• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 2.3 De voorwaarden van inzet van opsporingsmethoden

  2.3 De voorwaarden van inzet van opsporingsmethoden

  Centraal in het Wetboek van Strafvordering staat het begrip
  verdenking: het redelijk vermoeden dat iemand zich heeft schuldig
  gemaakt aan een strafbaar feit. Vrijwel alle in dat wetboek
  behandelde dwangmiddelen eisen dat het dwangmiddel slechts wordt
  toegepast in geval van een verdenking jegens een verdachte; soms
  eist de wet voor de toepassing van een dwangmiddel slechts de
  verdenking dat een strafbaar feit is begaan (bijvoorbeeld artikel
  97 Sv). Dikwijls clausuleert de wet de gevallen: dan mag een
  bepaald dwangmiddel bijvoorbeeld slechts worden gehanteerd in geval
  van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is
  toegelaten.

  Naast de gevallen noemt het wetboek in veel artikelen gronden of
  doelen die met de inzet van het dwangmiddel moeten worden gediend.
  Soms zijn die gronden in algemene bewoordingen omschreven
  (bijvoorbeeld de inverzekeringstelling in het belang van het
  onderzoek), soms is nauwkeuriger aangegeven waartoe het dwangmiddel
  moet worden aangewend (bijvoorbeeld de voorlopige hechtenis op de
  gronden in artikel 67a Sv genoemd).

  Naast de gevallen en de gronden kent de wet in veel gevallen
  vormvoorschriften en/of termijnen. Een bekend voorbeeld is de
  machtiging tot binnentreding (die op zichzelf niet voldoende is,
  aangezien deze ook een wettelijk toegelaten grond in de daarmee
  samenhangende gevallen vergt). En wat betreft de termijnen is
  uiteraard te denken aan de termijnen van voorlopige hechtenis.

  Tenslotte wijst de wet steeds aan wie de bevoegdheid toekomt.
  Dat is niet altijd een opsporingsambtenaar, maar soms een
  hulpofficier van justitie, een officier van justitie of een
  rechter-commissaris. Naast deze gevallen, gronden,
  vormvoorschriften en functionarissen kent de wet in het algemeen de
  verplichting tot verslaglegging bij proces-verbaal (artikel 152
  Sv). Deze verslaglegging dient te geschieden ongeacht het in
  concreto toegepaste dwangmiddel. De Hoge Raad heeft in het
  arrest-Charles Z. hierover het volgende overwogen:

  11.2.1. Artikel 152 Sv schrijft voor dat de in die bepaling
  genoemde opsporingsambtenaren ten spoedigste proces-verbaal opmaken
  van het door hen opgespoorde strafbare feit of van hetgeen door hen
  tot opsporing is verricht of bevonden. Redelijke uitleg van die
  bepaling in het licht van de aan een eerlijk proces te stellen
  eisen brengt het volgende mee. Het staat de in die bepaling
  genoemde opsporingsambtenaren slechts dan vrij het opmaken van een
  proces-verbaal achterwege te laten ingeval hetgeen door hen is
  verricht of bevonden naar hun, aan toetsing door de officier van
  justitie onderworpen, oordeel redelijkerwijs niet van belang kan
  zijn voor enige door de rechter in het eindonderzoek te nemen
  beslissing.
  Ingeval het opmaken van een proces-verbaal achterwege blijft zal
  evenwel dienen te worden voorzien in een zodanige verslaglegging
  van de desbetreffende verrichtingen en bevindingen, dat
  doeltreffend kan worden gereageerd op een verzoek van de rechter in
  het eindonderzoek tot nadere verantwoording omtrent dat gedeelte
  van het opsporingsonderzoek.

  Belangen van derden en/of van het opsporingsonderzoek vormen op
  zichzelf onvoldoende grond om het opmaken van een proces-verbaal
  achterwege te laten. Aan die belangen kan immers door de wijze
  waarop de desbetreffende verrichtingen en bevindingen in dat
  proces-verbaal worden gerelateerd voldoende worden
  tegemoetgekomen.

  11.2.2. Artikel 152 Sv ziet slechts op het door het Wetboek van
  Strafvordering bestreken opsporingsonderzoek, zodat die bepaling
  niet van toepassing is in een daaraan voorafgaande fase van het
  onderzoek waarin door opsporingsambtenaren met het oog op een
  mogelijk opsporingsonderzoek informatie wordt vergaard, maar nog
  geen sprake is van verdenking van een strafbaar feit, dat wil
  zeggen: van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is of
  wordt gepleegd.

  Hoewel een wettelijke voorziening omtrent verslaglegging van de
  verrichtingen en bevindingen van opsporingsambtenaren in die
  onderzoeksfase ontbreekt, zal al naar gelang de aard en de omvang
  van het in die fase verrichte onderzoek verslaglegging in enigerlei
  vorm nochtans niet achterwege mogen blijven. Ingeval een
  opsporingsonderzoek volgt, zal bij het opmaken van
  processen-verbaal op de voet van artikel 152 Sv immers zonodig
  moeten kunnen worden teruggegrepen op hetgeen voorafgaand aan het
  opsporingsonderzoek is verricht en bevonden. Voorts geldt ook hier
  dat, indien de rechter in het eindonderzoek – al dan niet naar
  aanleiding van een gevoerd verweer – nadere opheldering verzoekt
  omtrent bepaalde feiten en omstandigheden, op een zodanig verzoek
  doeltreffend moet kunnen worden gereageerd. De ten aanzien van
  bedoelde verslaglegging te volgen gedragslijn zal dienen te worden
  getoetst door de officier van justitie, aan wie – thans ingevolge
  artikel 13 Politiewet 1993 – het gezag toekomt over hetgeen
  opsporingsambtenaren voorafgaande aan en met het oog op het
  instellen van een opsporingsonderzoek verrichten. Daarbij dient
  uitgangspunt te zijn dat de rechter in het eindonderzoek,
  overeenkomstig de aan een eerlijk proces te stellen eisen, in staat
  zal moeten zijn de rechtmatigheid van het onderzoek te toetsen en
  zich een oordeel te vormen over de betrouwbaarheid van de
  resultaten van dat onderzoek. 11.2.3. De wet verbindt geen
  rechtsgevolgen aan de niet-naleving van het bepaalde in artikel 152
  Sv. Het staat derhalve ter beoordeling van de rechter of en zo ja
  in hoeverre aan de omstandigheid dat het opmaken van proces-verbaal
  achterwege is gebleven dan wel niet ten spoedigste is geschied,
  enig rechtsgevolg dient te worden verbonden. Slechts indien in de
  omstandigheden van het geval – waarvan de weging en waardering is
  voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt – de
  niet-naleving van het bepaalde in artikel 152 Sv een ernstige
  schending van beginselen van behoorlijke procesorde als hiervoor
  onder 5.2. bedoeld oplevert, kan zulks leiden tot
  niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in zijn
  vervolging. Het voorgaande heeft betrekking op het Wetboek van
  Strafvordering. In diverse bijzondere wetten, zoals de Opiumwet en
  de Wet op de economische delicten (WED) is de systematiek van de
  strafvordering enigszins doorbroken. De gronden/doelen zijn
  dikwijls in de wet niet – of slechts met een grote vaagheid
  beschreven. Zo geven de Opiumwet en de WED niet aan met welk doel
  mag worden binnengetreden en eisen zij slechts dat de betreding
  redelijkerwijs noodzakelijk is. En wat de gevallen betreft is de
  verdenking minder prominent van belang. Het debat over de vraag of
  voor de toepassing van de dwangmiddelen uit de WED nu wel of niet
  een verdenking noodzakelijk is, lijkt weliswaar in negatieve zin
  beslecht door de Hoge Raad Noot, maar menigeen acht de
  mogelijke consequenties daarvan nog te ver gaan.

  In de navolgende hoofdstukken 3-6 zal ten aanzien van de
  opsporingsmethoden worden onderzocht in welke gevallen, op welke
  gronden, onder welke vormvoorschriften of termijnen en door welke
  functionarissen ze worden gehanteerd.

  In de rechtspraak met betrekking tot de opsporingsmethoden wordt
  niet getoetst aan het criterium of een verdenking bestond. Ook
  anderszins blijkt uit de rechtspraak niet van een systematisch
  onderzoek naar de vraag in welke gevallen, met welk doel, onder
  welke voorwaarden en door wie de methoden mogen worden ingezet.
  Doorgaans wordt volstaan met een afweging inzake de
  proportionaliteit en de subsidiariteit: is de verhouding tussen de
  ingrijpendheid van het politie-optreden en het beoogde doel wel
  juist en waren er geen andere methoden mogelijk? Daarmee wordt op
  zichzelf beschouwd wel iets gezegd over de gevallen waarin en de
  gronden waartoe de methoden worden gehanteerd. Daarom wordt ook in
  elk van de genoemde hoofdstukken kort ingegaan op de rechtspraak
  terzake.

  Het feit dat de aanvaardbaarheid van opsporingsmethoden niet
  wordt getoetst aan de aanwezigheid van een verdenking, roept de
  vraag op hoe dit is te verklaren. Een rol kan spelen dat de
  methoden met zich brengen,

  dat de betrokken persoon niet mag weten dat de methode tegen hem
  wordt ingezet; dat geldt trouwens ook reeds voor de telefoontap.
  Zolang nog niemand als verdachte is gedentificeerd heeft ook nog
  niemand de processuele rechten van de verdachte (artikelen 27 Sv en
  verder). De persoon naar wie de belangstelling van de politie
  uitgaat – het subject – hoeft zolang hij geen verdachte is niet op
  zijn zwijgrecht gewezen te worden, heeft niet het recht om de
  processtukken in te zien en – simpeler, maar wellicht feitelijk
  belangrijker – zal zich in de veronderstelling dat hij nog niet is
  ontmaskerd, blijven gedragen op een wijze die minder voorzichtig is
  dan die van degene die wel weet dat hij verdachte is. Op zichzelf
  is hiertegenover te stellen dat het feit dat iemand als verdachte
  is aangewezen nog niet hoeft te betekenen dat hij van dat feit op
  de hoogte wordt gebracht. Degene tegen wie een gerechtelijk
  vooronderzoek is geopend met het oog op een te plaatsen
  telefoontap, wordt doorgaans lange tijd niet voor verhoor door de
  rechter-commissaris uitgenodigd, mede omdat hem dan in de regel
  verteld zal worden dat er een telefoontap loopt.
  Noot

  Een andere overweging zou kunnen zijn dat de dwangmiddelen uit
  het Wetboek van Strafvordering, vrijwel steeds een zware inbreuk op
  de rechten van betrokkenen maken en dat dit bij de diverse
  opsporingsmethoden niet (of niet steeds) het geval is. Het is
  denkbaar om een lichtere vorm van verdenking in te voeren.

  De voorzitter :
  (..) De makers van Strafvordering hebben ooit het beroemde
  artikel 27 geformuleerd, waarin sprake is van de verdachte en het
  redelijk vermoeden, van feit en omstandigheden, van strafbaar feit
  en schuld daaraan. Hoe definiren wij op een verantwoorde manier
  waar de nieuwe opsporing begint?
  De heer Corstens:
  Dan moet er een formulering bedacht worden die zwakker is
  dan feiten of omstandigheden waaruit een redelijk vermoeden
  voortvloeit. Je zou dan, bijvoorbeeld, de term aanwijzing kunnen
  gebruiken. Er moeten dan aanwijzingen zijn dat er een strafbaar
  feit is gepleegd of gepleegd zal worden.
  De voorzitter:
  Welke jurist of juriste zou hier uitkomst bieden? Of laat u
  het toch maar aan de wetgever over, zelfs bij een term waarvan u nu
  zegt van: Nou, of dat het nu is? Gaat dat misschien een eigen leven
  leiden? Of wordt duidelijk wat daarmee bedoeld wordt?
  De heer Corstens:
  Kijk, ik neem aan dat er een memorie van toelichting komt.
  In die memorie van toelichting zal natuurlijk onderscheiden worden
  dat wij de ernstige bezwaren kennen in de strafvordering. Dat
  betekent meer dan een redelijk vermoeden. Wij kennen het redelijk
  vermoeden en wij kennen de graad die daar weer onder staat. Ik kan
  mij het woord aanwijzing voorstellen. Het moet iets zijn, het mag
  niet niets zijn. Het moet iets zijn, maar het hoeft nog geen
  redelijk vermoeden te zijn.
  Noot

  In het bijzonder lijkt daarbij het feit dat iemand subject is, een
  relevante aanwijzing te zijn, mits de classificatie als CID-subject
  een toetsbaar criterium oplevert. Die toetsbaarheid is
  problematisch, als bedacht wordt dat de CID-status op dit moment
  een lichtere status is dan een verdenking. De CID-en hebben
  namelijk tot taak het bevorderen van de opsporing en het voorkomen
  van misdrijven die gezien hun ernst of frequentie, dan wel het
  georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige
  inbreuk op de rechtsorde maken. Daartoe verzamelt de CID informatie
  met het oog op opsporing van natuurlijke en rechtspersonen, die
  zich aan bovengenoemde misdrijven schuldig maken of hebben gemaakt,
  dan wel over hen van wie redelijkerwijs vermoed kan worden dat
  zij als verdachten bij dergelijke misdrijven betrokken zullen
  worden.
  De rechterlijke macht verricht al een ruimhartige
  redelijkheidstoets in het kader van de verdenking en het is dan de
  vraag wat een nadere vermindering van de eisen zou opleveren.

  Het begrip verdenking kan door de rechter worden getoetst,
  waarbij uit de gepubliceerde rechtspraak overigens blijkt dat er
  niet veel voor nodig is om als verdachte te worden aangemerkt
  indien een dwangmiddel moet worden ingezet (vergelijk bijvoorbeeld
  het Stormsteegarrest) terwijl er anderzijds soms een zekere
  ruimhartigheid aan de dag werd gelegd om iemand nog niet als
  verdachte aan te merken teneinde het politie-optreden niet te
  benadelen indien bijvoorbeeld de cautieplicht niet leek te zijn
  nagekomen. Noot

  De heer De Graaf:
  Betekent uw opvatting dat je het begrip verdachte wat ruimer
  gaat interpreteren? Omdat je die methode nodig hebt je sneller tot
  de verdenking komt?
  De heer Vrakking:
  Als u in de rode Cremers, ons handboekje, kijkt, vindt u
  daarin nog steeds een standaardarrest van de Hoge Raad uit 1983.
  Dat ging over het volgende. Er komt de tip binnen dat er in een
  bepaalde woning in drugs gehandeld wordt. De Hoge Raad zegt: dat
  was al voldoende om degenen die daar naar binnen gingen als
  verdachte aan te merken. Dus je bent tamelijk snel verdachte, als
  er aanwijzingen zijn.
  De heer De Graaf:
  U bent snel geneigd om iemand als verdachte aan te
  merken.
  De heer Vrakking:
  Wij gaan niet zeggen dat hij wel een verdachte zal zijn. Ik
  vind dat er wat moet zijn.
  Noot Die vraag wordt des
  te klemmender indien rekening wordt gehouden met de betekenis van
  artikel 140 Sr waarin deelneming aan een organisatie die tot
  oogmerk heeft het plegen van misdrijven strafbaar wordt gesteld.
  Zonder dat artikel zou het wellicht moeilijk zijn de verdenking een
  rol van betekenis te laten spelen indien het subject geenszins te
  relateren is aan enig concreet delict, maar wel aan de activiteiten
  van een criminele
  groep. Een verdenking aan overtreding van artikel 140 Sr is onder
  de huidige jurisprudentile invulling van artikel 140 Sr evenwel
  tamelijk snel aanwezig. Betrokkene moet behoren tot het
  samenwerkingsverband en een aandeel hebben in gedragingen die
  strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking
  van het criminele oogmerk, maar hoeft geen deel te hebben aan de
  besluitvorming en/of aan het plegen van de delicten. De groep moet
  een gestructureerd samenwerkingsverband zijn, waarbij de personen
  overigens kunnen wisselen (bijvoorbeeld rond een vaste kern). Noot
  Toch heeft justitie, met name jegens de leidinggevenden, ook dan
  soms moeite om een verdenking te construeren. Te denken valt aan
  een leider, die alleen via persoonlijke ontmoetingen zijn orders
  uitdeelt en die zoveel angst inboezemt, dat verklaringen over zijn
  handelingen alleen tegenover de CID onder waarborg van anonimiteit
  worden afgelegd. Het OM zal, hoe ruim de jurisprudentie ook is,
  niet graag een groot onderzoek op zo’n smalle basis starten. Ook de
  verdenking van voorbereiding van een misdrijf waarop naar de
  wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 8 jaar of meer is
  gesteld (artikel 46 Sr) lijkt niet moeilijk te construeren. Verdere
  behandeling van dit onderwerp blijft hier achterwege, omdat de
  commissie in de onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit
  het gebruik van deze mogelijkheid zelden heeft vastgesteld.
  Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken