• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 10.2 Justitile en politile rechtshulp

  10.2 Justitile en politile rechtshulp

  10.2.1 Regelgeving

  Strafprocessuele bijstand die nationale autoriteiten vragen of
  verlenen aan buitenlandse autoriteiten ten behoeve van aanhangige
  strafzaken, wordt traditioneel aangeduid met de term kleine
  rechtshulp. Andere vormen van rechtshulp, zoals uitlevering,
  overdracht van vervolging en overdracht van executie zijn nu niet
  aan de orde. Vaak gaat het bij kleine rechtshulp om het vergaren en
  overdragen van bewijsmateriaal. Uit de niet-uitputtende opsomming
  van artikel 552h, tweede lid Sv blijkt dat rechtshulpverzoeken
  betrekking kunnen hebben op het verrichten van
  onderzoekshandelingen of het verlenen van medewerking daaraan, het
  toezenden van documenten, dossiers of stukken van overtuiging of
  het geven van inlichtingen, danwel het betekenen of uitreiken van
  stukken of het doen van aanzeggingen of mededelingen aan derden. De
  Nederlandse wetgeving eist in het algemeen geen verdragsrechtelijke
  basis voor kleine rechtshulp. Dat is slechts anders bij de in
  artikelen 552n e.v. Sv geregelde uitoefening van dwangmiddelen.
  Daarvoor is een zogenaamde rogatoire commissie noodzakelijk en dit
  is alleen toelaatbaar op basis van een verdrag. Deze schriftelijke
  verzoeken van de ene rechterlijke autoriteit aan de andere hebben
  het verzamelen van bewijsmateriaal tot doel, waarbij in Nederland
  de bemoeienis van een rechter-commissaris is geboden. Zulks is het
  geval bij verzoeken die strekken tot het horen van personen die
  niet bereid zijn vrijwillig te verschijnen; indien uitdrukkelijk
  wordt verzocht om een bedigde verklaring; indien binnentreding in
  niet-openbare ruimten tegen de wil van de rechthebbende en/of
  inbeslagneming nodig is/zijn; indien het verzoek strekt tot het
  aftappen of opnemen van gegevensverkeer via de
  telecommunicatie-infrastructuur.
  Nederland is partij bij diverse kleine rechtshulpverdragen, zoals
  het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
  strafzaken van 1959, het daarbij behorend protocol (1978) en de
  daarop aansluitende, tussen Nederland en Duitsland gesloten
  overeenkomst van Wittem (1979). Met betrekking tot de
  internationale politiesamenwerking bieden de Overeenkomst van
  Schengen en het Europolverdrag een internationale juridische basis.
  Als een rechtshulpverzoek op een verdrag is gebaseerd moet het
  toepasselijke verdrag worden nageleefd.

  Het is, zoals gezegd, echter ook mogelijk dat rechtshulp of
  bijstand wordt verzocht waar een verdrag niet in voorziet, hetzij
  omdat met het betreffende land geen verdragsrelatie bestaat, danwel
  omdat de verzochte handeling niet in het geldende verdrag is
  neergelegd. Vrijwel algemeen wordt aangenomen dat in beide gevallen
  de rechtshulp of bijstand in beginsel kan worden verleend. De
  inwilliging van het verzoek wordt dan gebaseerd op wetgeving van de
  aangezochte staat (ten onzent in het bijzonder op de artikelen 552h
  – 552s Sv) eventueel aangevuld met toepassing van het
  wederkerigheidsbeginsel.

  Het wederkerigheidsbeginsel houdt in dat Nederland zal kunnen
  weigeren rechtshulp te verlenen op grond van het feit dat de
  verzoekende staat de gevraagde rechtshulp zelf nimmer zou kunnen
  verlenen. De in het kader van de rechtshulp verrichte
  onderzoekshandelingen kunnen niet alleen door justitile
  autoriteiten (OM en rechterlijke macht) worden verleend, maar ook
  door de politie. In het Verdrag van Maastricht (artikel K1) en de
  Uitvoeringsovereenkomst van Schengen is het onderscheid tussen
  politiesamenwerking en justitile rechtshulp in internationale
  afspraken verankerd. Artikel 39 Schengen Uitvoeringsovereenkomst
  betreft de onderlinge ondersteuning met het oog op preventieve
  bestrijding en opsporing van strafbare feiten. Artikel 552i Sv is
  vanwege deze bepaling gewijzigd, met het gevolg dat het aantal
  rechtshulpverzoeken waarbij de officier van justitie niet bij de
  samenwerking hoeft te worden betrokken is uitgebreid. Volgens het
  oude recht konden rechtshulpverzoeken waarbij geen
  opsporingshandelingen hoefden te worden aangewend reeds zonder
  tussenkomst van een justitile autoriteit worden ingewilligd. Ook nu
  zal de politie ter voldoening van een rechtshulpverzoek slechts
  inlichtingen mogen verschaffen die zij uit anderen hoofde reeds
  rechtmatig heeft verkregen of die algemeen toegankelijk zijn.
  Noot Het artikel is niet bevoegdheidscheppend en de
  politie is slechts bevoegd te doen waartoe zij toch al bevoegd was.
  Maar aangenomen wordt dat het artikel in zijn huidige redactie niet
  in de weg staat aan opsporingshandelingen zolang deze niet als
  wettelijk dwangmiddel zijn aan te merken. In de Richtlijn inzake de
  toepassing van artikel 552i Sv (Stc. 1993, 252) wordt gesteld dat
  verzoeken slechts hoeven worden doorgezonden aan de officier van
  justitie als het gaat om toepassing van dwangmiddelen dan wel als
  wettelijke weigeringsgronden aan de orde zijn (artikelen 552k-m Sv)
  – dan heeft ook de minister een rol van betekenis (zie hierna
  10.2.2), alsmede indien om inlichtingen wordt gevraagd waarvoor
  observatie, de begeleiding van gecontroleerde aflevering en/of het
  optreden op Nederlands grondgebied van informanten of infiltranten
  die onder regie van de verzoekende autoriteit staan, wordt
  toegestaan bevorderd dan wel begeleid. Van elk ingewilligd verzoek
  tot het zelfstandig verstrekken van inlichtingen door de politie
  aan het buitenland, ingevolge artikel 552i, tweede lid Sv, dient
  aantekening te worden gehouden in een met het oog daarop aangelegd
  register. De aard van het verzoek, de hoedanigheid van de verzoeker
  en het gevolg dat aan het verzoek gegeven is wordt hierin in ieder
  geval opgenomen. De minister van Justitie heeft daartoe een model
  vastgesteld (Stc. 1993, 252). Noot Deze regeling wordt
  niet daadwerkelijk nageleefd. Nu politiesamenwerking niet langer in
  beginsel via de officier van justitie hoeft te lopen en nu – anders
  dan artikel 552h Sv stelt – volgens artikel 46 Schengen
  Uitvoeringsovereenkomst ook rechtshulp-niet-op-verzoek en
  rechtshulp buiten een aanhangige strafzaak kan worden verleend is
  het zinnig politiesamenwerking en de (justitile) kleine rechtshulp
  van elkaar te onderscheiden. Op een aantal vormen van samenwerking
  is het Wetboek van Strafvordering immers niet meer van
  toepassing.

  Het onderscheid heeft ook praktische betekenis.
  Gegevensverstrekking zonder bewijsbestemming wordt doorgaans als
  politiesamenwerking aangemerkt, terwijl een verzoek om rechtshulp
  wordt gedaan indien het gaat om het verkrijgen van informatie die
  in beginsel als bewijs zal worden gebruikt. Voor wat betreft de
  internationale gegevensuitwisseling in het kader van de
  politiesamenwerking is tevens de Wet politieregisters en het
  daarbij behorende Besluit van belang.

  Om de directe informatie-uitwisseling te bevorderen, besloten de
  ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de Benelux-landen
  op 21 december 1993 om de gegevensuitwisseling te intensiveren
  vooral ten aanzien van politiesamenwerking. In uitvoering van dit
  akkoord werd op 16 februari 1994 door de politieautoriteiten een
  convenant gesloten voor de regeling van de uitwisseling van harde
  en zachte informatie. Ook werd een protocol voor
  grensoverschrijdend radioverkeer getekend. De rechtsbasis van dit
  convenant is artikel 39 Schengen Uitvoeringsovereenkomst (1990).
  Voorts hebben de politiekorpsen in het Nederlands-Belgische
  grensgebied in maart 1995 het Politieel grensoverleg
  Nederland-Belgi opgericht, waarin alle politiechefs uit het
  grensgebied zitting hebben. In Euregio-verband werken de
  politiekorpsen van Zeeland, Vlaanderen,
  Maastricht en Aken al geruime tijd aan een nauwere samenwerking.
  Noot De gegevensverstrekking aan buitenlandse
  politie-autoriteiten (al dan niet na tussenkomst van Interpol) is
  gebaseerd op artikel 13 Besluit Politieregisters (BPolR).

  Artikel 13, eerste lid Besluit politieregisters luidt: Uit een
  politieregister kunnen gegevens worden verstrekt aan
  politie-autoriteiten in een ander land indien dit noodzakelijk
  is:
  a. voor de goede uitvoering van de politietaak in Nederland of voor
  de uitvoering van opdrachten voortvloeiende uit de signalering van
  personen door Nederlandse autoriteiten; b. ter voorkoming van een
  ernstig en dreigend gevaar of ter opsporing van een misdrijf
  waardoor de rechtsorde in dat land ernstig is geschokt of

  c. voor de goede uitvoering van de politietaak in dat land, op
  grond van een verzoek met betrekking tot een bepaald persoon of een
  bepaald geval.
  Het zevende lid van artikel 13 BPolR bevat het voorschrift, dat de
  verstrekking van persoonsgegevens aan politie-autoriteiten in het
  buitenland centraal – dus via het Korps landelijke politiediensten
  (KLPD), Divisie centrale recherche-informatie (CRI) – dient plaats
  te vinden. In sommige gevallen wordt hier echter van afgeweken,
  namelijk indien dit gebeurt overeenkomstig afspraken met
  politieautoriteiten in het buitenland (zoals in het geval van de
  convenanten).

  Een voorbeeld van rechtstreekse verstrekking betreft het
  Meldpunt ongebruikelijke transacties. Daaruit kunnen gegevens
  worden verstrekt aan in het buitenland van overheidswege aangewezen
  administratieve of politile meldpunten met een vergelijkbare taak
  (artikel 13, derde lid BPolR).

  De informatieverstrekking aan hier te lande gestationeerde
  buitenlandse liaison-officers dient te zijn gebaseerd op afspraken
  die hierover zijn gemaakt met de staat die de liaison-officer heeft
  uitgezonden. Voor een in het buitenland gestationeerde Nederlandse
  liaison geldt ingevolge artikel 13, elfde lid BPolR dat op gelijke
  voet aan hem informatie kan worden verstrekt als wanneer hij in
  Nederland zou verblijven. De Nederlandse wet-en regelgeving blijft
  van kracht bij de verstrekking door de Nederlandse
  verbindingsofficier aan buitenlandse autoriteiten.

  De bepalingen ten aanzien van de internationale verstrekking van
  politie-informatie worden ten aanzien van CID-informatie in artikel
  13 CID-regeling 1995 herhaald: dan dient de Nationale CID
  ingeschakeld te worden en dient de CID-officier van justitie
  toestemming te verlenen. Indien zulks in overeenstemming is met
  door de minister goedgekeurde afspraken met buitenlandse
  politie-afspraken mag de verstrekking rechtstreeks geschieden, maar
  daarvan moet afschrift worden gezonden aan de NCID. Verder bestaan
  geen richtlijnen voor de verstrekking van CID-informatie aan het
  buitenland. Hierover is overleg tussen de minister en de CRI
  gaande. Noot Gegevens mogen niet zonder aanvullende
  toestemming van de beheerder van het register (de korpsbeheerder)
  worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze worden
  verstrekt. Het komt voor dat assistentieverzoeken die tussen de
  justitile en/of politile autoriteiten onderling lopen, later (b.v.
  als het middel met vrucht is ingezet) alsnog worden omgezet in een
  rechtshulpverzoek met het oog op de bewijsvoering. Voorts zijn de
  weigeringsgronden in verband met kleine rechtshulp in het Besluit
  politieregisters overgenomen.

  Er is geen aparte wettelijke regeling voor de uitgaande
  rechtshulpverzoeken anders dan artikel 539a Sv. Noot
  Volgens dat artikel zijn de bepalingen van het Wetboek van
  Strafvordering van toepassing voor het optreden van Nederlandse
  autoriteiten buiten de landsgrenzen in het kader van een
  Nederlandse strafzaak. Meer in het algemeen is het verantwoord te
  stellen dat het Wetboek van Strafvordering in beginsel van
  toepassing is in situaties waarin het Nederlandse proces een
  buitenlands verlengstuk krijgt. Noot Om in een
  Nederlands proces bruikbaar materiaal op te leveren zal in het
  buitenland zo mogelijk overeenkomstig de Nederlandse regels van
  strafprocesrecht moeten worden opgetreden. Omdat de rechtshulp
  echter in beginsel wordt beheerst door het recht van de aangezochte
  staat, vergt dit enig overleg. Zo zal aan de Belgische autoriteiten
  worden gevraagd om (het naar Belgisch recht ingeklede) verhoor
  vooraf te laten gaan door de (door het Nederlands recht geiste)
  cautie. Overigens is voor daadwerkelijk extraterritoriaal optreden
  van Nederlandse opsporingsambtenaren in verband met de
  soevereiniteit van de vreemde staat toestemming voor dat optreden
  onontbeerlijk. Noot

  10.2.2 Organisatie

  Er zijn per jaar feitelijk 2000 3000 inkomende en 300 500
  uitgaande rechtshulpverzoeken en verzoeken tot politile
  samenwerking. Noot Met de verwerking daarvan zijn
  diverse organen belast. Kort wordt ingegaan op de rol van de
  minister van Justitie, de officier van justitie en de landelijke
  officier van justitie, de Divisie CRI van het Korps landelijke
  politie diensten en de rechterlijke macht.

  De minister van Justitie is de eindverantwoordelijke voor elke
  daad van kleine rechtshulp als gevolg van het
  inter-statelijke karakter ervan. De feitelijk centrale rol van het
  ministerie (in het bijzonder de Afdeling internationale rechtshulp)
  die bestaat bij andere vormen van rechtshulp, zoals de uitlevering
  en de overdracht en overname van tenuitvoerlegging van vonnissen,
  doet zich in het kleine rechtshulprecht evenwel niet voor. Slechts
  in de weinige gevallen van verzoeken om rechtshulp in politieke of
  fiscale zaken is ministerile toestemming voor rechtshulp vereist
  (verg. artikel 552m Sv). Voorts moet de minister worden
  geraadpleegd bij vrees voor discriminatoire vervolging, bis in idem
  of als een vervolging in Nederland loopt (artikel 552l Sv). Bij
  verzoeken die niet op een rechtshulpverdrag zijn gegrond of ten
  aanzien waarvan het rechtshulpverdrag niet tot inwilliging
  verplicht, kan de minister een aanwijzing geven (artikel 552k Sv).
  In gevallen waarin een verdrag geen rechtstreeks verkeer tussen
  justitile of politile autoriteiten mogelijk maakt, zal de verzochte
  rechtshulp uiteindelijk (maar op initiatief van het OM) via het
  ministerie van Justitie worden vertrekt of gevraagd. De bemoeienis
  van het ministerie is nog kleiner geworden dan voorheen als gevolg
  van de rechtstreekse politiesamenwerking op grond van de Schengen
  Uitvoeringsovereenkomst. Rechtshulpverzoeken met betrekking tot
  gegevens met bewijsbestemming kunnen rechtstreeks door het OM
  worden verstrekt, terwijl andere gegevens rechtstreeks door de
  politie kunnen worden verschaft.

  Verzoeken om gecontroleerde aflevering of infiltratie gaan
  doorgaans niet via het ministerie, evenmin als verzoeken om het
  gebruik van camera’s, richtmicrofoons en vuilnissnuffel. Via het
  ministerie passeren wel verzoeken die betrekking hebben op het
  horen van getuigen, observatie en tappen. Overigens verdient het
  opmerking dat de minister van Justitie niet geacht wordt
  eindverantwoordelijkheid te dragen voor de afwikkeling van
  assistentieverzoeken, niet zijnde rechtshulpverzoeken. Het gaat in
  dat soort gevallen om handelingen waarvan de resultaten niet als
  bewijs in een procedure worden gebruikt. Te denken is dan aan wat
  in Nederland CID-matig optreden wordt genoemd. De ministerile
  verantwoordelijkheid is dan te baseren op diens algemene
  verantwoordelijkheid voor de opsporing als zodanig. Voor zover de
  assistentie bestaat in verstrekking van gegevens uit een register,
  is de beheerder van het register (korpsbeheerder) verantwoordelijk
  voor deze verstrekking.

  In het normale geval is de officier van justitie de
  eerstverantwoordelijke voor inkomende rechtshulpverzoeken (artikel
  552i, eerste lid Sv), al is de politie – zoals eerder vermeld –
  sinds kort zelfstandig bevoegd bij de afdoening van diverse
  rechtshulpverzoeken. Traditioneel is de officier van justitie
  bevoegd in het arrondissement waarin de gevraagde handeling moet
  worden verricht of waarin het verzoek is ontvangen. Deze
  rechtshulpofficier kan in het belang van een spoedige en doelmatige
  afdoening het verzoek overdragen aan een ambtgenoot (artikel 552j
  Sv). In de eerder aangehaalde brief over de inwerkingtreding van de
  Schengen Uitvoeringsovereenkomst wordt gesteld dat de lokale
  officier van justitie danwel de politie tenminste de landelijk
  officier van justitie of het Landelijk cordinatiepunt
  grensoverschrijdende observatie (LCGO) in kennis moet stellen als
  een niet geplande (spoedeisende en in geval van ernstige delicten
  voorkomende) grensoverschrijdende observatie aan de orde is.

  De taakomschrijving van de landelijke CRI-officier werd voor het
  eerst vastgesteld in de Vergadering van procureurs-generaal van 5
  december 1990. Toen werd reeds de taak als centrale autoriteit
  ingevolge de Overeenkomst van Schengen genoemd. Hij is belast met
  het justitile toezicht op de werkzaamheden van buitenlandse
  drugliaison-officers in Nederland, is de nationale autoriteit in
  het kader van Schengen en is verantwoordelijk voor de cordinatie
  van de samenwerking met de Antillen. Die verantwoordelijkheid is
  gebaseerd op de Richtlijn van de Vergadering van
  procureurs-generaal Cordinatie van dienstreizen naar de Nederlandse
  Antillen en Aruba (4/12/91). In dat kader ontvangt de landelijke
  officier van justitie afschriften van Nederlandse
  rechtshulpverzoeken aan de Nederlandse Antillen en van verzoeken
  van de Nederlandse Antillen en Aruba richting Nederland. In 1994
  werden 9 rechtshulpverzoeken vanuit Nederland aan de Nederlandse
  Antillen en Aruba gericht door diverse parketten. Door de
  Antillen/Aruba werd in 1994 n rechtshulpverzoek gericht aan
  Nederland. Verder is hij (in de hoedanigheid van LCID-officier)
  onder meer verantwoordelijk voor de NCID, de Afdeling nationale
  cordinatie politile infiltratie van de CRI, de cordinatie van
  projecten en is de bevoegde officier van justitie als geen ander OM
  bevoegd is. De verantwoordelijkheid voor de ANCPI houdt mede in dat
  ook als buitenlandse informanten naar Nederland worden gehaald,
  bijvoorbeeld bij gecontroleerde afleveringen die Nederland
  binnenkomen (zolang geen bevoegde lokale officier kan worden
  aangewezen) of bij infiltratie door buitenlandse diensten, dit
  dient te geschieden door tussenkomst van de landelijke officier van
  justitie. Juist bij de bijzondere opsporingsmethoden speelt de
  landelijke officier dus een voorname rol, die afwijkt van de
  normale internationale rechtshulp aan het buitenland.

  Het contact van de landelijke officier en het ministerie van
  Buitenlandse Zaken over zaken anders dan uitleveringen beperkt zich
  tot de procedure in het kader van artikel 17 van het Verdrag van
  Wenen van 1988
  inzake sluikhandel met drugs over open zee.
  Een vlaggestaat kan op grond daarvan op verzoek van een derde staat
  aan die derde staat een machtiging geven passende maatregelen te
  nemen tegen een schip dat zijn vlag voert in internationale
  wateren. Het schip kan dan genterd worden en onderzocht op de
  betrokkenheid bij sluikhandel. Volgens de interne richtlijn die
  voor dergelijke gevallen is opgemaakt heeft de landelijke officier
  een centrale functie. Hoewel de lokale officier van justitie in de
  kleine rechtshulp nog steeds met recht als de rechtshulpofficier
  kan worden aangemerkt zijn er gezien het voorgaande diverse
  terreinen waarop de landelijke officier een centrale rol heeft
  gekregen.

  Ook voor uitgaande rechtshulpverzoeken ligt de eerste
  verantwoordelijkheid bij de lokale officier van justitie, aangezien
  deze immers is belast met de leiding van de opsporing (artikel 148
  Sv). Infiltratie door Nederlanders in het buitenland vergt
  betrokkenheid van de verantwoordelijke (lokale) officier. De
  Divisie CRI van het KLPD is aangewezen als centrale autoriteit,
  belast met de uitwisseling van verzoeken om bijstand en de reacties
  daarop. Het is in spoedeisende gevallen echter mogelijk het verzoek
  rechtstreeks aan de bevoegde politie-autoriteit van de aangezochte
  staat te zenden. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat de
  verzoekende (Nederlandse) politie-autoriteit alsnog zo spoedig
  mogelijk de CRI alsmede de centrale autoriteit in het buitenland
  van haar rechtstreeks verzoek op de hoogte stelt. Noot
  Het is nog niet zo dat elk binnenkomend rechtshulpverzoek bij een
  centraal punt moet worden geregistreerd; in sommige korpsen – b.v.
  in Amsterdam – bestaan al wel dergelijke centrale punten. Het
  ontbreken van cordinatie kan ertoe leiden dat een rechtshulpverzoek
  drie maal wordt uitgevoerd zonder dat men het van elkaar weet.

  Binnen de CRI houden verschillende afdelingen zich bezig met de
  internationale informatie-uitwisseling. Onder de Dienst regionale
  samenwerking vallen vijf decentrale Afdelingen recherche-informatie
  (ARI’s). Een taak van de ARI’s is het doorgeleiden van
  internationaal genitieerde opsporingsacties naar binnen- of
  buitenland en het begeleiden van binnen- en buitenlandse
  liaison-officers (zie bijlage 6 Organisaties hoofdstuk 4
  Tactische Recherche
  ). Voor inkomende vragen uit het buitenland
  zijn de ARI’s soms rechtstreekse aanknopingspunten voor
  buitenlandse politiefunctionarissen die als gevolg van de
  reorganisatie hun aanspreekpunt binnen een regionaal korps zijn
  kwijtgeraakt. Voor uitgaande assistentieverzoeken bewerkstelligen
  de ARI’s vaak de eerste contacten. Vervolgens wordt door regionale
  projectleiders rechtstreeks contact onderhouden met de buitenlandse
  politieambtenaren. Aan een team in het midden van het land werden
  zelfs direct politieambtenaren toegevoegd uit het Verenigd
  Koninkrijk voor een betere informatie-uitwisseling.

  Langs de gehele Duits-Nederlandse en Belgisch-Nederlandse grens
  zijn voor de regionale samenwerking tussen de landen contactpunten
  ingesteld. De informatievoorziening en politile rechtshulp
  geschiedt via die contactpunten. Zij kunnen ook de afstemming met
  achterliggende cordinatiepunten zoals in Nederland de ARI’s en het
  CRI bewerkstelligen.

  De Dienst recherche expertise van de CRI herbergt onder meer de
  Afdeling cordinatie criminele Inlichtingen (ACCI). Deze afdeling
  voert de taken uit van het NCID en ontvangt derhalve
  informatierapporten van de politie, de Koninklijke marechaussee
  (Kmar) en de bijzondere opsporingsdiensten (BOD’s) ten behoeve van
  de nationale en internationale cordinatie. Het Landelijke
  informatiepunt observaties (LIPO) en het Landelijk cordinatiepunt
  grensoverschrijdende observaties (LCGO) vallen eveneens onder deze
  dienst. Inkomende en uitgaande grensoverschrijdende observaties
  dienen hier gemeld te worden. In uitgaande zaken zorgt het LCGO
  voor de contacten met de buitenlandse autoriteiten. Noot
  Tevens is er de Afdeling nationale cordinatie politile infiltratie
  (ANCPI). Naast de cordinatie van nationale politile, dus niet
  zijnde burgerinfiltraties, onderhoudt deze dienst contacten met
  buitenlandse infiltratieteams.

  Onder de Dienst internationale samenwerking (DIS) vallen de
  afdelingen SIRENE (Supplementary information request at the
  national entry) Nederland, die belast is met de nationale
  cordinatie van gegevensinvoer in het SIS en het beoordelen van
  buitenlandse verzoeken zoals uitlevering, toegangsweigering en
  observatie, de Afdeling interpol die onder meer de
  rechtshulpverzoeken verzorgt met de niet-Schengenlanden, de
  Afdeling liaisons, die de zaken voor de CRI-liaisons die in het
  buitenland zijn geplaatst en voor de in Nederland gestationeerde
  buitenlandse liaisonofficers cordineert, en de Afdeling
  ondersteuning internationale politie samenwerking, die actief
  betrokken is bij nationale en internationale beleidsvoering ten
  aanzien van politile samenwerking. Een groot deel van de
  internationale informatie-uitwisseling vindt plaats via
  liaison-officers – zie ook hierna. Dit zijn zowel Nederlanders in
  het buitenland als buitenlanders in Nederland. Zij begeleiden het
  onderzoek, zoeken naar de juiste kanalen en bemiddelen. Ook wat
  betreft CID-informatie die uit het buitenland komt, spelen zij een
  belangrijke bemiddelende rol. Bij de CRI vraagt men aan de
  verbindingsofficier contact op
  te nemen met de bron om de afhandelingscodes van de informatie te
  verifiren. Buiten de CRI houden diverse diensten zich bezig met
  internationale informatie-uitwisseling aangaande strafbare feiten:
  de tactische recherche, vooral afdelingen die zich bezighouden met
  de bestrijding van de georganiseerde misdaad; de kernteams; de
  criminele inlichtingdiensten; de douane; de Koninklijke
  marechaussee en de bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD, de
  Algemene inspectiedienst(AID), en de Economische controle dienst
  (ECD). De AID, ECD en KMar hebben dergelijke contacten via hun
  CRI-liaisons; de douane en de douanerecherche gebruiken hiervoor
  onder meer het Douane informatie centrum. Ook de Binnenlandse
  veiligheidsdienst (BVD) en de Regionale inlichtingendienst (RID)
  hebben soms contacten met het oog op internationale
  criminaliteit.

  De mogelijkheid om informatie over strafbare feiten te
  verkrijgen van de BVD wordt door buitenlandse zusterdiensten
  weleens benut, hoewel het standpunt wordt gehuldigd dat
  informatie-uitwisseling betreffende strafbare feiten in principe
  dient te geschieden tussen de Nederlandse en buitenlandse justitile
  diensten. Eenmaal is gebleken dat dezelfde vragen zowel aan de BVD
  als aan de politie gesteld werden. De rechterlijke macht raakt op
  tenminste drie manieren betrokken bij de kleine rechtshulp. Voor
  uitgaande rechtshulp dient hij op grond van artikel 552n en 552o Sv
  toestemming te verlenen. Wat betreft de inkomende rechtshulp in
  Nederlandse strafzaken kan de rechter-commissaris in rogatoire
  commissie onderzoek doen in het buitenland en verder zal de
  zittingsrechter het in het buitenland vergaarde materiaal als elk
  bewijsmateriaal op zijn juistheid moeten toetsen. Er bestaat weinig
  zicht op de vraag of en in hoeverre de rechter de rechtmatigheid in
  raadkamer beoordeelt. Dat kan onder omstandigheden een integrale
  beoordeling zijn, maar het ligt – gezien de benadering van de
  rechter van bewijsmateriaal in het algemeen – voor de hand te
  veronderstellen dat deze beoordeling doorgaans nauwelijks
  geschiedt, tenzij het bewijsmateriaal zelf of de wijze van
  verkrijging door de verdediging ter discussie wordt gesteld.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken