• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 4.8 Conclusies

  4.8 Conclusies

  1. Een informant is iemand, die onder zekere waarborgen
  aangaande zijn anonimiteit aan een opsporingsambtenaar gevraagd of
  ongevraagd inlichtingen verstrekt in verband met gepleegde of te
  plegen strafbare feiten. In de praktijk worden evenwel zeer veel
  verschillende definities gehanteerd, waardoor in het bijzonder het
  verschil tussen informanten en burgerinfiltranten onhelder is. 2.
  De meeste informanten worden geworven of dienen zich aan als zij
  als verdachte met de politie in aanraking zijn gekomen, zijn
  afkomstig uit het criminele milieu en hebben wetenschap van
  drugsdelicten. Een minderheid meldt zich spontaan aan of wordt
  benaderd door de CID. Eveneens is een minderheid afkomstig uit het
  relatienetwerk van een subject, of uit het dienstverlenende
  bedrijfsleven, en/of heeft informatie over fraude en andere
  niet-klassieke delicten. Geconstateerd is dat ook politieambtenaren
  als informant worden geregistreerd.

  3. Informanten worden onderscheiden in incidentele
  informanten/tipgevers, passief gerunde informanten en gestuurde
  informanten. Daarnaast zijn er burgerinfiltranten, op welke
  categorie personen in hoofdstuk 5 Infiltratie nader wordt
  ingegaan.

  4. Er bestaan geen specifieke wettelijke regelingen terzake het
  runnen van informanten; wel zijn relevante algemene regelingen de
  CID-regeling 1995, de Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden (1985)
  en de Modelbrief deals met criminelen (1983).

  5. Inlichtingen van een informant hebben in het algemeen geen
  betekenis voor het bewijs, maar zijn vooral van belang als begin
  van verdere opsporingshandelingen en als sturingsinformatie. Indien
  de rechtmatigheid van die opsporingshandelingen wordt betwist, kan
  het verlangen ontstaan de CID-informatie op grond waarvan ze zijn
  aangevangen (dan wel de informant) aan nader onderzoek door de
  rechter te onderwerpen. Het is voorgekomen dat het OM en/of de
  politie bewust de sanctie van niet-ontvankelijkheid hebben aanvaard
  om de informant te beschermen in gevallen waarin de rechter de
  informant als getuige wenste te horen. In het verleden werden op
  voet van het de auditu-arrest anonieme getuigen
  geaccepteerd; mede onder invloed van de rechtspraak van het EHRM
  (Kostovski) is inmiddels de Wet bedreigde getuigen van kracht. Er
  zijn gevallen waar informanten als bedreigde getuigen zijn gehoord,
  maar niet uitgesloten is dat anonieme getuigen, die niet als
  bedreigde getuigen zijn gekwalificeerd, een rol zullen blijven
  spelen. Er bestaat geen getuigenbeschermingsprogramma; toch zijn
  enkele malen getuigen voor langere tijd door de politie
  beschermd.
  6. Er bestaat behoefte in het veld aan een verdergaande invulling
  van de gedragsregels bij contacten met informanten.
  7. Er zijn meer dan vijfduizend personen als informant aangemeld.
  Er bestaan tussen de RCID-en grote verschillen in aantallen
  ingeschreven informanten. Naar schatting zijn drie tot vier maal
  zoveel informanten ingeschreven als er daadwerkelijk (actief of
  passief) gerund worden. Enkele honderden worden actief gerund. 8.
  De CID is exclusief (ook tijdens het tactisch onderzoek) belast met
  het runnen van informanten. De CID instrueert de informant dat hij
  geen strafbare feiten mag plegen. De CID-runners voelen zich zeer
  verantwoordelijk voor de veiligheid van de informant. Daarom (en
  omdat zich anders naar hun mening minder informanten zouden
  aandienen) hechten zij zeer aan het behoud van de anonimiteit van
  de informanten. Hoewel het enkele keren is voorgekomen dat een
  informant om het leven is gebracht, heeft de commissie niet met
  zekerheid kunnen vaststellen dat het ging om liquidaties vanwege de
  informantenrol. 9. Inlichtingen van informanten dienen ertoe nieuwe
  zaken in beeld te brengen en te selecteren. In de tweede plaats
  dragen inlichtingen van informanten bij aan het onderzoek in
  lopende zaken. Veel verzamelde CID-informatie wordt in het geheel
  niet gebruikt.

  10. Informanten worden in beginsel onbetrouwbaar geacht. Er
  wordt naar gestreefd informatie die afkomstig is van informanten,
  bevestigd te krijgen. Daartoe worden soms ook opsporingsmethoden
  ingezet (een observatieteam). Onbetrouwbaar gebleken informanten
  moeten op een zwarte lijst worden geplaatst. Ondanks een daartoe
  strekkend verbod komt het voor dat runners contact met op de zwarte
  lijst geplaatste informanten blijven onderhouden.

  11. Onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de vraag wanneer een
  mededeling van een informant aanleiding is om iemand als
  CID-subject (ofwel als verdachte of als betrokkene) te beschouwen,
  dan wel als grijze veld-subject te registreren of op een andere
  wijze (op 4x4tjes of in journaals) op te slaan. In de praktijk
  lijkt hierover geen beleid te bestaan.

  12. Er bestaan geen criteria in welk geval een informant om
  specifieke informatie over bepaalde personen mag worden gevraagd.
  Feitelijk is het niet duidelijk of dergelijke vragen alleen worden
  gesteld met betrekking tot CID-subjecten, of ook met betrekking tot
  grijze-veldsubjecten of personen die geheel niet zijn
  geregistreerd. 13. Een maximale termijn van vijf jaar is genoemd om
  contacten met actief gerunde, gestuurde informanten te onderhouden.
  Deze termijn wordt in de praktijk overschreden.

  14. Afspraken tussen CID-rechercheurs en informanten worden
  bijna nooit schriftelijk vastgelegd. Tegen het opmaken van een
  convenant of contract tussen runner en informant bestaat hier en
  daar verzet. 15. Tipgeld is afkomstig uit diverse bronnen: eigen
  budget van de politie; justitiebegroting; derden (
  verzekeringsmaatschappijen en dergelijke). Niet alle uitbetalingen
  worden centraal geregistreerd. De berekening van de hoogte van het
  tipgeld is weliswaar geregeld, maar daar wordt niet de hand aan
  gehouden. Wel wordt enige gelijkheid in het justitiebeleid
  bevorderd doordat n departementsambtenaar bij de behandeling van
  alle aanvragen voor tipgeld betrokken is en doordat de CRI een
  adviserende rol speelt. In de uitbetaalde gelden zit in de loop der
  jaren een aanzienlijke stijging (1989: f.649.350; 1995:
  f.1.822.300). De CID Amsterdam keert meer dan de helft van het
  totaal aan door het ministerie ter beschikking gestelde tipgelden
  uit. Informanten staan hun criminele winst vrijwel nimmer af aan
  justitie. Er wordt naar gestreefd hierin verandering te
  brengen.

  16. Een modelbrief van de procureurs-generaal uit 1983 is de
  enige basis voor deals met criminelen die leiden tot verstrekking
  van informatie over derden. Toch komen dergelijke deals (ook buiten
  de in de brief genoemde gevallen) voor. Daar lijkt vanuit het
  perspectief van de rechtspraak weinig op aan te merken voor zover
  de rechter kan toetsen of de informant zijn informatie vrijwillig
  verstrekte en of de informatie betrouwbaar is. Er zijn echter ook
  rechtspolitieke overwegingen waarover de rechter zich niet kan
  uitlaten, zoals het gevaar voor de integriteit van de politie, de
  consistentie van optreden jegens personen met wie een deal wordt
  gesloten en de gerechtvaardigdheid om (eventueel zware)
  delinquenten lichter te straffen dan vergelijkbare personen die
  minder informatie kunnen bieden. Deals bestaan in de praktijk uit:
  niet-actief opsporen, sepot, toezegging lagere strafeis, milder
  regime, wegzenden, strafonderbreking. De Gratiewet biedt enige
  ruimte tegemoet te
  komen aan afgestraften en een deel van de straf kwijt te schelden
  indien zij tijdens het ondergaan van hun straf als informant
  optreden, indien zij ook reeds ten tijde van de strafoplegging als
  informant werkzaam waren en de rechter daar geen wetenschap van
  had.

  17. De voornaamste politile controle op de wijze waarop wordt
  omgegaan met informanten in de regio’s plaatsvinden. De chef van de
  CID en/of de teamleider heeft een centrale rol bij het runnen van
  informanten. De korpsleiding laat zich hiermee nauwelijks in. Het
  werken met informanten leidt soms tot wantrouwen tussen de CID en
  de tactisch recherche. De communicatie tussen de verschillende
  CID-en is met name bij het gebruik van elkaars informanten en de
  overdracht van informanten, niet optimaal.

  18. Vanwege het openbaar ministerie is de CID-officier van
  justitie betrokken bij het begeleiden en runnen van informanten.
  Tot voor kort was deze betrokkenheid afstandelijk. Zelf heeft de
  CID-officier in de regel geen contact met de informant. Het gaat
  tegen de cultuur in om de naam van de informant te vragen. Voor
  zover het gaat om passieve informanten geldt als uitgangspunt dat
  de CID-officier van justitie pas ingelicht behoeft te worden als er
  sprake is van bijzondere omstandigheden. De Centrale
  toetsingscommissie speelt pas een rol als er sprake is van
  burgerinfiltratie.

  19. De rechter-commissaris komt slechts zijdelings in aanraking
  met inlichtingeninwinning door middel van informanten. Soms geeft
  een verdachte aan informant te zijn; vaker komt het voor dat de
  rechter-commissaris verzocht wordt toepassing van een dwangmiddel
  goed te keuren op grond van CID-informatie die van een informant
  afkomstig is.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken