• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 2.4 Conclusies

  2.4 Conclusies

  1. De onderzochte opsporingsmethoden hebben – behoudens enkele
  vormen van de in hoofdstuk 3 behandelde observatie – geen
  uitdrukkelijke wettelijke basis. Redenen om in een dergelijke basis
  te voorzien kunnen worden ontleend aan 1) artikel 1 Sv, 2) het
  bepaalde in de mensenrechtenverdragen, in het bijzonder met het oog
  op het recht op een eerlijk proces en met het oog op het recht op
  privacy, 3) het feit dat sommige opsporingsmethoden gepaard gaan
  met strafbare feiten gepleegd door opsporingsambtenaren, en 4) het
  belang van de integriteit van de strafrechtspleging.

  2. In het bijzonder met het oog op de integriteit van de
  strafrechtspleging is vastgesteld dat de mogelijkheden van de
  rechter om toezicht uit te oefenen op de activiteiten van
  opsporingsambtenaren beperkt zijn. Bewijsuitsluiting is slechts
  mogelijk als de gehanteerde methode bewijsmateriaal oplevert en in
  dat geval overigens vrijwel alleen als de verdachte door het
  optreden in zijn verdediging is geschaad.
  Niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie wordt door
  de rechter in de meeste gevallen een te zwaar middel geacht.

  3. Het systeem van het Wetboek van Strafvordering brengt mee dat
  het gebruik van opsporingsmethoden kan worden beoordeeld aan de
  hand van de gevallen waarin zij worden toegepast, het doel waarmee
  dat gebeurt, de duur waarmee of de vormvoorschriften waaronder het
  gebeurt en de functionarissen die de methoden mogen hanteren of die
  voor inzet van de methoden toestemming verlenen.

  4. In de rechtspraak met betrekking tot de onderzochte
  opsporingsmethoden wordt niet uitdrukkelijk getoetst aan het
  criterium of een verdenking bestond. Doorgaans wordt volstaan met
  een afweging van proportionaliteit en subsidiariteit of enig ander
  beginsel van een behoorlijke procesorde.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken