• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 10.4 Uitvoering buitenlandse assistentieverzoeken door Nederland

  10.4 Uitvoering buitenlandse assistentieverzoeken door
  Nederland

  10.4.1 Inleiding

  In principe voert de Nederlandse politie buitenlandse
  rechtshulpverzoeken uit. Het staat de officier van justitie – en in
  gevallen van rogatoire commissie de rechter-commissaris – vrij te
  beslissen of buitenlandse justitile of politile autoriteiten bij de
  uitvoering van het rechtshulpverzoek aanwezig kunnen zijn. Het kan
  derhalve voorkomen dat de Nederlandse politie bij de uitvoering van
  het buitenlandse assistentieverzoek wordt bijgestaan door
  buitenlandse collega’s.

  Uiteraard betreffen niet alle buitenlandse assistentieverzoeken
  het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden. Er vindt ook
  technische uitwisseling en assistentie plaats: te denken is dan aan
  het onderzoek van een pistool dat is aangetroffen bij een verdachte
  voor wie ook het buitenland belangstelling heeft. Hier gaat evenwel
  de voornaamste aandacht uit naar de bijzondere methoden. Het is
  moeilijk vast te stellen of en hoe vaak bijzondere
  opsporingsmethoden werden gehanteerd in het kader van een
  buitenlands assistentieverzoek. De gegevens die werden verstrekt
  door de CRI over de uitvoering van assistentieverzoeken op
  Nederlands grondgebied dekken immers niet alle buitenlands
  georinteerde zaken. Die gegevens duiden overigens op een toename
  van het bij de CRI bekend geworden aantal inkomende internationale
  assistentieverzoeken (afkomstig uit het buitenland): van 38
  verzoeken in 1991 naar 52 in 1994. Het gros had betrekking op
  verdovende middelen.

  10.4.2 Observatie en achtervolging in Nederland

  In Nederland wordt regelmatig geobserveerd op verzoek van het
  buitenland: de indruk bestaat dat een verzoek om observatie zelden
  of nooit wordt geweigerd. Van de 250 observatie-zaken die het LCGO
  in 1993 bekend werden, waren er 186 inkomend (in 1992: 125) en 64
  uitgaande. Het is aannemelijk dat de meeste verzoeken aan het LCGO
  worden gemeld, al was het maar vanwege de capaciteitsproblemen die
  een rol spelen bij het
  overnemen van observatie vanuit het buitenland. Deze aanvragen
  betreffen verzoeken om in Nederland observaties te plegen op
  verdachte personen die Nederland binnenkomen, of op personen die
  gevlucht zijn voor buitenlandse autoriteiten.

  De meeste inkomende observatie-verzoeken waren afkomstig van
  landen die zijn aangesloten bij de Schengen
  Uitvoeringsovereenkomst: Belgi en Duitsland dienden elk in 1993 64
  maal een verzoek in. Opvallend is overigens dat van de 186
  verzoeken er 103 feitelijk geen gevolg kregen. Meestal was de
  oorzaak dat de te observeren of volgen persoon niet naar Nederland
  kwam.

  In 4 gevallen kon niet tijdig een observatie-team gevonden
  worden (meestal Schiphol), en in 7 gevallen gaven de Nederlandse
  autoriteiten geen prioriteit aan de zaken. In 1993 werden dus 83
  acties daadwerkelijk uitgevoerd door een Nederlands observatie-team
  (of uitgevoerd onder leiding van een lid van een Nederlands
  observatie-team). De politie Amsterdam/Amstelland en de politie in
  de grensstreek waren het meest frequent betrokken bij de uitvoering
  van inkomende observatie-verzoeken.

  Van de 186 binnengekomen aanvragen in 1993 werden er 86
  vergezeld door een rechtshulpverzoek en een politierapport. De
  resterende 100 verzoeken waren uitsluitend gebaseerd op een
  politierapport. Indien daadwerkelijk uitvoering was gegeven aan het
  verzoek, volgde na afloop een rechtshulpverzoek. Het soort delicten
  waarop de observatie-acties betrekking hebben, betreft vooral
  verdovende middelen. In 1992 waren dat er 125; verder ging het om
  levensdelicten (11), overvallen (9), falsificaten (6), diefstallen
  en inbraken (4), afpersing (4), schietwapens en munitie (3), fraude
  (3), oplichting (1), kinderporno (1), heling / witwassen (1) en
  overige (19).

  Het LCGO leidt hieruit af dat in de meeste gevallen de
  internationaal te volgen personen zich met internationale
  georganiseerde criminaliteit bezighouden en deze criminaliteit in
  samenhang met in Nederland verblijvende criminelen plegen.

  Het kan bij inkomende verzoeken om observatie gaan om observatie
  van een in Nederland verblijvend persoon of een Nederlands object.
  Het kan ook gaan om grensoverschrijdende observatie (voortzetting
  van een in het buitenland begonnen observatie op Nederlands
  grondgebied). Dat kan betekenen dat de observatie wordt doorgezet
  op vreemd grondgebied door het oorspronkelijke observatieteam met
  bijstand (opstappers) van politieambtenaren van het land waar de
  observatie plaats vindt (cross-border observatie); of de
  observatie wordt overgenomen door de lokale politieambtenaren, en
  de oorspronkelijke observanten kunnen dan bijstand verlenen
  (hand-over of cross-border take over observatie).

  Schengenlanden mogen voor activiteiten als grensoverschrijdende
  observatie (artikel 40 Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO)) of
  achtervolging (artikel 41 SUO) onder bepaalde voorwaarden gebruik
  maken van elkaars grondgebied. Een van die voorwaarden is dat de
  opsporingsambtenaren tijdens de observatie-actie een document bij
  zich moeten dragen waaruit blijkt dat toestemming is verleend
  (artikel 40, derde lid sub b SUO).

  De heer Koekkoek :
  En wat gebeurt er nou, als het niet geregeld is met een
  bepaald land?
  De heer Kloosterman:
  Dan houdt het op bij de grens.
  De heer Koekkoek:
  Ja, maar als u al 1500 km gereden hebt…
  De heer Kloosterman:
  Ja?
  De heer Koekkoek:
  Dan zegt u toch niet hier is de grens, nu gaan wij niet
  verder? Dan wilt u toch wel de verdachte blijven volgen, neem ik
  aan?
  De heer Kloosterman:
  Ja, ik wil het wel, ja, maar…
  De heer Koekkoek:
  Dat doet u toch ook wel?
  De heer Kloosterman:
  Nee, nee.
  De heer Koekkoek:
  Is het nooit gebeurd dat u dat toch deed?
  De heer Kloosterman:
  Nou, dan praat ik toch wel over een hele tijd terug. Vroeger
  gebeurde dat wel; dan reden we door. De autoriteiten werden wel in
  kennis gesteld, maar, ja, dat is misschien een beetje buiten mijn
  niveau om gegaan, omdat ik toen observant was. Maar in de tijd dat
  ik als ploegchef hier werkzaam ben, gebeurt dat niet; dan stoppen
  wij bij de streep en dan houdt daar het rapport op. (…)
  De voorzitter:
  Bent u wel eens ook een buitenlandse OT-ploeg tegengekomen,
  waarvan niemand wist dat die hier rond reed?
  De heer Kloosterman:
  Of ik een buitenlandse OT tegen ben gekomen?
  De voorzitter:
  Ja, want u moet daar een oog voor hebben.
  De heer Kloosterman:
  Nee.
  De voorzitter:
  In Nederland?
  De heer Kloosterman:
  Nee. Nee, die ben ik nog nooit tegengekomen. Dit is een
  vraag die ik nog nooit gehoord heb, eigenlijk, van
  niemand.
  De voorzitter:
  Die moeten er ook zijn. Als wij naar het buitenland
  gaan…
  De heer Kloosterman:
  Ja, ja. Je zou het wel zeggen…
  De voorzitter:
  …moeten ze hier ook komen.
  De heer Kloosterman:
  Ja, je zou het wel zeggen, maar ik… nee. Ik heb ook niet
  gehoord in mijn collega-kringen dat er een buitenlandse
  OT
  geweest is.
  De heer Koekkoek:
  U observeert ze niet?
  De heer Kloosterman:
  Misschien dat nu de indruk ontstaat dat wij alleen maar in
  het buitenland zitten, maar… Ze zullen ook best wel hier komen;
  dat zal best wel, maar ik heb ze niet gezien.

  Noot

  Inkomende verzoeken tot geplande, grensoverschrijdende observatie
  dienen vooraf ingediend te worden bij de landelijke officier van
  justitie, die de verantwoordelijkheid draagt voor het LCGO. Niet
  geplande-observatie geldt als uitzondering, en wordt gekenmerkt
  door het spoedeisend karakter en wordt slechts toegelaten voor
  ernstige delicten.

  De niet-geplande observatie is slechts toegestaan voor de
  volgende ernstige delicten: moord, doodslag, verkrachting,
  opzettelijke brandstichting, ontvoering en gijzeling, sluikhandel
  in verdovende middelen en psychotrope stoffen, vergrijpen tegen de
  voorschriften aangaande vuurwapens en explosieven, het illegaal
  vervoer van giftige en schadelijke stoffen, valsmunterij,
  gekwalificeerde diefstal en heling, afpersing, het teweegbrengen
  van een ontploffing en mensenhandel.

  Indien de landelijke officier van justitie weet in welk
  arrondissement de zaak gaat spelen, bespreekt de landelijke
  officier het met de lokale officier van justitie. Taak van het LCGO
  is dan de criminele gegevens te versturen naar het onderzoeksteam
  van de RCID van de betreffende regio. Indien goedgekeurd, wordt
  door het LCGO/LIPO een observatie-team gezocht.

  De zaakscordinatie wordt in complexe zaken in handen genomen
  door de LCID assistent verbindings ambtenaren van de Afdelingen
  recherche-informatie. De cordinatie van de observatie ligt bij het
  LCGO. Hier bestaat een piketregeling en technische uitrusting
  waarmee dag en nacht op buitenlandse verzoeken kan worden
  ingegaan.

  Inmiddels zijn vijf zogenaamde Schengenteams opgericht in de
  regio’s Twente, Limburg-Zuid, Midden- en West-Brabant, Rijnmond en
  Amsterdam-Amstelland.
  Observatie moet worden onderscheiden van de al langer bestaande
  mogelijkheid van grensoverschrijdende achtervolging. Deze is alleen
  toegestaan wanneer daarmee in het eigen land is begonnen; de
  achtervolgende ambtenaar moet herkenbaar zijn (door zijn uniform of
  anderszins). In beginsel moeten dwangmiddelen door ambtenaren van
  het ontvangende land worden toegepast, maar eventueel kunnen
  staandehouding, veiligheidsfouillering en het gebruik van
  handboeien geschieden door de achtervolgers. Achtervolging over de
  gemeenschappelijke grens met Belgi mag overeenkomstig artikel 27
  Benelux-Verdrag van 1962 met Protocol onder de volgende
  voorwaarden: de achtervolging is noch in tijd noch in ruimte
  beperkt; de achtervolgende ambtenaren hebben een
  staandehoudingsbevoegdheid binnen een straal van 10 km vanaf de
  grens en de achtervolging kan voor alle strafbare feiten die
  aanleiding kunnen geven tot uitlevering (maximumstraf van tenminste
  6 maanden; of daadwerkelijk opgelegde straf van 3 maanden).
  Achtervolging over de gemeenschappelijke grens met Duitsland mogen
  de achtervolgende Duitse ambtenaren uitoefenen in een grensgebied
  van 10 km; staandehouding in het grensgebied is mogelijk voor zover
  de achtervolgde persoon ervan kan worden verdacht een strafbaar
  feit dat tot uitlevering ex artikel 2, eerste lid Europees
  Uitleveringsverdrag aanleiding kan geven (maximumstraf van
  tenminste 1 jaar of daadwerkelijk opgelegde straf 4 maanden).
  Eventueel worden krachtens artikel 41 SUO nog nadere regelingen
  over de achtervolging vastgesteld.

  De aanhouding buiten heterdaad door vreemde opsporingsambtenaren
  is mogelijk gemaakt door opneming van artikel 54, vierde lid Sv. De
  aangehouden persoon moet worden overgedragen aan de Nederlandse
  politie of voorgeleid aan een (hulp)officier van justitie.
  Betrokkene kan op grond van artikel 13a Uitleveringswet 6 uur
  worden opgehouden (de uren tussen middernacht en 9.00 uur niet
  meegerekend) in afwachting van een verzoek om voorlopige
  aanhouding. De vreemde opsporingsambtenaren zijn volgens artikel
  185a Sr gelijkgesteld aan de Nederlandse voor zover het gaat om het
  verbod op wederspannigheid en dergelijke. Observaties met
  peilauto’s worden overgenomen indien bijvoorbeeld de Duitse
  peilauto dezelfde frequentie hanteert als de Nederlandse. Zo niet,
  dan komt de Duitse auto de grens over – met een Nederlandse
  opstapper ofwel begeleid door een auto van het Nederlandse
  observatieteam. Het LIPO/LCGO cordineert de inzet van de
  peil-frequenties voor observatie-teams.
  De Dienst technische operationele ondersteuning van het KLPD
  ontvangt jaarlijks tientallen aanvragen uit het buitenland. Voor
  Scandinavische landen worden peilbakensignalen ontcijferd, en
  apparaten worden uitgeleend. Belangrijk in het kader van de
  internationale technische uitwisseling is de Working Group
  international technical support (WITS). Binnen deze werkgroep
  wisselen ongeveer zeven landen kennis op het gebied van technische
  opsporing uit.

  10.4.3 Grensoverschrijdende gecontroleerde aflevering in
  Nederland

  Soms vindt de grensoverschrijdende observatie plaats in het
  kader van een gecontroleerde aflevering. Ingevolge artikel 73 SUO
  hebben de Schengenlanden zich verplicht om de gecontroleerde
  aflevering toe te passen als instrument om de drugcriminaliteit aan
  te pakken voor zover het nationale recht van de Schengen-staten dit
  toelaat. Ook artikel 11, lid 3 van het VN-verdrag (Conventie van
  Wenen 1988) tegen de sluikhandel in verdovende middelen en
  psychotrope stoffen maakt van deze methode gewag. Artikel 11, derde
  lid: Illegale zendingen waarvoor gecontroleerde aflevering is
  overeengekomen, kunnen, wanneer de betrokken partijen hiermee
  instemmen, worden onderschept en vervolgens worden doorgelaten,
  waarbij de verdovende middelen of psychotrope stoffen onaangeroerd
  blijven, danwel geheel of gedeeltelijk worden verwijderd of
  vervangen.

  Cijfers met betrekking tot de gecontroleerde afleveringen zijn
  moeilijk te berekenen. Bij de CRI en/of de landelijke officier van
  justitie is geen totaaloverzicht voor handen van alle uit het
  buitenland afkomstige verzoeken tot gecontroleerde aflevering. Wel
  worden sedert april 1995 de inkomende en de bij de LCGO aangemelde
  uitgaande verzoeken geregistreerd. Tot 27 oktober 1995 kwamen er 37
  nieuwe verzoeken uit het buitenland tot gecontroleerde aflevering
  binnen en 5 vervolgverzoeken. Noot Het gaat daarbij –
  voor zover bekend – doorgaans om illegale zendingen drugs, waarvan
  bekend is dat zij naar Nederland toekomen. Inkomende
  grensoverschrijdende gecontroleerde afleveringen dienen plaats te
  vinden met melding aan de landelijke officier van justitie. Wat dit
  betreft is er geen principieel verschil met de gang van zaken bij
  andere vormen van grensoverschrijdende observatie (artikel 73
  jo 40 SUO.). Soms blijkt de landelijke officier
  overigens feitelijk toch niet te worden ingelicht. Dat is op twee
  manieren te verklaren. Ten eerste is het mogelijk dat het
  buitenland de gecontroleerde aflevering die Nederland inkomt,
  beschouwt als door Nederland te verlenen assistentie,
  waarbij het buitenland rechtstreeks met de (lokale)
  rechtshulpofficier van justitie contact opneemt. Ten tweede is het
  mogelijk dat het buitenland op verzoek van een Nederlandse (lokale)
  zaaksofficier de zaak heeft begeleid en de gecontroleerde
  aflevering beschouwt als aan Nederland te verlenen
  assistentie; daarbij ligt het initiatief bij de Nederlandse
  zaaksofficier of CID-officier. In beide gevallen beschouwt de
  lokale officier het inschakelen van de landelijke officier
  vermoedelijk eerder als een bureaucratisch vereiste dan als een
  zinvolle exercitie.

  Een voorbeeld waar de landelijke officier overigens wel in
  gekend was: via de CRI kwam informatie binnen dat een partij
  verdovende middelen naar Nederland zou komen via een Duitse
  frontstore. Het pseudo-koopteam kwam in actie en kreeg
  ondersteuning van een observatieteam (OT) en een arrestatieteam
  (AT). Doel was de verdovende middelen zo ver mogelijk de
  organisatie in te krijgen – het vermoeden bestond dat de partij
  voor de Bruinsma-organisatie bestemd was. De partij bleek
  opgesplitst te worden in drie zendingen naar drie verschillende
  groepen (Amsterdammers, Colombianen en Chinezen/Joegoslaven). De
  Duitse frontstore vervoerde dus verdovende middelen.

  Indien de landelijke of de lokale officier van justitie
  toestemming geeft, verzorgt de ARI de cordinatie met het buitenland
  (bijvoorbeeld de toelating van een Belgisch OT met een Nederlandse
  OT-rechercheur als opstapper). Daartoe neemt hij contact op met de
  buitenlandse liaison (bijvoorbeeld ook in verband met de cordinatie
  met douane). Het Schengen observatieteam wordt ingezet als nog niet
  bekend is waar de lading naar toe gaat. Dit bepaalt de landelijke
  officier van justitie en dat loopt via het LCGO. Als men weet dat
  het naar plaats X gaat dat regelt de plaatselijke officier van
  justitie aldaar het, al zal dan ook bij voorkeur een Schengen
  observatieteam met de zaak worden belast.

  Bij de gecontroleerde aflevering speelt uiteraard de
  problematiek van het doorlaten; in het kader van dit deelonderzoek
  wordt op die thematiek niet nader ingegaan, behalve de vaststelling
  dat tot nu toe niet met zekerheid is vastgesteld dat het buitenland
  om doorlating verzoekt.

  De heer Karstens:
  De Duitsers hebben een specifieke regelgeving die het
  bemoeilijkt om eventueel te praten over doorlevering. Wij zijn wat
  dat betreft een redelijke koploper in deze discussie.

  Noot

  Wel heeft het Bundes Kriminalamt (BKA) enkele operaties in
  Nederland verricht waarbij van gecontroleerde aflevering – en ook
  van doorlating – sprake is geweest. Voor zover de commissie kan
  overzien zijn dit operaties
  geweest die van het begin af aan met de Nederlandse politie en
  justitie zijn doorgesproken.

  10.4.4 Infiltratie in Nederland

  In Nederland werd al in de jaren 1976-1985 ad hoc gebruikt
  gemaakt van burger- en politile infiltranten van de Amerikaanse
  DEA, het Duitse BKA, en het Belgische Infiltratieteam van
  Commandant Franois (zie over buitenlandse infiltranten ook
  hoofdstuk 5,
  Infiltratie van deze bijlage).

  De heer Rouvoet:
  Ik kan het wel waarderen wanneer iemand genuanceerd is. U
  zei dat Nederland redelijk kan meedenken met andere landen over

  infiltratie. Nederland is ook redelijk succesvol en ligt ook
  redelijk aan kop. U moet toch kunnen zeggen hoe Nederland er op het
  punt van de
  infiltratie voor staat in vergelijking met de
  ons direct omringende landen? Zijn er landen die veel verder zijn
  dan wij of nemen wij echt een vooraanstaande positie in als het
  gaat om politile
  infiltratie?
  De heer Karstens:
  Wij zitten bij de top drie van Europa.
  De voorzitter:
  Dat kan toch niet gelden voor de aantallen? In Nederland
  wordt er toch meer over
  infiltratie gepraat dan dat er
  werkelijk operaties plaatsvinden?
  De heer Karstens:
  Wij zitten uiteraard niet te wachten op publiciteit. De
  werkzaamheden zijn ook gedurende het werk van de enqutecommissie
  normaal doorgegaan. Ondanks het feit dat wij met een beperkt aantal
  opereren, hebben wij belangrijke successen geboekt.
  De voorzitter:
  Wat is de top drie?
  De heer Karstens:
  Duitsland, Engeland en Nederland. Noot
  De afspraken met het buitenland zijn een stuk duidelijker geworden,
  onder meer als gevolg van het overleg binnen de International
  Working Group on undercover policing
  waaraan 16 westerse landen
  op informele basis

  deelnemen.
  Bij de professinalisering van het middel pseudokoop in 1985 is er
  een internationaal overleg gestart met de titel Sonesta. In deze
  overleggroep werden afspraken gemaakt over trainingsmethoden voor
  het gebruik van infiltratie. Dit overleg van Europese en Canadese
  politiefunctionarissen bestaat nog steeds – als International
  Working Group on undercover policing. Er worden afspraken gemaakt
  voor de uitwisseling van infiltranten, de uitwisseling van
  informatie en ervaring met methoden en technieken, alsmede de
  standaardisering van selectieprocedures. Buitenlandse
  politiefunctionarissen hebben toegang tot de Nederlandse opleiding
  voor politie-infiltranten.

  Onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende soorten
  operaties:
  Nederland;
  – zaken waarbij een Nederlands infiltratieteam de inzet vraagt van
  een buitenlandse infiltrant voor een zaak in toestemming en
  assistentie verzoekt om in Nederland te opereren;
  – zaken waarbij de actie zich na verloop van tijd verplaatst naar
  Nederland en een buitenlands team om De algemene regel bij een door
  het buitenland aangevraagde infiltratie op Nederlands grondgebied
  is dat de – verzoeken van een buitenlands team om een Nederlandse
  infiltrant in het buitenland actief in te zetten. Noot
  Nederlandse autoriteiten moeten samenwerken met de buitenlandse, of
  sterker, dat de voorkeur bestaat dat het assistentieverzoek door
  Nederlandse opsporingsambtenaren wordt uitgevoerd. Dat kan echter
  niet altijd. Het gaat immers om zeer diverse zaken. Men vergelijke
  de volgende gevallen. a) De Engelsen maken een afspraak met een
  Italiaanse crimineel op Schiphol; b) Een Deens korps is bezig met
  een undercover-operatie; aan Nederland wordt assistentie verzocht
  voor een infiltratie op Nederlands grondgebied in aanwezigheid van
  een Nederlandse pseudokoper; c) Een Poolse organisatie verlegt zijn
  activiteiten van Duitsland naar Nederland en de Duitse
  politie-infiltrant verhuist mee.

  Een buitenlandse infiltrant in Nederland werkt onder Nederlandse
  regie en aansturing en volgens de Nederlandse richtlijnen. Dat is
  internationaal afgesproken.

  De heer Karstens:
  Een van de eisen die wij stellen, is dat wij absolute
  opening van zaken willen hebben, als wij een internationaal verzoek
  om assistentie binnen krijgen. Als bijvoorbeeld de Duitsers zo’n
  verzoek doen, dan zullen wij hun vragen hoe het voortraject
  verlopen is. Wij willen de rapportages zien. Als ik bij wijze van
  spreken geconfronteerd wordt met een Duitse collega die zegt dat ik
  daar niks mee te maken heb, dan zeg ik ook glashard: prima, dan
  gaat de operatie in Nederland niet door.
  De voorzitter:
  Hoeveel keer hebt u dat het laatste jaar gezegd?
  De heer Karstens:
  Het laatste jaar is het redelijk gegaan. Toen ik aantrad bij
  de
  CRI heb ik een aantal buitenlandse opsporingsinstanties
  uitgenodigd in Nederland. Ik heb het mes op tafel gezet en gezegd
  dat ik

  de eerste de beste infiltrant van een buitenlandse
  opsporingsdienst die zich weer op Nederlands grondgebied waagt
  zonder zich te melden bij mijn afdeling c.q. het openbaar
  ministerie laat aanhouden door een
  arrestatieteam.

  De voorzitter:
  Is dat ooit gebeurd?
  De heer Karstens:
  Zover is het niet gekomen. Ik heb de indruk dat de
  buitenlandse collega’s zich nu perfect houden aan die afspraak.

  Noot

  En

  De heer Vos:
  Die vraag wilde ik ook stellen. Het gaat er namelijk om in
  hoeverre dat beheersbaar is als je met buitenlanders en met
  Nederlanders werkt.
  De heer Koers:
  Heel goed. Dat is heel goed beheersbaar. Op 19 november 1992
  heb ik een brief naar het Landeskriminalamt in Hannover gestuurd
  over de Duitsers, met in de brief heel uitgebreid enerzijds het
  verzoek en anderzijds de voorwaarden waaronder wij dit wilden. Dat
  houdt in: Nederlandse voorwaarden, een Nederlands begeleidingsteam
  en werken op de Nederlandse methode onder regie van het Nederlandse
  openbaar ministerie. Op 6 januari 1993 heeft de begeleider van dat
  infiltratieteam persoonlijk die mensen ook zo genstrueerd. Er was
  geen punt van discussie dat het anders zou gaan dan met
  Nederlanders. En dat is de reden dat het niet uitmaakt of het
  Nederlanders of Duitsers zijn. In het totaal hebben ze af en toe
  een rol gespeeld.
  De heer Vos:
  Ik neem aan, dat u ook op de hoogte bent geweest van de
  identiteit van de Duitsers of hebben zij zich alleen maar onder
  nummer gepresenteerd?
  De heer Koers:
  Ja, zij hebben zich onder nummer gepresenteerd.
  De voorzitter:
  Maar u kent toch alleen de nummers? U weet toch niet wie dat
  zijn?
  De heer Koers:
  Ik heb het daar een keer met de leider van het team over
  gehad en ik weet… ik kan u nu niet vertellen wie het
  zijn…
  De voorzitter:
  Dat vroeg ik ook niet.
  De heer Koers:
  Ik weet voldoende om dat voor mijn verantwoording te kunnen
  nemen.
  De voorzitter:
  Maar u weet toch niet – dat zijn toch de afspraken zoals ze
  gelden – wie het zijn?
  De heer Koers:
  Ik heb geen legitimatiebewijzen gezien. Ik heb ook geen
  namen…
  De voorzitter:
  Nee, precies. Het is dus op basis van vertrouwen waarop je
  dat uitwisselt, want de Duitsers doen dat toch ook omdat
  Nederlanders bijvoorbeeld ook in
  Duitsland werken? Anders
  zou het toch niet kunnen?
  De heer Koers:
  Sleutelfiguur is hierin de leider van het
  begeleidingsteam.
  Noot
  De heer Koers:
  Als wij dat soort mensen gebruiken, zo zei ik net, gaat dat
  via het nationaal cordinatiepunt voor infiltratiezaken. Die weten
  met welke landen ze zaken kunnen doen; die kennen de afspraken met
  andere landen; die weten hoe daar gewerkt wordt. En op dat moment
  is het een kwestie van afspraken maken. En, heel simpel, als u als
  politiemensen zo op dat niveau afspraken maakt, waarbij ook leden
  van het OM betrokken zijn, dan is het over, dan staan die afspraken
  daar……..Wat ik doe en wat ik gedaan heb, is de Nederlandse
  begeleider van het infiltratieteam die zorgde voor de ondersteuning
  van de
  politie-infiltranten, te vragen op welke manier er
  garanties ingebouwd waren en op welke manier er afspraken gemaakt
  waren. En dan laat ik het aan de leiding van dat team over.

  Noot

  Het wordt onaannemelijk geacht dat veel buitenlandse
  infiltratie-acties op Nederlandse bodem plaatsvinden, waar de
  landelijke officier van justitie niet van weet. Buitenlandse
  undercover agenten in Nederland worden begeleid door een lokaal
  begeleidingsteam en een medewerker van de ANCPI ter controle, of
  door n van de drie politile infiltratieteams (PIT’s). De regio’s
  worden vooraf ingelicht indien men van tevoren weet waar de
  ontmoeting plaatsvindt. Een PIT kan overigens ook assistentie
  verlenen aan een buitenlandse infiltrant. Een voorbeeld betrof een
  zaak waarin de hoofddader verdovende middelen verkocht aan
  Duitsers. Duitse infiltranten werden toen ingezet die afkomstig
  waren van de politie Hamburg. De regie van deze pseudokopers werd
  gevoerd door een PIT. Een ander voorbeeld is de inschakeling van
  PIT-Oost na een melding van de Engelsen dat een van hun
  infiltranten op Schiphol een afspraak heeft met een Italiaan. De
  infiltrant (en eventueel zijn begeleider) worden dan opgewacht op
  het vliegveld, hen worden de Nederlandse regels uitgelegd en er
  wordt formeel een Nederlandse begeleider aangewezen.

  Van de 78 door de ANCPI gecordineerde infiltratie-zaken in 1994
  was in 42 gevallen door het buitenland een verzoek gedaan om
  Nederlandse assistentie en hadden 5 Nederlandse acties een link met
  het buitenland. Noot Daarbij moet overigens wel bedacht
  worden dat juist de buitenlandse infiltratie-acties soms bestaan in
  eendaagse ontmoetingen op Nederlandse bodem, waar de Nederlandse
  strafrechtspleging verder niet of nauwelijks mee te maken heeft en
  in het totaal een week of minder betrokkenheid met zich
  meebrachten. Het is
  onduidelijk gebleven wanneer en op grond van welke criteria
  buitenlandse infiltranten worden ingezet in Nederlandse zaken. Dat
  er van hun diensten gebruik wordt gemaakt staat evenwel vast,
  alhoewel in principe niet met buitenlandse infiltranten wordt
  gewerkt. Het gaat doorgaans om buitenlandse politie-infiltranten
  (voor verdere details, zie hoofdstuk 5 infiltratie van
  deze bijlage
  ). Er kan in dit verband nog onderscheid worden
  gemaakt tussen gevallen waarin de buitenlander optreedt als
  dekmantel voor een Nederlandse infiltratie-actie – dat wil zeggen
  dat slechts een of enkele keren een bijrol wordt vervuld – en
  gevallen waarin een hoofdrol voor de buitenlander is weggelegd. De
  waarde van buitenlandse infiltranten wordt op uiteenlopende wijzen
  ingeschat.

  Alle internationale (projectmatige) infiltratiezaken moeten
  worden aangemeld ter registratie bij de Centrale toetsingscommissie
  (CTC).
  In Nederland wordt ook feitelijk genfiltreerd op verzoek van het
  buitenland. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen
  een buitenlandse actie die ertoe leidt dat een buitenlandse
  infiltrant in Nederland optreedt en een waarin op verzoek van het
  buitenland een Nederlandse infiltrant in Nederland optreedt.
  Verzoeken voor de uitvoering van een infiltratie lopen via de
  landelijke officier van justitie. Volgens opgave van de CRI hadden
  43 van de 52 inkomende assistentieverzoeken in 1994 betrekking op
  infiltratie, en 7 op pseudo-koop. Dit aantal is behoorlijk
  toegenomen sinds 1991: toen hadden 18 van de 38 aanvragen
  betrekking op infiltratie, waarvan 10 op pseudo-koop. Het aantal
  verzoeken om infiltratie uit Belgi is aanzienlijk toegenomen.

  De infiltranten-uitwisseling met het buitenland vindt plaats op
  basis van een Memorandum of Understanding, zoals in een operatie
  met Canada, of een andere afspraak, maar ook op basis van
  rechtshulpverdragen. Soms speelt een buitenlandse liaison-officer
  in Nederland of een Nederlandse liaison-officer in het buitenland
  een bemiddelende rol. Het komt ook voor dat een buitenlandse
  infiltrant met een buitenlandse criminele organisatie meeverhuist
  naar Nederland en dan kan de buitenlandse infiltratie als het ware
  sluipenderwijs aanvangen.

  Een ander voorbeeld van een geleidelijk begonnen internationale
  infiltratie deed zich voor toen een lid van een Nederlandse
  organisatie uit eigen beweging telefoneerde met een buitenlander
  die hij uit het verleden kende. Wat hij niet wist is dat deze man
  een politieman/infiltrant was van de politieorganisatie in dat
  land. De buitenlandse politieman is toen in de Nederlandse
  organisatie gentroduceerd. Hij heeft toen eenmaal een partij
  verdovende middelen van Belgi naar Engeland vervoerd. De actie vond
  plaats op grond van een rechtshulpverzoek van de Engelse
  autoriteiten op Belgisch en Engels grondgebied met toestemming van
  het ministerie van Justitie en het openbaar ministerie; de
  Belgische en Engelse autoriteiten hebben hun toestemming eveneens
  gegeven. Vervolgens zijn in het buitenland aanhoudingen verricht.
  Indien een buitenlandse infiltrant met een buitenlandse criminele
  organisatie mee verhuist naar Nederland, moet worden uitgelegd aan
  de landelijke officier van justitie wat er in het voortraject is
  gebeurd (bijvoorbeeld t.a.v. uitlokking) en hoe zich dit verhoudt
  tot de jurisprudentie over undercover-activiteiten. Dan wordt
  bijvoorbeeld acht geslagen op de vraag hoe het buitenland aankijkt
  tegen de uitlokkingsproblematiek (het Talloncriterium).

  In een zaak waarin Duitse pseudokopers optraden controleerde de
  Nederlandse politie het Tallon-criterium middels gesprekken met de
  informant.
  Ook wordt de infiltratie die wordt voortgezet in Nederland getoetst
  aan subsidiariteit, proportionaliteit en internationale belangen.
  Soms komt het voor dat het optreden van een buitenlandse infiltrant
  in Nederland reeds voorwerp van beoordeling is geweest van een
  buitenlandse rechter.

  De buitenlandse infiltrant kan worden gevraagd om identificatie,
  maar in de praktijk blijft dat dikwijls achterwege. Men acht zulks
  niet noodzakelijk daar de infiltrant vrijwel altijd binnenkomt via
  een officile buitenlandse verantwoordelijke – als er iets mis gaat
  is de identiteit nog achteraf te achterhalen. Deze werkwijze houdt
  bovendien in dat in het buitenland opererende Nederlanders eveneens
  hun identiteit voor zich kunnen houden: gezegd is dat Nederlandse
  infiltranten het niet prettig vinden als hun personalia in de
  dossiers van de DEA zouden komen.

  10.4.5 Inzet buitenlandse informanten in Nederland

  Het is mogelijk dat een buitenlandse informant uit het vreemde
  land naar Nederland wordt gehaald. Voorbeelden zijn bekend uit
  Colombia, Duitsland en de Verenigde Staten. Zo werd een nog in
  Colombia verblijvende Colombiaan geworven als informant teneinde
  naar Nederland te komen om alhier een scan te maken van hier
  crimineel actieve landgenoten. In zo’n geval kan een buitenlandse
  begeleider/runner meekomen. De informant wordt onder regie van een
  CID gebracht en er wordt bezien of zijn optreden kan
  passen binnen de Nederlandse criteria.

  10.4.6 Forum-shopping

  Om tactische redenen kan het zinnig zijn wanneer tijdens de
  politiesamenwerking afspraken worden gemaakt over het moment van
  arrestatie en/of de plaats van arrestatie.
  In een zaak ging het om een Nederlandse ingezetene die telkens in
  Zwitserland optrad als contactpersoon van een groep. De val moest
  in die zaak tegelijkertijd in Zwitserland en in Nederland
  dichtklappen. Als door politie-ambtenaren onderling kan worden
  bepaald in welk land een verdachte zal worden aangehouden of een
  bepaalde opsporingsmethode moet worden ingezet dreigt het gevaar
  van forum-shopping. De kans is immers groot dat daarmee tevens de
  plaats van berechting wordt gendiceerd, al is uiteraard een
  beslissing tot uitlevering mogelijk – als gevolg waarvan de
  verdachte toch in een ander land wordt berecht. Uiteraard bestaat
  de mogelijkheid van forumshopping alleen voor landen die
  rechtsmacht hebben om de zaak te vervolgen.

  Er zijn diverse redenen denkbaar voor politie-autoriteiten om de
  voorkeur te geven aan het ene boven het andere land. In de eerste
  plaats kunnen de in diverse rechtshulpverdragen gecodificeerde
  factoren van goede rechtsbedeling een rol spelen bij de beslissing
  om in het ene of het andere land tot aanhouding over te gaan. Waar
  bevindt het belangrijkste bewijsmateriaal zich; waar heeft de
  verdachte zijn vaste woonplaats; welke nationaliteit heeft hij;
  waar zijn de kansen op resocialisering het best, waar kan zijn
  aanwezigheid ter terechtzitting zijn verzekerd; waar wordt hij al
  voor andere feiten vervolgd. Noot In beginsel zal de
  aanhouding in Nederland geschieden als het gaat om strafbare feiten
  die primair in Nederland zijn gepleegd, als het gaat om een
  Nederlandse verdachte of een in Nederland verblijvende verdachte.
  Noot Ook de vraag waar de rechtsorde het meest wordt
  verstoord, is in dit verband relevant. Het is echter ook denkbaar
  (maar weinig aannemelijk) dat de strafmaat een rol speelt, of de
  politile of justitile capaciteit op het specifieke moment, danwel
  de mogelijkheden om een bijzonder opsporingsmiddel, zoals deals met
  criminelen, te hanteren. Volgens het ministerie van Justitie
  (Afdeling internationale rechtshulp) speelt dit laatste geen rol.
  Volgens vertegenwoordigers uit de advocatuur is het echter wel
  degelijk voorgekomen dat de Nederlandse justitie aan forum-shopping
  deed, en dat men het Tallon-criterium langs die weg heeft omzeild.
  Anderen wijzen erop dat forum-shopping voor de hand ligt aangezien
  in Duitsland een aantal dingen zijn toegestaan die in Nederland
  niet mogen, zoals het geven van strafvermindering aan criminelen in
  ruil voor informatie.

  Een fundamentele vraag in dit verband is of en zo ja, in
  hoeverre Nederlandse politiefunctionarissen mogen meewerken aan de
  arrestatie in het buitenland van Nederlanders en mensen die in
  Nederland hun vaste woonplaats hebben. Op zich is er geen
  rechtsregel die zulks zonder meer verbiedt. Toch wordt er minstens
  terughoudendheid ten deze verwacht in het licht van het verbod van
  verkapte uitlevering. Verkapte uitlevering wordt gewoonlijk
  aangeduid als de uitzetting waarmee de uitzettende staat het effect
  van uitlevering beoogt of bewerkt zonder daartoe in redelijkheid
  genoodzaakt te zijn. Noot Het gevaar van verkapte
  uitlevering bestaat vooral in die gevallen waarin uitlevering –
  b.v. wegens het ontbreken van een verdrag – niet mogelijk is. Men
  zou kunnen verdedigen dat hiermee verwant is de situatie waarin de
  Nederlander (die door Nederland slechts onder specifieke
  omstandigheden kan worden uitgeleverd) op het punt staat uit het
  buitenland naar Nederland terug te keren, maar daarvan wordt
  weerhouden door een arrestatie in den vreemde, welke mede is
  bewerkstelligd door Nederlandse politie-assistentie. Een andere
  vraag is wat moet worden gedacht van het verschijnsel dat
  Nederlanders naar het buitenland worden gelokt door buitenlandse
  opsporingsambtenaren (pseudokoop). Zo zouden in november 1994
  Duitse politie-ambtenaren hebben geprobeerd een Limburgse crimineel
  over de grens te lokken door hem een flinke partij cocane aan te
  bieden, zonder medeweten van de Nederlandse justitie. Volgens de
  Duitse autoriteiten was wel degelijk toestemming verleend door
  Nederlandse autoriteiten, maar de Nederlandse justitie heeft tot
  eind 1995 niet kunnen achterhalen wie dat dan gedaan zou
  hebben.

  De voorzitter:
  Er zijn verschillende berichten, vooral uit
  Duitsland, dat wel degelijk nog door informanten gepoogd
  wordt, uitlokking te plegen. Er heeft laatst een geval in de krant
  gestaan. Dat speelde bij de rechtbank in Rheinland Pfalz. Er is ook
  een geval in Limburg waarbij sprake is van een Duitse
  informant/infiltrant die probeert een Nederlander naar

  Duitsland te krijgen.
  De heer Karstens:
  Er zijn tal van opsporingsinstanties in Duitsland. Ik
  bedoel de Duitse VE-teams, dat zijn de Verdeckte Ermittlungsteams.
  Zij weten van de hoed en de rand van onze afspraken. Zij melden
  zich trouw. Dat er daarnaast instanties, politie-instanties
  wellicht of douane-instanties zijn die met
  informanten of
  infiltranten,

  wellicht burgerinfiltranten werken, onttrekt zich aan
  mijn waarneming.
  De strafrechter stelt zich in dergelijke
  gevallen terughoudend op. Noot Soms – maar niet altijd –
  worden in dergelijke gevallen politieke stappen gezet, bijvoorbeeld
  door het verzoek te doen aan het vreemde land om de vervolging van
  de weggelokte Nederlanders te staken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken