• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 6.1. Inleiding

  6. CONTRA DE OVERHEID

  6.1. Inleiding

  Al wie misdaad pleegt, tracht de politie te ontlopen. Dieven en
  helers zoeken het duister van de nacht; malafide afvalverwerkers
  storten hun giftige produkten op een afgelegen plek of op een
  moment dat de controle bij de stortplaats minder is; de fabrikanten
  van XTC bouwen hun installaties op in een onopvallende loods. In
  .2.1 hebben we gezien welke plaatsen en onderkomens in de stad zich
  voor zulke geheime activiteiten lenen. De werkwijzen van plegers
  van misdaad zijn in beginsel dus defensief van aard. Bij
  georganiseerde misdaad van het type waarbij illegale goederen en
  diensten worden aangeboden, schieten defensieve
  voorzorgsmaatregelen echter tekort omdat deze misdaad niet kan
  gedijen zonder dat er een heleboel mensen aan meewerken of er
  althans van weten. Er moet voor de produkten en diensten een
  klantenkring worden aangeboord, er worden werknemers aangesteld in
  uiteenlopende functies, er wordt gebruik gemaakt van de diensten
  van legale firma’s (banken, horeca-bedrijven,
  transportondernemingen) en specialisten (advocaten, makelaars,
  etcetera). Georganiseerde misdaad verschilt van het misdadige
  incident door de duurzaamheid van haar activiteiten, en van het
  criminele project doordat zij op bedrijfsmatige basis wordt
  bedreven. Dat moet wel in de gaten lopen. De kopstukken zullen
  proberen zo ver mogelijk achter de coulissen te blijven en op het
  toneel geen anderen te laten optreden dan bijgoochems, katvangers
  en piepeltjes, maar ze kunnen er niet aan ontkomen om althans een
  gedeelte van hun activiteiten aan de openbaarheid prijs te geven.
  De risico’s die deze zichtbaarheid oplevert, kunnen worden
  geneutraliseerd of althans verkleind door degenen die van deze
  misdaad weten, te ontmoedigen hun wetenschap ter kennis van de
  politie te brengen; door preventieve maatregelen te nemen zodat de
  politie, als zij ervan weet, niet effectief kan optreden; door te
  zorgen dat politie en justitie van optreden afzien. De
  georganiseerde misdaad is dus door haar aard gedwongen om ook een
  offensieve strategie te ontwikkelen. In onze definitie van
  deze misdaad speelt dit element dan ook een belangrijke rol.

  De Britse criminologe Mary McIntosh (1975) heeft erop gewezen
  dat politie en justitie met hun optreden niet enkel reageren op de
  ontwikkeling van georganiseerde criminaliteit, maar dat de
  onderwereld zich op haar beurt ook verder ontwikkelt door de
  toepassing van nieuwe methodieken in opsporing en vervolging.
  Naarmate de georganiseerde misdaad en het overheidsapparaat dat op
  haar jaagt, in omvang toenemen en de belangen die in het geding
  zijn voor beide partijen groter worden, verhevigt zich dus de
  onderlinge strijd. Telkens wanneer door de overheid een planmatige
  (tegen)aanval wordt ingezet, wordt een grens overschreden en past
  de georganiseerde misdaad zich sprongsgewijs aan het veranderde
  overheidsoptreden aan. In dit hoofdstuk komen in eerste instantie
  drie vormen van offensieve actie aan de kant van de georganiseerde
  misdaad ter sprake. Men kan ten eerste alleen maar informatie over
  het doen en laten van politie en justitie verzamelen met de
  bedoeling daar het eigen optreden op af te stemmen. Ten tweede kan
  men ertoe overgaan deze instanties te intimideren en zo proberen ze
  van optreden te doen afzien. De derde tegenactie bestaat erin de
  overheid te corrumperen. We voegen aan deze drie contrastrategien
  een vierde offensieve strategie toe die niet onmiddellijk tegen
  politie, justitie of bestuur is gericht, maar die indirect wel
  degelijk van enorme invloed is omdat zij de publieke opinie
  benvloedt: de inschakeling van de media. Het feit dat juist deze
  vier contrastrategien worden besproken, is natuurlijk niet
  toevallig, maar hangt ten nauwste samen met het gegeven dat al wie
  zich verdiept in het levend verleden van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam, keer op keer stuit op de toepassing van
  deze strategien: Hollandse drugsgroothandelaren die politiemensen
  poogden te corrumperen, Joegoslaven die ze ervoor waarschuwden dat
  voortzetting van het onderzoek op tegengeweld zou uitlopen,
  enzovoort. Maar ook het feit dat in deze studie zo uitvoerig wordt
  stilgestaan bij de actie van criminele groepen tegen de overheid,
  is natuurlijk niet zonder reden. Het eerste argument hiervoor is
  dat juist zulke actie een heel wezenlijk element vormt van onze
  definitie van georganiseerde criminaliteit. Dit is het meer
  principile argument. Het meer feitelijke argument is dat naar de
  indruk van velen nimmer op zo’n schaal tegen-actie door criminele
  groepen is gevoerd als in het laatste jaar, de laatste twee jaar.
  Want dit betekent dat ook in Nederland de strijd tussen
  georganiseerde criminaliteit en overheid een nieuwe fase is
  ingegaan. En zulk een moment moet in een rapport als dit wel extra
  worden gemarkeerd. Maar voordat dit moment meer gedetailleerd uit
  de doeken wordt gedaan, is het van belang nog kort iets in het
  algemeen te zeggen over de contrastrategien in kwestie. De
  eenvoudigste tegenzet: het systematisch inwinnen van
  informatie over het controle-apparaat, is in zekere zin een
  afstandelijke contra-strategie omdat de georganiseerde misdaad zelf
  natuurlijk niet herkenbaar in contact treedt met haar object. De
  actie wordt met andere woorden terwille van haar effectiviteit
  zoveel mogelijk geheim gehouden. Men bedient zich in dit verband
  wel van dezelfde middelen als de politie: observatie, afluisteren,
  enzovoort, maar verschilt van haar doordat er geen strafvorderlijk
  genormeerde grenzen in acht hoeven te worden genomen en doordat het
  technische en logistieke niveau van actie niet wordt gelimiteerd
  door een beperkt budget. Een angstige politie zal de objectieve
  mogelijkheden van haar tegenstander om informatie in te winnen
  licht overdrijven. Niettemin is de achterliggende gedachte terecht:
  zij bezit niet langer feitelijk het alleenrecht of een voorsprong
  bij het vergaren van informatie en dat is alarmerend. De
  regelrechte (fysieke) bedreiging van ambtenaren van politie
  en justitie teneinde de opsporing actief te ontmoedigen en het
  resultaat van het strafproces te benvloeden, gaat echter een hele
  stap verder. Het repertoire van de bedreiging loopt van de
  eufemistische mededeling: We vinden het niet prettig waar U mee
  bezig bent tot, in landen als Itali, de regelrechte moord. Ook hier
  is de bekommernis van politie en justitie alleszins reel omdat deze
  autoriteiten hun geweldsmonopolie dreigen te verliezen en wel op
  een uitzonderlijke manier: nu wordt het geweld actief tegen hen
  gekeerd. Het zwaarste middel vormt corruptie. Deze strategie
  behelst het onschadelijk maken van de overheid van binnenuit. Zij
  is natuurlijk effectiever naarmate zij beter wordt georganiseerd,
  dat wil zeggen naarmate ambtenaren op strategische posities worden
  ingepalmd en naarmate gewoon meer ambtenaren plat zijn. De effecten
  die deze drie offensieve strategien teweegbrengen staan niet los
  van elkaar, ze werken cumulatief en versterken elkaar over en
  weer.
  De wetenschap dat er collega’s rondlopen die heimelijk voor de
  tegenstander opereren, werkt intimiderend. Het werkt verlammend op
  de politie-organisatie wanneer op grond van angst voor corrupte
  collega’s informatie geheim wordt gehouden die collega’s voor hun
  onderzoek nodig zouden kunnen hebben. De escalatie in de strijd
  tussen de georganiseerde misdaad en de wet voltrekt zich voor een
  deel in de openbaarheid en is voorwerp van publieke opinievorming.
  Beide partijen maken hiervan welbewust gebruik van de media, niet
  enkel om de eigen positie te legitimeren, maar ook om de
  tegenstander te intimideren. De media worden overstelpt met
  vertrouwelijke informatie, wekelijks worden nieuwe onthullingen
  gedaan. Het nieuws over georganiseerde criminaliteit komt heus niet
  alleen meer van het hoofd van het bureau voorlichting bij de
  politie of van de persofficier bij het openbaar ministerie.
  Journalisten spelen in deze media-oorlog natuurlijk een cruciale
  rol. Zij genieten om te beginnen een zekere vrijheid om de
  informatie die ze krijgen te selecteren en te interpreteren.
  Sommigen blijven niettemin heel dicht bij de voorstelling van zaken
  die de politie hen aanbiedt, zelfs zo dicht dat het lijkt of er
  sprake is van de stille afspraak dat informatie wordt ingeruild
  voor een kritiekloze houding ten opzichte van dit orgaan. Anderen
  vullen de informatie echter aan met eigen onderzoek en integreren
  andere visies op hetzelfde verschijnsel in hun reportages. Hierbij
  is de rol van de journalisten soms lijdelijk: wie zou de kans op
  een exclusief interview met een echte boss uit de
  onderwereld versmaden? Maar die rol kan ook anders zijn. Kritische
  en hinderlijke journalisten kunnen verkeerd worden genformeerd,
  zelfs ontmoedigd om verder te gaan en in het ergste geval bedreigd
  met de dood. Meegaande journalisten worden beloond met informatie,
  maar lopen het risico de spreekbuis van de onderwereld te worden.
  De ernstigste variant van verlies van journalistieke
  onafhankelijkheid bestaat ook hier in regelrechte corruptie: de
  journalist publiceert zonder dat zijn collega’s dat weten,
  welbewust foute of eenzijdige informatie in ruil voor enig
  persoonlijk voordeel of onder de druk van chantage. Offensieve
  contrastrategien van de georganiseerde misdaad zijn in andere
  landen welbekend en goed gedocumenteerd. Narco-staten in
  Zuid-Amerika en Azi beschikken over contra-spionageafdelingen en
  eigen data-banken over de reguliere autoriteiten. Overheidsdienaren
  worden in Rusland en Itali systematisch gentimideerd, lastige
  magistraten en fanatieke rechercheurs uit de weg geruimd. De
  corruptie van het overheidsapparaat door internationaal en
  nationaal opererende misdaadorganisaties is in veel landen
  endemisch. In Turkije bestaat een innige relatie tussen een aantal
  reporters en de kopstukken van de plaatselijke mafia. In landen als
  Colombia controleert de georganiseerde misdaad een groot deel van
  het nieuws via haar eigen mediabedrijven. In Nederland is zeker
  geen sprake van zo’n omvangrijke gedifferentieerde en doorgedreven
  actie contra de overheid, maar diverse van de genoemde
  verschijnselen zijn reeds wel degelijk in ons land gesignaleerd.
  Amsterdam is voor Nederlandse begrippen zeker het Mekka van de
  georganiseerde criminaliteit. Bovendien is het apparaat van politie
  en justitie hier groter dan waar ook in Nederland. Alleen al op
  grond van deze overwegingen verwachten we in deze stad de meeste
  sporen aan te treffen van een georganiseerde misdaad die offensief
  optreedt tegen de overheid.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken