• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 5.3. De inbreng van derden

  5.3. De inbreng van derden

  5.3.1. Onoorbare externe contacten bij de uitvoering van de
  fraudeconstructie

  Uit de bestudeerde fraudezaken kan worden afgeleid dat met enige
  regelmaat een beroep wordt gedaan op personen die niet tot de
  criminele organisatie gerekend kunnen worden, maar die van cruciaal
  belang zijn voor de uitvoering van de fraudeconstructie. Zo zouden
  de gevallen van oplichting van financile instellingen, zoals
  beschreven in casus 4 en casus 17, niet mogelijk zijn geweest
  zonder de medewerking van enkele bankemploys. Een ander voorbeeld
  van verwijtbare betrokkenheid van een externe medewerker komt naar
  voren in de volgende zaak.

  CASUS 5
  Een op de Amsterdamse beurs werkzame functionaris heeft in tweerlei
  opzicht hand- en spandiensten verricht. Allereerst heeft hij
  kantoorruimte en een telefoon ter beschikking gesteld aan de
  buitenlandse hoofdverdachte. Deze hield de schijn op vanuit
  Zwitserland te opereren, maar had zijn telefoon aldaar
  doorgeschakeld naar Nederland. Daarnaast was de employ
  verantwoordelijk voor het opmaken van de gefingeerde
  beleggingsoverzichten, waarmee de benadeelden in de waan werden
  gebracht dat hun geld inderdaad was belegd. In paragraaf 3.3.1 is
  geconstateerd dat bij vormen van grensoverschrijdende fraude met
  transacties waarbij aan tal van douaneformaliteiten moet worden
  voldaan, de hulp van een (omgekochte) douanier zeer welkom is. In
  drie fraudezaken is de betrokkenheid van douanebeambten
  vastgesteld. Noot Ook contacten binnen andere
  overheidsdiensten kunnen de criminele groepen tot voordeel
  strekken, zoals in het geval van casus 10, waarbij een hoge
  ambtenaar uit Kenia tegen betaling voor de opmaak van de benodigde
  certificaten zorg droeg. Ten aanzien van de contacten die bestaan
  tussen criminele groepen en vertegenwoordigers van de zogenaamde
  vrije-beroepsgroepen kan worden opgemerkt dat in ten minste zes van
  de bestudeerde fraudezaken sprake was van verwijtbare betrokkenheid
  van externe financile en/of juridische deskundigen. Noot
  De inbreng van de laatsten – veelal accountants en civielrechtelijk
  georinteerde advocaten varieerde van het verlenen van adviezen om
  de fraudeconstructie in rookgordijnen te hullen tot aan het ter
  beschikking stellen van de (kantoor)bankrekening voor het
  doorsluizen van geld. In het deelrapport aangaande de vrije
  beroepen wordt nader op de positie van deze deskundigen
  ingegaan.

  5.3.2. Onoorbare contacten binnen opsporingsinstanties en het
  OM

  In drie van de bestudeerde fraudezaken was aantoonbaar sprake
  van onoorbare contacten tussen criminele groepen en
  vertegenwoordigers van Nederlandse opsporingsinstanties. Het ging
  in al deze zaken om opsporingsambtenaren die informatie omtrent het
  verloop van het strafrechtelijke onderzoek hadden laten weglekken
  naar de criminele organisatie. Noot Een van de betrokken
  opsporingsambtenaren was bevriend met een hoofdverdachte, met wie
  over en weer informatie werd uitgewisseld. De betrokken
  opsporingsambtenaar kon daarmee in andere onderzoeken zijn
  informatiepositie versterken. De tweede beambte trachtte een
  familielid te behoeden voor de oplichtingspraktijken van een
  criminele groep en gaf daarmee indirect gevoelige informatie
  omtrent het opsporingsonderzoek prijs. De hoofdverdachte greep deze
  gang van zaken onmiddellijk aan om een desinformatiecampagne in de
  media te starten: hiermee trachtte hij de suggestie te wekken dat,
  in strijd met de waarheid, de criminele organisatie van het begin
  af aan door de betrokken opsporingsambtenaar van de
  opsporingsactiviteiten op de hoogte was gehouden. In het derde
  geval had het lek binnen het opsporingsteam ernstigere
  consequenties: de hoofdverdachte in deze zaak bleek namelijk te
  zijn getipt over zijn naderende aanhouding en had zich tijdig uit
  de voeten weten te maken. In n fraudezaak werd door middel van
  contra-observatie gepoogd te achterhalen wat bij de controlerende
  en opsporingsinstanties over de activiteiten van de criminele
  groepering bekend was. Hiervoor werd een priv-detective
  ingeschakeld. Twee van de hoofdverdachten in deze zaak deden zich
  daarenboven een aantal keren voor als politieman en informeerden
  telefonisch naar de stand van zaken in het onderzoek. Deze
  handelwijze leidde overigens niet tot het door de betreffende
  hoofdverdachten gewenste resultaat.

  De hierboven beschreven ruilverhoudingen hebben met elkaar
  gemeen dat de medewerking van derden niet werd afgedwongen door
  middel van intimidatie, chantage of andere vormen van bedreiging.
  Het aantal gevallen waarin dergelijke methoden wel werden
  toegepast, beperkt zich tot vier. Daarbij ging het in drie zaken om
  bedreiging van vertegenwoordigers van wettige marktpartijen die
  ertoe neigden informatie te verschaffen aan opsporingsinstanties en
  in n geval om intimidatie van een justitieel ambtenaar. Van het
  gebruik van fysiek geweld jegens buitenstaanders hebben zich geen
  voorbeelden aangediend. Deze bevinding moet worden gezien in het
  perspectief van hetgeen reeds in hoofdstuk 4 met betrekking tot het
  interne sanctiesysteem is opgemerkt: de meeste fraudeurs zijn er
  goed van doordrongen dat het openlijk vertonen van geweld
  contraproductief is voor de eigen bedrijfsvoering en marktpositie
  en bovendien onnodig veel aandacht trekt van de
  opsporingsinstanties.

  5.3.3. Het zoeken van beschutting binnen bestaande
  sociaal-culturele

  netwerken

  De meest verregaande – en daarmee wellicht ook de meest
  bedreigende – vorm van afscherming betreft het aangaan van
  betrekkingen met gerespecteerde personen en instanties in de
  samenleving. Afgezien van het feit dat het aureool van
  maatschappelijk succes de meeste fraudeurs streelt in hun
  ijdelheid, draagt een schijnbaar respectabele maatschappelijke
  positie bij tot een zekere onaantastbaarheid. Vooral in situaties
  waarin de criminele activiteiten zijn ingebed in ondernemingen die
  ook beschikken over een wettig operende bedrijfspoot, is het gevaar
  van manipulatie van invloedrijke derden niet denkbeeldig. De
  leidinggevende fraudeurs in dit soort van zaken kunnen vaak een
  beroep doen op bevriende zakenrelaties of andere vooraanstaande
  personen in het maatschappelijke verkeer om tegenwicht te bieden
  aan de inspanningen van de controlerende en opsporingsinstanties.
  Dit tegenoffensief kan de vorm aannemen van een appel van
  bovengenoemde derden op het verantwoordelijkheidsbesef van de
  justitile instanties: door breed uit te meten welke economische
  schade het opsporingsonderzoek zou kunnen toebrengen aan het onder
  verdenking staande bedrijf en aan de branche waarin de onderneming
  opereert en/of de ernst van de strafbare feiten te bagatelliseren,
  leveren de bevriende relaties – soms ongewild een bijdrage aan de
  pogingen van de hoofdverdachten de angel uit het strafrechtelijk
  onderzoek te halen. Ter illustratie van de afscherming die
  invloedrijke derden kunnen bieden, kan gewezen worden op het
  optreden van een, met n van de hoofdverdachten uit het onderhavige
  onderzoek bevriende, hoogleraar, die in talrijke interviews met
  persvertegenwoordigers de handelwijze van zijn vriend
  legitimeerde.

  Het mobiliseren van tegenkrachten, op de wijze zoals hierboven
  omschreven, is overigens niet alle fraudeurs gegeven. De
  belevingswereld en sociale achtergrond van een niet gering aantal
  daders staat het aanknopen van strategische contacten binnen
  maatschappelijk relevante instellingen in de weg. Zij weten zich
  geen vaste plaats te verwerven in de als respectabel te boek
  staande sociale en culturele netwerken. Hooguit worden ze in deze
  kringen gedoogd Noot , al biedt het onderzoek ook
  voorbeelden van naar erkenning snakkende fraudeurs die rcksichtslos
  werden afgewezen. Zo werd een van de hoofdverdachten tot zijn grote
  teleurstelling geweerd uit de club van hoofdsponsors van een
  vaderlandse voetbalvereniging. De betrokken verdachte nam zijn
  toevlucht vervolgens tot een andere vorm van sportsponsoring,
  waarmee hij zich in de rijen schaarde van verschillende andere
  leidinggevenden van criminele organisaties. Op menigeen oefent de
  sportwereld namelijk een niet geringe aantrekkingskracht uit, niet
  in de laatste plaats vanwege het feit dat behalve veel publicitaire
  aandacht deze markt zich uitstekend leent om wederrechtelijk
  verkregen voordeel te investeren. Zie hierover meer in hoofdstuk
  6.

  Het gegeven dat op structurele basis de toegang tot de
  respectabele sociale kringen voor een aantal fraudeurs gesloten
  blijft, laat onverlet dat verschillende van hen op individuele
  basis wel degelijk kunnen bogen op contacten met invloedrijke
  derden. De meeste relaties tussen fraudeurs en de wettige
  bovenwereld werden aangetroffen in het bedrijfsleven. In aanmerking
  genomen dat in fraudezaken waarin de wettige marktomgeving op
  enigerlei wijze meeprofiteert van de criminele activiteiten, de
  ankerpunten voor fraudeurs zich als het ware vanzelf aandienen, kan
  deze bevinding nauwelijks verrassend genoemd worden. In de volgende
  paragraaf zullen we aan dit element nader aandacht besteden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken