• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 2.1 Algemene inleiding

  2 JURIDISCH KADER

  2.1 Algemene inleiding

  Opsporing is volgens de commissie het verzamelen, registreren en
  verwerken van gegevens en informatie door bevoegde ambtenaren
  omtrent vermoedelijk gepleegde strafbare feiten of te plegen zeer
  ernstige strafbare feiten in enig georganiseerd verband met het
  doel te komen tot een strafrechtelijke sanctie. Dat het gaat om
  opsporingshandelingen houdt in dat de gegevensverzameling en/of
  -verwerking wordt benut voor een strafprocesrechtelijke afdoening
  door de justitile autoriteiten of de strafrechter. Dit hoofdstuk
  betreft de juridische achtergronden van de navolgende
  opsporingsmethoden: a. observatie; b. runnen van informanten; c.
  infiltratie; d. andere wijzen van informatie-inwinning, waaronder
  misdaadanalyse, fenomeenonderzoek en financieel rechercheren. Deze
  onderwerpen omvatten tal van deelonderwerpen die elk op zich ook
  als opsporingsmethoden worden aangemerkt.

  In het hoofdstuk over observatie is bij uitzondering tevens
  ingegaan op reeds in de wet geregelde opsporingsmethoden zoals de
  telefoontap en het onderscheppen van poststukken. Deze
  laatstgenoemde methoden zijn strikt genomen geen bijzondere
  opsporingsmethoden daar zij reeds in de wet zijn geregeld. Voor de
  commissie schuilt een deel van het bijzondere karakter van de
  onderzochte methoden in het gegeven dat ze niet – althans slechts
  door de jurisprudentie en soms door enkele regels van anderen dan
  de formele wetgever – in de wet zijn geregeld. De telefoontap en de
  postvang moeten echter alleen al hierom in dit onderzoek worden
  betrokken, omdat deze een bijzonder karakter hebben: in de eerste
  plaats moet de toepassing ervan (tenminste tijdelijk) geheim
  blijven, in de tweede plaats hebben deze middelen – sterker dan
  andere in het Wetboek geregelde dwangmiddelen – betekenis met het
  oog op toekomstige strafbare feiten en ten derde hebben de
  resultaten ervan dikwijls betekenis voor onderzoek dat een ander
  subject betreft. De meeste behandelde opsporingsmethoden worden ook
  gebruikt in de zogenaamde pro-actieve fase. Met die term wordt door
  de commissie uitsluitend (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld)
  gedoeld op de fase waarin niet of onvoldoende vaststaat dat een
  strafbaar feit is of wordt gepleegd en dus ook nog niet een
  verdachte als bedoeld in artikel 27 Sv aanwijsbaar is.
  Noot In het (politile) spraakgebruik wordt de term soms
  ruimer gehanteerd voor alle geheime onderzoekswerkzaamheden. Het
  komt voor dat iemands gangen heimelijk worden geobserveerd voordat
  een verdenking jegens hem bestaat, maar het komt ook voor dat de
  gangen van een verdachte heimelijk worden geobserveerd – zodra de
  verdachte van de observatie zou weten, zou de methode geen vruchten
  afwerpen. Hetzelfde geheime karakter kenmerkt het runnen van
  informanten, het begeleiden van infiltranten en in feite ook – zij
  het minder noodzakelijk – het opvragen van inlichtingen bij
  derden.

  In dit hoofdstuk wordt slechts ingegaan op enkele algemene
  juridische achtergrondgegevens die de onderzochte methoden gemeen
  hebben. Daarbij komen in 2.2 mogelijke juridische gronden aan de
  orde, alsmede of en zo ja in hoeverre de onderzochte
  opsporingsmethoden een wettelijke regeling behoeven. De
  rechtspolitieke overwegingen om al dan niet tot aanbevelingen
  terzake over te gaan, worden uitsluitend in het eindrapport
  vermeld. Voorts wordt in 2.3 in algemene zin ingegaan op de
  voorwaarden voor de inzet van de opsporingsmethoden. In die
  paragraaf wordt tevens toegelicht waarom een aantal punten de
  gevallen waarin, de gronden/doelen waartoe, de vormvoorschriften
  en/of termijnen waarmee en de functionarissen door wie de methoden
  kunnen worden toegepast – in de navolgende hoofdstukken
  systematisch de revue passeren. Daarbij wordt in dit hoofdstuk,
  evenmin als in de rest van deze bijlage minder uitgebreid dan
  mogelijk is, ingegaan op de controle op de toepassing. Deze komt
  uitgebreider aan de orde in bijlage 6 over de organisatie. In de
  navolgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de juridische
  kaders waarbinnen tot op heden van de betreffende methoden wordt
  gebruik gemaakt.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken