• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 6.4. Corruptie bij politie, justitie en bestuur

  6.4. Corruptie bij politie, justitie en bestuur

  Onderzoek doen naar corruptie is om allerlei redenen een lastige
  opgave. Niet alleen gaat het om gedrag dat door de betrokkenen
  liefst zo geheim mogelijk wordt gehouden, maar ook hebben
  instellingen er somtijds grote belangen bij om gevallen van
  corruptie in de doofpot te stoppen. Hierom vangt deze paragraaf aan
  met de resultaten van ons CID-onderzoek naar dergelijke gevallen.
  Vervolgens wordt nader ingegaan op de corruptie bij de politie,
  omdat vooral hier dit probleem het meest zichtbaar is geworden.
  Tenslotte wordt bezien in hoeverre er in Amsterdam inderdaad sprake
  is van corruptie in de politiek.

  6.4.1. Een eerste impressie van de algemene situatie

  De raadpleging van de als uiterst vertrouwelijk gekwalificeerde
  CID-berichten via het trefwoord ambtelijke corruptie leverde in
  totaal over 37 personen die in Amsterdam werkzaam zijn n of meer
  berichten op . In de meeste gevallen is er maar n bericht per
  persoon, in sommige andere gevallen liggen er twee tot vier
  berichten. Waarbij – ter vermijding van enig misverstand –
  onmiddellijk moet worden opgemerkt: 1. dat de betrouwbaarheid van
  deze berichten naar bron en/of naar inhoud zeer sterk wisselt, en
  dat er rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat vanuit
  het milieu doelbewust valse berichten over personen richting CID
  worden gestuurd; 2. dat er niet in alle gevallen sprake is van
  corruptief gedrag, althans zonder nader onderzoek niet valt vast te
  stellen of dit wel of niet zo is.

  Om maar bij dit laatste punt aan te sluiten: in de berichten
  over 13 personen is er naar ons oordeel gn sprake van corruptie, in
  welke vorm of graad dan ook.
  Deze berichten slaan enerzijds voor een belangrijk deel op
  gedragingen van politiemensen (van laag tot hoog in het korps) en
  anderzijds op gedragingen van enkele personen uit de kring van de
  magistratuur en de kring van het notariaat. In diverse gevallen,
  bijvoorbeeld dat van een hogere politie-ambtenaar, heeft onderzoek
  ook uitgewezen dat er van corruptie geen sprake was, en ook niet
  van ander laakbaar gedrag. Waarom de desbetreffende berichten dan
  toch nog steeds in het CID-bestand zitten, is niet duidelijk. Wat
  de berichten over de resterende 24 personen betreft, valt het
  direct op dat ze in overgrote meerderheid betrekking hebben op
  politiemensen (21), en verder op (3) ambtenaren uit andere sectoren
  van het openbaar bestuur.

  Onderzoek naar de gedragingen van twee van de laatstgenoemde
  ambtenaren heeft in het ene geval uitgewezen dat er van corruptie
  geen sprake was en in het andere geval geleid tot de vaststelling
  dat niet kon worden uitgemaakt of er corruptie in het spel was of
  niet. In het derde geval heeft er geen nader onderzoek
  plaatsgevonden.

  Dan die 21 politiemensen. De berichten waarom het hier gaat zijn
  eveneens wisselend qua betrouwbaarheid en munten ook niet altijd
  uit in precisie, met name niet waar het gaat om de identiteit van
  de betrokkene(n). Hoe dan ook, de grootste gemene deler in al de
  betrokken berichten is dat de politiemensen in kwestie tegen geld,
  goederen of diensten politile informatie verschaffen aan derden. En
  niet altijd zomaar derden (een ex-collega met een recherchebureau,
  een caf-baas, een dealer), maar ook aan zr belangrijke criminele
  organisaties in de stad. In de meeste van deze laatste gevallen is
  er wel (enig) nader onderzoek ingesteld, maar leverde dit niets of
  onvoldoende voor een vervolgonderzoek op. Overigens springt het in
  het oog dat in deze 21 gevallen korpsleden van Surinaamse en
  Antilliaanse herkomst sterk oververtegenwoordigd zijn. Tenslotte
  dient erop te worden gewezen dat slechts 4 van de 21 politiemensen
  die hierbij in het geding zijn, ook figureren in de dossiers die
  door ons op het Bureau Interne Onderzoeken (BIO) van de politie
  zijn geraadpleegd.

  6.4.2. Corruptie bij de politie: het nadere onderzoek

  Een van de wonderlijkste neologismen in politieland is het
  werkwoord naggen; het staat voor normafwijkend gedrag. Met
  deze term wordt een brede reeks van gedragingen aangeduid die
  variren van het verzuim om af te rekenen bij het restaurant waar in
  diensttijd de maaltijd is genuttigd tot het toepassen van excessief
  geweld tegen arrestanten, en van het stelen van een hoeveelheid in
  beslag genomen verdovende middelen tot het verkopen van vitale
  informatie over het politiewerk aan de onderwereld. Anders dan bij
  alles wat tot nu toe in dit hoofdstuk is behandeld, hebben
  ambtenaren zelf een actief aandeel in deze contra-activiteit.
  Naggen is alles wat wordt gedaan of nagelaten dat in strijd is met
  de geldende normen en waarden bij de organisatie (Van Baarle, 1994:
  23) en dat het effect heeft haar reputatie te bezoedelen. Deze
  normen en waarden zijn gegroeid in het historische proces van
  verambtelijking van de overheid. Mudde (1994) schrijft in een
  terugblik over corruptie binnen het bestuur van Amsterdam gedurende
  de eerste vier decennia van deze eeuw hoe de
  vervanging van het oligarchische bestuurstype uit de regententijd
  door een moderne rationele bureaucratie gepaard ging met een
  scherpe daling van het aantal gevallen van fraude en corruptie dat
  werd gepleegd door ambtenaren en werklieden in dienst van de
  gemeente. Vooral de politie heeft lang een ongunstige reputatie
  gehad en zij heeft klaarblijkelijk uit een diep dal moeten
  klimmen.

  In het losse taalgebruik van alledag worden alle normafwijkende
  gedragingen wel met het woord corruptie aangeduid, maar dat is
  onjuist. Corruptie vormt niet meer dan n variant van normafwijkend
  gedrag en we zullen hem zorgvuldig moeten omschrijven om te kunnen
  meten in hoeverre hij voorkomt. Het is de enige variant van
  normafwijkend gedrag waarbij de belangen van de georganiseerde
  misdaad en de private belangen van ambtenaren elkaar duidelijk
  raken.

  Fijnaut (1993: 8) somt de bestanddelen van het begrip
  politiecorruptie op en zijn omschrijving dient hier als
  uitgangspunt. In het algemeen is corruptie het ontvangen van enig
  persoonlijk voordeel door een ambtenaar in ruil voor een
  (illegitieme) tegenprestatie, die wordt geleverd op grond van diens
  ambtenaarlijke bevoegdheden. Het persoonlijk voordeel kan
  bestaan uit onder meer geld, giften en seksuele dienstverlening. In
  het geval van georganiseerde misdaad bestaat een mogelijke
  opbrengst van corruptie zeker ook uit de sensatie erbij te horen en
  in de onderwereld voor vol te worden aangezien. Aan deze
  persoonlijke opbrengst zou een aparte categorie kunnen worden
  toegevoegd die neerkomt op het vermijden van nadeel: het wijken
  voor persoonlijke chantage. Er wordt gezegd dat in tenminste n
  Amsterdamse seks-inrichting hoge ambtenaren zijn gefotografeerd in
  een compromitterende omhelzing. Dit levert corruptie op wanneer
  deze ambtenaren onder druk van de dreiging dat deze foto’s openbaar
  worden gemaakt of in handen worden gespeeld van de media, diensten
  verlenen aan de chanteur. De tegenprestatie wordt geleverd
  op grond van de mogelijkheden die het ambt biedt aan degenen die
  het uitoefenen. Corrupte ambtenaren overtreden de norm dat
  ambtshandelingen slechts het objectieve belang van het openbaar
  bestuur mogen dienen. Politie-ambtenaren die toegang hebben tot bij
  hun functie passende criminele informatie, zijn corrupt wanneer zij
  deze voor enig persoonlijk voordeel uit laten lekken naar
  belanghebbenden in het milieu. Tot zover de kwestie van definitie.
  Aan welke operationele criteria moet de gedraging van een
  politiefunctionaris nu voldoen om haar aan te kunnen merken als een
  corruptieve gedraging? Er moet om te beginnen worden bewezen dat er
  sprake is van een tegenprestatie: het verstrekken van geheime
  informatie over lopend onderzoek, het illegaal opmaken van
  documenten, het zoekmaken van dossiers, het geven van
  politie-informatie over de criminele concurrenten, etcetera. Voorts
  moet worden bewezen dat er inderdaad persoonlijk voordeel in het
  spel is: het aannemen van geld, enzovoort. Let wel: het bestaan van
  dubieuze contacten met criminelen is op zichzelf onvoldoende. Zulke
  contacten zijn ongewenst en zij kunnen voor de korpsleiding
  aanleiding zijn om maatregelen te nemen, maar corruptie leveren
  deze contacten niet zonder meer op. Verder moet de tegenprestatie
  bestaan uit misbruik of oneigenlijk gebruik van een
  politiebevoegdheid. Zelf een bordeel exploiteren of een drugshandel
  beginnen levert wel politiemisdaad op, maar nog geen corruptie. In
  dit onderzoek gaat het speciaal om corruptie in verband met
  georganiseerde misdaad en daarom hebben we naar gevallen gezocht
  waarin de partners van corrupte politiemensen deel uitmaken van een
  criminele organisatie of in ieder geval op grond van hun
  antecedenten kunnen worden gerekend tot het milieu. In de praktijk
  is het overigens lang niet eenvoudig om zulke relaties te bewijzen
  (en wel op zodanige wijze dat de zaak bij de ambtenarenrechter
  standhoudt). Vaak blijft het onderzoek ernaar dan ook steken in de
  overtuiging of het zeer ernstige vermoeden dat er van corruptie
  sprake is geweest. In hoeverre is er bij de Amsterdamse politie
  sprake van corruptie? Hiervoor werden reeds enkele algemene redenen
  gegeven waarom we speciaal in de grote stad corruptie verwachten.
  Specifiek voor de politie geldt ook de nogal prozasche reden dat
  het Amsterdamse politiekorps geweldig in omvang is toegenomen. In
  1947 telde het korps 2.385 personeelsleden, in 1975 waren dat er
  2.835, thans zijn het er ruim 5.000 (inclusief de administratie).
  Dat levert bij gelijkblijvende kans absoluut een groter aantal
  corruptiegevallen op. We zagen ook al dat met de opkomst van de
  georganiseerde misdaad veel grotere belangen op het spel zijn komen
  te staan dan tien of twintig jaar geleden. En de prioriteit die in
  het politiewerk meer en meer aan de bestrijding van deze misdaad
  wordt gegeven, lokt specifieke tegenmaatregelen in de sfeer van
  corruptie uit (Van de Bunt, 1993). De toegenomen aandacht voor de
  georganiseerde misdaad brengt de politie precies in die kringen
  waar men er het meeste belang bij heeft haar te corrumperen. Het
  mechanisme dat ook hier gemakkelijk kan optreden wordt in het
  Engels going native genoemd. In de woorden van Punch (1994:
  37), die in de jaren zeventig etnografisch onderzoek deed bij de
  politie in de Warmoesstraat en daar de burgerpot (politie-agenten
  in burger waarvan een deel volkomen ontspoorde) leerde kennen: deze
  politiemensen treden binnen in de wereld van inbrekers, zwervers,
  in die van cafs en gokhuizen. Daar zijn drank, vrouwen, geld en
  gunsten voorhanden. Waar legt de politieman de grens tussen
  deelname aan die wereld en niet meer meedoen terwijl dat de relatie
  schaadt en zijn informatiebron opdroogt? De mate waarin corruptie
  bij de politie voorkomt, laat zich op verschillende manieren
  vaststellen. Het materiaal dat voorhanden is, staat ons toe iets te
  zeggen over (a) het aantal gevallen waarin het voorkomt en
  dat meten we voor de jaren 1992 tot en
  met 1995, (b) het niveau waarop het plaats vindt: meestal op
  lager niveau, maar zijn de hogere echelons van de
  politieorganisatie er ook door aangetast? en (c) de vraag in
  hoeverre we hier naast individuele ontsporingen ook te maken hebben
  met een groepsverschijnsel.

  We beschikken over de volgende informatiebronnen. Ten eerste
  zijn er de dossiers van het Bureau Interne Onderzoeken (BIO). Na de
  oorlog is een reeks van corruptievoorvallen bij de Amsterdamse
  politie bekend geworden; in de hoofdstukken 2 en 3 zijn die aan de
  orde geweest. In 1981 werd echter voor het eerst door de
  korpsleiding toegegeven dat er inderdaad sprake was van een ernstig
  probleem. Dit vormde een aanleiding voor de Amsterdamse
  gemeenteraad om een speciaal bureau te laten oprichten waar deze
  gevallen moeten worden gemeld en onderzocht. Dit is het Bureau
  Interne Onderzoeken. In beginsel dienen thans de districtshoofden
  en hoofden van afdelingen aan het BIO te melden wanneer de
  verdenking bestaat dat door politiemensen strafbare feiten zijn
  gepleegd. Meestal komen de klachten echter van burgers, soms van
  collega’s en een enkele keer heeft een chef inderdaad zelf in de
  gaten dat een ondergeschikte zijn bevoegdheden overschrijdt. De
  klachten variren van eenvoudige mishandeling tot complete
  omkoperij. In totaal worden thans per jaar ongeveer honderd zaken
  onderzocht. De overgrote meerderheid van de klachten heeft
  betrekking op excessieve geweldsuitoefening, maar er zijn ook
  gevallen bij van corruptie die in verband kunnen worden gebracht
  met de georganiseerde criminaliteit. Hoe betrouwbaar en volledig is
  deze eerste bron? We mogen gevoeglijk aannemen dat het dark
  number
  groot is. Politiemensen opereren in grote vrijheid en
  vaak onbespied. Niemand anders dan de direct betrokkenen heeft weet
  van hun corruptie en geen der betrokken partijen heeft er belang
  bij daarover mededeling te doen. Wanneer collega’s erachter komen,
  zullen die misschien corrigerend optreden en dan blijft dit geval
  van corruptie onbekend. Als een geval toch bekend wordt en een
  collega (of een burger) het aanmeldt, is het nog maar de vraag wat
  de chef ermee doet. De verleiding zal groot zijn de kwestie intern
  af te doen, ook al zou de aantijging moeten worden doorgegeven aan
  het BIO. De politiecultuur kenmerkt zich immers door solidariteit
  tegenover de buitenwereld; wie wil door het leven gaan als
  klokkeluider of matennaaier? De reactie binnen het Amsterdamse
  korps op de onthullingen die hoofdagent Jan van Dalen in zijn
  boekje Sans rancune (1991) deed over machtsmisbruik binnen
  het bureau Warmoesstraat, is veelzeggend. Hij werd onmiddellijk
  buiten dienst gesteld op grond van schending van het ambtsgeheim.
  De rijksrecherche zocht het uit en stelde vast dat vrijwel alle
  feiten klopten, dat deze merendeels reeds door de rechter waren
  behandeld en dat er mitsdien geen schending van het ambtsgeheim was
  geweest. Van Dalen doet thans weer dienst in het korps. De
  selectiviteit in de waarneming, afdoening en ook openbaarmaking van
  corruptiegevallen zou ten dele kunnen worden gecompenseerd door
  naast het BIO ook nog eens de districtsbureaus te benaderen, maar
  daarvan hebben we afgezien om redenen van tijdgebrek. Wel hebben we
  de registratie van het BIO gelegd naast de berichten in de
  knipselkrant die Fijnaut in de loop der jaren heeft aangelegd over
  corruptiegevallen: is er over zaken gepubliceerd die niet voorkomen
  in de opgave van dit bureau? Het antwoord op deze vraag luidt
  negatief. Als het gaat om corruptiegevallen die gerelateerd kunnen
  worden aan de georganiseerde misdaad, levert de krant niet meer op.
  Soms bevatten de persberichten wel details die in de
  politiedossiers ontbreken. De tweede bron bestaat uit de rapporten
  over enkele speciale onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding
  van berichten over politiecorruptie die de gemoederen op het moment
  dat ze werden geventileerd, hevig hebben beroerd. In januari en
  februari 1994 werd door de hoofdcommissaris van Utrecht, J. Wiarda,
  en de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, H. Van Duijn,
  publiekelijk naar voren gebracht dat het regiokorps
  Amsterdam-Amstelland een onbetrouwbare partner was geworden omdat
  er zoveel politiemensen corrupt waren, daaronder ook hogere
  functionarissen. Dit rapport biedt een uitstekende mogelijkheid om
  antwoord te geven op de hierboven geformuleerde vraag: is de
  corruptie werkelijk doorgedrongen tot de hogere functies in het
  korps? Verder bereikte in 1990 de media het bericht dat de
  cordinator van het minderhedenbeleid bij het Amsterdamse korps
  nauwe betrekkingen zou onderhouden met (ex-)legerleider Bouterse in
  Suriname en dat hij zich wellicht ook zou hebben geleend voor het
  binnensluizen van diens aanhangers in het korps. Ambtenaren van de
  rijksrecherche vervaardigden over het vraagstuk van de infiltratie
  door de Surinaamse militaire inlichtingendienst en over de invloed
  van de cocanehandel in Suriname en Nederland, verschillende
  notities. Wij hebben die onder de loep genomen in ons landelijke
  rapport over de rol van buitenlandse en allochtone groepen in de
  georganiseerde misdaad in Nederland. De Binnenlandse
  Veiligheidsdienst stelde in 1991 evenwel speciaal een rapport samen
  over de rol van genoemde cordinator. Naar aanleiding van deze
  rapportage willen we hier nader ingaan op de vraag of de instroom
  van leden van etnische minderheden bijzondere risico’s met
  betrekking tot corruptie oplevert. De bespreking van dit rapport
  biedt (naast de clustering van enkele gevallen die voorkomen in de
  opgave van het BIO) verder de mogelijkheid om iets te zeggen over
  het antwoord op de vraag naar het mogelijke groepskarakter van
  corruptie. Tenslotte ligt er de uitspraak die hoofdcommissaris
  Nordholt in 1993 publiekelijk heeft gedaan over de infiltratie van
  de politiek door de georganiseerde misdaad. Deze uitspraak leidde
  ertoe dat binnen het korps een apart onderzoek naar deze
  (vermeende?) infiltratie is ingesteld. Ook het rapport hierover zal
  verderop worden besproken. Zijn er nog andere informatiebronnen dan
  de dossiers van het BIO en de rapporten over bijzondere
  onderzoeken? Het is een oude waarheid in de (Amerikaanse)
  criminologische literatuur dat men corruptie ook op het spoor komt
  door zijn oor te luisteren te leggen bij de onderwereld. De
  corruptie bij de Amsterdamse politie in de jaren zeventig is
  openbaar gemaakt door de journalist Ton van Dijk, die er in 1977
  over schreef in de Nieuwe Revu (Van Dijk, 1982). Hij had
  daarvoor reeds drie jaar een soort participerende observatie
  uitgevoerd in kringen rond Joop de Vries (vergelijk .2.2) en was
  door deze oude penose-figuur, die zich opwond over de veranderingen
  in zijn wereld onder invloed van de handel in herone, op de hoogte
  gebracht van het bestaan van enkele platte agenten. Contacten met
  de politie, die al met een eigen intern onderzoek bezig was,
  bevestigden de berichten die hij in de onderwereld opving. In
  dezelfde periode deed Punch zijn bovengenoemde onderzoek bij de
  politie in de Warmoesstraat, ook bij de burgerpot, maar hij had
  toen, tot zijn ergernis achteraf, weinig van corruptie gemerkt! De
  benadering via het milieu leverde in dit geval dus meer op dan
  participerende waarneming bij de politie. Maar die benadering heeft
  eveneens nadelen. Bij haar toepassing is het nog veel meer dan bij
  onderzoek via de politie de vraag wat men de onderzoeker laat zien.
  Deze kan er zeker van zijn een gemanipuleerde selectie van gevallen
  voorgeschoteld te krijgen. Maar hoe aantrekkelijk het
  desalniettemin op zichzelf zou zijn om het beeld van de politie
  althans met dat van de penose zelf te completeren, in het kader van
  deze studie hebben we de vervaardiging van het laatstgenoemde beeld
  moeten laten rusten. Corruptie is geen onderwerp dat zich met een
  snelle vragenlijst in de onderwereld laat bestuderen. Het kost
  jaren om het vertrouwen op te bouwen dat toegang verschaft tot
  informatie hierover. We gebruiken wel (als achtergrondinformatie)
  wat er in verhalen van politiemensen en bij enkele interviews in
  het milieu naar voren is gekomen.

  6.4.3. Corruptie bij de politie: de gevallen
  beschreven

  Aanvankelijk bestond bij een enkeling binnen de korpsleiding ten
  aanzien van onze vragen een moment van schroom om inzage te geven
  in het materiaal van het BIO, en dat is goed te begrijpen.
  Amsterdam is tot nu toe het enige politiekorps in Nederland met
  zo’n bureau en dat levert sowieso al een zeker beeld van de
  politie-corruptie in de stad op. In korpsen zonder centrale
  registratie zouden wij alleen al om deze reden een veel minder goed
  beeld van de corruptie aantreffen. Wat wij hebben gevonden vormt
  dus geen enkele indicatie voor het relatieve niveau van corruptie
  in het Amsterdamse korps. Het zou in andere grote steden wel eens
  net zo hoog of nog hoger kunnen zijn.

  Het BIO leverde een lijst met 38 gevallen van politiecorruptie
  die voorwerp zijn geweest van onderzoek in de periode 1992-1995 en
  waarbij ook maar de minste aanwijzing bestond dat er georganiseerde
  misdaad in het spel was. Enkele malen zijn meer onderzoeken
  ingesteld naar het optreden van dezelfde politieambtenaar; het
  totaal aantal onderzochte personen bedraagt 34. En bij deze 34
  personen komt n maal een duo voor en n maal een trio. Het betreft
  in meerderheid politiemensen uit alle takken van dienst, maar er
  bevinden zich ook twee administratieve medewerkers onder, n
  aspirant en n reservist (lid van de vrijwillige politie). Een
  eerste screening van het materiaal was aanleiding om ruim de helft
  (19) van de 34 gevallen niet aan nader onderzoek te
  onderwerpen.

  In enkele van deze niet nader bekeken gevallen ging het
  corruptieve optreden, zo lijkt het althans, uit van de betrokkenen
  zelf en valt er op geen enkele manier een criminele organisatie aan
  te wijzen die van de geleverde prestatie profiteerde. Het betreft
  hier twee ambtenaren die werkten bij de toenmalige
  vreemdelingendienst en stempels vervalsten om buitenlanders aan de
  nodige geldige papieren te helpen (totaal 2).

  Dat geen connectie met de georganiseerde misdaad kon worden
  aangetoond, geldt ook voor de vijf politie-ambtenaren die
  twijfelachtige contacten onderhouden met criminelen. Het bewijs
  werd niet geleverd dat zij feitelijk gegevens hebben verstrekt aan
  of diensten hebben verricht voor derden door op een oneigenlijke of
  onwettige manier gebruik te maken van de mogelijkheden van hun
  functie. Twee van de in totaal vijf werden niettemin wegens
  algemene ongeschiktheid ontslagen, drie bleven in dienst. Opvallend
  vaak gaat het hier om politiemensen die voortkomen uit een etnische
  minderheid. Zo waren er vier Surinamers onder. Van iemand met een
  andere etnische achtergrond werd door de rijksrecherche bewezen dat
  hij illegale landgenoten instrueerde een acceptabel vluchtverhaal
  te vertellen teneinde een verblijfsstatus te verwerven, maar zonder
  dat kon worden aangetoond dat hij er enig persoonlijk voordeel bij
  had. Het gaat in deze gevallen gewoonlijk om relaties in de
  familiale sfeer. Politiemensen behoren geen private contacten met
  misdadigers te onderhouden, maar je eigen familie kies je niet en
  het is lang niet altijd eenvoudig de relatie met familieleden
  radicaal te verbreken. De vroegere commissaris Blaauw van Rotterdam
  wees ooit op de zeven ijzeren d’s die kunnen dienen als ontstekers
  van corruptie: dames, drank, dubbeltjes, drugs, dalven, dobbelen en
  dirty tricks (Blaauw, 1991). De ontsteker familie moet daaraan
  zeker worden toegevoegd. En omdat eenzelfde etnische achtergrond
  vaak een soortgelijk loyaliteitsprobleem oplevert, moet etniciteit
  er ook bij staan (totaal 5).
  Twee maal ging het om politieambtenaren die gegevens uit
  politiebestanden hebben doorgegeven aan ex-collega’s die werken
  voor een detectivebureau of een particulier beveiligingsbedrijf.
  Het verweer luidde in deze gevallen steeds dat het hier toch niet
  gaat om criminelen. Maar in deze reeks zit ook een potige
  politieman die zich in een andere gemeente verhuurde als portier
  bij uitgaansgelegenheden en als lid van een incasso-bureau. Een
  relatie met een criminele organisatie kon evenwel niet worden
  vastgesteld. De man werd ontslagen wegens ongeschiktheid (totaal
  3).

  Een volgende bron van bederf van het politieambt wordt gevormd
  door garages waar zich halve en hele illegale zaken afspelen. Een
  politieman sleutelde daar in zijn vrije tijd aan voertuigen en wie
  weet wat hij nog meer deed. Dit leidde tot problemen toen de
  korpsleiding de betrokkene expliciet verzocht daar weg te blijven
  en deze aan dit verzoek in de praktijk niet voldeed. Banden met de
  georganiseerde misdaad werden hier echter ook weer niet
  vastgesteld. Dat geldt ook voor de politieman die ervan werd
  verdacht als car hunter op te treden. Meer in het bijzonder
  leende hij zich – blijkens achtergrondinformatie – voor de
  opsporing van auto’s die vervolgens voor misdadige doeleinden
  (overvallen bijvoorbeeld) werden gestolen. Deze feiten konden
  evenwel niet worden bewezen (totaal 2).

  Er bevindt zich in de reeks waarin wij geen corruptie kunnen
  ontwaren, ook een geval van iemand die overdag een naaiatelier
  controleerde waar illegale buitenlanders in dienst waren. Hij ging
  er ‘s avonds terug om confectie op te halen die hij persoonlijk
  verhandelde (totaal 1).

  Men zag dat een politieman optrad als begeleider van gestolen
  automobielen op weg naar de haven. Er werd tevens aangifte gedaan
  van het oplichten van de verzekering. De agent maakte evenwel geen
  misbruik van zijn ambt. Dit geldt ook voor een politieman die voor
  een derde geld beheerde en daar onzorgvuldig mee omsprong (totaal
  2).

  Verder is er een geval bij van een politieambtenaar die op het
  verkeerde tijdstip in het verkeerde caf aanwezig was en daar een
  schietpartij meemaakte. Betrokkene meldde dit danig geschrokken aan
  zijn chef. Het oordeel luidde dat er sprake was van een slechte
  beoordeling van de situatie, maar corruptieve banden met de
  georganiseerde misdaad kunnen er onmogelijk in worden gezien
  (totaal 1). Tenslotte bevindt zich op de lijst een fout: iemands
  gangen werden wel door het BIO nagegaan, maar niet wegens
  verdenking van corruptie. Voorts zijn er twee gevallen bij van
  ernstig plichtsverzuim, maar de achterliggende stukken ontbreken;
  deze onttrekken zich dus aan ons oordeel (totaal 3). Wanneer deze
  19 gevallen worden afgetrokken van de 34, blijven er 15 gevallen in
  drie jaar over waarin onderzoek door het BIO, naar onze criteria
  gemeten, bewijs heeft opgeleverd van corruptie in de sfeer van de
  georganiseerde misdaad. We zullen ze hierna allemaal kort
  beschrijven. Maar vooraf vier opmerkingen. Het is opvallend dat het
  in alle gevallen functionarissen betreft in de laagste rangen van
  de politie-organisatie. Is de mate van corruptie daar inderdaad
  hoger dan in middelbare en hogere rangen of wijst dit op een
  bepaalde selectiviteit in de waarneming en afdoening van corruptie?
  Verder valt op dat de meeste politiemensen n of meerdere malen door
  de korpsleiding waren gewaarschuwd. Zij zetten hun corrupte gedrag
  echter door, ondanks het uitdrukkelijke advies dit niet te doen. Is
  de reeks van gevallen die we te zien hebben gekregen een
  verzameling van hopeloze gevallen in het eindstadium? Voorts merken
  we op dat de betrokken politiemensen door hun collega’s heel vaak
  als uitstekende collega’s of voortreffelijke rechercheurs werden
  beschouwd. Tijdens het onderzoek ontwikkelt zich dan ook vaak een
  drama rond het dubbelleven dat zij moeten hebben geleid. Dit
  gegeven kan overigens een aanwijzing vormen voor de effectiviteit
  van het optreden door het milieu: juist goede en gerespecteerde
  politiemensen zijn aantrekkelijk om te corrumperen. De methodische
  kanttekening moet zijn dat corrupt gedrag heel goed gemaskeerd kan
  worden en hierom vaak niet wordt ontdekt. Tenslotte wekt het
  bevreemding dat we in het materiaal geen enkel voorbeeld tegenkomen
  van regelrechte chantage, terwijl dat in de internationale
  corruptieliteratuur een steeds weerkerend onderwerp is. Onze
  rondgang in het milieu leverde de opmerking op dat omkoping
  effectiever is dan chantage, omdat je bij het tweede nooit zeker
  weet of het slachtoffer, als het in nood komt, geen eieren voor
  zijn geld kiest door op te biechten dat hij wordt gechanteerd.
  Helemaal overtuigend is deze verklaring niet. We sluiten in elk
  geval de mogelijkheid niet uit dat het hier gaat om een vorm van
  corruptie die nog moeilijker aan het licht komt dan de andere.
  Alles tezamen dus vier redenen die ons er ten overvloede aan
  herinneren dat het hierna gaat om een minimum van bekende
  gevallen.

  1. Politieagenten op de lagere niveaus in de organisatie zijn
  voor een belangrijk deel afkomstig uit de zelfde maatschappelijke
  klasse als waaruit veel prominenten in de penose voortkomen. Ze
  zijn familieleden, waren buurjongens of buurmeisjes, en bezochten
  de zelfde scholen. Dit maakt ze aan de ene kant geschikt voor het
  werk – ze spreken immers de taal van de straat -, maar aan de
  andere kant is het een omstandigheid die corruptie kan bevorderen.
  In dit geval onderhield een agent vriendschappelijke betrekkingen
  met leeftijdgenoten in de hogere Amsterdamse regionen van de handel
  in hash. Hier zitten mannen onder waarmee hij als kind op straat
  heeft gespeeld. Hij bewoog zich gemakkelijk in de omgeving – in het
  buurtcaf,
  op de markt – waar hij is opgegroeid. Zijn kennis van de criminele
  wereld is groot en daar deed de politie haar voordeel mee. Hij werd
  evenwel in zijn vrije tijd gesignaleerd in een horecagelegenheid
  die hij behoorde te vermijden. Ondubbelzinnig aantonen dat hij
  bepaalde mensen informeerde over onderzoeken waarmee de politie
  bezig was, lukte niet, maar gegeven zijn wijze van optreden kon dat
  haast niet anders. De politieman trok zich het onderzoek tegen hem
  zeer aan en verliet vrijwillig het korps. 2-5. Hetzelfde probleem
  van congruentie van persoonlijke achtergronden doet zich voor bij
  politiemensen die afkomstig zijn uit etnische groepen. Het aantal
  corruptiegevallen in hun kring waarbij geen relatie met de
  georganiseerde misdaad kon worden gelegd, was al veel hoger dan op
  grond van hun relatieve aandeel in het personeelsbestand van de
  Amsterdamse politie zou mogen worden verwacht als er geen bijzonder
  probleem zou bestaan. Voor corruptie die wel aantoonbaar verband
  houdt met georganiseerde misdaad, geldt hetzelfde. In de paragrafen
  onder 3.2.3 van dit rapport hebben we aandacht gevraagd voor
  allochtone georganiseerde misdaad in de sfeer van de drugshandel,
  binnen de Surinaamse, de Antilliaanse en Arubaanse, de Turkse en de
  Marokkaanse gemeenschap. Dit zijn evenwel ook de doelgroepen van
  het Nederlandse minderhedenbeleid en uit deze groepen heeft de
  Amsterdamse politie op grond van een positieve-actie-plan vanaf het
  midden van de jaren tachtig actief agenten geworven. Bij de
  implementatie van dit beleid is het vraagstuk van de dubbele
  loyaliteit wel degelijk onder ogen gezien, maar in de jaren tachtig
  heeft welhaast niemand stilgestaan bij de mogelijkheid dat
  positieve actie via corruptie de opkomst van de drugshandel zou
  kunnen faciliteren. Het is een gevoelig onderwerp en ook al kunnen
  we theoretisch veronderstellen dat er zich een speciaal probleem
  moet voordoen, we zouden ons niet wagen aan uitspraken hierover als
  er geen gegronde concrete aanwijzingen zouden bestaan. Welnu, die
  zijn er. Van de 5.000 personeelsleden in dienst van het Amsterdamse
  korps zijn er 129 van Surinaamse origine, 37 van Turkse, 35 van
  Marokkaanse en 19 van Nederlands-Antilliaanse afkomst. Maar het
  hangt er van af hoe die afkomst precies wordt gemeten. Als we
  degenen van wie een van beide ouders uit Suriname afkomstig is,
  erbij tellen, komen er nog eens 45 bij en is het totale aantal 174.
  Op de zelfde manier gemeten komen er 9 Antillianen bij en wordt hun
  aantal 28. Op grond van hun aandeel in het personeelsbestand zouden
  we, bij gelijke kans op corruptie, onder het Surinaamse en
  Antilliaanse personeel (174 + 28): 5.000= 4% van de gevallen moeten
  aantreffen. Het zijn er echter 4 op de 15 en dat is 26%. Er hoeft
  geen statistische kansberekening op dit sommetje te worden
  losgelaten om te laten zien dat er dus een apart probleem is.
  Trouwens, allochtonen zijn in het algemeen zeer sterk
  oververtegenwoordigd in de gevallen van corruptie die met
  georganiseerde misdaad te maken hebben: in totaal 7 van de 15. Dit
  gegeven is consistent: ook bij de eerste reeks van gevallen van
  corruptie die wij terzijde hebben gelegd, omdat niet duidelijk was
  dat ze te maken hadden met georganiseerde misdaad, waren
  allochtonen met 7 van de 19 duidelijk oververtegenwoordigd.

  Hoe is dit te verklaren? We zouden kunnen veronderstellen dat
  dit aantal het gevolg is van selectieve waarneming en
  discriminatie. Collega’s uit minderheidsgroepen vallen op (ze
  bezetten token- of solo- posities, Pettigrew en Martin, 1987) en op
  hun integriteit wordt extra toegezien. Voor de stelling dat dit
  niet zo is bestaan echter ook argumenten. Veel mannen uit het
  Carabische gebied die voortkomen uit de Creoolse volksklasse, leven
  in een voor politiemensen ongebruikelijk losse sociale context. Zij
  onderhouden met meer vrouwen tegelijk bezoekrelaties, verblijven
  vaak bij hun ouders en zusters, en hebben geen werkelijk vaste
  woon- en verblijfplaats. Er zijn politieagenten in het korps die
  slechts per semafoon oproepbaar zijn. In Suriname, op Curaao en in
  Aruba is dat heel gewoon en op zichzelf pleit dat helemaal niet
  tegen hen. Integendeel: een multi-etnisch samengesteld politiekorps
  heeft reusachtige voordelen en zijn inbedding in de cultuur van
  etnische groepen is tot op zekere hoogte voordelig, bijvoorbeeld
  waar het gaat om het verkrijgen van een goede informatiepositie.
  Maar het maakt het ook moeilijker om vermoedens van corruptie te
  onderzoeken. Het observatieteam dat een van de betrokkenen
  heimelijk moest volgen, was steeds weer de weg kwijt. De vele
  adressen maakten het onmogelijk te besluiten op welk telefoonnummer
  zou moeten worden getapt.

  In het geval van de vier corrupte politiemensen van Surinaamse
  en Antilliaanse origine kon worden vastgesteld dat zij frequent
  contact hadden met personen uit hun eigen etnische groep die zich
  bezighouden met de handel in drugs. Corruptie? De betrokkenen
  voerden ter verdediging aan dat het om vrienden en bekenden ging en
  dat de sociale werkelijkheid waarin allochtone agenten leven nu
  eenmaal anders is dan die van hun Nederlandse collega’s. We hebben
  deze gevallen niettemin opgenomen in de categorie corruptieve
  contacten met georganiseerde drugshandelaren, omdat het contacten
  betrof met personen die een prominente positie in criminele
  organisaties innemen en die de plaatselijke etnische gemeenschap
  ook heel goed als zodanig kent, en omdat de herhaaldelijke
  aanwijzingen van de korpsleiding dat zij die contacten moesten
  vermijden, niet bleken te helpen.

  Het dilemma voor de Surinaamse en Antilliaanse politieman komt
  goed naar voren bij een figuur die zeer actief is bij het verlenen
  van sociale hulp in zijn gemeenschap in de Bijlmermeer. Hij trok
  zich op een gegeven moment het lot aan van de vele jonge mannen in
  zijn kring die met de politie en justitie in aanraking komen,
  en ving een bekende drugshandelaar op in zijn eigen huis. Hij
  organiseerde sporttoernooien voor kansarme jongeren uit zijn groep
  en liet die sponsoren door bekende cocane-handelaren in de buurt.
  Een daarvan staat bekend als een vorst van de coke in het land van
  herkomst. Hij trad ook op als tolk en onderhield nauwe contacten
  met (ex-)gedetineerden. Ook al kon niet met 100% zekerheid worden
  bewezen dat betrokkene politie-informatie doorspeelde, zijn
  optreden had in ieder geval het effect dat het de verdovende
  middelenhandelaren enig aanzien verschafte, een stukje
  legitimiteit. Het persoonlijk voordeel was dat hij op grond van
  zijn functie bij de politie status en aanzien verwierf in zijn
  gemeenschap. Toen hem met zoveel woorden werd verboden deze
  contacten te continueren, reageerde hij met ronduit te zeggen dat
  hij daartoe niet bereid was. De oplossing? Betrokkene heeft een
  functie gekregen die niet gevoelig is in relatie tot georganiseerde
  misdaad.

  6-7. Voor jonge mensen uit etnische minderheden betekent een
  functie bij de politie meestal een flinke sprong omhoog. De
  kinderen van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders verwerven een
  vaste overheidsbetrekking. Werken bij de politie geeft ook in het
  land van herkomst (van de ouders) bepaald aanzien. Bij het
  solliciteren wordt gewoonlijk een antecedentenonderzoek uitgevoerd,
  maar de uitvoering daarvan levert de nodige problemen op, want wat
  is het oordeel van collega’s in Marokko of Turkije precies waard?
  Hoe goed is hun criminele administratie op orde? Maar een Turkse of
  Marokkaanse politieman met vlekkeloze antecenten die in de politie
  is opgeklommen, is voor de allochtone georganiseerde misdaad goud
  waard. Een Turkse aspirant-agent in Amsterdam stak zijn trots dat
  hij bij de politie zou gaan werken, in eigen kring niet onder
  stoelen of banken. Zover valt na te gaan, had hij in het verleden
  werkelijk helemaal niets met de handel in herone te maken gehad,
  maar nu werd hij steeds weer benaderd door de baas van een
  belangrijke coffeeshop in de wijk. Op den duur stelde hij zijn huis
  ter beschikking als stash-plaats voor drugs en verklaarde,
  nadat er verdovende middelen door de politie waren aangetroffen,
  dat men hem inderdaad wel zal hebben uitgekozen omdat het huis van
  een politieman niet verdacht is. Zijn carrire was kapot: Toen U mij
  aanhield, hield mijn wereld op te bestaan. Niettemin werd tegen hem
  strafvervolging ingesteld. Bij een andere Turkse politieman was de
  betrokkenheid bij echte georganiseerde misdaad wat moeilijker aan
  te tonen. De informatie, afkomstig uit het Turkse milieu, luidde
  dat een grote Turkse drugshandelaar een Turkse politieagent in zijn
  zak heeft. Het bleek toen te gaan om iemand die niet in een
  executieve tak van dienst werkte, maar die niettemin een
  onaanvaardbare rol had gespeeld bij een poging om schulden te innen
  bij een Turks naaiatelier die uitliep op de dood van de
  schuldenaar.

  8-10. Het politieberoep nodigt uit tot het tonen van mannelijke
  waarden. Macho’s voelen zich er gemakkelijk toe aangetrokken. Zij
  bezoeken sportscholen en dat kunnen de zelfde scholen zijn als
  waarbij de Amsterdamse penose traint. In 2.1.6 hebben we op de
  criminogene invloed van sportscholen gewezen. Drie politiemensen
  die familie van elkaar zijn, kwamen regelmatig bij een sportschool
  die wordt geleid door een ondernemer die in een onderzoek van een
  ander grootstedelijk politiekorps bekend staat als een belangrijke
  zakenrelatie van het in cocane handelende Colombiaanse Cali-kartel.
  Dat leverde natuurlijk een bijzonder risico op. Een van de drie had
  kort daarvoor een verantwoordelijke bijzondere opsporingsfunctie
  vervuld, de tweede werd niet helemaal betrouwbaar geacht op grond
  van zijn overmatige belangstelling voor seks. Toen bleek dat de
  sportschoolhouder ontijdig over informatie beschikte over de
  onderschepping van een cocane-transport, was dit reden om alle drie
  politiemensen buiten functie te stellen.

  Waren de eerste zeven gevallen van corruptie alle mede het
  gevolg van loyaliteitsproblemen ten aanzien van het milieu waaruit
  de betrokken politiemensen afkomstig waren, de laatste 3 gevallen
  tonen het omgekeerde: de politiemannen kwamen allen van buiten,
  maar namen in de loop van hun carrire de kleur aan van het milieu
  waarin zij dagelijks werkzaam waren.

  11. Een hoofdagent die jarenlang dienst had gedaan in het
  Wallen-gebied onderhield criminele contacten met een vroegere
  tipgever en thans een van de prominente horeca-ondernemers uit de
  vroegere kring rond Bruinsma. Hij was vaak in zijn eentje te gast
  bij deze horeca-man. Beide families waren in de loop der jaren
  zelfs zo bevriend geraakt dat ze samen met vakantie gingen. Zijn
  corruptie bestond in het leveren van hand- en spandiensten bij het
  transport van drugs; hij zou hier ook voor zijn betaald. Bewijzen
  dat hij ook politie-informatie heeft verkocht, kon men niet, maar
  hij had zoveel aanwijzingen tegen zich dat de politieleiding hem op
  een gegeven moment zonder meer buiten dienst stelde. 12. Zulk
  bewijs viel wel te leveren in het geval waarin een agent van
  politie opereerde in het milieu van georganiseerde autodiefstal.
  Hij kon via de politie aan de benodigde informatie komen om te
  weten welke motorvoertuigen het gemakkelijkst konden worden
  gestolen en wie hiervan de eigenaren waren. Opnieuw: constateren
  dat hij dubieuze contacten onderhield was niet voldoende, en ook
  niet dat werd waargenomen
  dat hij in z’n eigen wagen (met valse kentekenplaten) rondreed.
  Maar het bleek wel mogelijk om na te gaan hoe vaak, wanneer en met
  betrekking tot welke auto’s de betrokken agent de
  politie-informatiesystemen had bevraagd. Dat was gebeurd zonder dat
  hij duidelijk kon maken wat het belang van de politiedienst was
  geweest.

  13. Het meest ronde geval van omkoping door de georganiseerde
  misdaad heeft betrekking op een rechercheur die zwierf in het
  milieu rond een van de grote hash-organisaties die in het recente
  verleden is aangepakt. In het desbetreffende onderzoek was eerst
  sprake van lekken, omdat de hoofdverdachten op de hoogte bleken te
  zijn van voorgenomen acties. Ook raakten er stukken over de zaak
  zoek. Later werd aangetoond dat er was geknoeid met het
  politiejournaal. Nader onderzoek toonde aan dat de betrokken
  rechercheur zeer ongewenste contacten onderhield met leden van de
  betreffende groep en hem werd dringend aangeraden die onmiddellijk
  te verbreken. Maar het bleek dat hij dat niet deed. Hij werd op een
  bepaald moment opnieuw alleen (tegen de regels in) waargenomen in
  een caf buiten Amsterdam waar leden van de groep samenkwamen. Hij
  stond daar in contact met een lid van de groep waarvan vast was
  komen te staan dat die onder andere tot taak had politie- en
  justitie-ambtenaren om te kopen. Er werd een gerechtelijk
  vooronderzoek tegen deze politieman ingesteld en daarin werd zonder
  meer geconstateerd dat hij zijn criminele vrienden had genformeerd
  over lopende onderzoeken.

  14. Achteraf wekt het verwondering dat een politieman pas na
  vele dienstjaren werd ontslagen ofschoon zijn collega’s al lange
  tijd wisten dat hij in en buiten zijn werk werd voortgedreven door
  seksuele obsessies. Hij maakte seks-foto’s voor de commercie
  (kalenders voor bordelen, modellen-boeken), chanteerde iemand met
  inbeslaggenomen SM-foto’s, eiste bij de jeugd- en zedenpolitie
  bepaalde zaken voor zichzelf op en nog veel meer. De sleutel van
  dit raadsel lag in zijn intimiderende optreden; zijn collega’s
  waren doodsbang voor hem. Op zichzelf leverde dit alles nog geen
  verband op met de georganiseerde misdaad, maar dat kwam later. Het
  onderzoek tegen hem toonde aan dat hij voor een escort-bedrijf was
  gaan werken door foto’s te verkopen die hij maakte van minderjarige
  meisjes die hij eerder van hard drugs of methadon had voorzien.
  Conflicten met de concurrentie van dit escort-bedrijf werden
  opgelost door deze politieman erop af te sturen. De eigenaar van
  het escort-bureau, zelf een gerenommeerde penose-figuur, verklaarde
  dat hij en anderen via deze platte politieman precies wisten
  wanneer er door de politie werd geobserveerd en ook wanneer het
  tijd was om het bedrijf te verplaatsen: We voelden ons veilig omdat
  we genformeerd zouden zijn als er iets tegen ons zou zijn
  ondernomen. De politieman in kwestie is ontslagen.

  Tot nu toe zijn steeds gevallen van corrupte politiemensen
  besproken die individueel over de schreef zijn gegaan.
  Politiecorruptie kan echter ook collectief plaatsvinden. De
  deviantie van de norm is dan het produkt van group think,
  een zichzelf versterkend proces van benvloeding dat zich voltrekt
  in zelfgekozen isolement. Een groepje politiemensen waar zich dit
  proces bij heeft afgespeeld, werd bekend in de jaren tachtig in
  verband met de zogenoemde Nieuwmarkt-zaak. Dit groepje van vier
  agenten specialiseerde zich in de diefstal uit auto’s. De zaak kwam
  uit nadat een junk door dit groepje was overvallen bij de inbraak
  in een busje. Toen hij later voor een andere diefstal werd
  aangehouden, liet deze junk via zijn advocaat weten wat hij had
  meegemaakt. De agenten werden aangehouden en bij de huiszoekingen
  trof men gestolen goed aan en wapens. Ontslag en strafrechtelijke
  vervolging volgden. De betrokkenen hebben overigens hun spijt
  betuigd. En van hen gaat tegenwoordig met een video-film over het
  gebeurde langs politiescholen om te waarschuwen tegen de risico’s
  van het politiewerk.

  15. Met de verwijdering van deze groep bleek het bederf echter
  nog niet uitgeroeid. In de lijst corruptiegevallen die wij onder
  ogen kregen, komt ook een politieman voor die zich inliet met
  vrouwenhandel (hij verzorgde het transport en de papieren), poogde
  gestolen cheques te helen en mogelijk betrokken was bij het
  vervalsen van geld. Bij deze activiteiten deed hij een beroep op n
  van de vier ex-collega’s van de Nieuwmarkt-zaak en niet tevergeefs.
  Twee van de eerder gereleveerde d’s van commissaris Blaauw dreven
  hem: dubbeltjes en dames. Hij stelde zich later in dienst van een
  Amsterdamse horeca-ondernemer die een indrukwekkende lijst
  criminele antecedenten heeft. Thans loopt een strafzaak tegen hem.
  Op zichzelf was de volgende zaak helemaal geen voorbeeld van
  corruptieve betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad, maar het
  groepsproces waarom het gaat, levert een belangwekkende nieuwe
  variant op van normafwijkend gedrag. Enkele ontslagen
  politiefunctionarissen – sommige daarvan zijn hierboven al de revue
  gepasseerd – vonden elkaar in hun ressentiment tegen de
  korpsleiding en bestookten deze van buitenaf met verdachtmakingen
  dat zij corrupt zou zijn. Deze agenten brachten de korpssociteit in
  het nieuws toen bleek dat deze ooit werd gehuurd door de penose.
  Zij stonden op intimiderende wijze te filmen bij de
  afscheidsreceptie van een politiechef, samen met een ex-rechercheur
  die thans als fotojournalist werkt voor een
  landelijk dagblad. De suggestie dat hogerop in het korps corruptie
  voorkomt, hebben zij evenwel nooit hard weten te maken.
  6.4.3.1. Infiltratie uit Suriname?
  Na de moord op hoofdinspecteur Herman Gooding in Suriname in
  augustus 1990 emigreerde een hele groep Surinaamse politiemensen
  naar Nederland om te trachten daar opnieuw in politiedienst te
  komen. Niemand in Suriname twijfelt eraan dat legerleider Bouterse
  verantwoordelijk is voor de moord op deze dappere politieman die
  werkelijk probeerde op te treden tegen de handel in drugs. De
  betrokken politiemensen presenteerden zich dan ook als
  vluchtelingen voor het regime. Al vlug ontstond evenwel de indruk
  dat sommige van hen alleen maar beweerden contra Bouterse te zijn,
  terwijl zij in werkelijkheid welbewust door de legerleider waren
  gezonden om binnen Nederlandse overheidsorganisaties diensten te
  verlenen aan het regime. In feite zou het gaan om mensen die bij de
  militaire inlichtingendienst hadden gewerkt en/of om politiemensen
  die een misdrijf hadden gepleegd en die naar Nederland waren
  gevlucht om aan strafvervolging te ontkomen. Deze geschiedenis
  wordt uitvoerig beschreven in het rapport dat handelt over
  georganiseerde misdaad door allochtone criminele groepen in
  Nederland. Voor Amsterdam is van belang dat de
  minderhedencordinator bij de Amsterdamse politie de voorwaarden zou
  hebben geschapen voor de uitvoering van dit plan. Twee ambtenaren
  van de rijksrecherche stelden in een nota dat verdenkingen
  bestonden tegen niet minder dan 16 Surinaamse politiemensen in wat
  tegenwoordig politie Amsterdam-Amstelland heet, inclusief enkele
  personen die in opleiding waren. De leiding van de rijksrecherche
  oordeelde dat de zaak politiek te gevoelig lag en gaf geen gehoor
  aan de aansporing goed uit te zoeken wat hiervan waar was.

  De Amsterdamse politie had toen zelf reeds een onderzoek lopen
  tegen enkele uit Suriname afkomstige politiemensen, maar dit
  concentreerde zich aanvankelijk op betrokkenheid bij de handel in
  drugs en op contacten met het Surinaamse criminele milieu.
  Hierboven bleek reeds hoe moeilijk corruptie te bewijzen valt in de
  relatieve beslotenheid van een etnisch en tot op zekere hoogte
  solidair milieu. Een onderhandse poging om meer aan de weet te
  komen over een mogelijk strafrechtelijk verleden van sommigen leed
  schipbreuk. Zolang niets werd bewezen, bleef de Amsterdamse
  hoofdcommissaris volkomen achter zijn minderhedencordinator staan.
  Mochten de geruchten evenwel op waarheid berusten, dan zou de
  staatsveiligheid in het geding zijn. En dit was aanleiding voor de
  BVD specifiek onderzoek te doen naar de gangen van betrokkene. Uit
  het ambtsbericht dat in april 1991 is vervaardigd, blijkt dat hij
  nauwe banden met Bouterse onderhield en zichzelf een belangrijke
  rol toedichtte in Suriname. De verantwoordelijke minister van
  Binnenlandse Zaken liet de burgemeester van Amsterdam weten dat er
  inderdaad sprake was van gevaar voor de staatsveiligheid en de man
  in kwestie werd door de korpsleiding op straat gezet met wachtgeld.
  Echt bewijs van doelgerichte infiltratie leverde het voorhanden
  zijnde onderzoeksmateriaal niet op, maar voldoende om de
  minderhedencordinator onmiddellijk uit het korps te
  verwijderen.

  6.4.3.2. Corruptie bij de Amsterdamse korpsleiding: een canard
  In de nasleep van de ontbinding van het IRT Noord-Holland/Utrecht
  verschenen in januari en februari 1994 in het NRC Handelsblad, het
  Algemeen Dagblad en in het Bondsblad van de Algemene Politiebond
  publikaties over corruptie binnen het regiokorps
  Amsterdam-Amstelland. Het venijn school in de aantijging dat ook de
  leiding van het korps corrupt was. De achtergrond van deze affaire
  was de verbijstering van leden van het IRT dat hun team pardoes
  werd opgeheven. Daar moest een andere verklaring voor zijn dan de
  officile verklaring dat men niet mee wenste te gaan met de
  gebruikte opsporingsmethode. Er werd in een geladen bijeenkomst van
  het team naar voren gebracht dat de opheffing niet te begrijpen was
  zonder aan te nemen dat de top van het korps die het IRT opblies,
  corrupt was. De chef van het Utrechtse korps Wiarda liet in de pers
  weten dat de recherche van Amsterdam zodanig corrupt was dat er
  sprake is van een stramien, waarbij corrupte rechercheurs te veel
  weten van hun bazen. Van Duijn, voorzitter van de Nederlandse
  Politie Bond, deelde mee dat ook hij van verschillende leden
  geluiden had opgevangen dat onderzoeken van het IRT waren
  stukgegaan door corruptie en hij schreef ook dat er rechercheurs
  waren die zodanig veel invloed konden uitoefenen dat zij tot en met
  hoofdcommissaris Nordholt het beleid konden manipuleren. Er was
  zogezegd sprake van een lijst met 18 namen van corrupte Amsterdamse
  politiemensen, maar die wenste de CID van Kennemerland niet te
  overleggen. De Amsterdamse politiechef Van Riessen eiste die lijst
  met namen op met de mededeling dat hij tot op de bodem zou
  uitzoeken wat er van waar was. Er kwamen met enige moeite twee
  namen van politiemensen boven water die overigens reeds langer
  voorwerp van onderzoek bleken te zijn van het Amsterdamse BIO. Deze
  twee gevallen bevinden zich onder die welke hierboven kort zijn
  besproken. In n geval ging het om iemand die inderdaad, ook volgens
  onze criteria, te maken had met de georganiseerde misdaad. In het
  andere geval gold dit niet.
  Degenen die de aantijging hadden geformuleerd krabbelden terug,
  nadat korpschef Wiarda in een persoonlijk gesprek met Minister
  Hirsch Ballin geen concrete gevallen van politiecorruptie naar
  voren had gebracht. In een persconferentie op 24 januari 1995
  verklaarde Wiarda: Ik kan slechts herhalen dat ik nimmer
  rechtstreekse beschuldigingen heb geuit aan het adres van wie dan
  ook of tegen welk korps dan ook. De rijksrecherche onderzocht de
  kwestie en ondervroeg alle deelnemers aan het debat pertinent over
  concrete gevallen van corruptie bij de Amsterdamse politieleiding.
  Haar oordeel luidde kort en bondig dat er geen concrete
  aanwijzingen ter zake van corruptie in de top van de Amsterdamse
  korpsleiding waren gevonden. Wij komen op grond van haar rapport
  tot dezelfde conclusie.

  6.4.4. Corruptie in de politiek

  Op 22 oktober 1993 antwoordde hoofdcommissaris Nordholt
  bevestigend op de vraag van een verslaggever van het
  TV-nieuwsprogramma NOVA of er sprake was van infiltratie in de
  politiek door de georganiseerde misdaad. Deze uitspraak trok
  vanzelfsprekend veel aandacht en leidde tot een rapport van de
  Amsterdamse politie, geaccordeerd door het openbaar ministerie,
  over de kwetsbaarheid van de politiek in relatie tot georganiseerde
  criminaliteit. In dit rapport wordt ter ondersteuning van de
  uitspraak in kwestie nader ingegaan op vier gevallen waarin de
  bedoelde connectie aan het licht is getreden.

  Wat de beschrijving van deze gevallen laat zien komt neer op het
  volgende: invloedrijke politieke groepering en zal deze contacten
  wellicht willen gebruiken om een politiek mandaat in – een lid van
  een allochtone criminele groep onderhoudt contacten met belangrijke
  figuren van een een stadsdeel te veroveren;

  volop zijn betrokken bij (investeringen in) de handel in
  verdovende middelen, streeft nadrukkelijk de verwerving – een
  zakenman, die kennelijk geen afkeer heeft van zaken doen met
  personen waarvan hij moet weten dat zij van een landelijk politiek
  mandaat voor een grote politieke partij na;

  verdovende middelen, heeft kans gezien een niet zo invloedrijk
  politiek mandaat op naam van een belangrijke – een advocaat, die
  willens en wetens verregaande hand- en spandiensten verricht voor
  groothandelaren in politieke partij te verwerven;

  vereniging waarvan de meeste leden een (vrij) ernstig belast
  crimineel verleden hebben. – een landelijk politicus, lid van een
  extreem-rechtse politieke partij, heeft veelvuldig contact met een
  De auteurs van het desbetreffende rapport verbinden aan deze
  vaststellingen de algemene conclusie dat de integriteit van de
  Nederlandse politiek door de activiteiten van criminelen een
  potentieel risico loopt. Hoe behoedzaam deze conclusie ook is
  geformuleerd, zij is naar onze mening toch wat zwaar aangezet.
  Volgens ons kan op grond van de weergegeven gevallen niet worden
  gezegd dat de integriteit van de Nederlandse politiek een
  potentieel risico loopt, en zeker niet rechtstreeks, door
  activiteiten van criminelen. Wat deze gevallen vooral signaleren is
  dat het risico denkbaar is dat criminele groepen onrechtstreeks
  worden gerelateerd aan het politieke leven en op den duur deze
  relatie gaan benutten voor de behartiging van hun belangen. En dit
  is wat men meer rechtstreeks al een beetje ziet gebeuren in het
  geval van de (lokale) misdadiger die aanpapt met een politieke
  groepering. Hierom is er ook geen reden om de mededeling die door
  Nordholt wat abrupt werd gedaan, te negeren. Zijn waarschuwing
  klonk fors, maar is in de kern op haar plaats.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken