• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 10.3 Informatie-uitwisseling

  10.3 Informatie-uitwisseling

  10.3.1 Algemeen

  Informatie-uitwisseling via de formele weg verloopt traag. De
  inwilliging van rechtshulpverzoeken verloopt (te) langzaam, zowel
  door Nederland als door het buitenland. Doorgaans moet een
  rechtshulpverzoek in het buitenland eerst naar een centrale
  autoriteit en door deze autoriteit in handen worden gesteld aan een
  uitvoeringsinstantie. Er bestaan overigens wel grote verschillen.
  In Nederland scheelt dit van regio tot regio; in sommige
  arrondissementen zijn mensen voor internationale assistentie
  speciaal vrijgesteld. Wat betreft uitgaande verzoeken kan van de
  diverse vreemde staten hetzelfde worden gezegd; in het algemeen
  zijn de Europese landen het snelst.

  Er zijn om deze reden een aantal internationale initiatieven
  ontwikkeld om die traagheid te versnellen. Daarmee wordt gedoeld op
  de oprichting van het Schengen Informatie systeem, het Europees
  Informatie systeem en de Europol Drugs eenheid (EDE).
  Noot In dit rapport wordt hierop slechts zijdelings
  ingegaan, aangezien de internationale informatiediensten (zoals
  Interpol en de Europol Drugs Eenheid) recentelijk zijn
  genventariseerd. Noot Bovendien bleken de nieuwe
  internationale informatie- en inlichtingensystemen nog geen
  prominente rol binnen de internationale opsporing te spelen.

  Het Schengen Informatie systeem is reeds geruime tijd in
  werking, maar nog niet alle Schengen-landen hebben het naar
  tevredenheid gevuld met gegevens. De Nederlandse gegevens zijn
  voornamelijk afkomstig uit het Herkenningsdienstensysteem
  (HKS).

  De Europol Drugs Eenheid (EDE) kan op dit moment nog worden
  beschouwd als een verzameling van nu 32 liaison-officers die door
  de 15 Lidstaten (behalve Oostenrijk) zijn gestationeerd in Den Haag
  en door hun zetel in n gebouw gemakkelijker informatie uitwisselen
  dan anders het geval zou zijn. In de eerste helft van 1995 ontving
  de dienst 660 verzoeken, waarop in diezelfde periode 1403
  antwoorden kwamen (20% van de antwoorden was van Nederland
  afkomstig). In 6,5% van de gevallen ging het om ondersteuning van
  de cordinatie van lopende multilaterale rechtsvervolgingen
  (bijvoorbeeld gecontroleerde afleveringen). Op 26 juli 1995 is het
  Verdrag tot oprichting van Europol ondertekend. Europol zal zich
  gefaseerd met steeds meer strafbare feiten gaan bezighouden: er zal
  worden voortgebouwd op de ervaringen van de EDE met de
  internationale drughandel, en voorts zal de dienst zich bezighouden
  met criminaliteit in verband met nucleaire en radio-actieve
  stoffen, illegale immigratie, mensenhandel, en handel in gestolen
  motorvoertuigen. Naast de internationale initiatieven – en de
  opbouw van een liaison-apparaat – zijn vooral in de praktijk
  informele informatie-uitwisselingen van belang om de traagheid
  tegen te gaan. Deze vinden vooral plaats met
  collega-opsporingsambtenaren uit nabijgelegen landen zoals Belgi,
  Duitsland en het Verenigd Koninkrijk,
  maar met behulp van het telecommunicatienetwerk zijn uiteraard ook
  verdergelegen contacten mogelijk. De indruk bestaat dat
  opsporingsdiensten – en dat geldt ook voor de ARI’s – in verband
  met de traagheid regelmatig een voorschot nemen op de officile fase
  van het onderzoek. Men wil rogatoire commissies vermijden. Zij
  zenden een afschrift van het rechtshulpverzoek aan de buitenlandse
  uitvoerende autoriteit. Bovendien wordt hetzij via de
  liaisonofficer gewerkt, danwel – bijvoorbeeld omdat er geen
  liaison-officer is – met persoonlijke contacten. Zo worden in
  afwachting van de officile toestemming informeel stukken
  uitgewisseld die dan voorzien worden van een stempel niet voor
  bewijs gebruiken (in twee talen). In andere gevallen wordt de
  rogatoire commissie pas aangevraagd als duidelijk is dat en welke
  informatie gebruikt zal worden voor de bewijsvoering. Dat een
  dergelijk verzoek achteraf nog moet worden gedaan hangt samen met
  het specialiteitsbeginsel: gegevensverstrekking geschiedt slechts
  doelgebonden. Als men de gegevens voor een ander doel wil gebruiken
  – bijvoorbeeld voor bewijs in een strafzaak – zal een verzoek om
  rechtshulp moeten worden gedaan.

  10.3.2 Gegevensverstrekking aan het buitenland

  Gegevensverstrekking aan het buitenland verschilt (waar het
  processen-verbaal en andere harde informatie betreft) niet van
  gegevensverstrekking aan collega’s in een andere Nederlandse regio.
  De CRI noch de landelijke officier van justitie hoeft daarin te
  worden gekend. De verstrekking van CID-informatie aan het
  buitenland vergt echter inschakeling van de CID-officier of/en van
  de NCID (artikel 13 CID-reglement 1995). In de praktijk lijkt deze
  regel niet steeds te worden nageleefd.

  Een probleem is hoever men kan gaan met het verstrekken van
  (gevoelige) informatie aan het buitenland. Ondanks het principe van
  wederkerigheid wordt bijvoorbeeld informatie met 01 status (alleen
  te gebruiken na overleg met afzender; zie hoofdstuk 8
  Informatiehuishouding van deze bijlage) niet rechtstreeks
  aan het buitenland gegeven. De reden daarvoor is dat in het
  buitenland het Nederlandse systeem met gekwalificeerde informatie
  lange tijd niet bekend was, als gevolg waarvan het mogelijk was dat
  zonder waarschuwing 01-informatie in een buitenlands proces-verbaal
  werd opgenomen; het is voorgekomen dat zo’n proces-verbaal in het
  kader van de rechtshulp aan Nederland vervolgens in het zaakdossier
  terecht kwam. Toch zijn er wel aanwijzingen dat dergelijke
  informatie feitelijk in de regio’s met het buitenland wordt
  uitgewisseld, in vertrouwen op de zwijgzaamheid van de buitenlandse
  collega. Als blijkt dat Nederlandse informatie voor andere
  doeleinden wordt aangewend dan gesteld, dan zal geen tweede keer
  informatie worden verleend. Dat informatie onjuist wordt gebruikt
  kan echter niet worden voorkomen. Soms wordt aan de
  informatie-afnemers gevraagd wat met de Nederlandse informatie
  gebeurt.

  10.3.3 Gegevensverkrijging uit het buitenland

  Operationele gegevens uit het buitenland worden als zij centraal
  – d.w.z. bij de CRI – binnenkomen via de ARI’s naar de korpsen
  gezonden. Als deze informatie wordt gebruikt, moet worden nagegaan
  bij de buitenlandse bron of de informatie operationeel kan worden
  ingezet. Het buitenland lijkt soms CID-achtige informatie te
  verstrekken. Niet operationele, politile informatie uit het
  buitenland gaat in het NCID-bestand.

  De voorzitter :
  Welke kwalificering krijgt de buitenlandse
  politie-informatie die in ons CID-systeem terecht komt?
  De heer Theeuwes:
  De buitenlandse informatie die bijvoorbeeld door
  buitenlandse liaison-officieren die hier zijn gestationeerd wordt
  geleverd of die anderszins op ons afkomt proberen we van een
  codering te voorzien. De CID-chef waar die informatie terechtkomt,
  heeft behoefte aan deze codering en er ontstaat enige mate van
  zekerheid omtrent de waarde daarvan. Maar dit is niet altijd
  mogelijk. De eerste vraag bij de levering van dit soort
  buitenlandse informatie is altijd: wat is de waarde en hoe ben je
  er aan gekomen? Dat geeft een indicatie. Als een antwoord is
  verkregen uit het land waar de informatie vandaan komt, is het
  mogelijk om er een codering aan toe te kennen.

  Noot

  Het is de vraag of politile informatie die uit het buitenland
  afkomstig is en wordt gebruikt in een Nederlands
  opsporingsonderzoek getoetst wordt (en moet worden) op
  betrouwbaarheid en afkomst. In sommige gevallen lijkt dat nodig te
  zijn. Gesteld dat er informatie binnenkomt die voortkomt uit een
  infiltratie-actie in een land waar minder streng de hand wordt
  gehouden aan het verbod op uitlokking dan in Nederland – naar
  verluidt Duitsland – dan zal de rechter moeten (kunnen) vaststellen
  of de informatie in het concrete geval bruikbaar is, of dat in dat
  geval gebaseerd is op een in Nederland niet geoorloofde
  opsporingsmethode. Het zou ook zo kunnen zijn dat de informatie
  verkregen is door middel van een (ook) in het buitenland niet
  wettelijk toegestane opsporingsmethode. Ons is niet gebleken dat
  deze uit het buitenland afkomstige informatie regulier wordt
  getoetst. Ook de naleving van specifieke door het buitenland
  gestelde voorwaarden
  wordt niet stelselmatig gecontroleerd: te denken is aan het geval
  dat informatie is verstrekt zonder bewijsbestemming en dat deze
  informatie toch in het strafdossier terecht komt. In de vervolgfase
  van het opsporingsonderzoek zou de rechter in principe deze uit het
  buitenland afkomstige informatie kunnen toetsen, maar in het
  algemeen wordt uitgegaan van het vertrouwensbeginsel.

  De kwaliteitsbewaking van buitenlandse informatie wordt door de
  Afdeling cordinatie politile informatie uitgevoerd. Bij deze
  afdeling staat men kritischer ten opzichte van informatie die uit
  derde wereld landen afkomstig is dan tegenover westerse
  informatie.

  10.3.4 Informatie-uitwisseling van niet-politile aard

  Of de politie een bijzondere opsporingsdienst in het buitenland
  voor informatie benadert, zal afhangen van het thema van het
  onderzoek. Vaak komt dit echter niet voor. Een geval is tijdens het
  onderzoek gebleken waarin een kernteam de BVD en de politieke
  afdeling van de Rijkswacht in Brussel had ingeschakeld. Indien
  omgekeerd een buitenlandse veiligheidsdienst vragen stelt over of
  in verband met strafbare feiten wordt eerst overleg gevoerd met het
  OM.

  De BVD communiceert vooral met zusterdiensten. Door
  zusterdiensten in het buitenland wordt niet direct informatie
  gevraagd over zware georganiseerde misdaad; dit sluit niet uit dat
  men informatie opvraagt over een bepaalde persoon. Buitenlandse
  zusterdiensten (zoals de Italiaanse) hebben soms zware,
  georganiseerde misdaad in hun portefeuille. Als de BVD in zo’n
  geval wordt benaderd, leidt deze de vraag door aan de landelijke
  officier van justitie.

  De internationale informatie-uitwisseling van BVD, douane en
  bijzondere opsporingsdiensten is weinig overzichtelijk. Regelgeving
  en organisatie wijken onderling sterk af. Sommige feitelijke
  problemen zijn echter gelijk aan die van de politie.

  Ook de FIOD geeft aan dat in het kader van financieel
  rechercheren in het buitenland rechtshulpverzoeken erg langzaam
  gaan. Men heeft vaak 3 of 4 schakels nodig om een internationale
  financile transactie te kunnen volgen, terwijl er soms drie op een
  dag worden gedaan. Dit zou verbeterd kunnen worden door
  harmonisatie van aanspreekpunten en autoriteiten.

  Het is niet duidelijk in hoeverre gegevensuitwisseling tussen
  politie en niet-politile diensten of niet-politile diensten
  onderling interfereert met de formele regelgeving.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken