• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.5. Recapitulatie

  4.5. Recapitulatie

  Nadere bestudering van de dadergroepen die op fraudegebied
  actief zijn, heeft uitgewezen dat fraudeurs een bont gezelschap
  vormen: aan de ene kant van het spectrum vinden we afgegleden white
  collar criminals en aan de andere zijde opgeklommen blue collar
  criminals. De groep fraudeurs bestaat voor het merendeel uit
  autochtone Nederlandse mannen, behorend tot de na-oorlogse
  generatie.

  Meer dan drie kwart van de hoofdverdachten blijkt al eerder met
  justitie in aanraking te zijn geweest; van deze groep beschikt ruim
  een derde over 5 of meer justitile antecedenten. Deze notoire
  recidivisten hebben zich vooral toegelegd op vermogens- en
  fraudedelicten. Er is met andere woorden sprake van een niet gering
  aantal gewoontefraudeurs. Mengvormen van drughandel en
  georganiseerde fraude komen nauwelijks voor.

  Bij fraudevormen waarin sprake is van een symbiose met de
  wettige omgeving, blijken dadergroepen meer marktgebonden te
  opereren dan bij parasitaire fraudevormen. Deze bevinding kan niet
  los worden gezien van de noodzaak om, in geval van penetratie in
  een legale bedrijfstak, over enige basale kennis te beschikken
  omtrent de gang van zaken in de desbetreffende branche.

  De aard van de samenwerking tussen personen en groepen laat zich
  het beste omschrijven als netwerkvorming. Er is slechts een gering
  aantal dadergroepen aangetroffen die doorgaan voor min of meer
  zelfstandige organisaties. In het merendeel van de gevallen worden
  op ad hoc basis combines gevormd. Veel van deze
  samenwerkingsverbanden zijn slechts een kort leven beschoren.

  Het gebruik van geweld als machtsmiddel om de naleving van
  regels af te dwingen of een voorbeeld te stellen is in de
  fraudewereld tamelijk ongewoon. Geweldsuitingen trekken niet alleen
  onnodig veel aandacht van de opsporingsinstanties, maar evenzeer
  van de wettige omgeving. Wel laat de casustiek betrekkelijk veel
  gevallen van intimidatie en bedreiging zien. Vaak gaat er van de
  houding en het gedrag van de leidinggevenden al enige dreiging uit.
  Veel fraudeurs weten zelfverzekerdheid en brutaliteit te paren aan
  een vlotte presentatie. Met die kwaliteiten pakken zij niet alleen
  hun slachtoffers, maar vaak ook hun eigen medewerkers in. Positieve
  sancties zijn zeker zulke belangrijke machtsmiddelen als negatieve
  sancties: individuele medewerkers streven naar erkenning, status,
  maar belangrijker nog, naar een ruime beloning op het materile
  vlak. Loyaliteit moet met andere woorden ook (deels) worden
  gekocht.

  Als gevolg van de netwerkvorming die het merendeel van de
  fraude-organisaties karakteriseert, hebben de hoofdverdachten van
  de verschillende dadergroepen uiteraard veel contacten met andere
  dadergroepen. Deze conclusie heeft niet alleen betrekking op
  Nederland, maar ook op de ons omringende landen. Ten aanzien van
  verschillende fraudevormen, zoals BTW-fraude en koppelbazerij, is
  er zonder meer sprake van grensoverschrijdende netwerken. Er zijn
  signalen dat criminele groepen uit het voormalige oostblok een
  dominante positie in de EU trachten in te nemen ten aanzien van de
  illegale handel in vlees-, zuivel- en landbouwprodukten. Vanuit
  Zuidoost-Azi zouden onder meer grootschalige textielfraudes en
  merkvervalsingen worden aangestuurd. Als gevolg van het in dit
  opzicht te wensen overlatende empirische materiaal is onduidelijk
  gebleven hoe dergelijke internationale syndicaten eruit zien en
  opereren. Nader onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten bieden.
  Nu valt echter al te voorspellen dat de toenemende globalisering
  van het handelsverkeer de nodige impact zal hebben op de aard en
  omvang van de fraudepatronen en criminele netwerken die in het
  Europa van de toekomst aan het licht zullen komen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken