• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 2.2 Wettelijke basis of niet

  2.2 Wettelijke basis of niet

  De onderzochte opsporingsmethoden hebben – behoudens enkele
  vormen van de in hoofdstuk 3 behandelde observatie – geen
  uitdrukkelijke wettelijke basis. Er zijn verschillende redenen om
  aan te nemen dat tenminste een aantal van deze methoden zulks
  eigenlijk wel behoeven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de
  betekenis van artikel 1 Sv, de mensenrechtenverdragen, de
  problematiek van het plegen van strafbare feiten in
  het kader van de opsporing en het belang van de integriteit van de
  rechtspleging. Dat laatste punt nadert al snel de rechtspolitieke
  afwegingen die hier niet aan de orde zijn, maar wordt in dit
  hoofdstuk uitsluitend geplaatst tegen de achtergrond van de (zoals
  zal blijken beperkte) mogelijkheden van de rechter om
  opsporingsmethoden op dit punt te toetsen.

  Een eerste reden is het bepaalde in artikel 1 Sv: Strafvordering
  heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. Op het eerste
  gezicht suggereert het artikel dat strafvorderlijk optreden buiten
  de wet is uitgesloten, maar dat is onjuist. Nergens in de wet staat
  dat een politieambtenaar een gipsafdruk mag maken van een
  voetafdruk die hij heeft gevonden op de plaats van het delict, of
  dat hij daar een speurhond mag laten snuffelen. Toch wordt dit
  algemeen aanvaard. Deze relativering van de betekenis van het
  artikel doet niet af aan het belang van de grondgedachte achter
  artikel 1 Sv: het artikel slaat (ook historisch bezien) een brug
  naar de Grondwet. Het strafprocesrecht dient volgens artikel 107
  van de Grondwet in een wet te worden geregeld. Inbreuken op
  grondrechten die plaatsvinden in het kader van de strafvordering
  zullen derhalve in de wet moeten worden gelegitimeerd.

  Ondermeer in n van de zogenaamde Schaduwarresten is de Hoge Raad
  ervan uitgegaan dat geen sprake is van opsporing of strafvordering,
  wanneer een observatie aan een verdenking voorafgaat. Het politile
  optreden werd toen gefundeerd op artikel 28 Politiewet (artikel 2
  Politiewet 1993). Noot Wat er ook zij van die wettelijke
  grond, duidelijk is dat de Hoge Raad ook voor het politie-optreden
  in die fase een wettelijke basis vergde, zelfs indien – zoals in
  genoemde arresten – in het concrete geval niet werd uitgegaan van
  een inbreuk op enig grondrecht. Deze arresten geven aldus voeding
  aan de gedachte dat voor elk politie-optreden een wettelijke basis
  is vereist en dat niet – zoals in het verleden wel is verdedigd –
  kan worden volstaan met de redenering dat de politie alles mag wat
  de burger ook mag.

  Niet alleen voor de observatie, maar ook voor het stellen van
  vragen aan personen die nog niet verdacht zijn (in de zogenaamde
  informatieve voorfase) of die als derden zijn te beschouwen
  (bijvoorbeeld banken in het kader van het financieel rechercheren)
  zou het standpunt kunnen worden ingenomen dat een wettelijke basis
  niet nodig is. Maar ook daarbij is gebruikelijker de bevoegdheid
  hiertoe af te leiden uit een artikel zoals artikel 2 Politiewet
  1993.

  Beide redeneringen komen er feitelijk op neer dat het stellen
  van vragen de politie vrijstaat. Op dat uitgangspunt is evenwel op
  zich iets af te doen, overigens zonder dat reeds op deze plaats
  bedoeld is een uitspraak te doen over de al dan niet bestaande
  noodzaak om bijvoorbeeld een nadere wettelijke basis voor het
  stellen van vragen te scheppen. De politie stelt de vragen, hetgeen
  de (nog niet verdachte) betrokkene kan beperken in diens
  vrijwilligheid om de vraag te beantwoorden: degene die geen
  antwoord geeft aan de politie wekt reeds spoedig de indruk iets te
  verbergen te hebben.

  De niet-verdachte verkeert zo in een onaantrekkelijker positie
  dan de verdachte die immers op grond van artikel 29 Sv het recht
  heeft om te zwijgen. Dat is des te vreemder wanneer wordt bedacht
  dat het systeem van het Wetboek van Strafvordering zodanig is dat
  zwaardere dwangmiddelen kunnen worden aangewend, naarmate de
  verdenking zwaarder of ernstiger is.

  Wel lijkt het toch – ook al met het oog op de hierna te
  behandelen grondrechten – uit te maken of de politie incidenteel
  vragen stelt aan derden over iemand, of dat zulks systematisch
  gebeurt. Bovendien kent de wet in sommige artikelen uitdrukkelijke
  bepalingen in verband met het stellen van vragen aan derden
  (vergelijk artikel 126a Sv). In laatstbedoelde gevallen zou het
  onjuist zijn de wet opzij te zetten voor het algemene adagium dat
  vragen vrijstaat.

  Of de politie bevoegdheden kan ontlenen aan taakstellende
  artikelen is in de literatuur betwist. De discussie werd dan
  overigens dikwijls gevoerd aan de hand van voorbeelden waarbij wel
  sprake was van inbreuk op een grondrecht en verschoof dan als het
  ware van de vraag of een wettelijke grond noodzakelijk is naar de
  vraag of het taakstellende artikel wel voldoende wettelijke grond
  biedt. Dat betreft dan tegelijkertijd de tweede reden. Een tweede
  reden om (sommige) opsporingsmethoden wettelijk te regelen is het
  bepaalde in de mensenrechtenverdragen, in het bijzonder het recht
  op een eerlijk proces en het recht op eerbiediging van het
  priv-leven. Het moge duidelijk zijn dat de hiervoor reeds genoemde
  gevallen van het stellen van vragen of het doen van observaties
  denkbaar – maar misschien niet noodzakelijk – op gespannen voet
  komen met deze grondrechten.

  Het recht op een eerlijk proces, dat in artikel 6 EVRM en
  artikel 14 IVBP is neergelegd, vergt weliswaar niet noodzakelijk
  voor elk politie-optreden wettelijke invulling, maar aangenomen mag
  worden dat onder omstandigheden het eerlijke proces is gebaat bij
  een wettelijke regeling. Twee punten verdienen hierbij bijzondere
  aandacht, te weten de verslaglegging en de positie van anonieme
  getuigen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stelde in de
  zaak Edwards dat the prosecution authorities disclose to the
  defense all material evidence for or against the accused and that
  the failure to do so in the
  present case gave rise to a defect in the trial proceedings.
  Noot Dit roept de vraag op of het toelaatbaar is met het
  oog op een eerlijk proces dat het OM ten tijde van de
  terechtzitting beschikt over verslaglegging waarover de verdediging
  niet beschikt; aangenomen wordt dat voorafgaand aan de zitting wel
  bepaalde politietactieken en methoden geheim kunnen blijven.
  Volgens de Hoge Raad is geen algemeen recht om alle stukken in te
  zien die tijdens de vervolging worden geproduceerd uit artikel 6
  EVRM af te leiden. Noot Wel zal volgens de conclusie van
  de advocaat-generaal Fokkens in het arrest van 20 juni 1995, NJ
  1995, 710, essentile, de verdachte ontlastende informatie
  waarschijnlijk op tafel moeten komen, zij het dat de verzoeker moet
  aangeven op welke gronden hij meent dat het betreffende stuk zo
  belangrijk is. Dit levert op zijn minst twee aandachtspunten op. In
  de eerste plaats is de eis die aan verdachte wordt gesteld
  buitengewoon zwaar, daar hij juist de stukken, de videobanden of
  wat dies meer zij, wil zien omdat hij niet weet wat de inhoud ervan
  is. In de tweede plaats kan het redelijke belang van de verdachte
  om de

  informatie te weten te komen op gespannen voet staan met
  eveneens redelijke belangen van derden. Immers, waar in de
  verslaglegging tegenwoordig vaker dan vroeger wel melding wordt
  gemaakt van bijvoorbeeld het gebruik van camera’s of van
  inkijkoperaties, leveren bijvoorbeeld rapporten van informanten al
  snel problemen op met het oog op de veiligheid van de informant
  weshalve dergelijke rapporten voorshands niet terzitting op tafel
  komen. Hoewel het maar zeer de vraag is of een wettelijke regeling
  aan deze problemen tegemoet kan komen, zullen zij toch minstens
  onder ogen moeten worden gezien.

  Het is ten tweede zinvol erop te wijzen dat de infiltrant – en
  zeker de burgerinfiltrant – en de informant doorgaans niet bereid
  zijn ter zitting of bij de rechter commissaris te worden gehoord.
  Toch kan niet uitgesloten worden dat de rechter deze personen als
  getuige wenst te horen. Sedert het Kostovski-arrest van het
  Europese Hof voor de Rechten van de Mens Noot worden
  eisen gesteld aan de redenen om te accepteren dat getuigen niet ter
  terechtzitting aanwezig zijn. Al eerder had het Hof gesteld dat all
  the evidence must in principle be produced in the presence of the
  accused at a public hearing with a view to adversarial argument.
  Noot Dat beginsel dat in diverse arresten later is
  herhaald, sluit niet uit dat gebruik wordt gemaakt van bewijs dat
  voorafgaand aan de zitting is verzameld. Maar bijvoorbeeld het
  recht van de verdachte om de getuigen charge te ondervragen mag
  niet illusoir zijn, ook al hoeft de verdachte niet altijd (en
  vermoedelijk evenmin de rechter) van naam en toenaam van de getuige
  op de hoogte te worden gebracht. Noot De Hoge Raad heeft
  aanvaard dat verklaringen van personen die de verdachte niet heeft
  kunnen ondervragen als bewijsmiddel kunnen worden gebruikt indien
  de bewezenverklaring niet in overwegende mate steunt op die
  verklaring. Noot Maar de opvattingen verschillen ten
  onzent over de vraag in hoeverre het van belang is of de door
  politie of rechter-commissaris opgetekende verklaring het
  bewijsmateriaal oplevert waarop de veroordeling in beslissende mate
  (to a decisive extent) kan worden gebaseerd. In 4.3.3 wordt
  in het licht van de Wet getuigenbescherming hierop nader ingegaan.
  Of die wet in de weg staat aan anonieme verklaringen van personen
  die niet als bedreigde getuigen kunnen worden aangemerkt moet, zo
  zal blijken, worden betwijfeld. In artikel 8 EVRM wordt het recht
  op privacy gewaarborgd. Dit artikel is in het bijzonder van belang
  bij diverse vormen van observatie en registratie, maar is ook aan
  de orde geweest in verband met infiltratie. Inbreuken op de privacy
  leveren niet altijd schending van het recht op privacy op.

  Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens beziet
  achtereenvolgens a) of er een inbreuk (interference) is op het in
  artikel 8, eerste lid EVRM omschreven recht. Zo ja, b) of die
  inbreuk is prescribed by law (dat wil zeggen of er een basis voor
  is in het nationale recht, of deze basis toegankelijk en
  voorzienbaar is). Zo ja, c) dient de inbreuk ter bescherming van
  een legitiem doel (een van de in artikel 8, tweede lid genoemde
  doelcriteria). Zo ja, d) is zij noodzakelijk in een democratische
  samenleving (pressing social need en proportionaliteit), waarbij
  een waarderingsmarge voor de nationale autoriteiten wordt gelaten.
  Noot Volgens dit artikel kunnen inbreuken op de privacy
  dus gerechtvaardigd zijn, mits zij (onder meer) zijn voorgeschreven
  bij de wet.

  Volgens de jurisprudentie van het Europese Hof eist de term
  prescribed by law in zijn algemeenheid niet noodzakelijk een wet in
  formele zin. Noot In combinatie met het bepaalde in de
  grondrechtbepalingen in onze Grondwet, mag er echter vanuitgegaan
  worden dat zulks in ons land wel is vereist. De Hoge Raad heeft
  enkele malen inbreuken gerechtvaardigd met een beroep op artikel 2
  Politiewet 1993. Volgens dat artikel is de politie belast met de
  daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde. Ook andere
  taakstellende bepalingen, zoals artikel 141 onder a en b Sv en 4
  Wet op de rechterlijke organisatie (RO) worden door sommigen geacht
  de politie en of het OM te machtigen tot alle activiteiten die in
  redelijkheid noodzakelijk kunnen zijn om het gestelde doel te
  bereiken. In zoverre zou in de taakopdracht tevens een
  bevoegdheidstoedeling gelezen kunnen worden. In de literatuur wordt
  ook door diegenen die menen dat bevoegdheden kunnen worden ontleend
  aan voornoemde artikelen, aangenomen dat deze bepalingen
  onvoldoende grondslag bieden om een ernstige inbreuk op
  grondrechten te rechtvaardigen. Noot
  De voornaamste reden daarvoor is dat deze bases in ons nationale
  recht wellicht nog wel voldoen aan de in de rechtspraak van het
  Europese Hof voor de Rechten van de Mens geformuleerde eis van
  accessibility maar dat het toch hoogst twijfelachtig is, of ze
  voldoen aan de eis van foreseeability. Ook kan worden verwezen naar
  de uitspraken van de Raad van State in verband met het eveneens
  taakstellende artikel 8 Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten:
  n.l. dat de algemene taakomschrijving onvoldoende specifiek is om
  daarop ingrijpende bevoegdheden te baseren. Noot In
  artikel 8 WIVD is weliswaar geregeld ten aanzien van welke
  categorien mensen inlichtingen mogen worden verzameld, maar niet
  onder welke omstandigheden dat mag plaatsvinden en evenmin welke
  onderdelen daarbij mogen worden gebruikt.

  In het arrest in de zaak tegen Charles Z. heeft de Hoge Raad op
  dit punt het volgende overwogen: De bevoegdheid tot het maken van
  een inbreuk als in 6.4.2 bedoeld moet voldoende kenbaar en
  voorzienbaar in de wet zijn omschreven. Behoudens hetgeen hierna in
  6.4.5 wordt overwogen, voldoet een algemeen geformuleerde bepaling
  als artikel 2 Politiewet 1993 (artikel 28 Politiewet) niet aan die
  eis. (..) Het vorenstaande neemt niet weg dat de politie ingevolge
  artikel 2 Politiewet 1993 bevoegd is de in 6.4.2 bedoelde fase (de
  pro-actieve fase, red.) handelingen te verrichten welke de in die
  bepaling aan haar opgedragen taak meebrengt, zoals het ter
  handhaving van de openbare orde geven van een bevel zich te
  verwijderen of onder zich nemen van voorwerpen (vergelijk HR 24
  oktober 1961, NJ 1962, 86): HR 22 februari 1977, NJ 1977, 288),
  observatie en schaduwen (vergelijk HR 14 oktober 1986, NJ 1987, 564
  en HR 14 oktober 1986, NJ 1988, 511) of het in het openbaar
  fotograferen van personen (vgl HR 13 oktober 1992, NJ 1993, 223),
  en dat ook indien door zulke verrichtingen een beperkte inbreuk op
  de persoonlijke levenssfeer zou worden gemaakt, de globale
  taakomschrijving van artikel 2 Politiewet 1993 daarvoor een
  toereikende wettelijke grondslag biedt. Noot

  Een aantal onderzochte opsporingsmethoden staat ongetwijfeld op
  gespannen voet met het recht op privacy: daarbij is in het
  bijzonder te denken aan de observatie en de registratie. Maar ook
  aan het stellen van vragen voor zover de antwoorden daarop
  uiteindelijk worden geregistreerd.

  De heer Naey :
  Uit artikel 8 van de CID-regeling van 1995 blijkt dat het
  ook mogelijk is om onder bepaalde condities – als het echt nodig is
  – gegevens over ras, medische en psychologische kenmerken,
  seksualiteit en intiem levensgedrag te verzamelen. Als je die lijst
  ziet, kan je de vraag stellen – ik heb mij die gesteld als
  voorbereiding op dit verhoor – hoe de
  CID gegevens over
  intiem menselijk gedrag moet verzamelen. Ik ben nagegaan wat op dit
  punt geregeld is. Ik stel vast dat de Nederlandse wetgever
  eigenlijk alleen maar geregeld heeft dat er een
  CID is. Er
  is een Wet op de
  politieregisters gemaakt en daarin staat
  voor het verzamelen van genoemde gegevens slechts n belangrijk
  uitgangspunt en dat is dat de gegevens die in die registers
  verdwijnen op rechtmatige wijze moeten zijn verzameld. Daarnaast is
  er een CID-regeling gemaakt, waarbij als taakstelling opsporing
  wordt genoemd en waarbij als invulling deze gegevens op een rij
  zijn gezet. De vraag blijft over: hoe moet de
  CID dit soort
  gegevens verzamelen? De taakstelling is duidelijk, namelijk
  opsporing van strafbare feiten en het voorkomen ervanVervolgens
  komen wij midden in het hart van de problematiek. Ik door de
  overheid aan de
  CID eisen worden gesteld om dit soort
  intieme gegevens te verzamelen, maar dat nooit een regeling is
  gemaakt op basis waarvan de
  CID kan zeggen: wij hebben ook
  middelen om die informatie te verzamelen, want wij mogen
  bijvoorbeeld… en dan kan men de lijst met observatie- en
  infiltratietechnieken openen.
  De voorzitter:
  Voordat wij over observatie gaan spreken: de politie
  mag toch oren en ogen openhouden? En het is op zichzelf toch niet
  slecht dat, als informatie binnenkomt waaruit blijkt dat er iets
  slechts staat te gebeuren, dit wordt opgeschreven?
  De heer Naey:
  Daar is helemaal niets tegen in te brengen. Ik zou zelfs
  willen zeggen: daar is de politie voor. Uit die opsporingstaak mag
  je begrijpen – en dat wordt algemeen geaccepteerd – dat de politie
  de oren en ogen open moet houden en notities mag maken. Zeker voor
  zover het in het openbaar gebeurt, ligt het voor de hand dat dit in
  zekere zin als plicht kan worden opgevat.
  De voorzitter:
  Doet de politie meer dan dat in die informatieve
  fase?
  De heer Naey:
  Dat is nogal duidelijk. De politie doet meer. Denk aan het
  inzetten van
  observatieteams, het afluisteren van gesprekken
  – daar zijn verschillende methodes voor – en het volgen. Dat is ook
  logisch, want anders kan men geen informatie verzamelen. Volgens
  mij is de laatste drie, vier jaar de term pro-actieve opsporing zo
  populair geworden, omdat die term het hele voorterrein suggestief
  aanduidt, terwijl die term eigenlijk niks zegt. Er is volstrekt
  open gelaten wat er precies gebeurt in de aanloop tot de
  verdenking. Dat is niet voor niks. Ik heb net uitgelegd dat de
  wetgever dit niet heeft ingevuld. Het enige wat ik kan vaststellen
  – en dat hebben veel collega`s met mij gedaan – is dat een aantal
  van die bijzondere opsporingstechnieken niet gebaseerd is op een
  wettelijk voorschrift, terwijl de Grondwet en de
  mensenrechtenverdragen dat wel vereisen. In die zin is de bepaling
  in de Wet op de
  politieregisters dat de informatie in de
  registers gestopt mag worden

  die op rechtmatige wijze is verkregen een heel gemene. Want als
  je dat letterlijk neemt – en dat zou zo behoren dat derhalve veel
  van wat in de CID-registers is gestopt als onrechtmatig verkregen
  informatie moet worden – moet je vaststellen dat de laatste jaren
  een heel stuk politiewerk is gedaan dat niet aan die eis voldoet en
  beoordeeld en eigenlijk terzijde moet worden gesteld.

  Noot In de rechtspraak van het Europese Hof is reeds
  enkele malen de registratie aan de orde geweest. Opmerking verdient
  dat in de zaak Murray Noot het Hof het bewaren van
  foto’s van mevrouw Murray wel beschouwde als een inbreuk op haar
  recht op privacy, zij het dat het Hof geen statutory basis eiste
  onder het common law, waar bovendien het bewaren van de foto’s in
  het kader van de necessity-toets niet disproportioneel werd geacht.
  Dat hier wel een inbreuk (zij het geen schending) aanwezig werd
  geacht is het eerste opmerkelijke punt. Het tweede punt is dat het
  Hof voor een dergelijke lichte inbreuk, kennelijk geen zware
  rechtsbasis eist, maar of in het Nederlandse systeem dan artikel 2
  Politiewet 1993 of artikel 141 Sv voldoende zou zijn, is er niet
  met zekerheid uit af te leiden.

  In de zaak Ldi Noot stelde het Hof dat in deze zaak
  het gebruik van een undercover agent did not, either alone or in
  combination with the telephone interception, affect private life
  within the meaning of artikel 8. Hieruit blijkt dat van een inbreuk
  op, laat staan een schending van de mensenrechten door infiltratie
  zeker niet steeds sprake is.

  De heer Vos:
  Ik wil even onderbreken en op het vorige onderwerp
  terugkomen. Ik wil professor Corstens vragen hoe hij denkt over de
  opvatting van het Europese Hof over de privacy in die zin dat de
  rechten niet verder gaan dan men in gegeven omstandigheden
  redelijkerwijs verwachten mag, hetgeen betekent dat iemand die zich
  met criminele activiteiten inlaat een andere verwachting heeft
  omtrent zijn privacy dan iemand die zich niet met die activiteiten
  inlaat. Wat is daarover uw oordeel?
  De heer Corstens:
  Dat is de opvatting die je overigens ook in de rechtspraak
  van het Amerikaanse Supreme Court tegen komt en waar collega
  Fijnaut over geschreven heeft. Je komt die ook tegen bij het
  Europese Hof in de zaak Ldi. Het komt in wezen hierop neer: wat is
  privacy en wat is de persoonlijke levenssfeer? Wat is jouw
  reasonable expectation of privacy? Wat is die redelijke
  verwachting? Dat is het feit of je al of niet een redelijke
  verwachting hebt dat je persoonlijke levenssfeer beschermd zal
  worden. Dat betekent in geval van criminaliteit, van mensen die
  zich bezighouden met drugshandel en voorbereiding van overvallen,
  dat zij die redelijke verwachting niet hebben. Zij moeten er
  rekening mee houden dat er op een gegeven moment een infiltrant is
  met wie zij in contact komen. Dat vind ik een volkomen foutief
  uitgangspunt, want het gaat er in het strafrecht en de
  strafvordering om vast te stellen f iemand crimineel gehandeld
  heeft. In deze redenering gaan wij ervan uit dat wij al weten of
  die persoon crimineel gehandeld heeft, maar dat weten wij nou nog
  net niet. Als wij dat zouden weten, was het proces snel
  afgewikkeld. Nee, dat willen wij eerst gaan vaststellen. Ik vind
  dus dat wij ervan uit moeten gaan dat iemand onschuldig is. Dat is
  overigens ook het uitgangspunt van zowel het Europees verdrag,
  artikel 6, lid twee, als het Covenant van New York. Een ieder wordt
  geacht onschuldig te zijn totdat zijn schuld, overeenkomstig de
  wet, is bewezen.
  Noot

  In elk geval dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid
  dat infiltratie onder omstandigheden wel in strijd met het recht op
  privacy zal komen, in het bijzonder wanneer de infiltrant
  (stelselmatig) priv-gegevens meldt: te denken is aan het voorbeeld
  waarbij een levenspartner als burgerinfiltrant optreedt. Buiten
  dergelijke (feitelijk uitzonderlijke) situaties zal het runnen van
  informanten en infiltranten zelden een inbreuk op de privacy
  opleveren. Toch kunnen er redenen zijn om deze opsporingsmethoden
  te reguleren, al is geen sprake van inbreuk op enigerlei
  grondrecht. Daarmee belanden we bij de derde reden. Een derde reden
  heeft betrekking op het feit dat enkele opsporingsmethoden gepaard
  gaan met het plegen van strafbare feiten door opsporingsambtenaren.
  Het Wetboek van Strafvordering kent ten dezen geen algemene
  vervolgingsuitsluitingsregel. Wanneer de overheid anderen van hun
  vrijheid berooft, inbreuk maakt op hun recht op huisvrede, of
  goederen afneemt, worden deze potentieel strafbare gedragingen
  (verg. artikelen 282, 138 en 310 Sr) gerechtvaardigd indien de
  overheid bijvoorbeeld op grond van wettelijke strafprocessuele
  bevoegdheden tot deze handelingen besluit.

  Het afluisteren en opnemen met een technisch hulpmiddel van
  gesprekken door anderen dan de gespreksdeelnemers is strafbaar.
  Terzake bestaat geen vervolgingsuitsluitingsgrond, maar er is wel
  een (bijzondere) wettelijke strafuitsluitingsgrond. Het is immers
  volgens de artikelen 139a-139d Sr toegelaten dat een van de
  gespreksdeelnemers een gesprek opneemt waar hij zelf aan
  deelneemt.

  De voorzitter:
  Was het afluisteren van de safe houses – de infiltrant heeft
  gesprekken met de criminele

  groepering – of het afluisteren van auto’s rechtmatig?
  de heer Naey:
  De wetgeving op dat punt is zodanig, dat het in het algemeen
  niet strafbaar is, wanneer iemand een gesprek opneemt en
  afluistert, waarbij hij zelf is betrokken.
  De voorzitter:
  Dat is ook geen inbreuk op de privacy?
  De heer Naey:
  Het is niet strafbaar. Als ik van de eerdere gesprekken van
  de parlementaire enqutecommissie opnames had gemaakt, dan zoudt u
  onaangenaam verrast zijn geweest, als ik dat had uitgezonden of
  gepubliceerd. Dat is niet strafbaar. Dat wil niet zeggen dat het
  onder omstandigheden geen inbreuk is op de privacy. Het zijn twee
  verschillende zaken.
  Noot

  Dergelijke rechtvaardigende artikelen bestaan niet ten aanzien van
  bijvoorbeeld het kopen van drugs (in het kader van een pseudokoop),
  het rijden van een drugstransport (in het kader van koerierswerk
  bij een gecontroleerde aflevering) of zelfs maar de verzorging van
  een loods (in het kader van de medeplichtigheid aan de deelneming
  van een criminele organisatie).

  Het Wetboek van Strafrecht kent ook geen afzonderlijke algemene
  strafuitsluitingsgrond, met betrekking tot door de overheid
  gepleegde strafbare feiten. In de literatuur is in dit verband
  aangevoerd dat artikel 40 Sr (overmacht), 42 Sr (wettelijk
  voorschrift) en 43 Sr (ambtelijk bevel) relevant zouden zijn. Van
  overmacht in de zin van een noodtoestand (artikel 40) kan sprake
  zijn, wanneer de rechtsorde op onaanvaardbare wijze wordt
  aangetast. Waar het strafbaar optreden van de infiltrant inbreuken
  op rechtsbelangen van derden-burgers inhoudt, lijkt het echter
  dubieus of het terecht is deze te legitimeren op voet van artikel
  40 Sr.

  Aldus ook het concept-rapport van de werkgroep-De Wit februari
  1995. In het definitieve rapport wordt infiltratie echter wel via
  een generale toepassing van de noodtoestand gelegitimeerd
  geacht.

  Daarover de heer Naey:
  Als hij (De Wit; red.) een handboek openslaat over
  noodtoestand zal hij zien dat het typisch gaat over een eenmalige,
  incidentele keuze tussen conflicten. Je hebt wettelijke plichten.
  Voor zo’n keuze gesteld, mag je je een keer beroepen op
  noodtoestand. Sociale woningnood of de nood op het gebied van de
  misdaadbestrijding is nooit noodtoestand in die zin. Het is dus een
  lemen voet waarop een heel bolwerk gebouwd is.

  Noot
  De heer Koekkoek:
  Wat vindt u van het beroep op noodtoestand dat wel wordt
  gedaan om deze methode te hanteren? Noodtoestand dan in de zin dat
  de criminaliteit zo ernstig is dat hier ook zware, ingrijpende
  methoden en middelen de enig passende zijn.
  De heer Corstens:
  Ik vind dat beroep niet sterk, zelfs zeer zwak. Als je die
  redenering hanteert, kun je in een aantal gevallen van zeer
  ernstige criminaliteit de hele strafvordering wel vergeten. Dan ben
  je kennelijk, op grond van deze redenering, vrij om dingen te doen
  die op zichzelf redelijk zijn. Dat is mijn grote bezwaar. Mijn
  tweede punt is dat ik bij noodtoestand denk aan bijzondere
  situaties. Hier hebben wij te maken met een structurele situatie.
  Wij zijn structureel aan het infiltreren. Ik vind niet dat je dat
  kunt gooien over de boeg van een noodtoestand.

  Noot

  In de wettelijke bepalingen die de taken van politie en OM
  beschrijven – waarop reeds in verband met artikel 8 EVRM is
  ingegaan – zouden wettelijke voorschriften gezien kunnen worden,
  die als rechtvaardiging zouden dienen voor tijdens de infiltratie
  gepleegde strafbare feiten (artikel 42 Sr). Voor zover het gaat om
  het plegen van strafbare feiten wordt hierover – anders dan voor
  zover het gaat om legitimering van inbreuken op grondrechten – van
  mening verschilt. Politile infiltranten zouden bijvoorbeeld met het
  oog op de strafuitsluitingsgrond van artikel 42 Sr wellicht op deze
  bepalingen een beroep kunnen doen. De redenering is gestoeld op
  vergelijkbare redeneringen met betrekking tot geweldgebruik onder
  vigeur van artikel 28 van de oude Politiewet. Noot

  Artikel 2 Politiewet 1993 stelt de eis dat de taak in
  ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met
  de geldende rechtsregels wordt uitgeoefend en in het bijzonder dat
  laatste lijkt aan legitimatie van functioneel handelen in strijd
  met bepalingen van het Wetboek van Strafrecht in de weg te
  staan.

  Aangezien een infiltratie steeds geschiedt onder regie van
  politie en OM zal een betrokken politieambtenaar tevens een beroep
  kunnen doen op een (al dan niet bevoegd) gegeven ambtelijk bevel
  (artikel 43 Sr). Volgens HR 3 mei 1988, NJ 1989, 165 kan het in
  artikel 43 bevoegde gezag niet bevoegd zijn tot het bevelen van een
  strafbaar feit dat niet (reeds uit andere hoofde) gerechtvaardigd
  is. Uit die bepaling kan niet worden afgeleid dat een rechtmatig
  begaan van een onder normale omstandigheden verboden handeling ten
  dienste van de opsporing van een verboden handeling in verdovende
  middelen slechts voorbehouden kan zijn aan
  opsporingsambtenaren.

  Tenzij wordt uitgegaan van de bruikbaarheid van de
  taakstellingsartikelen zal bij gebrek aan bepalingen die
  strafbaar optreden van politieambtenaren legitimeren, wetgeving op
  zijn plaats moeten worden geacht. Er kunnen nog andere redenen
  bestaan om opsporingsmethoden te normeren, welke nu worden
  samengevat onder de noemer van het belang van de integriteit van de
  strafrechtspleging. Daarbij is bovenal te denken aan de wens om de
  verantwoordelijkheden voor het gebruik van bepaalde bevoegdheden
  daar te leggen waar zij horen, de kans op misbruik van bepaalde
  methoden te verkleinen en in verband daarmee het gevaar van
  corrumpeerbaarheid van de politie tegen te gaan.

  In het bijzonder met betrekking tot dit laatste type
  overwegingen dient te worden bedacht dat de mogelijkheden van de
  rechter om toezicht uit te oefenen op de activiteiten van
  opsporingsambtenaren beperkt zijn.

  De heerKoekkoek:
  Hoe actief bent u zelf om de rechtmatigheid van de opsporing
  te controleren? Een advocaat kan een verweer voeren. U onderzoekt
  dat en neemt een beslissing. Hoe actief bent u zelf om die
  rechtmatigheid te controleren?
  Mevrouw Rutten-Roos:
  Ik denk dat dit het moment is om een klein voorbehoud te
  maken. Ik ben niet de rechterlijke macht, ik ben ook niet het Hof
  Amsterdam, ik ben een individuele rechter. Ik vat uw vraag dan ook
  zo op dat u mij vraagt hoe ik te werk ga als ik een dossier krijg,
  waar ik van alles in aantref. Het uitgangspunt is dat wat daar
  staat en wat mij door de officier of advocaat-generaal wordt
  voorgeschoteld, juist is en dat van mij niet verder actief
  onderzoek wordt verwacht. Ik vertrouw er dus op dat het allemaal
  klopt; dat is ook vrijwel altijd zo. De verdediging kan argumenten
  aanvoeren, waardoor mogelijk enige twijfel kan ontstaan of die
  nader onderzoek vragen. Dat is ook de taak van de

  advocatuur. Noot

  Volgens artikel 359a Sv staan de rechter enkele middelen ter
  beschikking wanneer bepaalde vormen zijn geschonden. Als herstel
  van het verzuim niet meer mogelijk is kan de rechter kiezen uit
  strafvermindering, bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkverklaring
  van het OM. De rechter zal in het algemeen acht kunnen slaan op de
  wet en op buitenwettelijke beginselen van goede procesorde, in het
  bijzonder de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.
  Het eerste beginsel betreft de vraag of het gekozen middel niet te
  zwaar is in verhouding tot het gekozen doel, waarbij dus zowel de
  zwaarte van de zaak als de ingrijpendheid van het optreden een rol
  spelen. In verband met de bijzondere opsporingsmethoden, die immers
  overwegend niet wettelijk zijn geregeld, zijn de genoemde
  beginselen in de rechtspraak van overwegend belang. In eerste
  aanleg zal de rechter zich bij twijfel ten dezen in verband met het
  gebruik van bijzondere opsporingsmethoden afvragen of
  bewijsuitsluiting op zijn plaats is. Daarbij beziet de rechter
  achtereenvolgens of 1) een norm is overtreden door een
  opsporingsambtenaar of een rechter-commissaris 2) of
  bewijsmateriaal is verkregen als gevolg van die normschending; 3)
  of de geschonden norm een belang van de verdachte beschermde; 4) of
  de verdachte daadwerkelijk in zijn belang is geschonden en 5) of
  het om een geringe inbreuk gaat. Noot In geval van het
  gebruik van bijzondere opsporingsmethoden levert elk van deze
  stappen problemen op.

  Hoewel daarmee wordt vooruitgelopen op de inhoud van navolgende
  hoofdstukken is het zinnig de mogelijkheden van de
  bewijsuitsluiting te illustreren aan de hand van enkele voorbeelden
  met betrekking tot de opsporingsmethoden.

  Indien een norm is overtreden door een informant, waar de
  politie niet toe heeft aangezet is het maar zeer de vraag of aan
  het eerste criterium is voldaan.
  Door particulieren gestolen bewijsmateriaal dat aan de politie is
  verstrekt kan in rechte worden gebruikt, als tenminste de
  opsporingsambtenaren op geen enkele wijze hebben bijgedragen aan de
  ontvreemding. Noot Indien in het voortraject iets
  ongeoorloofds is gebeurd, maar dit heeft slechts sturingsinformatie
  opgeleverd bijvoorbeeld doordat men daardoor meer is gaan letten op
  de verdachte – maar geen bewijsmateriaal dan is aan het tweede
  criterium niet voldaan.

  Indien bijvoorbeeld een doorlating plaatsvindt en we zouden nu
  omwille van de argumentatie – aannemen dat zulks niet toelaatbaar
  is omdat immers daarmee drugs op de markt komen als gevolg waarvan
  bijvoorbeeld de volksgezondheid in gevaar komt, dan is het maar
  zeer de vraag of daarmee een norm is geschonden die het belang van
  de verdachte beoogt te beschermen (het derde criterium).

  Toen een pakje op Schiphol werd geopend dat niet aan verdachte
  was geadresseerd, was daarmee volgens de Hoge Raad slechts het
  briefgeheim van de geadresseerde en niet dat van verdachte
  geschonden (het vierde criterium).

  Indien een inkijkoperatie plaatsvindt bij wijze van
  voorverkenning voor een huiszoeking die enkele uren later
  rechtmatig plaatsvindt, dan is de inbreuk – als het bijvoorbeeld
  gaat om een verdenking van aanwezigheid van gestolen auto’s
  wellicht dermate gering dat ook niet in redelijkheid tot
  bewijsuitsluiting kan worden overgegaan. Voor zover
  opsporingsmethoden zijn gebruikt waarvan de resultaten niet als
  bewijsmateriaal zijn gebruikt, zal in
  de praktijk door de verdediging een beroep worden gedaan op niet
  ontvankelijkheid van het OM. Het is mogelijk dat de rechter van
  oordeel is dat de politie dermate onjuist is opgetreden dat hij
  besluit het OM niet ontvankelijk te verklaren wegens schending van
  de beginselen van een goede procesorde. Dat is evenwel eerst
  mogelijk als het OM of de politie het – eenvoudig gezegd – zeer
  bont heeft gemaakt. De Hoge Raad overwoog in het arrest-Charles Z.:
  Voorts kan niet worden uitgesloten dat onrechtmatig optreden van
  opsporingsambtenaren onder omstandigheden een zodanig ernstige
  schending van beginselen van een behoorlijke procesorde oplevert
  dat zulks – ook in een geval waarin overigens voldoende op
  rechtmatige wijze verkregen bewijsmateriaal voorhanden is – tot
  niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie dient te
  leiden. Een zo vergaande sanctie kan in dat geval echter slechts
  volgen indien sprake is van ernstige inbreuken op die beginselen,
  waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen
  van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van
  zijn zaak is tekort gedaan. Van geval tot geval zal dit moeten
  worden beoordeeld, zodat een algemene regel daarvoor bezwaarlijk
  kan worden gegeven. Noot

  Het is niet de bedoeling dat de rechter te snel op deze grond
  het OM niet-ontvankelijk verklaart, ook al omdat hij daarmee het
  vervolgingsmonopolie van de officier van justitie dreigt aan te
  tasten.

  De heer Koekkoek:
  Ik heb nog een enkele vraag over het afluisteren, ook in de
  zaak-R. Wat betreft het afluisteren zonder machtiging of
  onvoldoende machtiging komt het hof tot een bewijsuitsluiting.
  Waarom in dit geval een bewijsuitsluiting en in het andere geval –
  niet behoorlijk proces-verbaal opmaken – een
  niet-ontvankelijkverklaring? Kunt u die verhouding aangeven tussen
  bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkverklaring?
  Mevrouw Rutten-Roos:
  In zijn algemeenheid kan ik de verhouding aangeven. De
  niet-ontvankelijkverklaring van de officier van justitie is het
  zwaarste middel. Dat beindigt, behoudens cassatie, de zaak. Dan
  houdt het helemaal op en dat is een heel zwaar middel, dat alleen
  van toepassing is – dat staat ook in het arrest – wanneer er sprake
  is van een schending van fundamentele beginselen van goede
  procesorde. Er kan nog wel eens op een incidenteel punt iets mis
  zijn gegaan bij de bewijsvergaring. Alle bewijsmiddelen moeten
  afzonderlijk bekeken worden op een diepgaand… het hangt er een
  beetje vanaf of het idee bestaat dat er iets mee aan de hand is…
  Het kan zijn, dat over een bepaald bewijsmiddel uiteindelijk
  geoordeeld wordt, dat het op onrechtmatige wijze verkregen is. Dan
  kan het ook betekenen, dat dit bepaalde middel wordt uitgesloten
  van het bewijs. Waarom – en dat was uw vraag – in het ene geval de
  niet-ontvankelijkheid en in het andere geval de uitsluiting als
  bewijsmiddel? Daarvan kan ik alleen maar zeggen: omdat het ene
  -door het hof in ieder geval – als een zwaardere schending van de
  procesorde werd opgevat dan het andere. Waarom dat zo is, staat ook
  in het arrest.
  Noot
  De heer Vos:
  Ik heb nog een vraag over de zaak zelf, gerelateerd aan
  hetgeen in het Sinis-arrest is gebeurd. De Hoge Raad heeft daar als
  het ware een getrapt systeem aangegeven alvorens tot
  niet-ontvankelijkheid te oordelen. Onder andere is overwogen dat
  het belangrijk is of het bewijsmateriaal dat onrechtmatig verkregen
  is ook het belang van de verdediging geschaad heeft. Bent u
  voorstander van een getrapt systeem voordat u als rechter de
  niet-ontvankelijkheid uitspreekt of is voor u het enkele feit dat
  er onrechtmatig verkregen bewijs of onvoldoende duidelijk bewijs op
  tafel ligt aanleiding om de zaak af te blazen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Even weer terug. Het is mij natuurlijk ook bekend, dat voor
  het SINIS-arrest de lijn van de Hoge Raad was, dat
  niet-ontvankelijkheid de zwaarste sanctie is die je ergens op moet
  stellen. Dat kon alleen als er heel onbehoorlijk is
  gehandeld.
  De voorzitter:
  Ernstige inbreuk op de procesvorming!
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ernstige inbreuk! In de Ramola-zaak had je het
  probleem, dat bewijsuitsluiting niet aan de orde was. Wij hadden in
  zoverre wel informatie waar wij ook op af zijn gegaan, dat de
  aankopen door de
  informant geen feiten waren die op de
  dagvaarding stonden. bewijsuitsluiting was dus niet aan de
  orde.

  Noot
  Een en ander betekent dat de rechter slechts in beperkte mate in
  staat is met het oog op de integriteit van de strafrechtspleging
  daadwerkelijk op te treden: bewijsuitsluiting is slechts mogelijk
  als de gehanteerde methode ook bewijsmateriaal heeft opgeleverd en
  overigens – het voorgaande kort samenvattend – vrijwel alleen als
  door het optreden de verdachte in zijn verdediging is geschaad. Van
  dat laatste zal in veel gevallen geen sprake zijn. Niet
  ontvankelijk verklaring van het OM zal de rechter in veel gevallen
  een te zwaar middel achten.

  De voorzitter:
  Denkt u dat het misschien ook zo kan zijn dat een rechter
  zich op een bepaald moment, als hij de belangen moet afwegen, gezet
  voor de keuze, afvraagt : Moet ik deze zaak toch nog proberen te
  redden

  voor de vervolgende instantie, voor het openbaar ministerie?
  Omdat hij overtuigd is dat hij de zaak moet redden, vanwege de
  inbreuken op de rechtsbelangen van burgers die er verder mee
  gemoeid zijn, kan hij dan zeggen – ik zeg het nu heel oneerbiedig.
  Dat mag ik hier doen. Na 1 oktober zal ik dat tegenover u niet meer
  doen – de passende juridische redenering te zullen zoeken.

  De heer Corstens:
  Ja, dat is het moeilijke probleem van de verhouding tussen
  rechter en wetgever. De mentaliteit van redden wat er te redden
  valt. Ik ben zelf de volgende mening toegedaan. Laat ik beginnen
  met het uitgangspunt. De rechter, wat moet hij doen? Hij moet in
  het concrete geval rechtspreken. Hij gaat in dat concrete,
  incidentele geval kijken of aan alle wettelijke voorwaarden is
  voldaan. Vervolgens, als er misschien niet helemaal aan alle
  wettelijke voorwaarden voldaan is, probeert hij tot een redelijke
  uitkomst te komen. Die neiging heeft hij. Hij gaat dus kijken naar
  wat je met een wat gewichtige term de incidentele rationaliteit zou
  kunnen noemen.
  De heer Koekkoek:
  Wilt u dt toch even uitleggen?
  De heer Corstens:
  Hij kijkt naar de concrete redelijkheid, zo zou je het
  kunnen vertalen. Als hij tot een beslissing komt in dit geval, is
  dat uiteindelijk dan een redelijke uitkomst, misschien een beetje
  met veronachtzaming van de wettelijke en jurisprudentile regels?
  Dat is de benadering van redden wat er te redden valt. Op zichzelf
  is dat heel goed, denk ik. Maar de rechter moet naar mijn gevoel
  voortaan ook meer oog hebben voor de vraag wat op langere termijn
  het effect van dit soort beslissingen is. Dat heeft hij zich
  wellicht toch een beetje te laat gerealiseerd. Het is echter
  bepaald niet alleen een kwestie van wat de rechter fout heeft
  gedaan. Het gaat ook om allerlei andere actoren die een veel
  grotere verantwoordelijkheid dragen. De rechter heeft in het
  concrete geval gered wat er viel te redden, maar het heeft
  misschien een heel desastreuze uitwerking in de toekomst. De
  politie is niet in de hand gehouden in een aantal gevallen. In een
  aantal gevallen heeft de rechter gezegd: Het is zo ontzettend
  duidelijk, hier is crimineel geopereerd, hier is strafbaar
  gehandeld en wij laten deze man niet vrij en hij wordt veroordeeld.
  Alhoewel het niet helemaal in de haak is, is het op zichzelf heel
  goed te begrijpen. Het betekent wel dat er een signaal wordt
  afgegeven naar de politie van: Oh, wij kunnen dus kennelijk zover
  gaan. Het kon in deze zaak en het kan dus ook in de volgende zaak.
  Dat vind ik het gevaarlijke van de mentaliteit van redden wat er te
  redden valt. Daar zou ik dus tegen willen waarschuwen.(…)

  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken