• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 5.1. Inleiding

  5. AFSCHERMING

  5.1. Inleiding

  Nu in kaart is gebracht welke vormen van fraude zoal zijn
  aangetroffen en welke dadergroepen zich aan deze vormen van
  georganiseerde criminaliteit schuldig maken, dient een antwoord te
  worden geformuleerd op de vraag op welke wijzen de criminele
  groepen zich trachten af te schermen van gedupeerden en
  opsporingsinstanties. In dit verband kan een onderscheid worden
  gemaakt tussen maatregelen die betrekking hebben op de interne
  organisatie, en afschermingsmethoden die gepaard gaan met de
  inbreng van invloedrijke derden. Met het eerste wordt gedoeld op de
  inspanningen van de fraudeurs de bedrijfsvoering zodanig vorm te
  geven dat men zich zo veel mogelijk aan de controle van
  marktpartijen en overheidsinstanties kan onttrekken. Het schuilgaan
  achter rechtspersonen en andere faades en de beperking en
  manipulatie van informatiestromen zijn hiervan de meest voorkomende
  verschijningsvormen. In deel II van dit rapport (hoofdstuk 7 e.v.)
  zal uitvoerig worden ingegaan op de wijzen waarop criminele groepen
  – fraudeurs, maar ook andere typen van daders, zoals drughandelaren
  – van rechtspersonen gebruik c.q. misbruik maken om hun rol in de
  organisatie te maskeren en aansprakelijkheid te ontlopen. In dit
  hoofdstuk (paragraaf 5.2) zal worden bezien hoe criminele groepen
  hun informatiehuishouding inrichten teneinde interventie van
  buitenaf te voorkomen. Behalve maatregelen in de sfeer van de
  interne bedrijfsvoering, blijken niet zelden ook personen en/of
  instanties van buiten de organisatie goedschiks of kwaadschiks een
  rol in de afschermingsstrategie te vervullen. De betrokkenheid van
  derden kent wederom een breed scala van verschijningsvormen. Het
  spectrum varieert van het inschakelen van derden als integraal
  onderdeel van de modus operandi, het aangaan van betrekkingen met
  wetshandhavers, het zich omringen met financile en juridische
  deskundigen tot aan het mobiliseren van maatschappelijke
  tegenkrachten om strafrechtelijke vervolging en veroordeling te
  voorkomen. De beschouwing over afscherming met behulp van derden
  valt in twee delen uiteen. In paragraaf 5.3.1 zullen de onoorbare
  externe contacten op uitvoerend niveau de revue passeren, dat wil
  zeggen de betrekkingen die gericht zijn op een ongestoorde
  voortzetting van de frauduleuze activiteiten en op tegenwerking van
  mogelijke opsporingshandelingen. In paragraaf 5.3.2 zal worden
  bezien op welke wijze een aantal fraudeurs zich structureel tracht
  in te nestelen in bestaande sociale en culturele netwerken. Door
  zich te omringen met vooraanstaande personen in de samenleving
  wordt niet alleen de behoefte aan maatschappelijke erkenning tot op
  zekere hoogte bevredigd, maar kan tevens het eventuele wantrouwen
  van de reguliere markt en de opsporingsinstanties worden weggenomen
  c.q. geneutraliseerd. In de laatste betekenis dienen contacten met
  de bovenwereld zeker te worden beschouwd als een belangrijke vorm
  van immunisering.

  In hoofdstuk 3 is uiteengezet dat de ten behoeve van de
  beschrijving van fraudezaken gekozen tweedeling
  parasitair-symbiotisch vooral betekenis heeft ten aanzien van de
  door de fraudeurs te kiezen afschermingsmethoden. In de afsluitende
  paragraaf van dit hoofdstuk zal deze premisse aan de hand van de
  beschikbare casustiek nader worden uitgewerkt. Om te voorkomen dat
  na kennisneming van het scala van afschermingsmethoden de indruk
  ontstaat dat alle dadergroepen zich bedienen van de meest
  geavanceerde

  immuniseringsstrategien, wordt nu reeds benadrukt dat het
  aangetroffen afschermingsniveau varieerde van zeer sophisticated
  tot ronduit knullig. Duidelijk is dat lang niet alle fraudeurs zich
  in dezelfde mate bekommeren om mogelijke interventie van buitenaf.
  Voor een aantal van hen vormt het feit dat ze tegen de lamp gelopen
  zijn, zelfs een belangrijke aanwijzing dat ze het met afschermen
  niet zo nauw hebben genomen. Het volgende fraudegeval vormt daarvan
  een voorbeeld.

  CASUS 9
  Hoewel de fraudeconstructie van enige inventiviteit getuigde – de
  goederen- en geldstromen waren bijvoorbeeld van elkaar gescheiden
  en de handel was logistiek gezien goed georganiseerd – ging men
  vanuit het oogpunt van misdaadafscherming op tamelijk onnozele
  wijze te werk. Zo maakten de hoofdverdachten geen gebruik van
  dekmantelfirma’s om hun betrokkenheid bij de criminele activiteiten
  te versluieren. Tevens werdnaar hartelust van de telefoon gebruik
  gemaakt, waardoor het voor de opsporingsinstanties kinderspel werd
  om na te gaan wie wat waar afleverde.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken