• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 6.3. Intimidatie van politie en justitie

  6.3. Intimidatie van politie en justitie

  Intimidatie van politie en justitie, of althans poging hiertoe,
  kan op haar beurt ook heel diverse vormen aannemen. Hierom is deze
  strategie om overheidsoptreden tegen (georganiseerde) criminaliteit
  te bruskeren, ook niet haarscherp te onderscheiden van de
  voorgaande, observatie. Neem bijvoorbeeld het plegen van een
  inbraak bij een politie-officier met het oog op het wegnemen van
  bepaalde documenten. Een dergelijke actie zou -.gelet op het doel –
  als een observatie-actie kunnen worden betiteld, maar -.gelet op
  het middel – kan zij beter als een vorm van intimidatie worden
  beschouwd. En dit om de reden – die ook al in de inleiding van dit
  hoofdstuk werd genoemd – dat het er bij de observatie van politie
  vr alles om gaat, geheim te houden dat de politie wordt bekeken,
  terwijl het er bij intimidatie juist op aankomt kenbaar te maken
  dat er tegen-actie wordt gevoerd.

  6.3.1. Enkele algemene opmerkingen

  Het is evenwel belangrijk om – alvorens de vormen van
  intimidatie aan te stippen waarmee politie en justitie in Amsterdam
  in de voorbije jaren daadwerkelijk zijn geconfronteerd – enkele
  algemene opmerkingen over dit
  voor Nederland relatief nieuwe verschijnsel te maken. Opmerkingen
  die men als het ware in het achterhoofd moet hebben bij lezing van
  de beschrijving van de intimidatie-praktijken in kwestie. De eerste
  opmerking is dat zeker een aantal politiemensen er in ’90-’91
  rekening mee hield dat een meer strategisch optreden tegen bepaalde
  (Hollandse n buitenlandse) criminele groepen tot intimidatie van
  politie en justitie zou (kunnen) leiden. In hun ogen kon deze
  reactie immers worden verwacht van groepen die tot dan toe van de
  overheid weinig te duchten hadden gehad, maar die ten opzichte van
  eigen mensen en concurrerende bendes reeds meer dan eens de
  bereidheid hadden getoond om geweld, dreiging met geweld, maar ook
  dodelijk geweld, te gebruiken. Waarom dan niet tegen politie en
  justitie wanneer die erin zouden slagen hun illegale machtspositie
  in het gedrang te brengen?

  In de tweede plaats mag niet over het hoofd worden gezien dat
  reeds vroeger al sprake is geweest van intimidatie van politie en
  justitie, maar deze vond toen minder opzichtig plaats en had ook
  niet zo’n grote omvang als sinds kort het geval is, of – zie hierna
  – althans het geval lijkt te zijn. Hierom is het net alsof wat er
  heden ten dage allemaal plaatsgrijpt een geheel nieuw fenomeen is.
  Maar dit is dus niet zo. In hoofdstuk 2 werd reeds aangegeven dat
  zowel vanuit Joegoslavische kring als door de Bruinsma-clan
  dreigementen aan het adres van de politie werden gericht. En –
  zoals in hoofdstuk 3 hieraan werd toegevoegd – ook na 1990 gingen
  met name Joegoslavische criminelen over tot serieuze intimidatie
  van politie en justitie. Ten derde mag niet worden verhuld dat het
  ook nog op dit moment niet altijd zo gemakkelijk is te bepalen
  welke voorvallen, of althans berichten over bepaalde voorvallen
  (die wellicht alleen maar zouden hebben plaatsgevonden), met
  recht en reden kunnen worden aangemerkt als uitingen van welbewuste
  intimidatie van politie en justitie. Dat dit niet zo gemakkelijk is
  heeft een aantal redenen. De eerste is dat lang niet altijd
  duidelijk is of duidelijk wordt uit welke hoek een bepaalde actie
  of zogenaamde actie komt, met als gevolg dat vroeg of laat de vraag
  rijst of bijvoorbeeld die (poging tot) inbraak werkelijk wel iets
  te maken heeft (gehad) met een bepaalde, gerichte
  intimidatie-campagne. Een tweede reden is dat wanneer op een
  gegeven moment daadwerkelijk wordt gepoogd politie en justitie te
  intimideren, allerhande (op zichzelf, blijkt later, onbetekende)
  voorvallen al vlug ook als mogelijke aanzetten tot intimidatie
  worden genterpreteerd; hierbij kan men denken aan de vreemde auto
  in de straat, het ‘s nachts herhaaldelijk inbellen en het toevallig
  verkeerd bezorgde postpakket. De derde reden is dat bepaalde
  voorvallen, bijvoorbeeld de toezending van een dreigbrief, een hele
  tijd lang om goede redenen serieus (moeten) worden genomen, maar
  uiteindelijk toch niets om het lijf blijken te hebben, althans de
  genoemde dreigementen worden niet omgezet in concrete acties. Een
  vierde reden is dat de media soms wel – op goede en minder goede
  gronden – berichten de wereld insturen over voorvallen die hebben
  plaatsgevonden, maar dat later met geen mogelijkheid kan worden
  vastgesteld hoe en waar zij zich dan (zouden) hebben voorgedaan. En
  dus blijft het open of op een bepaalde dag werd geprobeerd in te
  breken bij iemand of niet. Om al deze redenen tezamen wordt hierna
  dan ook niet geprobeerd het exacte aantal intimidatie-pogingen te
  becijferen. Noodgedwongen wordt volstaan met een zo gevarieerd
  mogelijke beschrijving van de herkenbare voorvallen die zich hebben
  voorgedaan. Dit alles neemt, in de vierde plaats, niet weg dat ook
  voorvallen waarvan de werkelijke betekenis niet kan worden
  ontcijferd en loze krantenberichten vaak toch effect sorteren. Niet
  altijd in de zin dat mensen zich inderdaad gentimideerd gaan
  voelen, maar wel in de zin dat er (door henzelf of door anderen)
  maatregelen worden getroffen om een mogelijke dreiging zo effectief
  mogelijk af te wenden. Ook al als gevolg van het feit dat niet
  alleen de betrokkenen zelf, maar ook hun familieleden en omwonenden
  zich somtijds veiliger, prettiger, voelen wanneer er effectief iets
  wordt gedaan om een eventuele actie tijdig af te kunnen stoppen.
  Tenslotte moet erop worden gewezen dat intimidatie van politie en
  justitie, om enig resultaat te hebben, niet altijd rechtstreeks
  gericht hoeft te zijn op personen die bij deze instellingen werken,
  hun huisgenoten, familieleden, vrienden en bekenden. Zulk een
  resultaat kan in beginsel ook indirect worden bereikt, namelijk
  door te pogen bepaalde derden te intimideren. In het onderhavige
  onderzoek gaat het dan hoofdzakelijk om de intimidatie van
  (mogelijk belastende) getuigen, bedoeld om hen ertoe te bewegen in
  het geheel geen (belastende) verklaring af te leggen of zulk een
  verklaring terug te nemen. Hun intimidatie kan vanzelfsprekend ook
  heel verschillende vormen aannemen. In haar meer primitieve vorm
  kan zij gaan van de (mondelinge) bedreiging en/of fysieke
  molestatie tot de toezegging van beloningen in termen van geld,
  goederen of een baan. Meer subtiel is de intimidatie van de kant
  van advocaten die van hun recht gebruik maken om verhoren van
  getuigen door de rechter-commissaris bij te wonen. De wetenschap,
  of althans het vermoeden, dat de verdachte, die bekend staat om
  zijn gewelddadig optreden, onmiddellijk na het verhoor zal worden
  bijgepraat over wat er tegen hem is verklaard, is somtijds ruim
  voldoende om getuigen te doen zwijgen.

  6.3.2. Het beeld in de praktijk

  Aanhakend op wat in het begin van deze paragraaf werd gezegd
  over het onderscheid tussen observatie en intimidatie, dient hier
  allereerst te worden onderstreept dat observatie somtijds de vorm
  aanneemt van zichtbaar, ja ostentatief, volgen. Zo zijn bij
  herhaling politiemensen op deze manier naar huis gebracht. En
  deze volgerij kan inderdaad heel goed een intimiderende werking
  hebben, juist ook omdat zij de grens tussen ambtelijke functie en
  priv-leven negeert, zoniet wegvaagt. Maar dergelijke observatie kan
  ook in de uitoefening van de functie zlf zeer confronterende vormen
  aannemen. Dit heeft zich tot nu toe vooral voorgedaan met de
  contra-observatiegroep(en) waarvan hiervoor sprake is. In n geval
  dreigden leden hiervan de betrokken politiemensen met bekendmaking
  van bepaalde gegevens wanneer dezen hun contra-observatie niet
  langer wilden gedogen. In het andere geval liep het conflict uit op
  de blokkering van de toegang tot een politiepand door (leden van)
  die groep, die op haar beurt weer resulteerde in een ijzingwekkende
  achtervolging door de stad.

  In het verlengde van het vorenstaande ligt het onverbloemd met
  geweld bedreigen van politie- en justitie-ambtenaren op hun
  werkplek – hetzij het politiebureau of het paleis van justitie, dan
  wel het huis van bewaring. Een hele stap verder is dan weer het
  daadwerkelijke molesteren van individuele ambtenaren op de openbare
  weg, zoals de officier van justitie mr J. Valente n keer is
  overkomen. Wat, zeker in een context waarin (berichtgeving over)
  intimidatie aan de orde van de dag is, ook intimiderend kan werken,
  is dat bij politile en justitile partijen in het conflict geregeld
  op vreemde tijdstippen wordt gebeld en de beller(s) op geen enkele
  manier reageren op het feit dat de telefoon wordt opgenomen of dat
  iemand hem/hen wat vraagt. Op dergelijke momenten kan een zeer
  abstracte dreiging gevoelsmatig heel concreet worden. Zij dringt
  via het oor als het ware door in het binnenste van een mens, maar
  blijft tezelfdertijd via de kabel ver op afstand. In het nabije
  verleden heeft deze manier van doen enkele keren tot het nemen van
  tegenmaatregelen geleid.

  Wordt in de vorige variant gezwegen, in een andere variant wordt
  juist gesproken: de toezending van een dreigbrief, thuis of op
  kantoor of nog ergens anders. Juist omdat het niet altijd
  gemakkelijk is om direct te onderkennen welke de loze brieven zijn,
  kunnen dreigbrieven heel wat reactie teweegbrengen, zeker in het
  geval dat de media hun inhoud nog eens flink opblazen. De voorbije
  jaren is meermaals sprake geweest van brieven als deze. Slechts n
  keer bleek (onmiddellijk) dat het dreigement dat erin was vervat,
  serieus moest worden genomen. Overigens ging dit niet uit van
  groepen waartegen op dat moment onderzoek werd gedaan. Het was
  veeleer zo dat iemand, die meende dat hij met justitie nog een
  appeltje te schillen had, van de gelegenheid gebruik maakte om zijn
  vroegere eisen kracht bij te zetten.

  Nog indringender zijn de inbraken en de pogingen hiertoe die
  hebben plaatsgevonden, of ze nu wel of niet allemaal verband
  hielden met de strafzaken die speelden op het moment dat ze werden
  gepleegd. Gewone inbraken vormen voor veel slachtoffers al een
  akelige aanranding van hun priv-leven, dus deze inbraken zeker. En
  wat de intimiderende werking zo bijzonder maakt, is dat er niet
  alleen ambtelijke stukken werden gestolen, maar ook persoonlijke
  documenten. Want beide soorten bescheiden verschaffen weer de
  gelegenheid om derden te chanteren, soms ook wel dealen
  genoemd. In het ene geval werd politie en justitie immers
  aangeboden dat de stukken betreffende de strafzaak in kwestie
  zouden worden teruggegeven wanneer de vervolging alsnog zou worden
  gestaakt; werd dit aanbod niet aanvaard dan zouden ze worden
  vrijgegeven voor publikatie met alle gevolgen van dien:
  beschadiging van politiemensen, gevaar voor informanten, etcetera.
  In het andere geval werd er in elk geval ernstig rekening mee
  gehouden dat bepaalde persoonlijke bescheiden zouden worden
  gebruikt om de mensen in kwestie persoonlijk te chanteren.

  De laatste twee vormen van intimidatie ontlopen elkaar niet veel
  in graad van ernst. Het betreft hier enerzijds serieuze
  dreigementen dat een of meer politiemensen zullen worden ontvoerd.
  Anderzijds gaat het hier om ernstige dreigementen dat er een
  aanslag zal worden gepleegd, om te beginnen op een politiebureau,
  maar in een later stadium wellicht ook op n of meer individuele
  politiemensen. Wie precies verantwoordelijk moeten worden gehouden
  voor de incidenten die hiervoor zijn aangestipt, is voor een
  belangrijk deel (nog) niet bekend. In diverse gevallen hebben de
  veroorzakers ervan zichzelf – individueel of als groep – direct of
  indirect kenbaar gemaakt en kan dus met enige stelligheid over hun
  identiteit worden geschreven. Aannemelijk is tenminste dat enkele
  van de lichtere acties op het conto moeten worden geschreven van
  (leden van) de contra-observatie-groepen die in de vorige paragraaf
  zijn vermeld, in samenwerking met n of meer leden van de
  Amsterdamse criminele groepen waarvan de illegale activiteiten in
  de voorbije jaren diepgaand zijn onderzocht. Een deel van de
  zwaarste dreigementen kwam ongetwijfeld uit de hoek van de
  Joegoslavische criminele bendes.

  Het is niet aan ons om in dit rapport in het lang en in het
  breed te onthullen hoe op al die voorvallen is gereageerd. Wel moet
  in het algemeen worden gesteld dat gebeurtenissen als deze
  natuurlijk hun sporen nalaten in de wijze waarop de politie haar
  opsporingstaak organiseert en uitvoert, met name ook de organisatie
  en uitvoering ervan beter beveiligt. Meer in het bijzonder ligt het
  voor de hand dat de ernstigste pogingen tot intimidatie ook in
  concreto leiden tot de meest verregaande consequenties. Niet alleen
  voor de betrokken personen zelf, maar ook voor de onderzoeken
  waarin zij zijn betrokken. Zo mag niet worden verzwegen dat de
  dreigementen uit Joegoslavische kring er mede toe hebben
  bijgedragen dat de betrokken bendes op een gegeven moment minder
  gericht, minder geconcentreerd en dus minder offensief zijn
  aangepakt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken