• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.3. Enkele basiskenmerken van de daders

  4.3. Enkele basiskenmerken van de daders

  De vorige paragraaf heeft duidelijk gemaakt dat fraudeurs
  moeilijk over n kam te scheren zijn. Hieronder wordt deze bevinding
  nader uitgewerkt aan de hand van de presentatie van een aantal
  achtergrondgegevens van de bij de bestudeerde fraudezaken betrokken
  daders. Deze gegevens zijn afkomstig uit de zaaksdossiers en de
  aantekeningen van de vraaggesprekken en uit uittreksels uit het
  justitile documentatieregister. Het laatste bestand is geraadpleegd
  om inzicht te verkrijgen in de justitile antecedenten van de
  personen die door de opsporingsambtenaren als hoofdverdachten waren
  aangemerkt.

  In totaal is ten aanzien van 62 verdachten – verdeeld over 17
  zaken – justitile informatie opgevraagd. Deze verdachten waren door
  de opsporingsinstanties als hoofdverdachten aangemerkt.

  In n zaak waren de benodigde personalia niet te achterhalen.
  Noot

  4.3.1. Daderprofiel op basis van demografische
  kenmerken

  De hoofdverdachten in de onderhavige studie zijn zonder
  uitzondering van het mannelijke geslacht. Georganiseerde fraude
  lijkt daarmee, nog sterker dan bij andere delicttypen het geval is,
  een door mannen beheerst domein. Opmerkelijk is dat de daders over
  het algemeen behoren tot de na-oorlogse generatie: de gemiddelde
  leeftijd bedraagt 44 jaar. Slechts twee verdachten zijn jonger dan
  30 jaar; de jongste is 27. De oudste dader heeft recentelijk de
  pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

  Een derde opvallend kenmerk is dat allochtonen nauwelijks
  vertegenwoordigd zijn in de dadergroep. Autochtone Nederlanders
  zijn op fraudegebied dominant aanwezig. Ook uit de landelijke
  inventarisatie criminele groeperingen 1995 van de DCRI komt dit
  beeld naar voren. Ten aanzien van een aantal fraudevormen is
  volgens verschillende opsporingsinstanties het aandeel van
  woonwagenbewoners onevenredig groot. Vooral bij de produktie van en
  handel in valse merkartikelen zouden veel kampbewoners betrokken
  zijn. Criminele groepen die zich met dergelijke activiteiten
  bezighouden, blijken vooral te opereren vanuit Noord-Brabant en
  Limburg. Zo staat Helmond inmiddels te boek als het Bienne van
  Nederland ofwel het illegale horlogecentrum van het land.

  Een ander fraudeterrein waarop woonwagenbewoners zich volgens
  een aantal opsporingsambtenaren manifesteren, betreft de oliemarkt.
  Een van de sleutelfiguren op dit gebied, die zelf inmiddels in
  Belgi woont, onderhoudt naar verluidt goede contacten met een groep
  woonwagenbewoners. Deze zouden een rol spelen bij de distributie
  van olie in Nederland en staan te boek als uiterst gewelddadig.

  4.3.2. Criminele carrires

  Van de 62 hoofdverdachten over wie informatie beschikbaar is uit
  het justitile documentatieregister, blijken er 14 over een blanco
  strafblad te beschikken. Bijna 4 op de 5 hoofdverdachten is dus al
  eerder met justitie in aanraking geweest. Tweentwintig personen
  (35%) kunnen zelfs beschouwd worden als notoire recidivisten: zij
  hebben 5 antecedenten of meer. Topscorer is een verdachte met 43
  antecedenten. Deze gegevens vertonen sterke overeenkomsten met de
  bevindingen van Nelen e.a. (1994).

  Twintig personen (32%) hebben kortere of langere tijd in een
  penitentiaire inrichting doorgebracht. De langste detentieperiode
  besloeg 10 jaar, maar hierbij moet worden aangetekend dat de
  betreffende vrijheidsstraf was opgelegd in Belgi terzake van een in
  het kader van een onderzoek naar fraude atypisch delict, namelijk
  overtreding van de Opiumwet. Behalve deze verdachte beschikken
  slechts 5 personen – verdeeld over 3 zaken – over antecedenten
  terzake van handel in verdovende middelen. Hieruit mag worden
  geconcludeerd dat dadergroepen die zich toeleggen op zowel
  drughandel als georganiseerde fraude en bedrog, betrekkelijk
  zeldzaam zijn. Het overige empirische materiaal ondersteunt deze
  belangrijke conclusie: in een aantal gevallen werden wel
  nevenactiviteiten op de drugmarkt verondersteld, maar deze
  vermoedens konden nimmer bewijsrechtelijk worden hard gemaakt. Ook
  Van Duyne (1995) is nauwelijks mengvormen van drughandel en
  bedrijfsmatige misdaad tegengekomen.

  De delicttypen waarvoor de hoofdverdachten wel frequent in
  aanraking met de justitile autoriteiten zijn geweest, zijn vooral
  vermogensdelicten en typische fraudedelicten, zoals valsheid in
  geschrifte, bedrogs-, vermogens-, belasting- en economische
  delicten. Een niet onaanzienlijk aantal hoofdverdachten kan al met
  al enige routine op fraudegebied niet worden ontzegd. Dit blijkt
  ook wanneer we de duur van de criminele carrire in de beschouwing
  betrekken: deze varieert voor de hoofdverdachten met 5 justitile
  antecedenten of meer van 8 tot 22 jaar.

  De hardnekkige recidivisten zijn verspreid over 10 zaken. Dit
  betekent dat de hoofdverdachten in de overige zaken hetzij minder
  op hun kerfstok hebben – qua aantal delicten – hetzij minder de
  aandacht van de opsporingsinstanties op zich hebben weten te
  vestigen. Achttien personen (29%) tenslotte – verdeeld over 9 zaken
  – beschikken over justitile antecedenten inzake geweldsmisdrijven
  en/of verboden wapenbezit.

  4.3.3. Specialisten of generalisten

  Hierboven is uiteengezet dat een niet gering aantal daders hun
  sporen reeds ruimschoots heeft verdiend op het gebied van de
  financieel-economische criminaliteit. De meeste schoenmakers lijken
  zich derhalve bij hun leest te houden. Daarmee is niet gezegd dat
  fraudeurs zich per definitie tot n marktsegment of fraudevorm
  beperken. Integendeel, een niet gering aantal fraudeurs wendt in
  zijn loopbaan verschillende fraudetypes aan en opereert binnen
  verschillende branches. Een dergelijke wendbaarheid is, zoals de
  casustiek in het vorige hoofdstuk laat zien, vooral aangetroffen
  bij de parasitaire fraudevormen. In het volgende hoofdstuk,
  aangaande de afschermingsmethoden, gaan we hier nader op in.

  Bij fraudevormen waarin sprake is van verwijtbare betrokkenheid
  van n of meer wettige marktdeelnemers, betonen de daders zich over
  het algemeen honkvaster. Deze marktgebondenheid kan niet los worden
  gezien van de noodzaak om, met het oog op de gangbare handelwijzen
  en afzetmogelijkheden binnen de reguliere markt, te beschikken over
  enige branchekennis. Eenmaal in het bezit van dergelijk know how,
  is men niet snel geneigd te penetreren op een andere, totaal
  onbekende, markt. Zolang de marktomgeving in de favoriete branche
  niet vijandig reageert, is daar ook weinig aanleiding toe.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken