• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.4. Gezagsstructuur en onderlinge verhoudingen

  4.4. Gezagsstructuur en onderlinge verhoudingen

  4.4.1. Aard van de onderlinge samenwerking

  Uit de casustiek kan worden afgeleid dat de meeste dadergroepen
  die op fraudegebied actief zijn, niet kunnen worden beschouwd als
  los van elkaar opererende entiteiten. Veeleer is de karakterisering
  op zijn plaats van criminele netwerken: er is sprake van een
  ons-kent-ons-circuit, waarbinnen n of meer personen op grond van
  hun kennis, charisma en/of handelsgeest kunnen worden aangemerkt
  als leidinggevend(en). Deze personen, al dan niet omringd door
  stafmedewerkers, putten uit een reservoir van medewerkers die na
  gedane zaken weer terugvloeien in de pool en aan andere
  leidinggevenden ter beschikking staan. Vooral op de
  flessentrekkerij-, BTW- en EU-fraudemarkt duiken vogels van diverse
  pluimage op, die vaak ad hoc besluiten bepaalde combines te vormen.
  Noot Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn meestal geen
  lang leven beschoren. Uit de bestudeerde fraudezaken valt af te
  leiden dat aan menige vorm van criminele coperatie (door interne
  verdeeldheid) een einde komt. Daarnaast kan het afsplitsen van
  (staf)medewerkers die voor zichzelf willen beginnen, als een
  potentile splijtzwam worden aangemerkt. Bedoelde medewerkers hebben
  een tijd over de schouders van de leidinggevenden mee kunnen kijken
  en zijn tot het inzicht gekomen dat de gehanteerde
  fraudeconstructie nog veel lucratiever is wanneer zij geheel ten
  eigen bate kan worden aangewend.

  De hierboven omschreven netwerkvorming komt treffend tot
  uitdrukking in het volgende voorbeeld.
  CASUS 1
  De 5 hoofdverdachten in deze BV-fraude kenden elkaar al jaren. De
  taakverdeling in de groep was:

  • onderhandelaars bij overname van bedrijven
   (hoofdverdachten);
  • personen die optraden als directeur van zelfstandig opgerichte
   rechtspersonen (katvangers);
  • personen die de goederen bestelden bij de leveranciers (veelal
   de hoofdverdachten);
  • personen die bestelde goederen ophaalden, dan wel elders
   afleverden (uitvoerders);
  • personen die zorg droegen voor het afzetten van de verkregen
   goederen (hoofdverdachten en stafmedewerkers).

  Vastgesteld is dat de hoofddaders zowel gezamenlijk als zelfstandig
  opereerden. Wanneer een van de hoofddaders zelfstandig opereerde,
  werd hij bijgestaan door andere personen, die nadien eveneens
  zelfstandig frauduleuze handelingen bleken te verrichten: een
  sneeuwbaleffect als het ware, met als resultaat dat de groep
  hoofddaders sedert november 1992 aanzienlijk is uitgebreid, alsmede
  het schadebedrag.

  Voorts is gebleken dat elke hoofdverdachte zich thans begeeft op
  specifieke fraudeterreinen: milieudelicten, helingpraktijken,
  fraude met cheques en credit cards, belastingfraude, im- en export
  van goud en kredietfraude.

  De kerngroep, zoals hierboven omschreven, is in de loop van 1994
  intern verscheurd geraakt. Twee hoofdverdachten zijn met elkaar
  gebrouilleerd geraakt en hebben ieder een nieuwe dadergroep
  gevormd. De activiteiten van beiden zijn verlegd in de richting van
  investeringsfraude.

  Hoewel op het terrein van de georganiseerde fraudes het beeld
  van de netwerkvorming het meeste opgeld doet, is ook een aantal
  dadergroepen aangetroffen die doorgaan voor min of meer
  zelfstandige organisaties. Een scheiding van eenheden tot op
  uitvoerend niveau is bij deze groepen mogelijk. De leidinggevenden
  van de verschillende groepen kennen elkaar vaak wel – al is dat
  soms alleen bij naam -, maar er zijn tussen hen duidelijke
  afspraken gemaakt ten aanzien van taakafbakening en werkverdeling.
  De uitvoerenden werken in de regel alleen voor hun eigen
  superieuren. Ter illustratie van het bovenstaande de volgende
  voorbeelden. CASUS 13

  De delicten op het terrein van de merkvervalsing zijn sterk
  marktgebonden, in de zin dat een onderverdeling is gemaakt tussen
  de merkenfraudeurs ten aanzien van de markten die bestreken worden
  en de merken waarmee zij zich mogen bemoeien. De groep rondom de
  hoofdverdachte uit de onderhavige zaak, A, mag zich bijvoorbeeld
  bezighouden met de Rolexen, terwijl anderen de Cartiers, Seiko’s
  enz. voor hun rekening nemen. Een dergelijke verdeling schijnt
  deels het gevolg te zijn van stilzwijgende afspraken tussen de
  deelnemers, maar vloeit waarschijnlijk voor een belangrijker deel
  voort uit het gegeven dat een buitenlandse organisatie de illegale
  horlogehandel bestiert. Er bestaan sterke aanwijzingen dat op dit
  marktgebied een criminele organisatie uit Hong Kong de regie voert.
  Zo werd B, die zich zorgen maakte over zijn marktaandeel met het
  oog op de op handen zijnde vrijlating van de op dat moment
  gedetineerde A, telefonisch vanuit Hong Kong te verstaan gegeven
  dat voor A wel een andere plaats in de organisatie zou worden
  gezocht. A en B kennen elkaar overigens alleen van naam en van
  telefoongesprekken; ze hebben elkaar nog nooit gezien.

  Binnen de organisatie die in het onderhavige onderzoek is
  aangetroffen, speelt A de eerste viool. Behalve partner C is diens
  zoon en de bedrijfsleider van een slecht lopend bedrijf in
  relatiegeschenken bij de illegale praktijken betrokken.

  CASUS 15
  De hoofdverdachten van deze beleggingsfraude zijn gepokt en
  gemazeld in het handels- en in het bijzonder het beleggingsverkeer.
  Nadat zij door de ECD uit de markt gehaald waren, zonnen zij op
  mogelijkheden om langs andere wegen hun bemiddelingspraktijken
  voort te zetten. Ze vonden een compagnon in de uit het
  Midden-Oosten afkomstige beleggingsmakelaar A. Deze was kort
  daarvoor vanwege malafide praktijken van een andere Europese beurs
  verwijderd. Naast deze drie hoofdverdachten speelden de
  salesmanager van een Nederlandse verkooporganisatie en de
  Nederlandse vertegenwoordiger van een Duits bemiddelingskantoor een
  cruciale rol in het geheel. De overige werknemers van de bij de
  beleggingsfraude betrokken firma’s wisten van niets.

  A wordt door de opsporingsambtenaren gezien als de grote man.
  Zijn vermogenspositie overstijgt die van de twee Nederlandse
  hoofdverdachten in ieder geval aanzienlijk. De salesmanager en de
  vertegenwoordiger van de Duitse GmbH vormden het verlengstuk van de
  twee Nederlanders.

  De kern van de verschillende dadergroepen wordt niet zelden
  gevormd door getrouwen uit de familie- of vriendenkring. Vooral in
  de opbouwfase van de organisatie is het van belang dat de
  hoofdverdachten kunnen terugvallen op personen aan wier loyaliteit
  zij niet hoeven te twijfelen. In dit stadium zijn tevens de korte
  lijnen die lopen van de hoofdverdachten naar hun medewerkers,
  kenmerkend. Noot De hoofdverdachten sturen in deze fase
  nog op de kleinste details. Hoewel binnen criminele groepen die al
  tot enige wasdom zijn gekomen, de mogelijkheden tot delegeren in
  theorie groter zijn, blijken verschillende hoofdverdachten zelfs in
  een later stadium moeite te hebben het uitvoerend werk geheel onder
  supervisie van stafmedewerkers te laten plaatsvinden. Een gebrek
  aan vertrouwen in de capaciteiten van de stafmedewerkers, in
  samenhang met een karakterstructuur die sterk gent is op
  zelfverheerlijking, draagt ertoe bij dat menigeen nimmer aan sturen
  op afstand toekomt. Dat een dergelijke opstelling vanuit het
  oogpunt van afscherming risico’s met zich meebrengt, behoeft geen
  nader betoog.

  4.4.2. Intern sanctiesysteem

  De leidinggevenden van een criminele groep beschikken over
  verschillende middelen om de medewerkers in het gareel te houden.
  Het meest verregaande machtsmiddel is het gebruik van fysiek
  geweld. Noot Hiermee kan in voorkomende gevallen de
  naleving van regels en voorschriften worden afgedwongen of een
  voorbeeld worden gesteld. Het laatste was aan de orde in de in
  paragraaf 4.2 beschreven casus 11. De Oosteuropese tak van deze
  organisatie zond terstond een delegatie naar Nederland toen bleek
  dat een van de Nederlandse betrokkenen hen had opgelicht door
  partijen melkpoeder achterover te drukken. De Nederlandse verdachte
  werd vervolgens met handgranaten omhangen en aan een boom
  vastgebonden. Bemiddeling van een Nederlandse medeverdachte wist
  verdere escalatie van dit conflict te voorkomen.
  Noot

  Het bovenstaande geval behoort tot de uitzonderingen op de in de
  fraudewereld ongeschreven wet dat het daadwerkelijke gebruik van
  geweld tot een minimum moet worden beperkt. Mishandeling of
  uitschakeling van een medewerker of concurrent trekt niet alleen
  onnodig veel aandacht van de opsporingsinstanties, maar evenzeer
  van de wettige handelspartners op de markt waarop men actief
  is.

  Het openlijk vertonen van geweld moge dan uit den boze zijn, in
  alle bestudeerde fraudezaken zijn sporen aangetroffen van een
  intern sanctiestelsel. Dit is een artefact van de in het
  onderhavige onderzoek operationele definitie van georganiseerde
  criminaliteit. Het sanctiestelstel op het gebied van georganiseerde
  fraude wordt vooral gekenmerkt door intimidatie van verbale of
  fysieke aard. Een zich iets te nadrukkelijk in de directe omgeving
  ophoudende krachtpatser, het kopen van loyaliteit of het dreigen
  met represailles in de familiesfeer bij te grote loslippigheid zijn
  enkele van de aangetroffen verschijningsvormen. Uit het feit dat
  ruim een kwart van de hoofdverdachten over justitile antecedenten
  beschikt inzake geweldpleging en/of verboden wapenbezit, kan worden
  afgeleid dat de bereidheid tot het gebruik van geweld bij menigeen
  aanwezig is en de onderlinge verhoudingen indirect benvloedt. Het
  belangrijkste bindmiddel waarmee het merendeel van de fraudeurs de
  directe omgeving aan zich weet te verplichten, is, zo blijkt uit de
  casustiek, terug te voeren op karakterologische eigenschappen als
  brutaliteit, bluf en overtuigingskracht. Het opleidingsniveau van
  de meeste fraudeurs is weliswaar niet bijzonder hoog, maar doordat
  zij bovengenoemde eigenschappen doorgaans weten te koppelen aan een
  vlotte presentatie straalt van hun optreden geboren leiderschap en
  gezag af. Hiermee hebben zij hun directe omgeving tot op zekere
  hoogte aan een touwtje. Het ontzag voor de persoonlijkheid van
  fraudeurs reikt soms zelfs tot in de rechtszaal: van de
  hoofdverdachten in twee fraudezaken is bekend dat rechters en ovj’s
  aanzienlijk onder de indruk waren van de door deze verdachten ter
  terechtzitting gevoerde verdediging.

  In de persoonlijkheid van de succesvolle fraudeur schuilt niet
  alleen zijn kracht, maar paradoxaal genoeg, vaak ook zijn zwakte:
  zijn zelfverzekerdheid neemt namelijk niet zelden dusdanige vormen
  aan dat megalomanie zijn deel wordt en hij zich onaantastbaar
  begint te wanen. Onder invloed van een dergelijke gemoedstoestand
  worden vaak onnodige risico’s genomen, hetgeen de
  opsporingsinstanties mogelijkheden biedt meer inzicht in zijn
  activiteiten te verkrijgen. De ontwikkeling van een van de
  hoofdverdachten uit casus 1 is in dit opzicht hoogst
  illustratief.

  CASUS 1
  A beschikt over 25 justitile antecedenten en is sedert een jaar of
  acht op fraudegebied actief. Opsporingsambtenaren karakteriseren
  hem als een arrogante jongen die aanzien verwerft door zijn
  brutaliteit en voortdurend op zoek is naar nieuwe, lucratieve
  marktgebieden. A heeft zich door zijn grote mond aardig weten op te
  werken, maar is door zijn arrogantie ook kwetsbaar. Volgens
  opsporingsambtenaren is hij bezig zijn hand te overspelen en trekt
  hij nodeloos veel politile en justitile aandacht. Zo organiseert
  hij momenteel een gezelschapsspel voor het bedrijfsleven, heeft met
  het oog daarop een kantoor ingericht met een onnozele directeur aan
  het hoofd en poogt door middel van advertenties bedrijven te
  interesseren voor deelname aan dit spel. Een aantal bedrijven heeft
  zich al ingeschreven en inleggeld betaald, maar of het
  gezelschapsspel er ooit komt… Noot

  Afgezien van intimidatie, overrompeling en een strikte sociale
  controle, moet in het kader van een intern sanctiesysteem ook
  gekeken worden naar de positieve sancties jegens de medewerkers.
  Loyaliteit kan gemakkelijker verworven worden door positieve
  prikkels, zoals het promoveren en materieel belonen van trouwe
  medewerkers. Naarmate de doelstellingen van de criminele groep –
  het behalen van zo veel mogelijk voordeel – en de doelstellingen
  van de individuele leden – er zelf zo veel mogelijk wijzer van
  worden – dichter bij elkaar komen, zal de trouw van de medewerkers
  jegens de groep en haar leiders alleen maar toenemen. Zo blijkt uit
  verschillende fraudezaken dat medewerkers minder geneigd zijn te
  praten ten overstaan van de opsporingsinstanties indien zij de
  overtuiging hebben dat er goed voor henzelf en hun aanverwanten
  gezorgd is (en wordt). Een kwetsbaar punt voor leidinggevenden is
  derhalve een te grote mate van hebzucht en egosme.

  4.4.3. Contacten met andere criminele organisaties

  Vanwege de netwerkvorming die zich in het merendeel van de
  fraudezaken manifesteert, hebben de hoofdverdachten van de
  verschillende dadergroepen uiteraard veel externe contacten in
  binnen- en buitenland. Zo duiken in de BTW-carrousels die door de
  Europese Unie draaien, steevast de namen op van een aantal
  Nederlandse en Belgische kopstukken op dit gebied. Typerend in dit
  verband is het gegeven dat in de bestudeerde BTW-fraudes een aantal
  verdachten meermaals in beeld komt. Een ander voorbeeld van sterke
  verwevenheid tussen verschillende criminele groepen is te vinden in
  de grensoverschrijdende koppelbazerij: blijkens informatie van
  opsporingsambtenaren kennen Nederlandse en Duitse koppelbazen
  elkaar meer dan goed en is het niet ongebruikelijk dat zij op ad
  hoc basis met elkaar samenwerken. Het is dan ook geen toeval dat de
  uitvalbases van koppelbazen in beide landen vooral te vinden zijn
  in de grensstreek. Van Duyne (1995) spreekt in dit verband van een
  misdaad-Eurogewest. Het onderzoek heeft diverse voorbeelden
  opgeleverd van het belang van de aanwezigheid van dienstverleners:
  personen die faciliteiten kunnen bieden waarover de meeste
  criminele ondernemers zelf niet de beschikking hebben. Deze figuren
  bekleden een sleutelpositie in het criminele milieu; zij zijn de
  spin in menig web, in de zin dat via hen lijnen lopen naar
  verscheidene criminele netwerken. Zie bijvoorbeeld de gang van
  zaken in casus 7. CASUS 7

  Het opsporingsonderzoek in kwestie heeft zich op het aandeel van
  de Nederlandse betrokkenen bij de verschillende fraudesoorten
  gericht, de groep Z. Deze aanduiding is enigszins misleidend, want
  in feite hebben Z en de zijnen slechts faciliterend gewerkt voor
  enkele grote jongens achter de schermen. Z vormde voor
  verschillende fraudeurs een belangrijke tussenschakel, omdat hij
  beschikte over contacten met douanebeambten en over
  douanestempels.

  Ten aanzien van de hoofdverdachten in de acht onderzochte
  fraudezaken moet allereerst gewezen worden op A. Deze heeft zich na
  tal van fraudepraktijken in de Nederlandse oliehandel thans in
  Belgi teruggetrokken, waar hij doorgaat voor een octopus in
  olieland. Een nieuwe ontwikkeling vormde de komst van de Amerikaan
  B, die onder een schuilnaam de oliemarkt penetreerde.
  Noot Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze Amerikaan
  nauwe banden onderhield met de Cosa Nostra. A’s netwerk is
  uiteindelijk geheel onder controle komen te staan van voornoemde
  Amerikaan.

  Ook C heeft een naam opgebouwd in het BTW-circuit, in het
  bijzonder op de elektronicamarkt. Op de vleesmarkt komen we
  eveneens een oude bekende tegen in de persoon van D. Hij draait ook
  al jaren mee in de BTW-carrousels tussen Nederland, Belgi en
  Luxemburg. In deel II van dit rapport zal afzonderlijk aandacht
  worden besteed aan de bemiddelaars die binnenlandse en/of
  buitenlandse rechtspersonen aan dadergroepen ter beschikking
  stellen. In deel III komt de cruciale rol van de dienstverleners in
  het bijzonder naar voren bij het verwerken c.q. besteden van het
  wederrechtelijk verkregen voordeel.

  Een aspect dat nader aandacht verdient, betreft de innesteling
  op de fraudemarkt van criminele topondernemers. Volgens Van Duyne
  (1995) is de kans niet denkbeeldig dat een brede winstgevende
  misdaadmarkt met duurzaam opererende middelgrote groepen op den
  duur grotere en gevaarlijkere vissen aantrekt. Hij baseert deze
  stelling mede op de in de bovenstaande casus (7) beschreven
  penetratie van de Belgische oliemarkt door de, aan de Cosa Nostra
  gelieerde, Amerikaan B. In dit verband mag niet onvermeld blijven
  dat ook de Amerikaanse hoofdverdachte in casus 16 in nauw contact
  stond met een beruchte Amerikaanse misdaadfamilie. Van de
  betrokkenheid van vertegenwoordigers van de Italiaanse mafia is in
  de bestudeerde fraudezaken daarentegen niets gebleken.

  Ook vertegenwoordigers van de bijzondere opsporingsdiensten
  spreken in relatie tot de ontwikkelingen op EU-fraudegebied van een
  zorgwekkende tendens. In hun optiek worden de randfiguren en
  sjoemelaars, die voorheen het EU-fraudebeeld bepaalden, langzaam
  maar zeker verdrongen door verdachten van een aanzienlijk zwaarder
  kaliber. De laatsten zouden nauwelijks enige affiniteit of
  bekendheid hebben met de branches waarin zij opereren, maar zouden
  een voet tussen de deur weten te krijgen door gebruik te maken van
  de kennis en ervaring van de eerder genoemde randfiguren.

  De casustiek uit het onderhavige onderzoek biedt geen eenduidig
  antwoord op de vraag of de door de BOD’s geuite bezorgdheid op dit
  moment prematuur is of dat er reeds daadwerkelijk sprake is van
  grootschalige penetratie van hoogcriminele netwerken. Enerzijds
  lijkt de bevinding uit paragraaf 4.3 dat de meeste daders gepokt en
  gemazeld zijn in het handels- en fraudeverkeer, de angst van de
  opsporingsinstanties te ontzenuwen. Anderzijds is in een aantal
  fraudezaken geconstateerd dat de Nederlandse handelstak slechts een
  kleine schakel in een groter geheel was. Gegeven de toegenomen
  internationalisering van het handelsverkeer is die bevinding
  nauwelijks verrassend te noemen. Zo wordt aan het verre oosten (in
  het bijzonder Hong Kong en Singapore) een belangrijke regiefunctie
  toegeschreven op het gebied van merken- en textielfraude. Het
  voormalige oostblok (in het bijzonder Polen, Litouwen en Rusland)
  lijkt een dominante positie in te nemen ten aanzien van de illegale
  handel in vlees-, zuivel- en landbouwprodukten. De voorzichtige
  wijze van formuleren in de laatste zin wijst erop dat niet altijd
  met zekerheid kan worden vastgesteld hoe de gezagsverhoudingen
  precies liggen tussen de Nederlandse en buitenlandse groeperingen.
  Neem de reeds eerder in dit hoofdstuk aangehaalde casus 11.

  CASUS 11
  In deze zaak, betreffende het ontduiken van EU-heffingen voor de
  invoer van melkpoeder uit het voormalige oostblok, is onduidelijk
  gebleven welke personen of groepen de scepter zwaaiden. Indicaties
  dat de regisseurs van het geheel vooral in de voormalige
  Sovjet-Unie moesten worden gezocht, vloeiden voort uit het gegeven
  dat de betrokkenen uit Oost-Europa het heft meer in handen namen
  nadat zij door een van de Nederlandse handelspartners bedrogen
  waren. Hoewel zij de gang van zaken in Nederland sindsdien
  beduidend beter controleerden, behelsde de bijdrage van de
  Nederlandse betrokkenen duidelijk meer dan uitsluitend uitvoerende
  werkzaamheden. De Oosteuropeanen hadden vooral veel vertrouwen in
  de zakelijke kwaliteiten van een van de Nederlanders, de verdachte
  O.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken