• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 3. Rapporten

  Aarts, Robert, Corrupt of correct: een onderzoek naar de
  bescherming van de bestuurlijke integriteit in
  Nederland, Maastricht, 1994
  AID, Jaarplan 1995, Kerkrade, 1995
  AID, Jaarverslagen 1993 en 1994 van de Algemene Inspectiedienst,
  Kerkrade, 1994, 1995
  Albanese, Jay, Where organized and white collar crime meet:
  Predicting the infiltration of legitimate business,
  New York, 1994
  Anderson, Malcolm, Working paper IX: control of organised crime in
  the European Community, Edinburgh,
  1993 (Working Paper Series A System of European Police Co-operation
  after 1992; IX)
  Andersson, Elffers & Felix, Rijksrecherche: onderzoek naar
  huidige en toekomstige organisatie van de dienst,
  Utrecht, 1993
  Andersson, Elffers, Felix, Evaluatie milieubijstandsteam 1989: Naar
  een duidelijker interne en externe positie,
  Utrecht, 1989
  Andersson, Elffers, Felix, Politie en milieu: Onderzoek naar opbouw
  en positie van de politiemilieutaak,
  Utrecht, 1994
  Asser Instituut, De strijd tegen het witwassen van geld en de
  fraudemelding in Europa: Wetgeving en
  gedragscodes voor de vrije beroepen, ‘s-Gravenhage, 1995
  Asten, J.J.A.; Edelbroek, E.G.M.; Eland, J.R.; Nijenhuis, J.;
  Zwart, A.P.J., Gepast betalen: Een orinterend
  onderzoek naar de uitvoering en de effecten van de
  plukze-wetgeving, ‘s-Gravenhage, 1995
  Bedrijfsschap Horeca, Criminaliteitspreventie in de horeca:
  Maatregelen in de praktijk, Zoetermeer, 1994
  Begeleidingscommissie CID, Jaarverslagen 1988-1992/1993,
  ‘s-Gravenhage, 1989-1993
  Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde
  Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra Gudde, De
  Economische Controle Dienst: Een fact-finding-onderzoek naar de
  structuur en het functioneren van de ECD,
  Leiden, 1991
  Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde
  Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra en Gudde,
  Tussen politiek en klantenkring: Een onderzoek naar het
  functioneren van de Algemene Inspectie Dienst,
  Leiden, 1991
  Belastingdienst, Jaarverslagen 1993 en 1994, Den Haag, 1994,
  1995
  Berg, J.F.H.; Dros, O.R., Kernteam Randstad noord & midden:
  Projectplan, Haarlem, 1994
  Boer, Cobi de, Georganiseerde criminaliteit en de gemeentelijke
  overheid: Een onderzoek naar de rol die
  het gemeentebestuur van Arnhem speelt in de aanpak van een
  criminele organisatie die opereert binnen haar
  gemeentegrenzen, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
  politiestudies; 14)
  Boer, Jacob de, Politieprestaties gemeten: Een onderzoek bij de
  regiopolitie Twente naar de mogelijkheden
  om output te meten, deze te relateren aan de ingezette middelen en
  de mogelijkheden om te sturen op deze
  output, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks politiestudies;
  11)
  Boer, Monica den, Justice and home affairs cooperation in the
  European union, Leiden, 1995 (Report NSCR;
  WD 95-01)
  Boerman, Frank A., Georganiseerde Misdaad in de horeca?: Een
  onderzoek naar de betrokkenheid van het
  criminele circuit bij de horeca van een grote stad, Amsterdam,
  1994
  Boorsma, P.B.; Vries, P. de; Goorkate, H.G.J.; Ruig, H. de; Toppen,
  R., Verbetering bedrijfsvoering politie,
  Enschede, 1987
  Borghouts, H.C.J.L.; Hessing, R.H.; Albeda, W.; Bosch, A.G., De
  politie in 2000, consolideren of reorganiseren:
  lezingen, gehouden tijdens de ledenvergadering van de ANPV op 15
  mei 1995 te Wageningen, Bovenkarspel,
  1995
  Bos, G.C.M.; Dalen, L. van; Eshuis, R.J.J.; Kramer, A.C.; WODC,
  Evaluatierapport Target 2: Evaluatie van de
  opsporing en vervolging in een strafrechtelijk onderzoek naar de
  handel in bedreigde uitheemse diersoorten,
  Den Haag, 1995
  BPI; Hermans, L.M.L.H.A. (voorzitter), Advies politile
  informatievoorziening, ‘s-Gravenhage, 1994
  Brenninkmeijer, Curd M.; Mulder, Edwin B.; Nieuweboer, Roeland, D.,
  Criminele auditing in Nederland:
  Afstudeeronderzoek ter afsluiting van de studie aan de Nederlandse
  Politie Academie, Zutphen, 1993
  Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn:
  Kansen voor de georganiseerde misdaad en
  eventuele maatregelen, Leidschendam, 1995
  Brouns, P.J.H.M., Notitie over een wettelijke regeling van
  opsporingsmethoden t.b.v. de Werkgroep
  Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945.002, Bijlage 4
  Bruinsma, G.J.N.; Boer, C. de; Ipit, Haalbaarheidsstudie
  preventieve, criminele bedrijfstakken doorlichting,
  Enschede, 1995
  Bundesamtes fr Justiz Schweiz; Pieth, Mark; Freiburghaus, Dieter;
  Bizzini Gndinger, Antonella; Ceresoli,
  Alessandra; Schmidli, Beat, Die bedeuting des organisierten
  Verbrechens in der Schweiz, Bern, 1993
  BVD, Een boekje open over de BVD, Den Haag, 1993
  BVD, Ethiek en integriteit van het openbaar bestuur, Den Haag,
  1994
  BVD, Jaarverslagen 1991-1994, Den Haag, 1992-1995
  BVD, Richtlijnen van de Attorney General, S.l., 1994
  Collegevergadering van Procureurs-Generaal, Aanpak van
  mensenhandel: Handleiding van de
  collegevergadering van Procureurs-Generaal: vastgesteld 10 mei
  1995; Inwerkingtreding 1 juni 1995, S.l., 1995
  Commissie Donner; Commissie Openbaar Ministerie; Donner, J.P.H.;
  Hoekstra, R.J.; Zegveld, W.C.L.; Eijlander,
  Ph., Rosenthal, U., Het functioneren van het Openbaar Ministerie
  binnen de rechtshandhaving, ‘s-Gravenhage,
  1994
  Commissie Donner: adviesaanvragen, adviezen, voorstellen en
  briefwisselingen in het kader van het rapport
  Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de
  rechtshandhaving, Den Haag, 1994
  Commissie Facalitair milieu-OM; Vossen, Ralph, Handhaving van
  milieuregels en informatievoorziening tussen
  de handhavers onderling, S.l., 1993
  Commissie Heroverweging Instumentarium Rechtshandhaving; F.
  Korthals Altes, Het recht ten uitvoer gelegd:
  Oude en nieuwe instrumenten van rechtshandhaving, Den Haag,
  1995
  Commissie Relatie BVD-CRI; J.A. Blok (voorz.), Meer cooperatief,
  minder exclusief: Verslag Commissie Relatie
  BVD-CRI, Den Haag, 1991
  Commissie Wierenga; Wierenga, H. (voorz.), Rapport van de
  Bijzondere Onderzoekscommissie IRT,
  ‘s-Gravenhage, 1994
  Cordinerend Beleidsoverleg, Landelijke inventarisatie criminele
  groeperingen 1995, Zoetermeer, 1995
  Coornhert Liga, Notitie over de gespreksonderwerpen met de
  Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden,
  In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Corstens, G.J.M., Pre-advies opsporingsmethoden ten behoeve van de
  Werkgroep Vooronderzoek
  Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, In:
  Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Corstens, G.J.M., Rapport over de rechtspraak inzake
  opsporingsmethoden ten aanzien van zware,
  georganiseerde criminaliteit, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage
  4
  Corstens, G.J.M., Rapport over in Frankrijk gebezigde
  opsporingsmethoden met betrekking tot georganiseerde
  criminaliteit ten behoeve van de Werkgroep Vooronderzoek
  Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamerder
  Staten-Generaal, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  CRI, Georganiseerde criminaliteit en interregionale
  groepscriminaliteit, Den Haag, 1988
  CRI, Inventarisatie van nationaal en/of internationaal actieve
  georganiseerde criminele groepen ten behoeve
  van de prioriteitstelling van het Cordinerend Beleidsoverleg, S.l.,
  1993
  CRI, Jaarbericht 1993 van de Centrale Recherche Informatiedienst,
  Zoetermeer, 1994
  CRI, Jaarverslag 1992 van de Centrale Recherche Informatiedienst,
  S.l., 1993
  CRI; Heijden, A.W.M. v.d., Jaarplan 1995 van de afdeling
  Wetenschappelijke Rechercheadvisering CRI
  (concept), Zoetermeer, 1994
  CRI; Kortekaas, J.J.C., Fenomeenaanpak: Een aanzet tot
  beschrijving, Zoetermeer, 1994
  CRI; Landman, Richard, L.J., Georganiseerde fraudes in de regio
  Rijnmond: Een criminaliteitsbeeldanalyse:
  Deelrapport I projectgroep Fraudepreventie Rijnmond, Zoetermeer,
  1993
  CRI; Landman, Richard A.J., Georganiseerde fraudes in de regio
  Rijnmond: Preventie en repressie: Preventie
  en repressie: Deelrapport II van de projectgroep Fraudepreventie
  Rijnmond, Zoetermeer, 1993
  CRI; Landman, Richard R.J., Georganiseerde fraudes in de regio
  Rijnmond: Vroegtijdige detectie en
  pro-actieve aanpak: Deelrapport III projectgroep Fraudepreventie
  Rijnmond, Zoetermeer, 1994
  CRI; Wilzing, J., De aanpak van de georganiseerde criminaliteit:
  een tussenbalans, Zoetermeer, 1994
  Dagblad Trouw; Heel, C.H. van; Buning, E.A.F., Binnen de perken
  over de scheef: Wethouders over de
  grenzen van het toelaatbare, Amsterdam, 1994
  Daniel, M.P.M.; Veldhuis, G.J., Organiseren op criminele
  organisaties: beleid en praktijk, Enschede, 1994
  (Twentse scriptiereeks politiestudies; 9)
  Dienst recherchezaken van het Ministerie van Volkshuisvesting,
  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
  Jaarverslagen 1992 en 1993 Dienst recherchezaken, Den Haag, 1993,
  1994
  Duren-Swietonska, Michalina Bronislawa, De rol van de politie in
  het kader van opsporing en vervolging in de
  Russische federatie, Leiden, 1995
  Duyne, Petrus C. van; Riks, Ewald, Vooruit-lopend (politieel)
  onderzoek: een aanzet tot verdere discussie en
  maatstafvoering, S.l., ca. 1994
  Duyne, Petrus C. van, Eindrapport Experiment Frauderegistratie,
  ‘s-Gravenhage, 1986 (Onderzoek en beleid;
  72)
  ECD, Jaarverslagen 1993-1994, Den Haag, 1994, 1995
  Erasmus Forum, Congres Wie is de baas over de politie: Sturing: van
  departement tot straatagent,
  Rotterdam, 1994
  European Institute for Crime Prevention and Control; Savona,
  Ernesto U.; Adamoli, Sabrina; Zoffi, Paola,
  Organised crime across the borders: Preliminary results, Helsinki,
  1995 (Heuni Papers; No. 6)
  Federation Bancaire, Fraud Working Group; Oord, R.K. (vert.),
  Rapport nationale en internationale
  fraudetechnieken, Amsterdam, 1994
  Fijnaut, C.; Nuijten-Edelbroek, E.G.M.; Spickenheuer, J.L.P.,
  Politile Misdaadbestrijding: De ontwikkelingen
  van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande
  politile misdaadbestrijding sedert de
  jaren ’60, Den Haag, 1985 (WODC; 56)
  Fijnaut, C., De normering van het informatieve onderzoek in
  constitutioneel perspectief: Preadvies Vereniging
  voor Rechtsvergelijking, Maastricht, 1994
  Fijnaut, C., Organisiertes Verbrechen in Nordwesteuropa, S.l., ca.
  1994
  Financial Action Task Force on money laundering; Verwoerd, L.H.
  (voorz.), Annual report 1994-1995, S.l., 1995
  (FATF-VI)
  FIOD, Taak en organisatie van de Fiscale Inlichtingen- en
  Opsporingsdienst, ‘s-Gravenhage, 1990
  FIOD, Wetteksten fiscale opsporing en vervolging: bijgewerkt tot 1
  juli 1992, Haarlem, 1992
  Geerds, M.H.; Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag (CABB), Buit
  uit of In .. beeld, Leeuwarden, 1995
  Gemeente Alphen aan den Rijn, Gedragscodes bestuurlijke zuiverheid
  en ambtelijke zuiverheid, Alphen aan
  den Rijn, 1995
  Gezamenlijke Werkgroep Cordinerend politie beraad; Platform
  bijzondere opsporingsdiensten, Nota Verdere
  samenwerking politie en bijzondere opsporingsdiensten, Den Haag,
  1990
  Gezamenlijke Werkgroep Cordinerend politie beraad; Platform
  bijzondere opsporingsdiensten, Rapport
  intensivering samenwerking politie en bijzondere
  opsporingsdiensten, Den Haag, 1988
  Gooren, W.A.J.; Project Reorganisatie Politie, De organisatie van
  de reorganisatie: verslag van een onderzoek
  naar het project reorganisatie politie, Tilburg, 1992
  Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Dekkers, J.; Looij, F. v.d.;
  Project Reorganisatie Politie, De reorganisatie van
  de organisatie: Verslag van een onderzoek naar de invoering van het
  nieuwe politiebestel: Tweede deelrapport
  onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1993
  Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De
  organisatie na de reorganisatie: Verslag van
  een onderzoek naar de bestuurlijke en organisatorische condities in
  het nieuwe politiebestel: Derde deelrapport
  onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1995
  Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De
  reorganisatie: wat een organisatie: Een
  analyse van het management van het project reorganisatie politie
  (eindrapportage), Tilburg, 1995
  Groot, C. de, Juridische bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer i.v.m. politieregisters: Wetsontwerp
  politieregisters, CID-regeling en CID-privacyreglement,
  CRI-regeling, Utrecht, 1988
  Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, C.I.D.
  jurisprudentie, ‘s-Gravenhage, 1995
  Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, CID-handleiding,
  Den Haag, 1995
  Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, Jurisprudentie
  Straatsburg, Den Haag, 1994
  Groot, F.C.V. de, Poging en voorbereidingshandelingen, Den Haag,
  1994
  Hartog, Anita den; Stamhuis, Evert, Onderhandelen in strafzaken:
  Enkele Europese vormen van versnelde
  afdoening van strafzaken met behulp van onderhandelingen,
  Groningen, ca. 1995
  Heuvel; J.H.J. (voorz.); Huberts, L.W.J.C. (verslag), Verslag 2e
  Corruptie en Fraude Overleg CORF, Zutphen,
  1994
  Hoefman, M.I.C.; CRI, Pseudokoop-/infiltratieacties: beschouwing
  over de problematiek van het onrechtmatig
  verkregen bewijs aan de hand van enkele opsporingsonderzoeken en de
  jurisprudentie naar aanleiding
  daarvan, ‘s-Gravenhage, 1984
  Hoekman, Joop, Voorstel inzake oprichting ressortelijk
  informatiebureau financieel economische criminaliteit
  (Ressortelijk bureau FEC), Den Haag, 1994
  Hofland, G.A.; Remie, J., De haven van Rotterdam: volledig vrije
  doorgang?: Een onderzoek naar de
  bestrijding van de drugsmokkel in de haven van Rotterdam, Utrecht,
  1994
  Honig, Renata, Gegevensbescherming tijdens de proactieve
  opsporingsfase, Amsterdam, 1995
  Hoogenboom, A.; Tenge, R.; Sietsma, K.; Koenders, A., Conferentie
  private recherche, Zutphen, 1995
  In-pact, Advies inzake onderzoek naar huidige en toekomstige
  ontwikkelingen van CID-applicaties, Utrecht,
  1991
  Ketele, S.H., Partnership in veiligheid: onderzoek naar huidige
  stand van zaken betreffende de samenwerking
  tussen politie en particuliere beveiligingsorganisaties,
  Zoetermeer, 1995
  Kleine, C., Brigadier af!: Een onderzoek naar de samenhang tussen
  motivatie en veranderingen in taak, functie
  en promotieperspectief zoals die worden ervaren door brigadiers,
  Enschede, 1993 (Twentse scriptiereeks; 7)
  Klinkers, L.E.M.; Bestuurskundig en Juridisch Adviesbureau
  Klinkers, Milieu, nous maintiendrons?: ibam
  eindrapport, Den Haag, 1993
  Knigge, G., De verdachte als getuige: Een preadvies uitgebracht op
  verzoek van de Parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden, Groningen, 1995
  Kokx, Marcel, Proactieve opsporing geobserveerd: observatie,
  onderzoek van (tele)communicatie en
  inkijkoperaties bezien tegen de achtergrond van normering, sturing
  en controle, Tilburg, 1995
  KPMG, Rapportage inzake het haalbaarheidsonderzoek Preventieve
  criminele bedrijfstakkendoorlichting,
  Amstelveen, 1995
  KPMG Klynveld, Inbraak of doorbraak?: Analyse van de Wet
  computercriminaliteit, Amsterdam, 1993
  Krekel Van der Woerd Wouterse BV, mangement consultants; Hoek, M.
  van den; Ministerie van
  Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygine, De
  opsporingsactiviteiten van de Inspectie
  Milieuhygine: Ontwikkeling voor de periode 1993-1998, Den Haag,
  1993
  Landelijke ondersteuning en samenwerking bij de
  criminaliteitsbestrijding, S.l., 1993
  Leijten, J., Proeve van een korte schets in hoofdlijnen ten behoeve
  van de werkgroep Vooronderzoek
  Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Malland, L.P. van, De Koninklijke Marechaussee in het Nederlandse
  politiebestel, Leiden, 1995
  Meel, J.W.; Vreede, G.J. de; Sol, H.G., Projectmatige aanpak van
  georganiseerde criminaliteit: Eindrapport,
  Delft, 1994
  Meerman, Rob, Infiltratie: wel of geen wettelijke basis?, Haarlem,
  1994
  Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT); Ministerie van
  Justitie, Verslag ’94, Den Haag, 1995
  Michels, Y.M.G., Driehoeksoverleg in de nieuwe politieorganisatie:
  Een case-study in de politieregio Noord- en
  Oost-Gelderland, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
  politiestudies; 6)
  Miedema, A.M.; Hoogendoorn, J.J.; Hoeve, H. van der; Bolhaar, H.J.;
  Dorp, J.H., Alle hens aan dek!: Rapport
  van het Project Verbetering Bedrijfsresultaten Parket Breda, S.l.,
  1995
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bestuurlijke aanpak van
  georganiseerde criminaliteit: gespreksnotitie voor
  de projectgroep bestuurlijke aanpak van georganiseerde
  criminaliteit: concept, Den Haag, 1994
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Integriteit: sector Rijk:
  Systematisch ontwikkelen van een preventief beleid:
  Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren, Den Haag, 1994
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nevenfuncties; Omgaan met
  nevenactiviteiten bij de politie, Den Haag,
  1995
  Ministerie van Justitie; Meijer, R.F.; Berghuis, A.C.; Waard, J.
  de; Hooff, P.P.M. van, Drugs, delicten en
  handhavingskosten, Den Haag, 1995
  Ministerie van Justitie, Overzicht zaken zware, georganiseerde
  criminaliteit, behandeld door OM in periode 1
  juni 1991 – 1 juni 1993, S.l., 1994
  Ministerie van Justitie; Suyver, J.J.H., Schengen in de praktijk,
  Den Haag, 1995
  Ministerie van Justitie, Vervolging en berechting in misdrijfzaken:
  Gegevens per arrondissement, t/m tweede
  kwartaal 1993, ‘s-Gravenhage, 1993
  Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en
  Milieuhygine, Aanwijzing van toezichthoudende en
  opsporingsambtenaren milieuwetgeving, Den Haag, 1987
  Ministero dell’interno, 1993 Report on Organized Crime in Italy,
  Roma, 1993 Mols, G.P.M.F.; Roos, Th. A. de;
  Spronken, T.N.B.M., Pre-advies ten behoeve van de Werkgroep
  Vooronderzoek Opsporingsmethoden, In:
  Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Muller, E.R.; Boin, R.A.; Venekamp, W.; Malland, L. van,
  Veranderingsprojecten bij het Openbaar Ministerie:
  Achtergrondstudie uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar
  Ministerie, Leiden, 1994
  Nationale Ombudsman; Oosting, M., Openbaar rapport inzake
  medewerking politie aan televisieprogramma’s,
  Den Haag, 1995 (Rapport 95/340)
  Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Bijzondere gedragscode
  NOB, S.l., 1995
  Nederlandse Orde van Advocaten, Richtlijnen ter voorkoming van
  betrokkenheid van de advocaat bij criminele
  handelingen, Den Haag, 1995,
  New York State Commission of Investigation; Curran, Paul J.
  (voorz.), Racketeer infiltration into legitimate
  business: a Report, New York, 1970
  Nivra, Handleiding voor accountants bij de Verordening op de
  Fraudemelding, S.l., 1994
  Nordholt, E.; Brand, J.L.; Hessing, R.H.; Wilzing, J.,
  Randstadnotitie, S.l., 1991
  Openbaar Ministerie, Het OM in beweging: Jaarverslag 1994 Openbaar
  Ministerie, Den Haag, 1995
  Openbaar Ministerie, Landelijk beeld verwerkingscapaciteit en
  prioriteiten strafrechtelijke handhaving:
  Documentatie t.b.v. de PG-ronde, S.l., 1993
  Openbaar Ministerie, OM en Politie: Jaarverslag 1992 Openbaar
  Ministerie, ‘s-Gravenhage, 1993
  Openbaar Ministerie, Strafrecht met beleid: Beleidsplan openbaar
  ministerie 1990-1995, ‘s-Gravenhage, 1990
  Openbaar Ministerie, Terug naar de toekomst: Jaarverslag 1993
  Openbaar Ministerie, Den Haag, 1994
  Openbaar Ministerie Ressort Arnhem, Jaarverslag 1994, Arnhem,
  1995
  Patijn, A.; Jongeneel-van Amerongen, M.; Beek, P. van de,
  Wetsvoorstel criminele inlichtingendienst, Den
  Haag, 1994
  Peeman, Tica, Het meldpunt als middelpunt: Scriptie over het
  meldpunt ongebruikelijke en verdachte
  transacties, een maatregel ter bestrijding van witwassen, Leiden,
  1994
  Pieters, J.J.Th.M.; Soons, A.L.M.; Haverkate, G.C.; Hoog, A.M.;
  Horstmann, G.; Domburg, P.J.M. van; Waard, T.
  de, Themadag Opsporingsbelang versus verschoningsrecht, Zutphen,
  1995
  Poelmans, Christel, Wie niet weg is, is gezien: Een onderzoek naar
  niet wettelijk geregelde visuele
  observatiemethoden door de politie, Deurne, 1995
  Pouw, J.F.M.; Instituut Clingendael, Naar een Europees binnenlands
  veiligheidsbeleid?: Europese
  samenwerking en de autonomie van nationale veiligheidsdiensten,
  ‘s-Gravenhage, 1995
  Projectgroep Crimineel geld; Stichting Maatschappij en Politie, De
  aanpak van crimineel geld, Dordrecht,
  1994
  Projectgroep Misdaadanalyse Centrale Politie Recherche Commissie
  (CPRC), Georganiseerde misdaad in
  Nederland: verslag van de landelijke inventarisatie georganiseerde-
  en groepscriminaliteit, Den Haag, 1991
  Raad van Hoofcommissarissen/Adviescommissie Milieu, Groeiende
  prestatie, opbloeiende inspiratie:
  Politiemilieutaak ’95 ’98, Zoetermeer, ca. 1994
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.),
  Bundel themadagen CID: Zutphen, 15
  en 16 oktober 1987, S.l., 1987
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.),
  Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 5 en 6 april 1988, S.l., 1988
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Visser, J.A.
  (voorz.), Verslag themadagen RCID: Zutphen, 6
  en 7 maart 1990, S.l., 1990
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Blonk, G.N.M.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 23 en 24 mei 1991, S.l., 1991
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Rutting, A.M.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 10 en 11 februari 1992, S.l., 1992
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jansen, H.A.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 16 en 17 december 1992, S.l., 1992
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Wilzing, J.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 6 en 7 januari 1994, S.l., 1994
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N.
  (voorz.), Verslag themadagen regionale
  cordinatoren C.I.D.: Zutphen, 27 en 28 oktober 1994, S.l., 1994
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N.
  (voorz.), Verslag themadagen regionale
  cordinatoren CID: Zutphen, 16 en 17 maart 1995, S.l., 1995
  Raad voor het Korps Landelijke Politiediensten; Raad voor de
  Divisie Centrale Recherche Informatie,
  Jaarverslag 1994 Raad KLPD/Raad CRI, Driebergen, 1995
  Rabobank Nederland, Het voorkomen en bestrijden van witwassen van
  uit misdrijf verkregen gelden, Utrecht,
  1994
  Rechercheschool Zutphen, Auditing als instrument voor
  integriteitsbewaking, Zutphen, 1994
  Rechercheschool Zutphen; LSOP, Module aanpak georganiseerde
  criminaliteit, Zutphen, 1995
  Rechercheschool Zutphen; LSOP; Joppe, Ren; Ruis, Jan, Plukze:
  Buitgericht opsporen: Leerwijzer, Zutphen,
  1994
  Rechercheschool Zutphen; LSOP, Studiegidsen 1995 en 1996, Zutphen,
  1994, 1995
  Rechercheschool Zutphen; LSOP; Amelsvoort, A.G. van, Wat u over de
  confrontatie moet weten … , Zutphen,:
  LSOP, 1995
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Velsen, R.J.T. van; Visser, B.;
  Kerk, A.O. van der (samenst.), De criminele
  informatie huishouding: definitief concept, Amsterdam, 1994
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, De Nederlandse
  Recherche kan veel beter na enige te
  overwinnen probleem gebieden, Amsterdam, 1989
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Verhees, G.; Holla, P., Protocol
  vrouwenhandel, Amsterdam, 1994
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Teijlingen, Dirk van; Looijen,
  Jan van, Verwerking van criminele
  inlichtingen in een CID-informatierapport, Amsterdam, 1993
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Welten, B.J.A.M., Vooronderzoek
  op de Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsonderzoeken, Amsterdam, 1995
  Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Gosen, Tako Jan,
  Informatievoorziening van het IRT Zuid-Nederland,
  Eindhoven, 1994
  Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Welschen, R.W., Jaarverslag 1994,
  Eindhoven, 1995
  Regiopolitie Gelderland-Midden, Jaarverslag 1994, S.l., 1995
  Regiopolitie Limburg-Zuid, Brochure Grensoverschrijdende Politile
  Samenwerking, S.l., 1995
  Regiopolitie Limburg-Noord; OM Roermond; Projectgroep Polom, Samen
  werken aan samenwerken:
  Eindrapportage project POLOM, Roermond, 1994
  Regiopolitie Midden en West Brabant; Wevers, Ria, Afval met
  Grenzen?, Tilburg, 1994
  Regiopolitie Midden en West Brabant, Eindrapportage
  fenomeenonderzoek Castro: analyse
  Fenomeenonderzoek Afvalstromen: Periode 13/09/1994 -07/10/1994,
  Tilburg, 1995
  Regiopolitie Twente; Jansen, F.E.; Spectra, Elimineren en
  adviseren, Enschede, 1995
  Registratiekamer, Adviezen van de Registratiekamer, Rijswijk, 1991

  Registratiekamer, Beveiliging van persoonsregistraties, Rijswijk,
  1994
  Registratiekamer, Jaarverslagen 1989/1991-1994, Rijswijk,
  1992-1995
  Registratiekamer, Een zekere privacy: Beveiliging van gegevens over
  uw personeel, leden, abonnees, klanten
  en andere relaties, Rijswijk, 1995
  Registratiekamer; Rossum, Henk van; Gardeniers, Huib; Borking,
  John, Privacy-enhancing Technologies: The
  path to anonimity, Den Haag, 1995 (Achtergrondstudies en
  verkenningen; 5)
  Registratiekamer; Rommelse, A.F., Zwarte lijsten: Belangen en
  effecten van waarschuwingssystemen, Rijswijk,
  1995 (Achtergrondstudies en Verkenningen; 4)
  Registratiekamer; Schreuders, E., Het gesloten verstrekkingenregime
  van de Wet politieregisters, Rijswijk, 1995
  Registratiekamer; Wel, H. van der, Milieuhandhaving versus
  privacyregeling: Gegevensuitwisseling op maat,
  een schone zaak, Breukelen, 1995
  Research voor Beleid; Asscher, E.B.; Spies, J.W.E., Het platform
  bijzondere opsporingsdiensten en
  mogelijkheden voor preventie: Onderzoeksverslag opgesteld door
  Reseach voor Beleid bv te Leiden, in
  opdracht van de Landelijk Cordinator Voorkoming Misdrijven,
  ‘s-Gravenhage, 1992
  Roessel, B.C.C. van, De CID en het proces-verbaal, Leiden, 1995
  Rooijmans, Jac. J., Bewust besturen: hulpmiddel bij de vergroting
  van de weerbaarheid van de overheid tegen
  oneigenlijke benvloeding en enkele achtergronden, S.l., 1995
  Roubos, A.G., Tussen Autonomie en Afhankelijkheid: Over individuele
  beleidsvrijheid in een bureaupolitiek
  netwerkmodel: Een bestuurskundige visie op de relatie tussen
  Taktische Recherche en Criminele
  Inlichtingendienst bij de politie, Leiden, 1994
  Rter, C.F., Rapport over in Duitsland gebezigde opsporingsmiddelen
  ten aanzien van de georganiseerde
  criminaliteit, In: Kamerstuk 23.945.002, bijlage 4
  Ruth, A.G.P.; Gunther Moor, L.G.H.; Stal, P.C. (red), Vormfouten in
  de strafvervolging: Achtergrondstudie
  uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar Ministerie, S.l.,
  1994
  Schipholteam, Jaarverslag 1994, S.l., 1995
  Sjcrona, J.M., Notitie voor de parlementaire werkgroep
  opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945.002,
  bijlage 4
  Speekenbrink, P.C., De noodzaak van de plukze-wetgeving afgezet
  tegen de bestaande fiscale mogelijkheden
  ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel,
  Leidschendam, 1994
  Spek, P.M. van der; Ministerie van Justitie, Cordinatiestructuur
  aanpak zware, georganiseerde criminaliteit:
  projectplan, ‘s-Gravenhage, 1993
  Stichting Het Expertise Centrum, Informatisering binnen het
  Openbaar Ministerie: Een toekomstgerichte
  analyse: Achtergrondstudie uigevoerd ten behoeve van de Commissie
  Openbaar Ministerie, ‘s-Gravenhage,
  1994
  Stichting Maatschappij en Politie, Toekomst gezocht: het
  functioneren van de politie ter discussie, Dordrecht,
  1995
  Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Inleidingen Implementatie
  Plukze, Zutphen, 1995
  Struiksma, J., Gewapend bestuursrecht: Een onderzoek naar de
  mogelijkheid om misdadige activiteiten te
  bestrijden met behulp van de regelgeving op het gebied van de
  bouwvergunning, de milieuvergunning en de
  aanbesteding, S.l., 1994
  Stuurgroep BOR; Heijder, A. (voorz.), Onderzoek verander!,
  ‘s-Gravenhage, 1992
  Stuurgroep Kwantificering Politiewerk, De Politie beter verdeeld:
  Eindrapport van de Stuurgroep Kwantificering
  Politiewerk, Den Haag, 1988
  Stuurgroep Politie 2000; Stichting Maatschappij en Politie;
  McKinsey & Company, Veiligheid en politie: een
  beheersbare zaak: Aanzet tot beleid van veiligheidszorg, gericht op
  ontwikkelingen tot de eeuwwisseling,
  Arnhem, 1991 (SMP-publikaties; 7)
  Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie, Het OM … om,
  ‘s-Gravenhage, 1993
  Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie; Randwijck, R.J.C. van
  (voorz.), Versterking Openbaar Ministerie:
  Eindrapport, ‘s-Gravenhage, 1995
  Tak, P.J.P.; Eikema Hommes, G.A. van; Manunza, E.R.; Mulder, C.F.,
  De normering van bijzondere
  opsporingsmethoden in buitenlandse rechtsstelsels, Nijmegen,
  1995
  Tan, T.G., Milieubijstandsteam: rapport project instelling
  milieubijstandsteam, Leidschendam, 1985
  Tielkemeijer, W.; Openbaar Ministerie; Regiopolitie Midden en West
  Brabant, Rollenspel Noorderlicht,
  Breda, 1994
  Tubbergen-de Muralt, J.B.A., De positie van de getuige in het
  enquterecht, Rotterdam, 1994
  Twist, J. van, Persoonlijke levenssfeer in relatie tot informanten
  en observatie: Afstudeerscriptie in het kader van
  de studie Nederlands recht, staatsrechtelijke differentiatiefase,
  Zwijndrecht, 1993
  Van Dijk, Van Soomeren en Partners; Steinmetz advies &
  opleiding, Softdrugs in Nederland: Consumptie en
  Handel, S.l., 1995 (Rapport 10)
  Veen, O.C.W. van der, Notitie over opsporingsmethoden,
  controleprocessen en de inhoud, aard en vorm van
  parlementair onderzoek, In: Kamerstuk 23.945.002, bijlage 4
  Veer, B.V. ter, De reorganisatie van de politie: Een onderzoek bij
  de politie in district Noord, regio Groningen,
  naar het draagvlak voor en de weerstand tegen de reorganisatie,
  Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
  politiestudies; 8)
  Vereniging Stadswerk Nederland, Investeren in integriteit,
  ‘s-Gravenhage, 1995
  Voerman, J.H., Mag ik deze dans van u?, Beetsterzwaag, 1995
  Vreede, G.J. de; Leeuwrik, A.H.; Hengst, S.O. den, Landelijke
  cordinatie tegen georganiseerde criminaliteit:
  Resultaten van de GDR sessie, Delft, 1993
  Werkgroep Leugendetectie; Zanten-Renders, L.M. van (voorz.), De
  Leugendetector: Een verkennend
  onderzoek naar de mogelijkheden van de polygraaf, Den Haag,
  1993
  Werkgroep 6; Gonsalves, R.A. (voorz.), Uitvoering rapport commisie
  Donner: Rapport van werkgroep 6: Structuur
  van de aanpak van georganiseerde misdaad, S.l., 1994
  Werkgroep bestuurlijke aanpak zware georganiseerde criminaliteit,
  Dieptepunt in een proces van
  normvervaging: Zware georganiseerde criminaliteit en het openbaar
  bestuur in Gelderland, Flevoland en
  Overijssel, Arnhem, 1994
  Werkgroep Craemer; R.W.M. Craemer, Getuigenbescherming in
  Nederland: Rapport van de Werkgroep
  Craemer, Den Haag, 1995
  Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
  subwerkgroep zittende magistratuur, Advies
  subwerkgroep zittende magistratuur, S.l, ca. 1994
  Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
  subwerkgroep Van Eck; subwerkgroep Lith,
  Deskundigheidsbevordering; eindapportage van de subwerkgroep aan de
  werkgroep
  Deskundigheidsbevordering, S.l., 1994 (?)
  Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
  Anthonijnsz-Mhring, Project
  deskundigheidsbevordering kernteams: Voortgang, S.l., 1994
  Werkgroep Financiering Automatisering en Verbindingen (Finauver),
  Financiering automatisering en
  verbindingen: Naar waarde geschat: Een verkennende studie over het
  budget dat de Nederlandse politie vanaf
  1995 voor automatisering en verbindingen nodig heeft, Den Haag,
  1994
  Werkgroep gegevensbestanden, Eindverslag van de Werkgroep
  Gegevensbestanden, S.l., 1990
  Werkgroep Bestrijding zware georganiseerde criminaliteit;
  Gonsalves, R.A. (voorz.), Rapport van de Werkgroep,
  Den Haag, 1987
  Werkgroep kosten-effecten analyse van de Inspectie voor de
  Rechtshandhaving, De eerste stap: Een
  kosten-effecten analyse van een integrale persiodieke rapportage
  van de mate van naleving van de
  beleidsinstrumentele wetgeving, Den Haag, 1994
  Werkgroep Lange Termijn Infiltratie, Rapport van de werkgroep Lange
  Termijn Infiltratie, S.l., 1984
  Werkgroep OM – Politie; Kuijck, Y.A.J.M. van (voorz.), Pluk ze:
  Financile rapportage bij opsporing: rapport van
  de werkgroep OM – Politie Project Plukze, Den Haag, 1994
  Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de
  Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het
  beleidsplan samenleving en criminaliteit: Rapport over zijn
  uitvoering door het openbaar ministerie, S.l., 1986
  Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de
  Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het
  beleidsplan Samenleving en criminaliteit: Tweede Rapport over zijn
  uitvoering door het Openbaar
  Ministerie, S.l., 1987
  Werkgroep Pseudokoop, Rapport van de Werkgroep Pseudokoop,
  ‘s-Gravenhage, 1984
  Werkgroep Relatie Politie-BVD; J.W. Bakker (voorz.), RIDVBPC:
  rapport van de werkgroep Relatie politie-BVD,
  S.l., 1991
  Werkgroep zware milieucriminaliteit; Schmid, H.A.C (voorz.), Aanpak
  zware milieucriminaliteit, Den Haag, 1992
  Wijnbelt, M.K.A., OMploegen OMbuigen OMarmen, Den Haag, 1994
  WODC; Nelen, Hans; Kouwenberg, Ruud; Aidala, Roberto, Plukze; de
  implementatie: Verslag van een eerste
  peiling binnen de arondissementsparketten, rechtbanken en BFO’s,
  Den Haag, 1994
  Wortel, J., Notitie over de positie van het openbaar ministerie,
  In: Kamerstuk 23.945, bijlage 4
  Zwinkels, Michiel, Het gebruik van open bronnen bij opsporing,
  Amsterdam, 1995


  inhoudsopgave en zoeken