• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 5.2. Beperking en manipulatie van informatiestromen

  5.2. Beperking en manipulatie van informatiestromen

  In hoofdstuk 4 is in het kader van de bespreking van het interne
  sanctiesysteem opgemerkt dat de leidinggevenden van de criminele
  groepen van verschillende middelen gebruik kunnen maken om de
  naleving van regels af te dwingen en de activiteiten van de
  medewerkers te controleren. Daarbij is onder meer gewezen op
  intimidatie van verbale of fysieke aard, het creren van een
  afhankelijkheidsrelatie in psychische of financile zin, alsmede op
  positieve sancties, zoals het in het vooruitzicht stellen van een
  beloning voor zwijgzame medewerkers. Ondanks deze bindende
  elementen blijft het gevaar aanwezig dat leden van het lagere
  echelon minder betrouwbaar blijken dan aanvankelijk werd
  verondersteld en dat kennis omtrent de fraudeconstructie weglekt
  naar derden. Ter verkleining van dit risico kan de
  informatiehuishouding zodanig worden ingericht dat de medewerkers
  van de verschillende geledingen in het ongewisse gelaten worden van
  elkaars activiteiten. In het volgende fraudegeval was dit aan de
  orde.

  CASUS 14
  De contacten tussen de verdachten in deze zaak werden op
  verschillende wijzen onderhouden, zoals per post en telefoon,
  alsmede via berichten die mondeling werden overgebracht door de
  chauffeurs; tevens werden floppy-disks naar de in het buitenland
  verblijvende hoofdverdachte gestuurd.

  Ondanks het feit dat de communicatie niet optimaal was afgedekt,
  bleek de organisatie moeilijk aan te pakken. Dit vanwege de
  omstandigheid dat de functies van de medewerkers goed van elkaar
  waren afgeschermd: de een wist met andere woorden niet wat de ander
  deed. Zo wisten de chauffeurs niets van de werkzaamheden van
  bijvoorbeeld de slagers of de administratieve medewerkers.

  De algehele communicatie van en naar de hoofdverdachte liep via
  zijn concubine; via haar controleerde de hoofdverdachte alles en
  iedereen: de inkoop, het toezicht op nieuw op te richten
  ondernemingen enz. Ook regelde de concubine de bankbetalingen (in
  opdracht van de hoofdverdachte).

  Een nog verdergaande maatregel dan het spreiden van kennis is
  het opleggen van een verbod aan de deelnemers om met elkaar in
  contact te treden. Hiervan was sprake in de onderstaande
  fraudezaak.

  CASUS 5
  Op de bij de beleggingsfraude betrokken verkooporganisatie in
  Nederland viel ogenschijnlijk weinig aan te merken: deze instantie
  droeg bijvoorbeeld keurig premies en heffingen af. De firma
  beschikte ook over een legale telemarketing-afdeling die onder meer
  werkzaam was voor enkele gerenommeerde multinationals.
  Veelbelovende verkopers werden aangemoedigd carrire te maken en een
  enkeling was in staat op te klimmen tot het niveau van introducing
  broker. De directeur van de verkooporganisatie was te goeder trouw.
  Hij was er zich in het geheel niet van bewust dat er niets belegd
  werd. De salesmanager daarentegen wist, als verlengstuk van de op
  de achtergrond opererende hoofdverdachten, als enige in dit bedrijf
  van de hoed en de rand.

  Mutatis mutandis gold hetzelfde voor de Duitse GmbH die als
  tussenhandelaar fungeerde. Hier was alleen een Nederlandse
  topfunctionaris op de hoogte van de fraudeconstructie. De overige
  werknemers wisten van niets. Door de verkopers te verbieden
  rechtstreeks contact op te nemen met de tussenhandelaren en
  omgekeerd, werden alle partijen in het ongewisse gelaten welke
  activiteiten werden ontplooid.

  En bij de Duitse GmbH werkzame handelaar rook uiteindelijk lont:
  hij vroeg zich terecht af of er berhaupt wel werd belegd. De
  betrokkene werd voor een wandelingetjemeegenomen, met ontslag
  bedreigd en uiteindelijk met een auto afgekocht.

  Het bovenstaande voorbeeld toont aan dat de leidinggevenden zich
  niet alleen moeten bekommeren om de betrouwbaarheid en
  zwijgzaamheid van de eigen medewerkers, maar ook rekening moeten
  houden met kwetsbare plekken in de zogenaamde buitencirkel van de
  organisatie. Vooral in wijdvertakte fraudezaken waarin sprake is
  van een symbiose met de wettige marktomgeving kunnen zich in dit
  opzicht beheersproblemen voordoen. In dit soort van zaken is het
  van belang om over tussenpersonen te beschikken die in het
  desbetreffende marktsegment voldoende thuis zijn en het vertrouwen
  genieten van de reguliere handelspartners. Deze intermediairs, die
  als het ware een bruggehoofd vormen tussen de frauderende
  organisatie en de reguliere marktpartijen, zijn binnen het eigen
  netwerk niet altijd voorhanden. Men moet in dat geval een beroep
  doen op externe medewerkers, met alle risico’s van het weglekken
  van gevoelige informatie vandien. Zie bijvoorbeeld de gang van
  zaken in het volgende fraudegeval.

  CASUS 11
  Voor het vervoer van de melkpoeder werden in een aantal gevallen
  bonafide transportbedrijven ingeschakeld die via de bank betaald
  kregen. Zeer waarschijnlijk waren de directies van de
  transportbedrijven niet op de hoogte van het frauduleuze karakter
  van de zendingen. In verband met de verkoop van de melkpoeder werd
  bovendien op naam van echt bestaande bedrijven gefactureerd. De
  bijdrage van katvangers was daarbij onmisbaar.

  Bij de contacten die werden onderhouden met de banken,
  transporten zuivelbedrijven was naast enkele telefoonbeantwoorders
  een belangrijke rol weggelegd voor de nette gezichten van de
  organisatie. Deze hadden tot taak het vertrouwen van de
  handelspartners te wekken en te koesteren. Uiteindelijk zijn de
  opsporingsinstanties via hen het nodige aan de weet gekomen over de
  fraudeconstructie. Een kwetsbaar punt vormde het feit dat de
  reguliere marktpartijen de aankoop van de melkpoeder via de bank in
  alle openheid met echte facturen wilden laten plaatsvinden. De
  telefoontap bleek hier uiterst effectief, omdat met deze firma’s
  uiteraard niet in codetaal kon worden gecommuniceerd.

  Het laatste voorbeeld refereert tevens aan een van de meest
  kwetsbare elementen van de informatiehuishouding van criminele
  organisaties: het (tele)communicatieverkeer. In de wetenschap dat
  telefoongesprekken kunnen worden afgeluisterd, faxen en brieven
  onderschept, computers gekraakt enz., nemen de meeste dadergroepen
  voorzorgsmaatregelen om gevoelige informatie af te schermen.
  Behalve door het gebruik van telecommunicatiemiddelen tot een
  minimum te beperken en/of gebruik te maken van uiterst geavanceerde
  – moeilijk af te luisteren versleutelen dat slechts voor een gering
  aantal ingewijden duidelijk is wat met een specifieke – apparatuur,
  kan de opsporing bemoeilijkt worden door de onderlinge communicatie
  zodanig te boodschap bedoeld wordt. De gang van zaken in de
  hierboven beschreven casus 11 laat echter zien dat er situaties
  denkbaar zijn waarin men niet op codetaal kan terugvallen; in de
  betreffende fraudezaak leidde de noodgedwongen openheid in de
  richting van de wettige handel mede tot de ontmanteling van de
  organisatie.

  Gegeven het feit dat afspraken en transacties in het economische
  verkeer in de regel op schrift worden gesteld, is het voor
  fraudeurs een conditio sine qua non om gebruik te maken van een
  vervalste boekhouding en andere valse bescheiden, teneinde daarmee
  de schijn van regulier marktgedrag te wekken. Zonder uitzondering
  maakten de aangetroffen dadergroepen dan ook gebruik van door hen
  zelf dan wel door anderen valselijk opgemaakte stukken: de
  delictsomschrijving van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht
  was met andere woorden op alle fraudegevallen van toepassing. In
  hoofdstuk 3 is bij de beschrijving van de verschillende modi
  operandi reeds uiteengezet op welke wijzen fraudeurs een papieren
  dwaalspoor aanleggen teneinde het vertrouwen van de reguliere
  marktdeelnemers te winnen en ontdekking van de fraudeconstructie te
  voorkomen. Op deze plaats kan hieraan worden toegevoegd dat
  fraudeurs bij het opschonen van hun administratie grosso modo de
  keuze hebben uit drie opties: de eerste betreft het invoegen van
  extra valse stukken teneinde daarmee andere valse bescheiden te
  dekken, de tweede het opbouwen van een dubbele boekhouding en de
  derde, de meest rigoureuze, het doen verdwijnen van (een deel van)
  de administratie. Niet zelden nemen, zoals het onderstaande
  voorbeeld laat zien, de criminele groepen hun toevlucht tot een
  combinatie van bovengenoemde keuzemogelijkheden.

  CASUS 12
  Van hogerhand was een gedragscode verordonneerd die moest worden
  nagevolgd in geval van een externe boekhoudkundige controle: de
  administratie van de boekhouder diende onverwijld te worden
  weggebracht naar een auto op de achterparkeerplaats, die daarna op
  slot ging. In het bureau van de hoofdverdachte bleven de bescheiden
  liggen; die werden namelijk gedekt door de officile administratie.
  Hetzelfde gold voor de stukken in de bureaula van een van de
  adjudanten. Bij binnenkomst van opsporingsambtenaren spoedden zich
  direct mensen door de magazijnen teneinde de niet geregistreerde
  artikelen en grondstoffen te verstoppen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken