• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 6 De islam in Nederland

  Volledige inhoudsopgave

  Met de val van de muur verdween de oude doelgroep van de
  BVD en daarmee zijn belangrijkste bestaansrecht. Er lijkt de
  laatste tien jaar echter een nieuwe grote vijand te zijn: de
  islam. Met name sinds de aanslagen op 11 september 2001 op
  het World Trade Center en het Pentagon lijkt een nieuw
  koudeoorlogsdenken sterk aan populariteit te winnen. In
  hoeverre maakt de BVD zich druk over de activiteiten van aanhangers
  van deze religie, waarom doet de dienst dit en wat
  zijn hiervan de consequenties?

  De afgelopen decennia is het beeld dat in Nederland bestaat
  van de islam en zijn aanhangers steeds negatiever geworden.
  Enerzijds komt dit door internationale ontwikkelingen zoals
  het PalestijnsIsralisch con?ict, de aanslag op een Amerikaans
  vliegtuig boven het Schotse Lockerbie in 1988, de
  Golfoorlog in 1990 en de aanslagen op het wtc en het
  Pentagon in 2001. Anderzijds wordt de beeldvorming ook
  bepaald door gewelddadige activiteiten van op islamitische
  leest geschoeide regimes (Iran, Soedan, Afghanistan) en militante
  islamitische (terreur) organisaties. Als je deze beeldvorming
  koppelt aan de groeiende aanwezigheid van moslims in
  Nederland door immigratie vanaf de jaren zestig, is al snel
  een ‘binnenlandse vijand’ geboren.
  Minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales zag een grote
  toekomst voor dit onderzoeksgebied van de BVD toen zij in
  1992 de grote lijnen uitzette voor de vernieuwing van de
  dienst. Zij wees nadrukkelijk op de gevaren van immigratie
  uit ZuidEuropa en NoordAfrika: ‘Een mogelijk neveneffect
  van migratie uit Zuideuropese en Noordafrikaanse landen is
  de verdergaande radicalisering of fundamentalisering van
  moslimgemeenschappen in den vreemde, die zijn weerslag
  kan hebben op de verhoudingen tussen deze migrantengroepen
  in Nederland en hun houding ten opzichte van de
  Nederlandse samenleving. ‘
  De BVD grijpt dit onderzoeksterrein met beide handen aan,
  maar zegt zich sindsdien uitsluitend bezig te houden met drie
  groepen binnen de islamitische gemeenschap: personen die
  zich dienstbaar opstellen ten opzichte van buitenlandse
  mogendheden, mensen die Nederland compromitteren door
  hun (gewelddadige) activiteiten ten aanzien van andere
  mogendheden en mensen die de bestaande orde afwijzen en
  een eigen islamitische orde willen instellen. De overweging
  om deze groepen in de gaten te houden is om de grondrechten
  van inwoners van Nederland te beschermen en te zorgen
  voor veiligheid.
  Wat de eerste en de tweede groep betreft, is het niet verbazingwekkend
  dat ze in de gaten worden gehouden. Spionnen
  en personen of organisaties die zich richten op gewelddadige
  activiteiten in het buitenland, vallen sowieso onder de belangstelling
  van de inlichtingendienst. Anders ligt dat voor vertegenwoordigers
  van de politieke islam, de derde groep uit de
  opsomming. De politieke islam moet gezien worden als een
  samenraapsel van organisaties en personen die vinden dat de
  invloed van de islamitische leer niet moet ophouden bij de
  voordeur van de moskee, maar ook invloed moet hebben op
  maatschappij en politiek. De politieke islam kent diverse stromingen,
  van zeer gematigd tot zeer radicaal. Vooral de radicale
  en/ of gewelddadige representanten van deze stroming zouden
  aandacht van de BVD krijgen. Er wordt nadrukkelijk ontkend
  dat onderzoek naar islamitische organisaties verder gaat
  dan onderzoek naar bovengenoemde stromingen. De praktijk
  is echter anders.

  Radicale islam

  Het eerste jaarverslag van de BVD meldt in 1991 dat in
  Nederland kleine groepen militante islamitische fundamentalisten
  actief zijn. Er is met name sprake van zorg over de
  gevolgen voor de integratie en voor de mogelijkheid dat moslimactivisten
  zich (laten) inzetten voor buitenlandse mogendheden.
  Naar aanleiding van de zorgen over de belemmering
  van integratie van migranten begint de Rotterdamse Erasmus
  Universiteit in opdracht van en in samenwerking met de BVD
  een onderzoek. Dit onderzoek wordt in 1994 afgerond en
  concludeert in grote lijnen dat er inderdaad sprake is van
  pogingen om integratie tegen te gaan vanuit de religieuze
  hoek. Deze pogingen hebben echter weinig succes: In
  Nederland wonende gelovigen trekken zich niets aan van dit
  antiintegristisch streven van hun religieuze voormannen.
  Ook zouden er niet of nauwelijks moslims zijn die de
  maatschappelijke orde in Nederland overhoop willen halen;
  fundamentalistische moslims zijn in Nederland zo goed als
  afwezig, aldus het onderzoek.
  Als er al een taak ligt voor een inlichtingenen veiligheidsdienst
  om zich bezig te houden met problemen rond
  integratie, dan is er na deze conclusie geen aanleiding meer
  om dat pad verder te volgen. Maar het tegendeel is het geval.
  Het is te begrijpen dat de BVD voor zichzelf een taak ziet in het
  onderzoek naar gewelddadige fundamentalistische groepen,
  maar de weg die vanaf dit moment wordt ingeslagen, is een
  heel andere. Er worden jaar in, jaar uit grote delen van het
  georganiseerde moslimleven in Nederland in kaart gebracht.
  Elk jaar weer spreekt de dienst vermoedens uit dat het in de
  nabije toekomst weleens ?ink mis kan gaan met de radicale
  islam in Nederland, een verwachting die echter niet bewaarheid
  wordt, maar wel steeds nieuwe belangstelling moet
  rechtvaardigen. Omstreeks 1994 is op diverse plaatsen in de
  wereld een toename van islamitisch genspireerd geweld waar
  te nemen. In Algerije is een burgeroorlog uitgebroken tussen
  de staat en diverse gewapende islamitische groeperingen en
  in de Verenigde Staten heeft een bomaanslag op het World
  Trade Centre plaatsgevonden. Omdat in landen als Frankrijk
  en Duitsland streng wordt opgetreden tegen aanhangers van
  dergelijke stromingen, verwacht de BVD dat deze personen
  mogelijk uitwijken naar Nederland.
  In 1995 komt de BVD met een nieuwe, opvallende invalshoek.
  Er is geen gevaar te duchten van radicale islamieten,
  maar in de Nederlandse maatschappij zijn zulke ernstige
  vooroordelen tegen de islam aanwezig dat dit integratie
  tegengaat: ‘… berichten over aanslagen van islamitische
  terreurgroepen in het buitenland hebben een uitermate
  stigmatiserend effect op de totale islamitische gemeenschap
  in Nederland. Dit heeft schadelijke gevolgen voor het integratiebeleid.
  ‘ Voor de BVD is hier, in zijn eigen visie, een schone
  taak weg gelegd: de vooroordelen moeten ontzenuwd worden
  door een met harde feiten onderbouwde analyse van de politieke
  islam in Nederland. ‘Het streven van de BVD is dan ook
  de daadwerkelijke radicale islamieten te onderkennen.
  Tegelijk tracht de BVD door middel van beleidsadviezen en
  voorlichting onjuiste beeldvorming of overspannen dreigingsinschattingen
  te nuanceren. ‘
  Een jaar later is van deze nuancering niets meer terug te
  vinden. De BVD constateert een toename van antiwesterse en
  antiintegristische stromingen en vreest een voortgaande isolering
  en daardoor een toename van intolerantie vanuit de
  Nederlandse samenleving. Wederom wordt gerapporteerd
  over de aanwezige radicale islamieten en wordt gemeld dat er
  mogelijk aanslagen in Nederland gepland worden, die verder
  niet plaatsvinden.
  In 1997 blijkt plotseling het gebrek aan succes van islamitische
  organisaties het pijnpunt. Door het mislukken van
  toenemende invloed van de islam op de Turkse staat haken
  veel aanhangers van dat idee af en de BVD spreekt de vrees uit
  dat die in criminele of extreemnationalistische kringen
  terecht zullen komen. In ieder geval is ook dat weer slecht
  voor de integratie.

  Politieke islam

  De lijn is inmiddels ver te zoeken. Succes of geen succes, verwachte
  terreur en radicalisering die niet plaatsvindt, wat er
  ook wel of niet gebeurt, het overtuigt de BVD er niet van dat
  onderzoek naar grote delen van islamitisch Nederland niet
  relevant is. De in 1995 gestelde taak om aan deugdelijke voorlichting
  te doen mondt in 1998 uit in het rapport ‘De Politieke
  Islam in Nederland’. Zelf zegt de dienst: ‘Doel was om politiek
  en bestuur in een openbaar rapport een betrouwbaar beeld te
  geven van betekenis en omvang van de radicale islam in
  Nederland. ‘ Voor de zoveelste keer concludeert de BVD dat er
  slechts een zeer kleine groep radicale moslims in Nederland
  verblijft. Deze groep richt zich daarbij grotendeels op het bui
  tenland (hun eigen moederlanden). Dat zou schade aan het
  internationaal aanzien van Nederland kunnen berokkenen.
  Of in de woorden van de minister van Binnenlandse Zaken
  Bram Peper: ‘Inhoudelijk gezien levert het rapport de voor
  Nederland geruststellende gedachte op, dat de gevaarzetting
  vanuit de politieke islam, van een zeer bescheiden groep
  afkomstig is. De conclusie kan dan ook zijn dat naar de mate
  waarin de integratie minder dan tot nu toe tot stand was
  gekomen, de omvang van die groep met extreme opvattingen
  groter was geweest. Overigens neemt dit niet weg dat de BVD
  de ontwikkelingen op dit terrein intensief blijft volgen, aangezien
  onder meer vanwege de internationalisering en de
  communicatietechnologie, snelle verbindingen mogelijk
  zijn tussen bewegingen in moederlanden en bewegingen
  in Nederland. ‘
  Toch noemt de BVD in het onderzoek de politieke islam in
  Nederland een ‘factor van belang’. En dat brengt de nodige
  risico’s met zich mee. Moskeen in Nederland zijn volgens de
  BVD traditionalistisch, armoedig en slecht bestuurd. Dit heeft
  te maken met de grotendeels rurale afkomst van de in
  Nederland wonende moslims. Daarmee zijn de moskeen
  zeer benvloedbaar door vreemde mogendheden, oppositiegroepen
  en zendingsorganisaties.
  De voornaamste bedreiging is die voor de integratie en die
  bedreiging komt van twee kanten. Ten eerste is daar de vertegenwoordiging
  van de politieke islam in Nederland, die integratie
  actief probeert te voorkomen uit angst dat integratie in
  de praktijk op assimilatie zal neerkomen en daarmee het verloren
  gaan van religieuze identiteit. Ten tweede is er de beeldvorming
  van de islam, met name ingegeven door berichtgeving
  over geweld in islamitische landen, die zorgt dat de
  Nederlandse maatschappij zich meer af gaat zetten tegen integratie
  van islamieten.
  Over het eerste gevaar (antiintegristisch streven van
  orthodoxe krachten) kunnen twee dingen gezegd worden: in
  een eerder onderzoek in opdracht van de BVD bleek dat deze
  krachten inderdaad her en der actief waren, maar dat ze verder
  geen enkele invloed hadden. Verder is het de vraag wat de
  BVD hier verder mee wil zeggen. Dat orthodoxreligieuze organisaties
  van diverse snit integratie willen tegengaan, is een
  oud gegeven en net zozeer van toepassing op bijvoorbeeld de
  sgp en de internationale orthodoxkatholieke organisatie
  Opus Dei. Dat is misschien storend in een politieke cultuur
  als de Nederlandse, maar verder geenszins een bedreiging
  van de nationale veiligheid. Dat er dus een taak voor de BVD
  zou liggen, is op z’n zachtst gezegd een bizarre interpretatie
  van de wet.
  Ten aanzien van het tweede gevaar (beeldvorming Islam
  onder autochtone Nederlanders belemmert integratie) is het
  wederom de vraag hoe de BVD dit binnen zijn o; cile taakstelling
  wil passen. Bovendien is dit een interessante kipenhet
  eidiscussie, want is de BVD door zijn voortdurende aandacht
  voor islamitische krachten in Nederland niet op z’n
  minst medeschuldig aan deze beeldvorming?
  Naast deze twee grotere gevaren noemt het rapport nog
  enkele andere bedreigingen. Zo is daar het con?ict tussen een
  internationaal netwerk van moslimstrijders/ terroristen/ radicale
  moslims en een aantal NoordAfrikaanse staten over de
  vraag of de islam de staatsvorm moet bepalen. Het rapport
  schetst kort het dilemma voor de BVD tussen goede informatie
  uitwisseling omtrent deze islamitische oppositiebewegingen
  met deze staten en de vluchtelingenstatus van veel betrokkenen.
  Aan de orde komt ook de belangstelling van islamitische
  organisaties voor het onderwijs en de betrokkenheid van
  orthodoxe fondsen bij de .nanciering ervan: ‘Met dit geld
  wordt onder meer het (bus) vervoer van de kinderen gefinancierd
  en bijzonder lesmateriaal aangeschaft. ‘
  Deze bezorgdheid blijft bestaan en in 1999 wordt door de
  BVD een onderzoek gestart naar de bemoeienis van orthodoxislamitische
  regimes met het islamitische onderwijs in Nederland.
  Dit onderzoek wordt onder de titel ‘De democratische
  rechtsorde en islamitisch onderwijs’ in februari 2002 gepresenteerd.
  De conclusie is dat het met de invloed van de radicale
  islam in het basisonderwijs nogal meevalt. Er hebben
  weliswaar in enkele schoolbesturen leden zitting die banden
  hebben met radicaalislamitische organisaties of daarmee
  sympathiseren, maar dat zij die overtuiging ook uitdragen in
  de desbetrefende scholen kan niet gezegd worden. Ook is
  uit het onderzoek gebleken dat zeer weinig leerkrachten op
  islamitische scholen radicaalislamitische overtuigingen koesteren
  en dat benvloeding door bijvoorbeeld islamitische gidslanden
  nauwelijks voorkomt.
  Al met al kan een serieus vraagteken worden geplaatst bij
  de belangstelling van de BVD voor het islamitisch basisonderwijs.
  Wanneer er al iets mis zou zijn met de .nanciering en
  de betrokkenheid van orthododoxe organisaties, dan is het de
  taak van de Onderwijsinspectie, de belastingdienst en het
  Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen om deze misstanden
  aan de kaak te stellen en aan te pakken. Een inlichtingendienst
  heeft hier niets te zoeken.
  De conclusies van het rapport ‘De Politieke Islam in
  Nederland’ spreken voor zich. Er is niets of op zijn hoogst niet
  veel aan de hand. En voor zover er al iets aan de hand is, is er
  geen sprake van bedreiging van de nationale veiligheid door
  islamitische organisaties. En weer trekt de BVD niet de conclusie
  dat hij overbodig werk doet. Hij blijft de ontwikkelingen
  intensief volgen. Tekenend voor de houding van de BVD is een
  paragraaf in het jaarverslag over 1998. Net als in voorgaande
  jaarverslagen en het ‘politieke islam’onderzoek wordt geconcludeerd
  dat Milli Grs, de grootste Turksislamitische organisatie
  in Nederland, zeer gematigd en op integratie gericht is.
  Het jaarverslag erkent dat het bemoedigend is ‘te constateren
  dat binnen de Milli Grs aanmerkelijke weerstand bestaat
  tegen radicalisering van de organisatie’. Na de geruststelling
  dat het wel goed zit met Milli Grs vervolgt het jaarverslag
  zonder blikken of blozen met de afsluitende zin: ‘De BVD zal
  de ontwikkelingen binnen de Milli Grs blijven volgen. ‘

  Integratie

  De problematiek rond integratie is inmiddels meer dan ooit
  het leidmotief geworden in de onderzoeken naar de islam in
  Nederland. Wanneer er in 1999 enkele inCIDenten met
  Marokkaanse jongeren in Amsterdam zijn, is de dienst er als
  de kippen bij om de geheime organisatie achter de inCIDenten
  te ontmaskeren. Deze organisatie is echter onvindbaar, maar
  geeft wel aanleiding om op lokaal niveau te gaan inventariseren
  waar de integratie spaak loopt. Bij zijn onderzoek lijkt de
  BVD een soort sleepnetmethode te gebruiken: ‘ daarnaast
  worden relevante ontwikkelingen in de Marokkaanse en
  Turkse gemeenschap gevolgd’. In 2000 wordt bijvoorbeeld
  de Marokkaanse gemeenschap in Nederland tegen het licht
  gehouden. Daarbij spreekt de BVD zijn zorg uit over spanningen
  tussen conservatieve en vernieuwingsgezinde Marokkanen.
  De BVD blijft ‘alert’ op activiteiten die deze tegenstellingen
  zouden kunnen verscherpen.
  Een in Utrecht werkzame imam wordt door de BVD als
  spion voor de Libische geheime dienst gebrandmerkt en tot
  ongewenst vreemdeling verklaard. Hij kan vertrekken.
  Onduidelijk is wat de man precies bespioneerde, maar er
  wordt gegokt op de vliegbasis Soesterberg waar op dat
  moment twee Libische geheim agenten terecht staan voor
  hun mogelijke aandeel in de Lockerbiebomaanslag. In het
  jaarverslag schrijft de BVD evenwel: ‘Hij bleek zijn o; cile
  functie als imam slechts als dekmantel te gebruiken voor het
  op heimelijke wijze behartigen van Libische belangen, waarbij
  doelstellingen van het Nederlandse integratiebeleid schade
  berokkend werden. ‘ Ook de in september 1997 aangetreden
  BVDdirecteur S. J. van Hulst bevestigt deze invalshoek: ‘Hij
  werkte eerder aan het tegengaan van integratie dan aan het
  bevorderen daarvan. Dat was zijn taak en daar werkte hij ook
  aan. Hij gebruikte zijn moskee en opleidingen voor dat doel,
  zonder dat mensen dat in de gaten hadden. ‘ De imam is dus
  Nederland uit gegooid vanwege zijn geloofsopvattingen.

  Een vijfde colonne?

  Daags na de aanslagen op het wtc en het Pentagon in
  september 2001 arresteerde de politie in diverse landen van
  WestEuropa moslims die plannen zouden hebben om
  terreuraanslagen te plegen. In Rotterdam werden, op instigatie
  van de BVD, vier mannen gearresteerd. Zij werden al geruime
  tijd geobserveerd, maar de aanslag maakte hun arrestatie
  kennelijk actueler. Ook worden er miljoenen genvesteerd om
  de BVD uit te breiden. Dit zal de dienst deels gebruiken om
  zijn talenkennis te vergroten.
  Voor de verstandhouding tussen moslims en nietmoslims
  in Nederland zullen de aanslagen grote gevolgen hebben. Het
  vijandbeeld ten opzichte van de islam zal toenemen. Het is
  een reel gevaar dat in Nederland wonende moslims vaker als
  een vijfde colonne worden gezien.
  De presentatie van het jaarverslag over 2001, eind mei
  2002, staat ook grotendeels in het teken van de islam en de
  gevaren van het moslimfundamentalisme. Uiteraard wordt er
  over de aanslagen in de Verenigde Staten gepraat, maar ook
  gebeurtenissen in ons eigen land krijgen veel aandacht.
  Volgens de BVD is gebleken dat een in Nederland actief netwerk
  van moslimextremisme direct in verband gebracht kan
  worden met de tragische dood van twee Nederlandse, in
  Eindhoven woonachtige, jongemannen van Marokkaanse
  afkomst. De jongens, Ahmed el Bakiouli en Khalid el
  Hassnaoui, werden eind december doodgeschoten door
  Indiase militairen in Kashmir. De BVD: ‘Vast staat dat het
  tweetal in Nederland werd gerekruteerd en geestelijk voorbereid
  op deelname aan de “jihad”, de heilige oorlog tegen alle
  vijanden van de islam. Ook in materile zin ontvingen zij de
  ondersteuning die nodig was om aan het islamitische front
  het in hun ogen hoogst bereikbare te verwerven, te weten het
  martelaarschap. Het ging hierbij om jongens van de tweede
  generatie, die in Nederland zijn opgegroeid, een goede opleiding
  hebben genoten en vergaand gentegreerd leken. Ook
  enkele andere moslimjongeren met een vergelijkbare achtergrond
  zijn inmiddels ontvankelijk gebleken voor dergelijke
  radicale opvattingen. ‘
  Hoe de BVD aan deze kennis komt, wil men niet onthullen.
  Dit valt onder de noemer ‘operationele informatie’, en is
  geheim. Het komt de dienst wel op de nodige kritiek te staan.
  Zo laat een woordvoerder van de families van de beide jongens
  weten dat de beschuldigingen onjuist en speculatief zijn,
  de twee zouden gewoon op vakantie zijn. Ook is de familie
  verbolgen over het feit dat zij de beschuldigingen uit de krant
  moet vernemen en niet van te voren is ingelicht (iets dat de
  BVD overigens tegenspreekt). Ook anderen uiten hun ongenoegen
  over het achterwege blijven van details. De Leidse islamoloog
  professor Pieter Sjoerd van Koningsveld laat in de
  Groene Amsterdammer van 8 juni weten: ‘In het jaarverslag
  wordt gerept van rekrutering in en om moskeen door radicale
  moslimorganisaties. Dat vind ik zeer verontrustend. Om
  welke moskeen gaat het? Hoe groot is het gevaar? Dat moet
  je weten wil je iets aan die informatie hebben. Nu wordt juist
  het beeld bevestigd van “de” moskee als terroristisch centrum.
  Daar heeft niemand wat aan. Het werkt stigmatisering van
  de hele moslimbevolking in de hand. En het klimaat ws al
  niet best. ‘
  De legitimering van onderzoek naar islamitische groepen
  en personen door de BVD verschuift door de jaren heen steeds
  meer van concrete bedreigingen, de speurtocht naar radicale
  groepen die geweld niet zouden schuwen, naar de door de BVD
  gesignaleerde problemen rond integratie. Wat de BVD met
  problemen rond integratie te maken heeft, blijft onduidelijk,
  maar is wel keer op keer reden om grote groepen moslims in
  kaart te brengen. Jaar in jaar uit wordt gewroet op zoek naar
  duistere krachten die de integratie willen saboteren. Deze
  krachten worden nooit gevonden. Een reden voor dit hardnekkige
  onderzoek is dat het gevaar van de islam nu eenmaal
  goed verkoopt. De islam heeft een zeer negatieve lading in
  Nederland en dat is er sinds de aanslagen in de vs niet beter
  op geworden. De BVD belijdt weliswaar met de mond een
  genuanceerd beeld te willen scheppen, maar draagt in de
  praktijk met zijn rapportages bij tot verdere stigmatisering.