• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 5.4. Afscherming in het licht van de verschillende fraudevormen

  5.4. Afscherming in het licht van de verschillende
  fraudevormen

  In de voorafgaande paragrafen is in algemene zin beschreven hoe
  criminele groepen waarbij de kernactiviteiten gelegen zijn op
  fraudegebied, zich tegen dreigende interventie van buitenaf
  trachten in te dekken. Een vraag die resteert, is op welke wijze
  parasitaire fraudevormen zich qua immuniseringsstrategie
  onderscheiden van fraudes waarin sprake is van een symbiose met de
  wettige marktomgeving. In deze paragraaf zal dit aspect nader
  worden uitgewerkt, waarbij voor beide fraudetypen de meest
  kenmerkende elementen van afscherming zullen worden aangestipt.

  5.4.1. Parasitaire fraudes

  In hoofdstuk 3 is aan parasitaire vormen van fraude als
  wezenlijk kenmerk het element van slachtofferschap meegegeven: er
  is slechts sprake van benadeelden, die voor aanzienlijke bedragen
  het schip in gaan. Geen van de overige reguliere marktdeelnemers
  heeft ook maar enig baat bij de nieuw ontstane marktverhoudingen.
  Tegen deze achtergrond moeten de daders van dergelijke delicten
  voortdurend rekening houden met de mogelijkheid dat benadeelde
  bedrijven en particulieren gaan klagen en/of aangifte doen en dat
  de controle van benadeelde overheidsinstanties wordt gentensiveerd.
  Dit gegeven brengt met zich mee dat fraudeurs van dit type over een
  niet geringe mate van anticiperingsvermogen en flexibiliteit moeten
  beschikken, zodat in geval van dreigende ontmaskering het hazepad
  kan worden gekozen met achterlating van schulden en papieren
  dwaalsporen. Ook de daders van de fraudes waarin een symbiotische
  relatie met de marktomgeving bestaat, zullen hun activiteiten
  moeten afschermen en voorzorgsmaatregelen moeten treffen, maar,
  zoals we zullen zien in paragraaf 5.4.2, maakt het gegeven dat dit
  type fraude meer is ingebed in het reguliere economische verkeer,
  hun positie wezenlijk anders.

  De bestudeerde fraudezaken laten zien dat de wendbaarheid van de
  criminele groepen die onder de noemer van parasitaire fraudeurs
  zijn gebracht in drie elementen tot uitdrukking komt: 1. beperkte
  duurzaamheid van de fraudeconstructie;

  2. scheiding tussen plaats van handeling en plaats van
  vestiging;
  3. frequente wisseling van instrumentarium (rechtspersonen) en
  stromannen. Vanzelfsprekend varieert het gewicht van de
  bovengenoemde factoren in de verschillende fraudezaken. Hieronder
  zullen we aan ieder element afzonderlijk aandacht besteden.

  Ad 1) Beperkte duurzaamheid delicten

  Vanwege het risico van ontdekking zijn de criminele groepen
  veelal niet in staat of van zins gedurende een langere periode te
  parasiteren op het vertrouwen van n en dezelfde groep slachtoffers.
  In de regel is men er dan ook op uit het voordeel in zo kort
  mogelijke tijd te behalen, waarna nieuwe slachtoffers worden
  gezocht of overgestapt wordt naar een ander marktsegment of
  handelsgebied. Vooral in zaken betreffende oplichting en
  flessentrekkerij is het opvallend hoe kort de slagen zijn die
  gemaakt worden: n specifieke kernactiviteit levert in verschillende
  branches in een kort tijdsbestek een verscheidenheid van
  slachtoffers op, waarna wordt teruggetreden en (mogelijk) wordt
  overgeschakeld op een andere hoofdactiviteit. In dit verband is de
  handelwijze van een van de hoofdverdachten uit casus 1 hoogst
  illustratief. Het patroon dat hij aan de dag legde is ook op
  verschillende andere parasitaire fraudeurs van toepassing.

  CASUS 1
  Q manifesteert zich sinds een jaar of 10 op fraudegebied. Van meet
  af aan heeft hij zich met een scala van activiteiten beziggehouden.
  Om de aandacht niet te veel op zich te laden doet hij alles vooral
  kort: flessentrekkerij, oplichting, bankbreuken, kredietfraude
  enzovoort. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen op de regel dat de
  periode waarover de kernactiviteiten worden uitgesmeerd, over het
  algemeen kort is. Zo dienen fraudeurs die actief zijn in de
  beleggings- en bankwereld, over het algemeen de nodige
  voorbereidingen te treffen om potentile slachtoffers tot het
  inbrengen van een deel van hun vermogen over te halen. Derhalve is
  met het optuigen van hun organisatie vaak meer tijd gemoeid. Zo
  trokken de hoofdverdachten uit casus 4 ruim 1,5 jaar uit om binnen
  een financile instelling een voorkeursbehandeling te verkrijgen.
  Toen deze voorbereidingshandelingen het gewenste resultaat hadden
  opgeleverd, werd echter in een mum van tijd tot actie (i.c.
  oplichting) overgegaan. Vervolgens werden haastig alle sporen
  gewist en was men met de noorderzon vertrokken. Het laatste toont
  aan dat ook deze criminele groepen behept zijn met een grote mate
  van flexibiliteit, in de zin dat na het binnenhalen van de buit
  en/of het opdoemen van dreigend opsporingsgevaar men zich uiterst
  snel uit de voeten weet te maken.

  Ad 2) Scheiding tussen plaats van handeling en plaats van
  vestiging

  Een element dat bij verschillende vormen van parasitaire fraude
  is aangetroffen, betreft het aanbrengen van een geografische
  scheiding tussen het locus delicti en het rechtsgebied vanwaaruit
  de criminele groepen formeel opereren. Binnen Nederland wordt niet
  zelden gebruik gemaakt van rechtspersonen die bij de Kamer van
  Koophandel geregistreerd staan als zijnde gevestigd in een andere
  regio dan het deel van het land waar de strafbare feiten worden
  gepleegd. Daarenboven vinden binnen sommige rechtspersonen
  voortdurend wisselingen van adres dan wel bestuurders plaats. Dit
  kan het zicht van de – veelal regionaal werkzame – controlerende
  instanties op de gang van zaken aanzienlijk vertroebelen. Een
  andere statutaire vestigingsplaats brengt bijvoorbeeld met zich mee
  dat binnen de belastingdienst de dossiers van de ene naar de andere
  ondernemerskamer worden overgeheveld. Een van de personen die zeer
  bedreven was in het opzetten van dergelijke misleidingsstrategien,
  was de hoofdverdachte uit casus 2 (zie voor meer informatie omtrent
  diens handelwijze de beschrijving in paragraaf 3.2).

  Een andere wijze van afscherming schuilt in het verplaatsen van
  de organisatie-eenheid dan wel de frauduleuze activiteiten naar een
  ander land. Een voorbeeld van het laatste vormt de kredietfraude
  die de hoofdverdachten uit casus 3 vanuit Nederland op touw zetten
  in Duitsland. Andersom handelen verschillende criminele groepen
  (soms alleen op papier) Noot vanuit het buitenland,
  waardoor de gedupeerden in Nederland op niemand verhaal kunnen
  halen voor de geleden schade.

  Zo regisseerde de hoofdverdachte in casus 4 de criminele
  activiteiten vanuit het Midden-Oosten en was het beleggingskantoor
  in casus 5 ondergebracht in Duitsland. Noot
  Verschillende motieven lagen ten grondslag aan de beslissing om
  deze intermediair tussen de verkopers en de beursmakelaar in
  Duitsland te vestigen.

  CASUS 5
  Allereerst bestaat er in Duitsland geen effectenwetgeving, dus
  vestigingsproblemen bestaan daar in het geheel niet. Daarnaast is
  het uit het oogpunt van de fraudeur verstandig om uit het zicht van
  de toezichthouders van de Stichting Toezicht Effectenverkeer te
  opereren. De beleggers wordt daarenboven een worst voorgehouden in
  de vorm van de fiscale voordelen die het beleggen in Duitsland met
  zich meebrengt. Tot slot is de kans dat de Duitse justitie overgaat
  tot vervolging terzake van oplichting van buitenlanders, i.c.
  Nederlanders minimaal.

  Ad 3) Wisseling van instrumentarium en stromannen

  Het instrument bij uitstek waarachter fraudeurs zich kunnen
  verschuilen, is, zoals eerder opgemerkt, de rechtspersoon. Zonder
  al te veel vooruit te willen lopen op de bevindingen uit hoofdstuk
  7 aangaande het misbruik van rechtspersonen, kan op deze plaats
  worden opgemerkt dat de meeste fraudeurs in het kader van de
  afscherming van hun activiteiten ertoe overgaan hun bestand van
  rechtspersonen met enige regelmaat op te schonen. Besloten
  vennootschappen die bestemd zijn te klappen, dienen op enig moment
  leeg te worden achtergelaten en vervangen te worden door andere
  rechtspersonen die nog niet besmet zijn met de kwalijke reuk van
  fraude. In de nieuwe rechtsvormen duiken vaak nieuwe katvangers op
  in de positie van directeur en/of aandeelhouder, zodat ook op het
  persoonlijke vlak het spoor voor de controle- en
  opsporingsinstanties steeds moeilijker te volgen is. De
  hoofdverdachte in casus 6 had deze vorm van afscherming goed onder
  de knie.

  CASUS 6
  De hoofdverdachte kocht in samenwerking met zijn boekhouder via een
  tussenhandelaar een stuk of 100 Nederlandse en Amerikaanse
  rechtspersonen. De vestigingsplaatsen van de Nederlandse BV’s
  werden verspreid over heel Nederland. Met behulp van dit
  uitgebreide netwerk werd een grensoverschrijdende BTW-carrousel
  opgezet, die uitwaaierde over verscheidene lidstaten van de EU.

  De structuur van de carrousel werd op verschillende momenten
  ingrijpend gewijzigd. Verscheidene niet-indieners werden dan uit de
  carrousel gehaald en vervangen door andere rechtspersonen. De
  carrousel breidde zich gaandeweg aanzienlijk uit.

  5.4.2. Symbiotische fraudes

  Het gegeven dat in fraudes waarin sprake is van een symbiotische
  relatie met de omgeving, legale marktpartijen deel uitmaken van de
  fraudeconstructie of daarvan meeprofiteren in de vorm van afname
  van goederen tegen afbraakprijzen, impliceert dat de activiteiten
  van de criminele groepen meer zijn ingebed in het economische
  verkeer dan het geval is bij de parasitaire fraudes. Fraudeurs van
  dit type consolideren als het ware hun marktpositie door de
  symbiose met de bovenwereld. De houding van de marktomgeving jegens
  de daders hoeft dan ook niet per definitie vijandig te zijn. Pas
  wanneer de marktpositie van een of meer wettige deelnemers als
  gevolg van de malafide praktijken ernstig in het geding komt of een
  structurele scheefgroei van de marktverhoudingen dreigt te
  ontstaan, zijn klachten vanuit de branche te verwachten.

  Het bovenstaande brengt met zich mee dat de vluchtigheid die
  frauduleuze praktijken van parasitaire aard kenmerkt bij fraudes
  met een symbiotisch element, veelal ontbreekt. Criminele groepen
  hebben over het algemeen meer tijd om hun organisatie op, dan wel
  uit te bouwen en zijn derhalve langer in een bepaald marktsegment
  actief. Op voorhand worden niet alleen de verschillende markten
  afgetast om een inschatting te kunnen maken van de te verwachten
  winstkansen, maar worden ook de mogelijkheden onderzocht die deze
  markten bieden om in geval van nood te kunnen schuilen. Twee
  aspecten zijn daarbij in het bijzonder van belang: in de eerste
  plaats de aanwezigheid van wettige marktpartijen die kunnen worden
  ingeschakeld teneinde de fraudeconstructie te maskeren, in de
  tweede plaats de bereidheid onder legale marktdeelnemers om van de
  vruchten van de fraude mee te profiteren. Op beide aspecten wordt
  hieronder nader ingegaan.

  Het evidente voordeel van het inschakelen van wettige
  marktdeelnemers in een keten van frauderende bedrijven is dat
  dergelijke ondernemingen minder snel de aandacht van de
  controlerende en opsporingsinstanties zullen trekken. Om deze reden
  speurt menig fraudeur de markt af naar potentile medeplichtigen.
  Vaak gaat het daarbij om bedrijven die met moeite het hoofd boven
  water kunnen houden en een financile injectie uitstekend kunnen
  gebruiken. Zo doken in verschillende BTW-carrousels de namen van
  legale ondernemingen op, die bleken te zijn overgehaald om facturen
  op te maken waarop gefingeerde leveringen aan de lege BV’s van de
  hoofdverdachte werden vermeld. Deze ondernemingen werden voor hun
  medewerking beloond met een percentage van het factuurbedrag.

  Een ander voorbeeld van medeplichtigheid van reguliere
  marktpartijen kwam naar voren in casus 18. Hier zocht de criminele
  organisatie een kleine, onopvallende, in financile moeilijkheden
  verkerende, onderneming in de expeditiewereld, die bereid was hand-
  en spandiensten te verrichten bij een grote internationale accijns-
  en BTW-fraude. Noot Dat de betrokkenheid van wettige
  tussenschakels niet altijd voortvloeit uit motieven van
  lijfsbehoud, maar dat ook hebzucht van de betrokkenen een
  doorslaggevende rol kan spelen, blijkt onder meer uit casus 12.

  CASUS 12
  In deze fraudezaak fungeerden dierenartsen als intermediair tussen
  de criminele groepering en de afnemers van groeibevorderaars. Ten
  behoeve van de hem gunstig gezinde dierenartsen vervalste de
  hoofdverdachte facturen, waarmee de schijn werd gewekt dat hij deze
  artsen een niet-bestaand medicijn leverde. Op die manier moest de
  fiscus een rad voor ogen gedraaid worden en konden de dierenartsen
  vrijelijk over een grote hoeveelheid zwart geld beschikken.
  Dierenartsen die niet tot de kring van intimi van de hoofdverdachte
  behoorden, werden buiten deze constructie gehouden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken