• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 5.1. Inleiding

  5. ARNHEM

  5.1. Inleiding

  5.1.1. De stad Arnhem

  De naam van de stad Arnhem is onverbrekelijk verbonden met de
  Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van de slag om Arnhem werd een
  groot deel van de binnenstad verwoest. Als gevolg van beschietingen
  van de geallieerden en plunderingen door de Duitsers werd de stad
  naderhand nog verder verwoest. Arnhem bleek na de oorlog de zwaarst
  beschadigde stad van Nederland te zijn. Na de oorlog werd de stad
  grotendeels gerestaureerd en verschenen aanvankelijk alleen aan de
  noordzijde van de Rijn, later ook aan de zuidzijde grote
  woonwijken.

  De werkgelegenheidstructuur van Arnhem wordt gekenmerkt door een
  sterke positie van de dienstverlening, zowel de commercile als de
  dienstverlening door de overheid. Na de vier grote steden is Arnhem
  de grootste kantorenstad van Nederland. Deze positie dankt de stad
  aan haar strategische ligging op een knooppunt van verbindingen
  tussen de Randstad en het Duitse Ruhrgebied.

  De bevolking in Arnhem is in de afgelopen decennia niet sterk
  gestegen. Woonden er in 1960 bijna 125.000 personen, in 1994 is dit
  aantal tot 133.000 gestegen. Evenals in Nijmegen het geval is,
  heeft zich in de afgelopen twee decennia een uitstroom uit Arnhem
  voorgedaan naar omliggende gemeenten en een toestroom vanuit het
  buitenland naar Arnhem.
  De werkloosheid is in Arnhem van de drie steden het laagste,
  namelijk 12,6% (Nijmegen: 13,4%; Enschede: 13,1%). Ongeveer 10% van
  de Arnhemse bevolking is van buitenlandse afkomst. De grootste
  groep allochtonen wordt gevormd door de Turken (circa 5.000
  personen), waarbij aangetekend moet worden dat circa 1.500 van hen
  Koerden zijn. Surinamers en Marokkanen zijn wat omvang van de
  populatie tweede (2.500), respectievelijk derde (1.500).

  5.1.2. Het criminaliteitsbeeld van Arnhem

  In de periode van vijftig jaar na het einde van de oorlog is ook
  op het gebied van de misdaad in Arnhem erg veel veranderd. In de
  eerste twintig jaar na de oorlog blijft de criminaliteit (en de
  korpssterkte) wat aard en omvang betreft vrij stabiel. Het is
  opvallend hoe weinig geweld in deze periode voorkomt. Slechts twee
  gevallen van doodslag vinden in Arnhem plaats. De twee doodslagen
  staan in contrast met de 18 moorden en doodslagen die tussen 1966
  en 1983 in Arnhem zijn gepleegd. Ook de vermogensmisdrijven,
  evenals in de vorige periode veruit de grootste categorie
  misdrijven, vertonen frequenter ernstige uitschieters. Opbrengsten
  van enkele tienduizenden guldens bij inbraken en overvallen zijn
  geen uitzonderingen meer. Naast de ontdekking van nieuwe
  misdaadvormen, zoals drughandel, vuurwapens en complexe fraudes,
  wordt veel vaker dan voorheen melding gemaakt van de opsporing van
  criminele netwerken, respectievelijk van in groepsverband
  opererende inbrekers, autodieven en overvallers.

  In de periode 1980-1984 vindt evenals in het gehele land een
  sterke stijging plaats van het aantal geregistreerde misdrijven.
  Nadien vindt een zekere stabilisering plaats. In de afgelopen jaren
  stijgt het aantal geregistreerde misdrijven opnieuw. In 1990 werden
  11.435 misdrijven geregistreerd, in 1994 waren dit er ruim 16.000.
  Opmerkelijk is dat het aantal seksuele misdrijven is gestegen (al
  blijft het absolute aandeel in het totaal klein). Ook het aantal
  diefstallen en mishandelingen is in de afgelopen jaren toegenomen.
  In 1990 werden 1.455 woninginbraken geregistreerd, in 1994 waren
  dit er 1.878.

  Hierbij dient echter wel te worden aangetekend dat het aantal
  woninginbraken in het midden van de jaren tachtig nog veel hoger
  was, namelijk 2442 in 1987. Het aantal inbraken op
  bedrijventerreinen is sedert 1990 verdubbeld (1990: 99; 1994: 182;
  HKS-gegevens). Bank- en geldtransportovervallen bleven daarentegen
  vrijwel constant (12 in 1990 en 9 in 1994).

  Volgens HKS-gegevens vertonen de aangiften van diefstallen van
  personenauto’s een opmerkelijke daling. In 1990 zouden 357
  aangiften van autodiefstal zijn opgenomen, in 1994 zouden dit er
  146 zijn geweest. In de periode 1990 tot 1994 zouden jaarlijks
  slechts enkele diefstallen van vrachtauto’s zijn geregistreerd.

  5.1.3. De politie in Arnhem

  De gemeentepolitie Arnhem is lang een klassiek ingericht korps
  geweest: centraal gehuisvest en een strikte scheiding tussen de
  twee basisfuncties surveillance en recherche. In de lange periode
  van bestaan (de eerste commissaris van politie werd in 1798
  genstalleerd) werd de personeelsformatie sterk uitgebreid. In het
  begin van deze eeuw bestond het Arnhemse korps uit 87 personen,
  vlak na de oorlog was dit aantal uitgegroeid tot 250. Vlak voor de
  opname van de gemeentepolitie in het regiokorps bestond het korps
  uit circa 450 personen. Het criminaliteitsprobleem was in de
  naoorlogse periode lange tijd een rustig bezit voor de politie.
  Niet alleen omdat de omvang van de geregistreerde misdrijven vanaf
  de Tweede Wereldoorlog tot aan het eind van de jaren zestig
  betrekkelijk stabiel bleef, maar ook omdat het aantal ernstige
  misdrijven zeer laag was. Nu en dan werd duchtig gesnoeid in de
  personeelsformatie van de recherche. De sterkte van de recherche
  zou in 1973 weer op het peil van 1946 (28 fte) terugkomen.

  De aandacht ging in de jaren vijftig en zestig uit naar de
  ongeremde groei van het gemotoriseerde verkeer en het grote aantal
  verkeersongevallen. Het aantal verkeersdoden in Arnhem schommelde
  in deze periode jaarlijks rond de 20, hetgeen hoog is, vergeleken
  met het lage aantal levensmisdrijven uit die periode en het huidige
  aantal verkeersdoden (5 in 1992, 13 in 1993 en 16 in 1994). De
  omvang en status van de afdeling verkeerspolitie, een specialisme
  binnen de surveillancedienst, symboliseerde de zorg die de politie
  in die tijd koesterde voor het verkeer.

  Rond 1966 werd de politie in de grote steden nadrukkelijk
  geconfronteerd met de roerige jaren zestig. Er diende naar
  oplossingen te worden gezocht om de nieuwe maatschappelijke
  problemen het hoofd te kunnen bieden. Aanvankelijk werd getracht
  desnoods met harde hand het respect voor orde en wet te handhaven,
  maar het was ook voor de politie duidelijk dat toepassing van dit
  middel het gezag van de wet en van de politie eerder ondermijnde
  dan versterkte. De politie werd gedwongen een andere koers in te
  slaan. De Projectgroep Organisatiestructuren noemt 1966 dan ook een
  keerpunt voor de politie in ons land, dat
  overigens geen ommekeer teweegbracht. De meeste korpsen zouden
  namelijk hun positie hebben willen versterken door vergroting van
  mankracht en materieel, zonder fundamentele herbezinning op de
  eigen structuur en taakopvatting. Volgens de Projectgroep
  Organisatiestructuren (1977, 36) was hiermee het tijdperk van de
  middelenemancipatie aangebroken.

  Toch is het naar onze indruk onjuist om te suggereren dat de
  politie zich in deze periode vooral richtte op het verwerven van
  middelen zonder zich te bezinnen op de organisatiestructuur en de
  taakopvatting. Terugkijkend op deze periode valt namelijk op
  hoeveel in Arnhem is veranderd in de organisatiestructuur en hoe
  sterk men zich losmaakte van een legistische taakopvatting. Er werd
  in de jaren zeventig, met de wet als vager wordende richtsnoer op
  de achtergrond, in Arnhem beleid ontwikkeld in het optreden tegen
  onder andere krakers, softdruggebruikers en weggelopen
  minderjarigen.

  Gaandeweg ontwikkelden bestuur en justitie zich tot de reguliere
  gesprekspartners van de politie in het uitstippelen van dergelijk
  beleid. Nu de wet geen duidelijke richtsnoer en legitimeringsgrond
  voor het handelen meer gaf, leek men houvast te zoeken in
  verbetering van de infrastructuur en verhoging van deskundigheid.
  Dit kreeg onder meer gestalte in een regionale samenbundeling van
  krachten (mobiele eenheid, recherchebijstandsteam) en binnen het
  korps in de uitbouw van ondersteunende en gespecialiseerde takken
  van dienst.

  Op 1 april 1994 is de gemeentepolitie Arnhem onderdeel geworden
  van de politieregio Gelderland-Midden. Het regiokorps heeft in
  totaal circa 1.300 formatieplaatsen. Het korps is onderverdeeld in
  4 districten en 1 divisie. De divisie verleent ondersteuning aan de
  districten. Op recherchegebied wordt de ondersteuning geboden door
  vooral de RCID, het observatieteam en de technische recherche. De
  divisie heeft ook enkele afdelingen die zelfstandig taken
  uitoefenen. Van belang in dit kader zijn de units Groeps- en Zware
  criminaliteit, misdaadanalyse, het recherchebijstandsteam, het
  bureau financile ondersteuning en fraude. De units Groeps- en Zware
  criminaliteit, waarin totaal 47 formatieplaatsen zijn, sporen
  georganiseerde vormen van misdaad (overvallen, woninginbraken)
  respectievelijk misdadige organisaties en organisatiecriminaliteit
  op. De stad Arnhem maakt deel uit van het politiedistrict Arnhem
  Veluwezoom. Binnen dit district (overigens weer onderverdeeld in
  drie subdistricten) is de scheiding gehandhaafd tussen surveillance
  (basispolitiezorg) en recherche. Binnen het district zijn ongeveer
  40 rechercheurs werkzaam. Bovendien is in het district de groep
  bijzondere opdrachten ondergebracht, waarop in de volgende
  paragraaf zal worden ingegaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken