• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 6.2. Observatie van de politie

  6.2. Observatie van de politie

  De observatie van de politie kan, net als de observatie
  door de politie, wanneer ze ruim wordt genomen, drie
  grondvormen aannemen: de visuele vergaring van informatie, de
  onderschepping van berichtenverkeer en het runnen van
  informanten.

  Wat de eerste vorm betreft is door de politie te Amsterdam in de
  voorbije jaren vastgesteld dat er een groep van personen is die met
  name haar bijzondere eenheden (observatieteams, arrestatieteams)
  heel gericht volgt, dat wil zeggen er letterlijk achteraan rijdt.
  En dit meer en meer op een professionele manier: er wordt van
  meerdere auto’s gebruik gemaakt waarvan de bestuurders onderling
  draadloos kunnen communiceren en er worden – via verhuurbedrijven –
  ook steeds andere auto’s ingezet. Natuurlijk blijft dit niet bij
  domweg volgen. Want wie dit op een intelligentere manier wil doen,
  heeft behoefte aan nadere informatie over auto’s die bij de politie
  in gebruik zijn, de bijbehorende kentekens, de verbindingen waarvan
  zij zich bedient, de naam, het adres en het uiterlijk van de
  betrokken politiemensen, de onderzoeken waarmee bepaalde eenheden
  bezig zijn, etcetera. En dergelijke informatie wordt dan ook
  vergaard. Op een gegeven moment wist de politie de hand te leggen
  op een lijst met de kentekens van 500 politievoertuigen waarvan er
  200 bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer als afgeschermd te boek
  stonden. Overigens is het ook al voorgekomen dat in het kader van
  een contra-observatie-actie het woonhuis van een politieman op
  videofilm werd vastgelegd. Met betrekking tot de onderschepping van
  het berichtenverkeer wordt traditioneel natuurlijk gedacht aan het
  meeluisteren naar het mobilofoonverkeer. Maar ook hier blijft het
  niet bij. Niet alleen zijn er mensen die met enig succes proberen
  het semafoonverkeer in kaart te brengen, maar er zijn er ook die
  ernaar streven het telefoonverkeer af te luisteren, niet alleen
  draadloos gevoerde gesprekken maar zeker ook de gesprekken die wel
  nog via de draad worden gevoerd. Het zijn juist de (ten dele)
  geslaagde pogingen om telefoonlijnen van politiemensen op
  strategische posities af te tappen (via een zendertje in een
  meterkast), die in de zomer van 1994 zoveel commotie hebben
  veroorzaakt. Overigens gaan er verhalen over het omkopen van
  PTT’ers en over
  het stelen van gereedschap van de PTT. Ofschoon dit in Nederland
  wel voorkomt, is in Amsterdam nog nooit vastgesteld dat er
  richtmicrofoons en bugs, electronische afluisterapparaatjes,
  bij politie en/of justitie werden geplaatst. Het wordt echter niet
  uitgesloten geacht dat dit in de nabije toekomst alsnog gebeurt.
  Zoals men ook verwacht dat pogingen (zullen) worden ondernomen om
  in te breken in de automatische databestanden van de politie. De
  eerste tekenen van deze ontwikkeling zijn er al.

  De derde vorm van observatie – het runnen van informanten in de
  politie – brengt ons in de buurt van de strategie die hierna veel
  verder wordt uitgewerkt, de corrumpering van politiemensen. Want
  wat kunnen informanten anders zijn dan corrupte politiemensen, of
  althans corrupte mensen die bij de politie werkzaam zijn. Dit zijn
  immers de mensen die bereid zijn tegen betaling, of in ruil voor
  een bepaald goed of een bepaalde dienst, te lekken, dat wil zeggen
  informatie te verschaffen over het object van onderzoeken, de
  middelen die worden ingezet, de stand van het onderzoek, de mensen
  die het uitvoeren, enzovoort. Allemaal informatie die in het
  concrete geval voor de tegenstanders van de politie van vitaal
  belang kan zijn. Kortom, op het moment dat de politile CID onder
  vuur ligt, wordt er een contra-politile CID opgebouwd waarover
  niemand zich tot nu toe erg druk schijnt te maken. Toch zou enige
  zorg omtrent deze ontwikkeling niet misplaatst zijn. Zeker niet,
  wanneer men ziet welke groepen en personen zich schuldig maken aan
  de hier bedoelde contra-politie-praktijken.

  Een blik achter de schermen leert namelijk dat het onderhand
  niet allemaal meer scannerfreaks en techno-anarchisten zijn die
  voor hun lol (of – al dan niet tegen betaling – voor die van de
  media) de politie op de voet volgen. Integendeel, het mag als
  vaststaand worden aangenomen dat, zoals uit onderzoek is gebleken,
  ook criminele figuren zich van (leden van) de bedoelde groepen
  bedienen om strategische en tactische informatie te verzamelen over
  de politie als zodanig en over haar speciale onderzoeken in het
  bijzonder. Sterker nog: er zijn duidelijke aanwijzingen dat vanuit
  het criminele milieu regelmatig betalingen plaatsvinden aan
  individuele leden van die groepen en zelfs dat door criminele
  organisaties een deel van hun technische middelen wordt
  gefinancierd. Met andere woorden: er wordt langzamerhand een
  contra-informatief instrument opgebouwd dat meer en meer geschikt
  is om ook overheidsoptreden tegen de georganiseerde criminaliteit
  te dwarsbomen. Is het niet in de periode dat het
  opsporingsonderzoek respectievelijk het gerechtelijk onderzoek
  wordt uitgevoerd, dan is het wel in de periode dat het onderzoek
  ter terechtzitting wordt voortgezet.

  Het eerstbedoelde onderzoek kan grote hinder ondervinden van het
  doorgeven van kentekens van observatiewagens, het melden van de
  subjecten van onderzoek, het elektronisch bewaken van panden die
  bij criminelen in gebruik zijn, het achterhalen van telefoonlijnen
  die worden afgeluisterd, etcetera. Hoezeer het laatstbedoelde
  onderzoek rechtstreeks kan worden belemmerd is gebleken in de zaak
  Z. Degenen die in een week-end illegaal de priv-telefoon van de
  leider van het politie-onderzoek hadden afgeluisterd, verstrekten
  een van de verdedigers de nodige informatie over de gesprekken die
  toen door de onderzoeksleider over de zaak waren gevoerd, vr de
  zitting van de rechtbank die plaatsvond op de dinsdag daarop.
  Gewapend met deze informatie slaagde deze laatste er in het verdere
  verloop van het onderzoek danig te frustreren. Natuurlijk zijn er
  allerlei dingen te bedenken tegen deze contra-observatiepraktijken.
  Maar de noodzaak om er ook daadwerkelijk iets tegen te doen, werd
  pas echt gevoeld toen deze observatie van de politie gepaard begon
  te gaan met regelrechte intimidatie van politie n justitie.
  (Ondertussen is overigens bekend geworden dat in de week van 24 tot
  30 september 1995 een aantal personen die verdacht worden van het
  plegen van de hiervoor bedoelde contra-informatie, is
  aangehouden.)


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken