• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 4.3. Verschijningsvormen

  4.3. Verschijningsvormen

  4.3.1. Harddrugs

  Nijmegen neemt in de heronehandel vergeleken met Arnhem een
  tweederangs positie in. Dit is vermoedelijk toe te schrijven aan
  het feit dat de Turkse gemeenschap in Nijmegen in hoofdzaak niet
  van Koerdische komaf is. Veel van de circa 3.500 in Nijmegen
  woonachtige Turken zijn zogenaamde Zwarte Zee Turken. Zij komen
  voornamelijk uit het oostelijke, bergachtige gedeelte. Enkele
  honderden zijn afkomstig uit een aldaar gelegen dorpje.

  In het eerste begin van de opkomst van de herone in Nijmegen
  (medio jaren zeventig) was er Chinese herone op de markt. Enkele
  Molukse jongeren zouden actief zijn geweest in het verhandelen van
  herone in de stad. Niet lang hierna hebben enkele in Nijmegen
  woonachtige Turkse groepen de handel in en rondom Nijmegen
  gedomineerd. In de gesprekken komt naar voren dat de handel niet
  piramidaal georganiseerd is. Hoewel er enkele kernfiguren zijn
  rondom wie grote activiteiten gaande zijn, is de handel niet het
  exclusieve domein van enkele groepen. In plaats van groepen zou
  -volgens de respondenten- beter van netwerken gesproken kunnen
  worden. Het woord netwerken zou veel beter het los-vast karakter
  van de onderlinge relaties (vast op het moment dat het nodig is)
  tot uitdrukking brengen en bovendien de betrekkelijke openheid van
  de relaties aangeven. Hiermee brengt men onder woorden dat de
  activiteiten in de drughandel niet tot een kleine kring beperkt
  blijven die zich duidelijk afgrendelt van de buitenwereld, maar dat
  de spreiding onder leden van vooral de Turkse gemeenschap
  betrekkelijk groot is. De schattingen van betrokkenheid lopen sterk
  uiteen, maar over een ding is men het eens: betrekkelijk veel leden
  van de Turkse gemeenschap zijn vermoedelijk op enigerlei wijze
  betrokken bij de drughandel; ofwel door er direct economisch
  profijt uit te trekken, ofwel door op allerlei manieren hand- en
  spandiensten te verlenen aan de handelaren.

  Op ons verzoek is door de Nijmeegse politie een uitdraai gemaakt
  van alle personen die in het bestand van de RCID Noot en
  in een bestand van de drugsafdeling (Druwa) Noot vanaf
  1991 tot september 1995 geregistreerd werden. Vervolgens is
  geselecteerd op Turkse afkomst en enigerlei betrokkenheid bij
  drughandel (de zgn. MO-code verdovende middelen). Hieruit
  resulteerde dat momenteel 270 Turkse volwassen mannen in Nijmegen
  bij de politie geregistreerd staan vanwege enige betrokkenheid bij
  drughandel. De meerderheid van hen (ruim 60%) woont momenteel in
  Nijmegen, de overigen zijn, voorzover bekend, niet in Nijmegen
  woonachtig, maar wel actief in deze stad. Volgens opgave van de
  afdeling sociaal economisch onderzoek van de gemeente bedraagt het
  totale aantal volwassen Turkse mannen medio 1995 in Nijmegen 1.270.
  Voordat twee kopstukken worden beschreven, wordt eerst in
  vogelvlucht een beeld gegeven van de organisatie van de herone- en
  cocanehandel.

  Hoewel de handel in herone en cocane door enkele Turkse groepen
  wordt gedomineerd, krijgen ook anderen de ruimte zich met de handel
  in te laten. Het gaat om een groep kleinere handelaren
  (autochtonen, Antillianen, Surinamers) die soms rechtstreeks herone
  of cocane invliegen, dan weer bij grote leveranciers in Nederland
  afnemen. De graad van organisatie en duurzaamheid van deze groepen
  zou volgens de politie niet erg hoog zijn. Een uitzondering, wat
  duurzaamheid betreft, vormt een Nederlandse dadergroep, die zich
  al
  jaren bezighoudt met het plegen van misdrijven, waaronder het
  verhandelen van cocane. Deze kleine handelaren zijn in hoofdzaak
  aangewezen op de afzet op de lokale markt. De grootte van deze
  markt is alleen bij benadering vast te stellen. Een aanknopingspunt
  biedt het aantal aanwezige distributiepunten in de stad, dat wil
  zeggen plaatsen en panden waarvan bekend is dat verslaafden daar
  terecht kunnen voor het kopen van cocane en herone. Volgens opgave
  van de politie zou het aantal plaatsen momenteel 8 bedragen en het
  aantal drugspanden wordt op 31 geschat. Een tweede aanknopingspunt
  biedt het aantal verslaafden. Volgens het Centrum voor
  verslavingszorg in Nijmegen waren in 1993 (het meest recente
  gegeven) 477 drugverslaafden geregistreerd in de verslavingszorg
  dan wel bekend bij het straathoekwerk. De politie stelt dat het
  aantal verslaafden in de periode 1990-1995 stabiel is gebleven en
  schat het aantal tussen de 1.100 en 1.500. Anders dan in Arnhem
  maakt het Duitse achterland geen belangrijk onderdeel uit van de
  vraagmarkt.

  Lokale marktprijzen geven een indicatie over de eventuele
  aanwezigheid van krapte of overdaad aan de aanbodzijde. Uit het
  volgende overzicht blijkt dat de huidige prijzen ten opzichte van
  eerdere jaren gedaald zijn. Als de schatting van de politie juist
  is (constante vraag) zou de prijsdaling kunnen wijzen op een
  overvloedig(er) aanbod.

  Tabel
  Wat is er bekend van onderling geweld tussen rivaliserende
  criminele groepen op de drugmarkt? In de periode 1990 tot maart
  1995 zijn 3 personen uit Nijmegen vermoord die iets met drugs
  uitstaande hadden. De slachtoffers hadden de Turkse (2) en
  Marokkaanse (1) nationaliteit. In alle drie gevallen werd de
  vermoedelijke dader gedentificeerd; in een geval bleek sprake te
  zijn van een ripdeal tussen heronegebruikers, in de beide andere
  gevallen bleken zakelijke respectievelijk relationele problemen
  tussen bekenden ten grondslag te hebben gelegen aan de
  gebeurtenissen. Overigens betrof een geval de dood van een
  belangrijke, hieronder nog te beschrijven, handelaar.

  In geen van de drie gevallen is derhalve aangetoond dat er
  sprake is geweest van een doelbewuste liquidatie, die voortkomt uit
  conflicten tussen rivaliserende groepen of als een interne
  repressaillemaatregel bedoeld is. Recentelijk werd een vierde
  Nijmegenaar vermoord langs de autoweg in Duitsland auto
  aangetroffen, die een bekende van de politie was. Maar ook in dit
  geval zijn er slechts vage aanwijzingen dat zijn dood iets
  uitstaande zou hebben met de handel in drugs.

  Toch is het in Nijmegen allerminst pais en vree tussen de
  personen die zich in het circuit van de drughandel begeven. Bij de
  politie zijn veel harde en zachte gegevens bekend over afrekeningen
  en bedreigingen in het milieu in de periode 1990 tot maart 1995.
  Hieruit komt naar voren dat er onderling veel gekrakeel is over
  niet-afgeloste drugschulden, ripdeals, ruzies en daaropvolgende
  wraakacties over vriendinnen, en dergelijke. Speciale vermelding
  verdient hierbij wederom de groep van personen rond een autochtone
  Nijmegenaar die in de afgelopen jaren een reeks van gewelddadige
  acties, die ook tegen personen uit het milieu gericht waren, heeft
  ondernomen.

  In de gesprekken over de organisatie van de drughandel kwamen
  voortdurend de namen van twee in Nijmegen woonachtige Turken
  prominent naar voren. Beiden zijn eind jaren vijftig geboren in
  Turkije en op jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Hiermee houden
  de overeenkomsten tussen beide personen op. De ene persoon zou al
  vanaf medio jaren tachtig herone invoeren en in Nederland
  verhandelen. Hij heeft recent enkele jaren gevangenisstraf
  uitgezeten, maar ook tijdens de detentie is zijn handel gewoon
  doorgegaan. Hoewel zelf niet van Koerdische afkomst, liet hij de
  import van herone altijd via Koerden verlopen; ofwel via de in
  Arnhem opererende Koerden (in het kader van een onderzoek tegen een
  aantal hunner is onze persoon politieel in beeld gekomen, vervolgd
  en gestraft), maar ook via directe contacten in Turkije.

  De Turkse handelaar is een krachtpatser. Het is niet duidelijk
  geworden of hij hieraan zijn machtspositie te danken heeft.
  Voorzover bekend zou het netwerk rond zijn persoon uit ongeveer 25
  personen bestaan. Deze vervulden uiteenlopen taken: leveren,
  verrichten van koeriersdiensten, opknappen van allerlei klusjes
  (loopjongens), afnemen (dealers), innen van schulden, etc. Deze
  personen behoorden bijna allen tot de in Nijmegen woonachtige
  Turkse gemeenschap. Over de omvang van de investeringen in
  Nederland bestaat geen volledige duidelijkheid. Vermoed wordt dat
  hij slechts enkele investeringen in Nederland heeft verricht in
  onroerend goed. Hij zou (indirect) eigenaar zijn van enkele
  snackbars en een discotheek. Over zijn vermogen en investeringen in
  Turkije is niets bekend.

  In Nijmegen heeft nog een tweede belangrijke heronehandelaar
  gewoond, die na het uitzitten van een korte gevangenisstraf in
  1989, van 1990 tot zijn overlijden in 1993 een vooraanstaande rol
  heeft gespeeld in de heronehandel in Nederland. Deze persoon is op
  veertienjarige leeftijd naar Nederland gekomen, genoot een
  RWW-uitkering en woonde met zijn Turkse vrouw en kind op een flatje
  in Nijmegen. Beiden waren het toonbeeld van moderne, in de
  Nederlandse samenleving gentegreerde Turken. Deze persoon
  onderhield zowel in Nederland als in het buitenland contacten met
  belangrijke drughandelaren. Hij maakte in 1992 vele vliegreizen,
  vooral naar Spanje, Turkije en Colombia. Hij was veel meer dan de
  eerder beschreven persoon, die als boertig wordt getypeerd, een man
  van de wereld: zakelijk, gedistingeerd, goed gekleed en voorzien
  van dure sieraden en high tech. Mede dankzij deze eigenschappen was
  hij in staat om zich in de internationale drughandel te bewegen en
  daar nieuwe wegen in te slaan. Hij heeft optimaal profijt getrokken
  van de kennismaking met een Colombiaan tijdens zijn detentie.
  Tijdens deze detentie werd de basis gelegd voor een ruilhandel
  cocane-herone: vanuit Turkije werd een heronelijn richting Colombia
  opgezet voor de Amerikaanse markt; tegen een voor hem gunstige
  wisselkoers (naar het schijnt 1 kilo herone tegen 4 tot 6 kilo
  cocane) werd vanuit Colombia een cocanelijn richting Turkije
  opgezet. Hij bleef bij dit ruilverkeer tussen Colombia en Turkije
  als commissionair vanuit Nijmegen op de achtergrond. Het is niet
  duidelijk in hoeverre langs deze opgezette druglijnen daadwerkelijk
  drugs zijn vervoerd. Wel is komen vast te staan dat hij via
  vrachtwagens uit Turkije herone invoerde en deze – voorzover niet
  in Nederland zelf gedistribueerd – via personenauto’s verkocht aan
  enkele vaste afnemers in Spanje. Verkoop aan de groothandel in
  Spanje leverde ongeveer het dubbele op van die in Nederland
  (verkoopwaarde in Spanje per kilo circa 90.000 gulden). Het netwerk
  van deze drughandelaar was breed internationaal samengesteld.
  Behalve op enkele naaste familieleden en landgenoten in Nederland
  kon hij een beroep doen op of zaken doen met enkele Nederlanders,
  Spanjaarden en Colombianen. Ook onderhield hij nauwe contacten met
  andere grote heronehandelaren in Nederland om gezamenlijk partijen
  herone uit Turkije te importeren. Hij is altijd zeer bedacht
  geweest op de mogelijkheid dat hij zou kunnen worden afgeluisterd
  of geobserveerd; door steeds in andere lease-auto’s te rijden,
  gebruik te maken van mobiele telefoons, gesprekken te voeren op
  straat, te reizen onder valse naam, en dergelijke, heeft hij zich
  effectief verweerd tegen de politie. Voorzover bekend, heeft hij in
  Turkije enkele goede contacten opgedaan in de rechterlijke macht en
  het bankwezen. Min of meer bij toeval is eenmaal vastgesteld dat
  een Turkse rechter op uitnodiging van de heronehandelaar enkele
  dagen in Nederland is gefteerd. Een ander voorbeeld van goede
  contacten is het gedrag van een bankdirecteur in Istanbul. Ondanks
  een verzoek van de politie om niet tot uitbetaling over te gaan van
  enkele in Nijmegen in beslag genomen spaarcertificaten, die op naam
  stonden van zijn familie, zijn familieleden in Turkije er toch in
  geslaagd de saldi (een kwart miljoen gulden) op te nemen. Uit een
  afgeluisterd telefoongesprek bleek dat de bankdirecteur de familie
  waarschuwde voor de pogingen van de politie om beslag op het
  vermogen te leggen.

  Hoe slagvaardig hij ook was in het manipuleren van mensen om
  zijn belangen te dienen en zijn onwettige activiteiten af te
  schermen, hij had volgens onze respondenten een grote handicap die
  hem noodlottig is geworden: hij was te veel zakenman die alleen
  zichzelf verrijkte en anderen weinig in zijn rijkdom liet delen.
  Tijdens een ruzie met zijn lijfwacht over achterstallige betalingen
  werd hij in 1993 door zijn beschermer doodgeschoten.

  Volgens ruwe schattingen van de politie zou hij in zijn laatste
  jaren met de import van herone op jaarbasis een omzet van 10 tot 40
  miljoen gulden hebben behaald. Met grotere precisie is vastgesteld
  wat de netto-opbrengst, dat wil zeggen de opbrengst na aftrek van
  de onkosten, was van een in 1992 geregistreerd transport van ruim
  10 kilo herone naar Spanje. De netto-opbrengst hiervan zou bijna
  800.000 gulden hebben bedragen.

  De handelaar heeft op een enkele discotheek en coffeeshop na,
  niet genvesteerd in Nederland; in Turkije zouden op zijn naam en
  die van familieleden een aantal appartementen en
  horeca-inrichtingen staan. Over de omvang en waarde van de in
  Turkije gedane investeringen is evenwel bij de politie niets
  bekend.

  4.3.2. Softdrugs

  In de jaren zeventig en de beginjaren tachtig was in Nijmegen
  een koningskoppel actief van twee jonge Nijmegenaren die
  aanvankelijk uit idele overwegingen hasj verkochten, maar naderhand
  vooral de smaak van de grote financile opbrengsten te pakken
  kregen. Zij importeerden hasj uit Marokko en leverden aan dealers
  verspreid over het hele land. De beide mannen leefden op grote
  voet, leidden enige tijd een luxueus bestaan in Hollywood en waren
  ook buiten de regio bekende societyfiguren. Het ging mis nadat zij
  hun werkterrein tot de cocane hadden verbreed. De een stierf na een
  woest leven aan aids en de ander kreeg een lange onvoorwaardelijke
  gevangenisstraf opgelegd. Na het verdwijnen van het koningskoppel
  is de handel in softdrugs, meer nog dan de heronehandel, verspreid
  over diverse ondernemers en ondernemertjes. Volgens de respondenten
  zou de handel in hasj evenwel voor een groot deel in handen zijn
  van Marokkaanse personen. Voorzover bekend laten ook andere groepen
  en eenlingen van Nederlandse en Turkse komaf zich niet onbetuigd.
  Een opmerkelijke figuur is een Nederlander die in de jaren tachtig
  als koppelbaas fungeerde en momenteel werknemers chartert voor het
  transporteren van hasj uit Marokko. Van deze persoon is bekend dat
  hij
  de hasj naar enkele andere Westeuropese landen doorvoert. Maar over
  de precieze relaties met anderen en zijn modus operandi bestaat tot
  op heden grote onduidelijkheid.
  Begin 1994 deed de politie in Nijmegen een grote vangst dankzij een
  melding van de douanerecherche die een verdachte container op het
  spoor was gekomen. Deze container, afkomstig uit Colombia en
  bestemd voor een Nijmeegs bedrijf dat op naam staat van een
  Nijmegenaar, bleek ruim 7.000 kilo marihuana te bevatten met een
  straatwaarde van ongeveer 30 miljoen gulden. De kern van de
  dadergroep werd gevormd door vier verdachten, van wie drie de
  Nederlandse nationaliteit en n de Colombiaanse nationaliteit
  bezaten. Over de precieze onderlinge verhoudingen, de wijze van
  financiering en de mogelijke regisseurs op de achtergrond is
  evenwel niets bekend geworden.

  Over de vraagzijde van de markt zijn niet veel gegevens
  voorhanden. Het aantal coffeeshops in Nijmegen is de afgelopen
  jaren vrijwel constant gebleven. In 1994 waren er volgens opgave
  van de politie 16 coffeeshops. In toenemende mate schijnen deze
  shops hun exclusiviteit als verkooppunt te verliezen; ook in
  snackbars en shoarmazaken zouden softdrugs verkrijgbaar zijn. In de
  afgelopen jaren is door de politie geconstateerd dat in enkele
  coffeeshops harddrugs worden verkocht. Tot gedwongen sluitingen is
  het tot op heden (maart 1995) op twee uitzonderingen na, niet
  gekomen. Zoals uit de beschrijving van de tweede harddrughandelaar
  bleek, is op zijn minst een coffeeshop indirect in eigendom geweest
  van een handelaar in harddrugs. Van de eigenaars en/of beheerders
  van de 16 coffeeshops blijken 12 de Nederlandse nationaliteit te
  hebben, 8 de Marokkaanse en 1 de Turkse nationaliteit.

  Bij de gemeente noch bij de politie zijn gegevens voorhanden
  over het aantal softdruggebruikers. Uit het feit dat in de
  nabijheid van de coffeeshops in Nijmegen relatief veel Duitse
  auto’s geparkeerd staan, leidt de politie af dat Duitse gebruikers
  vermoedelijk een groot aandeel in de vraag vormen.

  4.3.3. Criminele loopbanen

  Veel van onze respondenten memoreren bitter hoe zij jonge
  criminelen carrire hebben zien maken in de misdaad. Deze jongeren
  zouden enkele jaren terug nog middleman geweest zijn, maar zouden
  door het achterwege blijven van effectieve interventies uitgegroeid
  zijn tot grote criminelen. Zij zouden indertijd al te groot zijn
  geweest voor de lokale teams en te klein voor de sectie zware,
  georganiseerde misdaad. Zij zouden van dit vacum hebben
  geprofiteerd. Als markant voorbeeld wordt een autochtone jonge
  dertiger genoemd, die met enkele leeftijdgenoten in zijn kielzog
  zwaardere misdrijven is gaan plegen. Volgens een van de
  gesprekspartners voldoet hij ruimschoots aan de CRI-criteria voor
  georganiseerde misdaad. Toch blinkt de groep niet uit door
  effectieve afscherming; evenmin kan worden beweerd dat de politie
  hem in zijn criminele loopbaan geen strobreed in de weg heeft
  gelegd. Integendeel, hij heeft sedert de afgelopen 15 jaar ruim 20
  antecedenten op zijn naam staan. Eind jaren zeventig trokken hij en
  zijn companen de aandacht van de politie door strafexpedities te
  houden tegen bepaalde personen of inrichtingen. Vanaf die tijd
  hebben zij een spoor van geweld door de stad en omliggende gebieden
  getrokken, varirend van intimidatie (niet betalen van consumpties),
  afdwingen van protectie bij discotheken, afpersing van enkele
  koppelbazen, intimidatie van getuigen en gericht en ongericht
  geweld tegen personen. Ook zouden zij zich in de beginjaren aan
  inbraken, overvallen en heling hebben schuldig gemaakt. In de
  afgelopen jaren zijn hun criminele loopbanen in een
  stroomversnelling geraakt. Zij hebben hun werkterrein verbreed tot
  handel in cocane en hasj. Beide drugs zouden bij grote leveranciers
  in Nederland worden afgenomen en lokaal (Nijmegen) worden
  verhandeld. Ook in deze handel tonen zij hun gewelddadige karakter,
  soms worden de leveranciers geript. De jonge dertigers zoeken
  voortdurend de confrontatie en geven luidruchtig blijk van hun
  aanwezigheid in de stad. In dit opzicht zijn zij geen goede
  voorbeelden van plegers van georganiseerde misdaad, die zich
  effectief afschermen. Het grote aantal antecedenten dat zij hebben,
  wijst erop dat de verdedigingslinie van de groep niet sterk is.
  Toch ondernemen ook zij activiteiten om zich af te schermen, zoals
  onder andere blijkt uit het intimideren van getuigen. Over de
  opbrengsten verkregen uit misdaad en de wijze van besteding bestaat
  bij de politie grote onduidelijkheid.

  4.3.4. Fraude

  Nijmegen staat bekend als centrum van koppelbazerij. In de
  afgelopen jaren hebben enkele oude Nijmeegse koppelbazen, na een
  aanvankelijke impasse als gevolg van de Wet Ketenaansprakelijkheid,
  nu een nieuwe methode bedacht om straffeloos als bemiddelaar te
  kunnen optreden tussen werknemers en werkgevers, zonder afdracht te
  hoeven betalen van sociale premies en belasting (zie verder 6.2 en
  het deelrapport Branches).

  Vanaf omstreeks 1987 is vanuit Nijmegen een groep fraudeurs
  actief die in Nederland, Belgi en Duitsland
  opereert. Enkele hoofdpersonen komen voort uit het indertijd in
  Nijmegen sterk aanwezige koppelbazenmilieu. Uit die tijd hebben zij
  de mogelijkheden leren kennen van het misbruik maken van
  rechtspersonen. De hoofdpersonen, jonge veertigers, hebben enkele
  gemeenschappelijke kenmerken: zij zijn van Nederlandse afkomst,
  geboren in Nijmegen of directe omgeving, en worden beschreven als
  snelle jongens. De fraude met BV’s komt in hoofdlijnen hierop neer:
  via advertenties worden slecht lopende BV’s opgekocht; als nieuwe
  directeur wordt een katvanger naar voren geschoven; bij
  zakenrelaties van het oude bedrijf worden vervolgens bestellingen
  gedaan, op rekening van het overgenomen bedrijf; de rekening wordt
  niet betaald; na enige tijd worden alle aanwezige activa uit het
  bedrijf gezogen; de BV failleert met achterlating van een grote
  schuldenlast. Uit een strafrechtelijk onderzoek tegen een deel van
  de groep bleek dat op deze manier een schade van circa 300.000
  gulden bij leveranciers is ontstaan.

  Naar schatting behoorden ongeveer dertig personen tot de groep,
  waarin vier personen centraal stonden. Zij zochten slecht lopende
  bedrijven op, voerden de onderhandelingen bij de overname,
  verzorgden de juridische overname en wisten bij oude leveranciers
  bestellingen te plaatsen. De overigen verrichtten regelmatig de
  nodige hand- en spandiensten: de een trad op als directeur, de
  ander kwam de bestelde goederen bij de leverancier ophalen, weer
  een ander zorgde voor het afzetten van de verkregen goederen.
  Gaandeweg is het netwerk rond de vier personen steeds meer uit
  elkaar geraakt door onderlinge twisten. Ieder zette zelfstandig met
  een eigen groepje om zich heen de activiteiten voort. Hoewel de
  hierboven beschreven flessentrekkerij core business was van de
  groep, zijn daarnaast nog veel andere frauduleuze nevenactiviteiten
  verricht: goud- en investeringsfraude (investeerders werden met
  behulp van valse papieren opgelicht); kredietfraude (personen in
  grote financile nood werd een interessant krediet in het
  vooruitzicht gesteld; na het incasseren van commissiegeld verdwenen
  de kredietverstrekkers schielijk) en het organiseren van een
  illegale lotto. Een van de hoofdpersonen heeft in de afgelopen
  maanden zijn oude vak van koppelbaas weer opgepakt. Hij bemiddelt
  vanuit Nijmegen tussen Britse werknemers en Duitse bouwputten.
  Tegen een van de vier is een onderzoek ingesteld, waaruit naar
  voren kwam dat hij met het plegen van de verschillende fraudes in
  de afgelopen jaren 400.000 gulden heeft verdiend. Voorzover bekend,
  heeft de groep geen gebruik gemaakt van geweld of van corruptie om
  zijn doelen te bereiken.

  4.3.5. Overige verschijningsvormen

  Prostitutie/vrouwenhandel

  In tegenstelling tot in Enschede bestaat in Nijmegen wel raam-
  en straatprostitutie. In Nijmegen komt prostitutie van oudsher voor
  in de Benedenstad, gelegen tussen de Waal en de binnenstad. Volgens
  een recente schatting zijn er in Nijmegen 20 ramen, waarachter in
  totaal circa 50 prostitues werkzaam zijn (Gorgels, 1993, p. 80). In
  een recent door de politie opgesteld rapport wordt een lager aantal
  genoemd, namelijk gemiddeld 25 vrouwen. Opmerkelijk is dat slechts
  enkele Nederlandse vrouwen in de raamprostitutie actief zijn. De
  kleine meerderheid van de vrouwen is afkomstig uit de Dominicaanse
  republiek, de overigen hebben uiteenlopende nationaliteiten (o.a.
  Duits, Italiaans, Colombiaans, Turks). De Nederlands prostitues
  werken thuis voor zichzelf of in clubs. Het is niet duidelijk
  hoeveel Nederlandse en buitenlandse vrouwen thuis werkzaam zijn of
  in clubs. Momenteel zijn er drie clubs in Nijmegen.

  Ook over het aantal straatprostitues lopen de schattingen
  uiteen. Gorgels (1993, p. 80) schat het totale aantal op 60
  prostitues, met een gemiddelde straatbezetting van 8 tot 10 vrouwen
  per avond. De politie heeft circa 15 straatprostitues
  geregistreerd. Na vele jaren repressief straatprostitutiebeleid en
  geregeld terugkerende klachten van buurtbewoners over overlast, is
  de gemeente ertoe overgegaan om de straatprostitutie op beperkte
  schaal te gedogen in een zogeheten reguleringszone.

  Volgens het oordeel van enkele deskundigen bij de politie is er
  op dit moment geen sprake van vrouwenhandel in de Nijmeegse
  prostitutiewereld. Tot dusverre is een belangrijk geval van
  vrouwenhandel bekend geworden. In 1993 is geconstateerd dat een
  Poolse man acht Poolse meisjes onder dwang liet werken als
  raamprostitues in Nijmegen. Ook de twee betrokken Nijmeegse
  exploitanten van de ramen werden aangehouden. De politie
  controleert incidenteel of de in de prostitutie werkzame
  buitenlandse vrouwen een legale verblijfstitel hebben in Nederland.
  Bij een controle in 1993 werden vier illegale werkneemsters
  ontdekt. Meer actuele gegevens over het aantal illegaal
  verblijvende prostitues ontbreken.

  Geweld, intimidatie, protectie

  Begin jaren negentig zijn door enkele Nijmeegse personen (met
  strafrechtelijke antecedenten) pogingen gedaan om door middel van
  intimidatie en geweld een positie als portier te verwerven bij
  Nijmeegse
  discotheken. Deze pogingen om protectie op te dringen, zijn
  voorzover bekend, niet geslaagd. Intimidatie van justitie en
  openbaar bestuur is in de afgelopen jaren incidenteel voorgekomen
  (althans: gesignaleerd). In het ene geval betrof het een
  vermoedelijk politiek genspireerde actie tegen een landelijk
  politicus, in het andere geval een bedreiging van een officier van
  justitie in verband met een, naar het oordeel van de betrokkene, te
  zwaar uitgevallen eis. Een bijzondere vorm van intimidatie werd
  (wordt?) uitgeoefend door enkele oud-leden van de Nijmeger
  beweging. Zij observeren en volgen leden van de PID en van de
  reguliere politie en hebben hun waarnemingen onder meer publiek
  gemaakt in het boek De tragiek van een geheime dienst. Hierin
  werden de namen en adressen van de leden van de politieke
  inlichtingendienst en van de RCID genoemd.

  In het recente verleden hebben zich gewelddadige confrontaties
  voorgedaan tussen de politie en linkse activisten. De jaren 1982 en
  1986 staan wat dit optredend geweld betreft in het geheugen van
  elke Nijmeegse politieman gegrift. Van geweld tussen politie en
  criminele organisaties is in de afgelopen jaren geen sprake
  geweest. Evenmin is er sprake van dat de politie de strijd op
  straat verliest; er bestaan in Nijmegen geen no go areas die het
  onaantastbaar domein zijn van criminelen en die de politie slechts
  met veel machtsvertoon durft te betreden.

  Tussen criminelen onderling hebben zich wel gewelddadigheden
  voorgedaan. Maar voorzover de achtergronden hiervan bekend zijn
  geraakt, duidt dit geweld niet op een oorlog tussen rivaliserende
  bendes noch op een poging van een specifieke groep om met harde
  hand de hegemonie te vestigen in drughandel. De belangrijkste vorm
  van protectie (bedreiging, afpersing) in Nijmegen wordt uitgeoefend
  door leden van de PKK, die jaarlijks zowel Turken als Koerden
  (legale en illegale ondernemers) voor een bepaalde, financile
  bijdrage aan de Koerdische zaak aanslaan. Voorzover bekend, is
  hierbij in de afgelopen jaren eenmaal geweld (in de vorm van
  brandstichting) uitgeoefend.

  Gokken

  In Nijmegen is sedert 1990 een legaal casino gevestigd van de
  stichting Holland Casino’s. Specifieke problemen die in relatie
  staan tot georganiseerde misdaad hebben zich tot dusverre,
  voorzover bekend, niet voorgedaan. Recentelijk is in de omgeving
  van Nijmegen een Chinese man vermoord. Hij zou zich schuldig hebben
  gemaakt aan loan sharking, dat wil zeggen tegen woekerrentes geld
  geleend hebben aan Chinezen met grote speelschulden. Vermoed wordt
  dat hij is vermoord door een concurrent. Momenteel bevinden zich,
  naar de politie aanneemt, geen illegale casino’s (Golden Ten) meer
  in Nijmegen. In het verleden zijn er twee van dergelijke casino’s
  geweest, maar deze zijn na herhaalde politie-acties momenteel
  opgeheven.

  In voornamelijk cafetaria’s worden enkele illegale kansspelen
  bedreven, onder meer wordt een krasloterij gexploiteerd. Het aantal
  toegestane legale kansspelautomaten is in deze laagdrempelige
  gelegenheden teruggebracht van twee naar n. Over de eigenaars van
  deze automaten zijn geen gegevens bekend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken