• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.2. Diversiteit van de dadergroepen

  4.2. Diversiteit van de dadergroepen

  Zoals in hoofdstuk 2 al is aangestipt, roepen fraudezaken zowel
  associaties op met het begrip organisatiecriminaliteit als met het
  hoofdthema van het onderhavige onderzoek: georganiseerde
  criminaliteit. Organisatiecriminaliteit – beter bekend onder de
  Engelse term corporate crime – duidt op misdrijven die individueel
  of groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en bonafide
  organisatie worden gepleegd binnen het kader van de uitoefening van
  organisatorische taken (Van de Bunt, 1992). Deze ondernemers
  richten zich primair op voortzetting van hun bedrijf, maar om dit
  doel te bereiken overschrijden zij de grens van het strafbare.

  In tegenstelling tot de positie die de van origine bonafide
  ondernemer inneemt binnen het economische bestel verschuilen
  criminele organisaties zich achter de faade van rechtspersonen om
  op illegale wijze zo veel mogelijk winst te genereren. Zij zijn in
  beginsel niet uit op continuteit in de bedrijfsvoering. In het
  bijzonder geldt dit voor de daders van de fraudevormen die in het
  vorige hoofdstuk als parasitair zijn aangeduid. Zij willen binnen
  zo kort mogelijke tijd hun slag slaan. De ondernemingen waarvan zij
  zich bedienen, worden hooguit in stand gehouden om op termijn
  nieuwe frauduleuze activiteiten te kunnen ontplooien. Bij dreigende
  interventie van overheidswege zullen de betrokken bedrijven worden
  ontmanteld en leeg achtergelaten.

  Vanzelfsprekend zijn bovenstaande omschrijvingen ideaaltypen en
  bestaat tussen beide fenomenen een overgangsgebied. De mate van
  respectabiliteit en bonafiditeit van een onderneming is immers niet
  altijd eenduidig vast te stellen, net zo min als het oogmerk dat de
  ondernemer met zijn bedrijf heeft.

  Uit de zaken die in de onderhavige studie zijn geanalyseerd, en
  gevalsbeschrijvingen uit de literatuur (o.a. van Duyne e.a. (1990),
  van Duyne (1995) en Nelen e.a. (1994)) valt een breed spectrum van
  daderprofielen op te maken. Ter illustratie van de diversiteit van
  de aangetroffen fraudeurs zullen hieronder twee uitersten worden
  beschreven. De eerste zaak draait om een ogenschijnlijk bonafide
  organisatie; de dadergroep uit de tweede zaak daarentegen
  beantwoordt sterk aan het oerbeeld van een verzameling
  beroepscriminelen. CASUS 12

  A startte in 1969 met zijn farmaceutische bedrijf. Inmiddels is
  hij multimiljonair met een geschat vermogen van minimaal 40 miljoen
  gulden. Volgens het opsporingsteam heeft A van het begin af aan
  naast de legale handel er een illegale zijtak op na gehouden
  Noot . De criminele activiteiten zouden zich altijd
  beperkt hebben tot een harde kern van werknemers van bedrijf Y.

  A trok voor het eerst de aandacht van politie en justitie toen
  tijdens het Slavenburg-onderzoek zijn naam als rekening- en
  kluishouder werd aangetroffen. De grote som geld en de talrijke
  aandelen aan toonder die in zijn kluis en op zijn rekeningen werden
  aangetroffen, nodigden uit tot nader onderzoek. Aan dit
  informatieve onderzoek is nooit een strafrechtelijk vervolg
  gegeven; de zaak is fiscaal afgehandeld.

  A bleef fiscaal in beeld, maar pogingen om zijn activiteiten
  verder in kaart te brengen strandden op halsstarrige weigeringen om
  belastinginspecteurs tot het bedrijf c.q. deadministratie toe te
  laten. Deze inspecteurs, die zich zeer gentimideerd voelden door A,
  wilden nader onderzoek doen naar de merkwaardige omstandigheid dat
  bedrijf Y voor leveringen aan een buitenlandse onderneming
  omzetbelasting afdroeg, terwijl er opexport het nultarief rust. Het
  vermoeden rees toen al dat met schijnconstructies werd gewerkt; een
  vermoeden dat bevestigd werd door een onderzoek van een
  registeraccountant van de Rijksaccountantsdienst. Uit diens rapport
  (1989) bleek duidelijk dat de geld- en goederenstromen van bedrijf
  Y niet met elkaar in overeenstemming waren.

  A besloot, teneinde zijn illegale activiteiten beter te
  maskeren, een Zwitserse dochtermaatschappij als tussenschakel op te
  richten. Voor de accountants werd het zo zoeken naar de
  spreekwoordelijke speld in een hooiberg. Wanneer namelijk de
  boekhouding van een van de firma’s afzonderlijk werd bestudeerd,
  leek er niet veel bijzonders aan de hand. Pas toen de onderlinge
  samenhang tussen bedrijf Y en de Zwitserse dochtermaatschappij in
  de beschouwing werd meegenomen, werd duidelijk hoe de illegale
  handel in groeibevorderaars administratief verwerkt was. Een andere
  afschermingsmethode vormde het verplaatsen van de produktie-unit
  naar een nieuw laboratorium. Voordien werd de illegale
  farmaceutische produktie altijd in de avonduren en ‘s nachts ter
  hand genomen door leden van de harde kern in het laboratorium van
  het moederbedrijf. Het reguliere personeel had daar geen benul van.
  CASUS 11

  In deze fraudezaak werd de justitile aandacht aanvankelijk
  gericht op de hoofdverdachte A. Deze beschikte over contacten in
  Oost-Europa in verband met de invoer vanuit het voormalige oostblok
  van schroot. Het vermoeden bestond dat deze handel een dekmantel
  was voor de handel in drugs. A had nog niet eerder EU-fraude
  gepleegd. Ook de handel in melkpoeder zou aanvankelijk zijn
  aangewend als dekmantel, maar naderhand zou men de winstgevendheid
  van EU-fraude ontdekt hebben. A liet zich bijstaan door B, bekend
  van BTW-fraude en van goudsmokkel, en door C, die geverseerd was in
  EU-fraude. B en C hadden elkaar in een penitentiaire inrichting
  ontmoet.

  B had een aanzienlijke schuld uitstaan bij verdachte D. De
  laatste beschikte over justitile antecedenten inzake BTW-fraude,
  drughandel en goudsmokkel. D bemerkte dat B veel geld verdiende,
  doch zijn schuld niet terugbetaalde. D besloot daarop tot de
  rigoureuze maatregel B te ontvoeren en hem op die wijze te dwingen
  tot terugbetaling. Tegelijkertijd zag D in hoe profijtelijk de
  handel in melkpoeder was. D besloot zich ook op deze markt te
  begeven; met zijn oude maat uit de drugwereld A werd afgesproken de
  winst te delen.

  De zaken dreigden uit de hand te lopen toen D de Oosteuropese
  handelspartners bleek te bedriegen door ladingen melkpoeder
  achterover te drukken. Het gevolg was stagnatie van de
  handelsstroom en uitingen van geweld van de zijde van de
  Oosteuropeanen.

  Teneinde het conflict met de handelspartners uit de weg te
  ruimen, werd op voorspraak van derden hoofdverdachte E als
  bemiddelaar naar voren geschoven. Deze slaagde er in een
  afbetalingsregeling te treffen: door middel van een hogere
  inkoopprijs zouden de Nederlanders uiteindelijk hun schuld
  inlossen.

  E is een gekend fraudeur, voorheen vooral actief in de
  vleesbranche, een denker, een geboren handelaar. Door zijn komst
  werden de banden met de Oosteuropeanen weer aangehaald. Zij zagen
  het wel zitten in deze nieuwe directeur. De contacten verliepen
  zelfs dusdanig gesmeerd, dat E besloot zich van de rest van het
  Nederlandse gezelschap af te scheiden en voor zichzelf te beginnen.
  Rondom hem ontstond een nieuwe goed georganiseerde groep.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken