuld. Het uitgangspunt voor het optreden van een infiltrant in
  het buitenland is dat hij in het buitenland niet meer mag dan hij
  hier mag en dat er een Nederlands begeleidingsteam meegaat.

  Ook de betrokkenheid van de verantwoordelijke officier van
  justitie in Nederland is van belang. Binnen de Europese Werkgroep
  worden afspraken gemaakt over het lenen van elkaars infiltranten.
  Een Nederlandse infiltrant die in het buitenland opereert werkt
  volgens de Nederlandse criteria (zelfs al mag men in dat buitenland
  uitlokken).

  De voorzitter:
  Maar als een Nederlandse infiltrant onder Duitse regie
  dingen zou doen die hij in Nederland niet zou mogen, voelt u zich
  daar dan verantwoordelijk voor?
  De heer Koers:
  Als het een Duitse operatie is, voel ik me er niet
  verantwoordelijk voor.
  De voorzitter:
  Is dat toch niet vreemd, dat we Nederlandse
  opsporingsambtenaren hebben, politie-ambtenaren, die onder een
  ander regime werken en dan gewoon ook maar dat regime volgen en dat
  wij daar als het ware onze handen van af trekken, terwijl het wel
  onze mensen zijn?
  De heer Koers:
  Ja, maar ik denk dat dan de vraag is of een politiechef,
  waaronder ze vallen en die ze uitleent, verantwoordelijk is. Het
  team valt dan namelijk niet onder verantwoordelijkheid van het
  openbaar ministerie. Het is een politieteam. Je zou hooguit kunnen
  zeggen, dat de korpschef en de hoofdofficier waaronder dat korps
  valt daarop zouden moeten letten. Maar een
  zaaksofficier van
  justitie of een unit-hoofd…
  De voorzitter:
  Heeft u daar in de praktijk ooit wel eens van
  gehoord?
  De heer Koers:
  Neen. En zeker niet van problemen op dat gebied. Neen.
  Noot Het is voorgekomen dat een burgerinfiltrant in het
  buitenland werd ingezet, waarbij hem toestemming werd gegeven een
  aantal kleine strafbare feiten te plegen – een en ander in
  samenwerking met de buitenlandse autoriteiten. Tenslotte moet
  worden herinnerd aan de sap-firma in Zuid-Amerika die door de CID
  Kennemerland als frontstore zou zijn gebruikt in verband met het
  verschepen van drugs naar Europa.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken