• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 7 Inlichtingen zonder grenzen

  Volledige inhoudsopgave
  De kwestie-calan leidde een paar jaar geleden tot een heuse soap tussen de europese inlichtingendiensten. De uitgeweken leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) probeerde in verschillende EU-lidstaten asiel aan te vragen. Geruchten over arrestatie, asielverlening en uitlevering aan Turkije wisselden elkaar in hoog tempo af. Abdullah calan probeerde ook Nederland te bereiken, maar werd nog in de lucht tot persona non grata verklaard. Toen calan in februari 1999 uiteindelijk door een Turks commando werd gekidnapt, werden in heel Europa ambassades bezet.
  Op hoog politiek niveau werd nadien de vraag gesteld
  waarom de europese veiligheidsen inlichtingendiensten zo
  slecht op de hoogte waren van de bewegingen van de PKK-leider
  en elkaar niet informeerden. Zo zou Griekenland de
  overige Europese landen niet hebben verteld dat het calan
  tijdelijk onderdak bood. Ook het plotsklaps intrekken van een
  Duits uitleveringsverzoek aan Itali, toen de Koerdenleider
  daar op het vliegveld was gearresteerd, leidde tot opgetrokken
  wenkbrauwen. Over deze affaire was volgens minister van
  Binnenlandse Zaken Bram Peper heel veel te zeggen, maar
  niet in het openbaar.
  de europese lidstaten spraken tijdens een topontmoeting
  in Duitsland af hun inlichtingenen veiligheidsdiensten
  (IVD’s) beter te laten samenwerken.

  De kiemen van de europese samenwerking op het gebied van
  inlichtingenen veiligheidsdiensten werden in de jaren zeventig
  gelegd. de europese ministers verantwoordelijk voor terreurbestrijding
  stelden op 29 juni 1976 het zogenaamde
  trevioverleg in. De naam trevi werd gekozen omdat de
  eerste bijeenkomst van het beraad plaatsvond in Rome bij het
  Trevifontein. Het verhaal wil dat het ook een eerbetoon is aan
  een van de belangrijkste initiatiefnemers, de Nederlandse
  directeurgeneraal Politie van het ministerie van Binnenlandse
  Zaken, Fonteyn. Later bedacht een slimme ambtenaar dat het
  tevens de afkorting kon zijn van Terrorisme, Radicalisme et
  Extremisme, Violence Internationale.
  Met de verdergaande europese integratie werd de samenwerking
  tegen terreur hechter verankerd in de structuren van
  de europese Unie. Sinds 1993 bestaan er twee Europese ambtelijke
  werkgroepen die terrorismebestrijding en internationale
  samenwerking onder hun hoede hebben. Onder de verantwoordelijkheid
  van de ministers van Buitenlandse Zaken valt
  de Werkgroep COTER (coop ration terreur). Zij adviseert de
  ministers over de terrorismecomponent in het buitenlands
  beleid. Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Justitie
  en Binnenlandse Zaken van de EU valt de Werkgroep
  Terrorisme, die overlegt over beleidsmatige aspecten van de europese samenwerking.
  De formele samenwerking in deze werkgroepen vormt
  slechts een klein deel van de praktische samenwerking. Er
  bestaan tal van informele samenwerkingsverbanden, verbanden
  tussen een kleiner aantal EU-lidstaten, of juist grotere
  samenwerkingsverbanden waarbij bijvoorbeeld ook de
  Verenigde Staten en Isral betrokken zijn.
  Bilaterale contacten tussen zusterdiensten doen zich het
  meest voor. Maar er kan ook ad hoc overleg plaatsvinden
  met een aantal landen als er een gezamenlijk belang in het
  geding is. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid tot het
  direct uitwisselen van informatie en het initiren van operationele
  opzetten die dan weer een vervolg krijgen in bilaterale
  contacten tussen veiligheidsdiensten. Nederland onderhoudt
  vooral nauwe contacten met GrootBrittanni, Frankrijk
  en Duitsland. 1
  De onderlinge informatieuitwisseling is toegestaan op
  basis van de Wet op de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten.
  In de nieuwe wet regelt artikel 36 deze uitwisseling. Gegevens
  mogen worden uitgewisseld op voorwaarde dat ze niet zonder
  voorafgaande toestemming aan een derde land worden verstrekt
  (derde landen principe).
  Deze onderlinge samenwerking is volgens de regering
  voor Nederland onontbeerlijk. ‘De gegevens die door deze
  samenwerking worden verkregen versterken namelijk in
  belangrijke mate de bestaande informatiepositie van de diensten.
  In dit verband geldt hoe beter de internationale informatiepositie
  van een dienst, hoe adequater en professioneler
  de nationale autoriteiten kunnen worden genformeerd. ‘
  Om het ‘doeltreffend functioneren’ van een dienst te
  verzekeren is in artikel 15 voorgeschreven dat bepaalde
  bronnen, zoals buitenlandse zusterdiensten, geheim moeten
  worden gehouden.
  de europese IVD’s communiceren via het beveiligde bdlnetwerk.
  Daarnaast zijn de verbindingso; cieren die de diensten
  bij elkaar stationeren, een belangrijke schakel in het
  informatienetwerk. In 1994 spraken de EU-lidstaten af om het
  systeem van verbindingso; cieren uit te breiden. ‘Een van de
  meest succesvolle aspecten van de samenwerking op het
  gebied van terrorismebestrijding is de aanwezigheid van verbindingso;
  cieren die zich in een groot aantal lidstaten van
  de Unie rechtstreeks bezighouden met het gevaar van terrorisme.
  Op de plaatsen waar zij zijn ingezet, is gebleken
  dat zij een uiterst waardevolle rol spelen bij het bestrijden van
  terrorisme, vooral op operationeel niveau. ‘ 2
  de EU-lidstaten deden ook de aanbeveling verbindingso;
  cieren uit te wisselen met niet eulanden ter bestrijding
  van terroristische dreigingen van buiten de Unie. Nederland
  heeft inmiddels BVDliaisons in Washington, Moskou,
  Caracas, Amman en Singapore. Bij de samenwerking met
  Singapore staat bestrijding van mensensmokkel centraal.
  Ondanks de nadruk op gezamenlijke operationele samenwerking
  gaan volgens toenmalig minister van Binnenlandse
  Zaken Hans Dijkstal de inlichtingendiensten echter nooit
  gezamenlijk de straat op. Op een vraag van kamerlid Gerrit
  Jan van Oven (pvda) of er ooit sprake is van een gezamenlijk
  optreden van de diensten in de uitvoering, antwoordde
  Dijkstal kort en krachtig: ‘Nee. ‘
  Al deze samenwerkingsverbanden hebben n ding
  gemeen: ze zijn zeer moeilijk te doorgronden en onttrekken
  zich grotendeels aan de spelregels van de parlementaire democratie
  en de democratische rechtsstaat. Elke parlementaire
  vraag met enige diepgang wordt steevast terzijde geschoven:
  alleen de vaste kamercommisie krijgt dergelijke informatie
  vertrouwelijk te horen.

   

  Collega s of concurrenten?

   

  De diensten wisselen stuivertje als het gaat om samenwerking
  of concurrentie. De bondgenoot op het ene vlak kan de tegenstander
  op het andere vlak zijn. Als het zo uitkomt, beduvelen
  ze elkaar of werken ze elkaar tegen. Naast gemeenschappelijke
  belangen staan ze ook voor uiteenlopende nationale belangen.
  Als we ze op hun woord moeten geloven staat het nationale
  belang altijd voorop: alleen als men denkt er zelf wijzer
  van te worden, is men tot samenwerking bereid.
  Een voorbeeld van onderlinge concurrentie is het grensoverschrijdend
  afluisteren door inlichtingendiensten. Niet
  alleen de VS en GrootBrittanni maken zich hier in het
  kader van Echelon 4 schuldig aan, alle IVD’s kijken graag over
  de grens heen. Naast militaire en politieke informatie staat
  ook economische en industrile informatie in de belangstelling.
  Daarbij zijn (politieke) bondgenoten net zo interessant
  als tegenstanders.
  Zo wist het Nederlandse Technisch Informatie Verwerkings
  Centrum tivc, de voorloper van het huidige Strategisch
  Verbindingen Inlichtingen Centrum (svic), de militaire en
  diplomatieke codes van Belgi, Duitsland, Itali en Turkije te
  kraken. 5 Nederland gebruikte afgetapte en ontsleutelde
  berichten voor economische doeleinden. Zo gingen Duitse
  offertes voor fregatten via de Nederlandse IVD’s naar scheepswerf
  RijnScheldeVerolme. De verhouding tussen de toenmalige
  Inlichtingendienst Buitenland (idb) en het Nederlandse
  bedrijfsleven is door Bob de Graaff en Cees Wiebes in
  hun boek Villa Maarheeze als ‘incestueus’ omschreven.
  Oudspionnen bevestigden in Vrij Nederland van 26 mei
  2001 dat economische inlichtingen werden doorgespeeld
  aan het Nederlandse bedrijfsleven. ‘De halve buitendienst
  van Fokker werkte voor ons’, vertelde een oudspion. ‘Dus als
  wij iets interessants te pakken kregen van, ik noem maar
  wat, de Canadese vliegtuigbouwer Bombardier, ging die
  informatie naar Fokker. Denk maar niet dat we zoiets in een
  la lieten liggen. ‘
  Voor de regering is het feit dat in de inlichtingenwereld
  samenwerking en concurrentie elkaar afwisselen, de belangrijkste
  reden om in het voorstel voor een nieuwe wiv wederom
  een dienst op te richten die zich richt op buitenlandse en economische
  inlichtingenvergaring: de dienst Inlichtingen
  Buitenland, die onder de beoogde opvolger van de BVD, de
  Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD) gaat vallen.
  De regering schrijft op 7 oktober 1999: ‘Meer nog dan op
  politiek en veiligheidsgebied, zijn inlichtingendiensten, ook al
  kunnen die overigens als “bevriende diensten” omschreven
  worden, elkaars concurrenten als het gaat om inlichtingen op
  economisch gebied. Het is een feit van algemene bekendheid
  dat ook landen die voor het overige bondgenoten zijn, elkaar
  op economisch gebied beconcurreren en daarbij onder meer
  gebruik maken van hun nationale inlichtingendiensten. ‘
  Onderlinge spionage vindt niet alleen plaats met hightechapparatuur.
  De Britse geheime dienst mi5 werd er in 2000
  van beschuldigd in Nederland een mantelorganisatie te hebben
  opgezet met behulp van exBVD’ers en exmedewerkers
  van de in 1994 opgeheven idb. De illegale spionageactiviteiten
  van mi5 leidden tot het vroegtijdig vertrek van de inlichtingendiplomaat
  van de Britse ambassade. ‘De BVD is gestuit
  op inlichtingendiensten van een buitenlandse inlichtingendienst.
  Het vervelende is van deze zaak dat het hier om gaat
  om activiteiten van een bevriende buitenlandse inlichtingendienst’,
  schreef de BVD.
  De Britten waren not amused. De BVD had toch eerst netjes
  contact kunnen opnemen in plaats van Britse diplomaten
  te schaduwen en af te luisteren, klaagden diplomaten in
  De Telegraaf van 3 juni 2000. ‘Onbegrijpelijk dat er een onderzoek
  is opgestart zonder dat de zusterdienst hiervan wist.
  Terwijl deze twee diensten samen toch de meest grote geheimen
  delen. ‘
  In andere Europese landen moeten ook met de regelmaat
  van de klok buitenlandse diplomaten hun koffers pakken omdat
  ze van politieke of industrile spionage beschuldigd worden.
  Aandachtsgebieden
  de europese IVD’s organiseren conferenties en seminars waar
  de terrorismedeskundigen bijeenkomen om kennis op te
  doen en te delen en het netwerk te olin. Aandachtsgebieden
  van de IVD’s zijn bomb scene management, wapenhandel,
  chemisch en biologisch terrorisme, internet, islamitisch terrorisme,
  Kosovo, de PKK en ecoterrorisme.
  Tijdens elke vergadering van de Werkgroep Terrorisme
  melden de lidstaten elkaar bovendien terroristische inCIDenten.
  In een vergadering in november 1999 werd bijvoorbeeld
  gemeld dat de PKK een wapenstilstand in acht neemt, calan
  een staakthetvuren afkondigde, het geweld op Corsica toeneemt,
  de grapo in Spanje een bommencampagne voortzet,
  de dreiging van onaangekondigde aanslagen van de
  Provisional ira blijft bestaan en dat in sommige lidstaten linksradicale
  bewegingen hun terroristische activiteiten opvoeren.
  Begin januari 2000 meldden delegaties dat Tsjetsjeense
  extremisten met aanslagen in Duitsland en Finland dreigen,
  rechtsextremisten in Itali actiever worden, dat in
  Griekenland revolutionaire cellen opnieuw opduiken en het
  Animal Liberation Front (ALF) in Belgi toeslaat. Daarnaast
  bogen de delegaties zich over de dreiging van Osama bin
  Laden, de kaping van een Indiaas vliegtuig en arrestaties van
  vermeende terroristen aan de AmerikaansCanadese grens. In
  maart 2000 stond het ALF weer op de agenda (volgens het
  jaarverslag 2000 van de BVD is er sprake van toenemende
  internationalisering van contacten tussen dierenrechtenactivisten)
  en vroeg Itali of er bedreigingen bekend zijn in
  verband met de viering van het Jubeljaar.
  De BVD zou in 1998 de inlichtingendiensten van de omringende
  landen hebben gevraagd ‘internationaal opererende
  anarchistische groeperingen’ in kaart te brengen die mogelijkerwijze
  op de uitnodiging van Nederlandse actievoerders
  zouden ingaan om de zestigste verjaardag van koningin
  Beatrix in Amsterdam te verstoren. De BVD zou vooral genteresseerd
  zijn in activisten uit Duitsland, Denemarken en Itali
  die ook in Amsterdam waren tijdens de tumultueus verlopen
  Eurotop in 1997.
  Daarnaast wisselde de BVD onder meer informatie uit over de
  Hezbollah, die in 1996 aanslagen in Nederland beraamd zou
  hebben. Nederland zou een toevluchtsoord zijn voor radicale
  moslims uit heel Europa. In 1996 werd volgens het jaarverslag
  1997 van de BVD in Nederland een uit Belgi afkomstige
  Algerijn gearresteerd, die een van de leiders van de gia zou zijn
  en in Belgi werd verdacht van een aanslag op de Rijkswacht.
  Een terugkerend element is de suggestie dat Nederland een
  soort veredelde europese buitenpost van de PKK is. De PKK
  beschikt volgens de BVD over trainingskampen in Nederland
  waar Koerden uit heel Europa onderwezen worden over hun
  gemeenschappelijke geschiedenis en de motieven en achtergronden
  van de PKK. Berichten in De Telegraaf die deden vermoeden
  dat met kalasjnikoVS zwaaiende PKKguerrilla’s campings
  in Groningen onveilig maakten, sprak de BVD tegen.
  Tientallen gewonde PKK’ers en leden van DHKCP/Dev Sol
  zouden jaarlijks in Nederlandse ziekenhuizen behandeld
  worden. Dit beweerde althans Moussa K. in De Telegraaf van
  7 oktober 2000. Moussa K., in.ltreerde in opdracht van de
  BVD zes jaar lang in linkse TurksKoerdische organisaties en
  werkte ook lange tijd tegelijk voor de Duitse Bundesnachrichtendienst
  (BND). K. draaide jarenlang mee in de europese
  top van de organisaties.
  De Turkse revolutionaire organisatie Dev Sol mag zich verheugen
  in uitgebreide europese belangstelling. Ook hier
  duikt Nederland regelmatig op als vluchtplaats voor Dev Solleden
  die het elders te heet onder de voeten werd. Zo gonsde
  het in 1996 in Europese inlichtingenkringen van de geruchten
  over Dursun K., voortvluchtig leider van Dev Sol, die in
  Limburg een liefdesnestje had gebouwd vanwaaruit hij leiding
  zou geven aan terroristische activiteiten in heel Europa. 7
  Ook de opvolger van Dev Sol, de DHKCP blijft in de aandacht
  staan van Europese IVD’s. De BVD meldde in zijn jaarverslag
  2000 weliswaar dat de DHKCP ‘vooralsnog niet voornemens
  is gewelddadige acties op of vanuit Nederlands grondgebied te
  organiseren’, maar blijft de beweging in de gaten houden.
  Uit procesverbalen van de zogeheten Charlyzaak uit 2000,
  tegen leden van de DHKCP die werden verdacht van afpersing
  blijkt dat op Europees politioneel niveau continu informatie
  wordt uitgewisseld over deze partij. Van een gecordineerde europese justitile actie tegen de DHKCP zou echter geen
  sprake zijn. De Dienst Bijzondere Recherche Zaken (DBRZ ,
  Afdeling Terrorisme en Bijzondere Taken) van het KLPD houdt
  haar voortdurend in het oog. In de Charlyzaak zijn ambtsberichten
  van de BVD gebruikt. Het zou hier gaan om ‘bijvangst’
  van de BVD: informatie van strafrechtelijke aard waar de BVD
  tijdens zijn inlichtingenoperaties op stuit.
  In de Charlyzaak zocht de DBRZ contact met Belgi,
  Duitsland, Frankrijk en Engeland. Op initiatief van Belgi
  werd in januari 2000 een gezamenlijke vergadering belegd,
  waar onder meer een cd met foto’s van actieve DHKCP’ers
  werd uitgedeeld.
  Uiteraard ontbreekt ook een Nederlandse pendant van het
  Bin Ladennetwerk niet. Kamerleden vroegen bezorgd of het
  waar was dat Nederland een belangrijke draaischijf vormde in
  dit netwerk, zoals de Amerikaanse terreurexpert Yossef
  Bodanski beweerde. Nee, antwoordde minister van Justitie
  Korthals, maar de BVD en het KLPD zetten onderzoeken op
  dit terrein wel permanent voort, in samenwerking met
  buitenlandse diensten.

  de europese inlichtingenen veiligheidsdiensten deden ook
  van zich spreken tijdens het Europees kampioenschap voetbal
  in Nederland en Belgi in 2000. De BVD was vanaf het begin
  nauw betrokken bij de veiligheidsmaatregelen en verantwoordelijk
  voor de informatieuitwisseling en cordinatie voor en
  tijdens het toernooi met Europese zusterdiensten.
  De BVD concentreerde zich daarbij op terroristische groeperingen,
  radicale elementen binnen etnische groepen die een
  relatie hadden met de deelnemende landen, politiek genspireerde
  personen en groeperingen uit binnenen buitenland
  die op radicale wijze hun standpunten kracht wilden bijzetten
  en voetbalsupporters die ‘ernstige verstoring van de openbare
  orde beogen’, hetgeen tot ontwrichting en beschadiging van
  ‘gewichtige’ Nederlandse belangen zou kunnen leiden.
  Begin 1999 vervaardigde de BVD in samenwerking met andere
  diensten een analyse van de mogelijke risico’s. Deze dreigingsanalyse
  werd voortdurend bijgesteld. Vlak voor het ek
  organiseerde de BVD in Den Haag een veiligheidsconferentie
  waar alle Europese zusterdiensten aanwezig waren.
  De BVD bracht tijdens het toernooi twee ambtsberichten
  uit. In Parijs werden drie vermeende leden van de GSPC
  (Groupe Sala.ste pour la Prdication et le Combat) opgepakt
  nadat de BVD telefoongesprekken had afgetapt tussen GSPCsympathisanten
  in Nederland en Frankrijk. Ook de Belgische
  inlichtingendienst zou informatie hebben aangeleverd. De
  drie zouden een aanslag op het Franse nationale elftal voorbereiden.
  Later werden ook in Nederland drie personen aangehouden.
  De drie werden later vrijgelaten, twee van hen zijn
  het land uitgezet.
  In het tweede ambtsbericht waarschuwde de BVD voor rellen
  tussen Engelse, Italiaanse en Turkse voetbalsupporters in
  Eindhoven. De informatie was afkomstig van de Italiaanse
  inlichtingendiensten, maar bleek niet te kloppen. Tijdens het
  wk 1998 in Frankrijk werden overigens op basis van informatie
  van Europese IVD’s tientallen mensen gearresteerd in
  Belgi, Frankrijk, Itali, Zwitserland en Duitsland.
  Daarnaast checkte de BVD, in samenspraak met collegaIVD’s,
  alle visumaanvragen van supporters uit exJoegoslavi.
  Het leidde niet tot afwijzingen van visumaanvragen.

  Een nieuwe niche die Europese inlichtingendiensten recentelijk
  hebben ontdekt betreft illegale migratie. De BVD participeert
  in de Taskforce Mensensmokkel en overlegt met buitenlandse
  collega’s over illegale migratie. In oktober 1999 organiseerde
  de Bundesnachrichtendienst een grote conferentie
  voor zestig landen over illegale immigratie. Men concludeerde
  dat gedurende de komende decennia migratiestromen
  verder in omvang zullen toenemen en dat met name inlichtingendiensten
  een rol moeten spelen bij het aandragen van
  informatie ten behoeve van een meer proactief beleid.

  In juli 2001 stelde Belgi voor de informatieuitwisseling
  over terroristische inCIDenten anders aan te pakken. Op de
  bijeenkomsten van de Werkgroep Terrorisme zou men zich
  minder moeten bezighouden met de melding van terroristische
  inCIDenten en meer tijd moeten besteden aan het becommentariren
  en analyseren van de gemelde inCIDenten. Om de
  informatieuitwisseling over inCIDenten toch adequaat te laten
  verlopen, stelt Belgi voor om een procedure voor snelle informatie
  uitwisseling in het leven te roepen. ‘Zo kunnen de
  andere lidstaten snel analyseren of van het inCIDent ook een
  dreiging voor hun eigen land uitgaat. ‘
  De bestaande procedure, die bekend staat als de ‘immediate
  communique following serious terrorist actions’, moet daarom
  nieuw leven worden ingeblazen. De lidstaat waar zich een
  inCIDent voordoet, moet binnen twaALF uur via een speciaal bulletin
  de andere lidstaten op de hoogte brengen. Het bulletin,
  met een standaardopmaak, wordt elektronisch verstuurd via
  het netwerk van de verbindingsbureaus, met als prioriteit
  ‘immediate’ of ‘flash’. Onder inCIDenten verstaan de lidstaten
  (pogingen tot) bomaanslagen, brandaanslagen, gijzelingen,
  kapingen, arrestaties, huiszoekingen en beschermende maatregelen,
  mits het een internationale dimensie heeft.

  Terrorisme
  De Werkgroep Terrorisme van de europese Unie, opgericht in
  1993, kende een aarzelende start en is tot op heden nog steeds
  niet het vehikel waarmee vergaande harmonisatie plaatsvindt
  van het beleid van de europese diensten. De nationale soevereiniteit,
  onderling wantrouwen en een ingebakken weerzin
  tegen het formeel en gestandaardiseerd uitwisselen van informatie
  als het niet per se nodig is, zijn hier debet aan.
  Het gebrek aan formele harmonisatie hoeft een vruchtbare
  samenwerking echter niet in de weg te staan. Er vindt
  namelijk veel beleidsafstemming plaats. Volgens woordvoerder
  Van Steen van de BVD gaat het om het leren van elkaars
  ervaringen en het uitwisselen van best practices op het gebied
  van beleid en praktijk. Diensten zoeken naar gemeenschappelijke
  oplossingen voor gemeenschappelijke problemen, die
  vervolgens in nationaal beleid en nationale bevoegdheden
  worden vertaald.
  De BVD creerde in 1995 het interne project Europa om
  de afstemming van de BVDactiviteiten in Europees verband
  te verbeteren.
  Een van de eerste o; cile daden van de werkgroep was de
  instelling van een Directory of counterterrorist competences to
  facilitate counterterrorist cooperation between the Member States
  of the European Union.
  Dit initiatief van GrootBrittanni
  behelst de oprichting van een database, waarin de lidstaten
  informatie opslaan over de bij hen aanwezige speci.eke deskundigheid,
  vaardigheden en bevoegdheden. Wie dus op zoek
  is naar een specialist of een specialisme dat in eigen huis niet
  direct voorhanden is, kan via de Directory contact zoeken met
  een buitenlandse dienst die daar wel over beschikt. De resolutie
  stelt expliciet dat deze Directory niet bedoeld is als kanaal
  om operationele informatie uit te wisselen.
  GrootBrittanni ontfermde zich over het beheer van de
  Directory. Het was de bedoeling dat het beheer zou rouleren
  onder het hal@aarlijks wisselende EUvoorzitterschap, maar in
  de praktijk is dat er niet van gekomen omdat het de continuteit
  zou bedreigen. De Directory staat inmiddels onder het
  beheer van Europol, de europese politieorganisatie.

  Wapens en explosieven kunnen maar beter niet in de handen
  van terroristen vallen. Om deze stelling nog eens te onderstrepen
  aanvaardde de EU in 1998 een resolutie met een aantal
  aanbevelingen. Ze roept op tot meer samenwerking en
  cordinatie tussen de nationale politiediensten en IVD’s, betere
  informatieuitwisseling om wapentransacties van terroristen
  te verstoren of te voorkomen, aanscherping van de wettelijke
  controles op en procedures bij legale wapenhandel en de
  stimulering van ‘speci.eke gezamenlijke initiatieven’ ter
  bestrijding van de wapenhandel van terroristen.

  Om racisme en xenofobie te bestrijden spraken de EU-lidstaten
  in 1994 af om jaarlijks statistische gegevens te verzamelen
  over racistische inCIDenten. Daarnaast besloten zij operationele
  informatie uit te wisselen over racistische aanslagen,
  misdaden, demonstraties, campagnes en organisaties.
  Het eerste – geheime – rapport (1995) vertoont nog veel
  gebreken. Een aantal landen leverde geen cijfers in of bleek
  deze gegevens niet eens te verzamelen. Ook waren er onduidelijkheden
  over de precieze de.nitie van ‘racistisch inCIDent’,
  hetgeen de statistische waarde van de exercitie twijfelachtig
  maakte. Volgens de toch bij elkaar geschraapte gegevens vonden
  er in 1994 ruim duizend racistische inCIDenten plaats.
  Daarbij vielen vier slachtoffers en mislukten zestien moordaanslagen.
  In 203 gevallen werd brand gesticht of werden
  explosieven gebruikt en in 779 gevallen werd zwaar lichamelijk
  letsel toegebracht.
  Nederland noteerde eenentwintig inCIDenten, waaronder
  n mislukte moordaanslag, elf brandaanslagen en negen
  gevallen van zwaar lichamelijk letsel. Griekenland en
  Luxemburg bleken ware paradijzen voor vreemdelingen:
  beide landen stelden dat er in 1994 geen enkel racistisch
  inCIDent had plaatsgevonden.
  Een volgend verslag, waarvan alleen een semiopenbare
  samenvatting bekend is (het onderliggende document werd
  tijdens een vergadering van de Werkgroep Terrorisme als
  ‘ongenummerd geheim document’ aan de delegaties beschikbaar
  gesteld )laat een stijging zien van het aantal incidenten
  naar 1112 in 1996.
  In 1997 daalde het aantal inCIDenten naar 654 (met zeven
  dodelijke slachtoffers) en in 1998 staat het totaal plotsklaps
  weer op 1116. Nederland telt in dat jaar drie brandaanslagen
  en achtentwintig gevallen van zwaar lichamelijk letsel.
  Luxemburg kende ook dat jaar geen enkel racistisch inCIDent
  en in Portugal kwam men op n.
  Sindsdien zijn er geen rapporten meer opgedoken. Elk jaar
  klonk de klacht dat het ontbrak aan duidelijke de.nities, waardoor
  de waarde van de cijfers nog steeds in hoge mate twijfelachtig
  is. De werkgroep bereidt een verslag over het jaar 2000
  voor, maar dat is tot op heden niet verschenen.

  Het is handig om elkaar op de hoogte te stellen van dreigende
  terroristische acties, besloten de EU-lidstaten in 1999 in een
  aanbeveling. Het gaat daarbij om ernstige terroristische daden
  die ook voor de andere lidstaten van belang zijn om te weten.
  Het is de bedoeling dat de waarschuwing vergezeld gaat van
  een inschatting van de betrouwbaarheid van de informatie:
  gaat het om een nauwelijks te controleren gerucht of om een
  doorgaans betrouwbare bron.
  De informatie wordt uiteraard als hoogst geheim geclassi.ceerd.
  Bovendien is uitdrukkelijk bepaald dat de informatie
  niet aan derde landen wordt doorgespeeld, of als bewijs wordt
  gebruikt in rechtszaken zonder voorafgaande toestemming
  van het land waarvan de informatie afkomstig is. Voor de uitwisseling
  van de informatie wordt het bdlnetwerk gebruikt.
  Een codewoord dat aan de boodschap voorafgaat, moet ervoor
  zorgen dat de dienstdoende beambte het bericht niet per
  ongeluk op de grote hoop gooit. Lidstaten die vrezen dat hun
  nationale belangen in het gedrang komen door mee te doen
  aan de uitwisseling van deze informatie, mogen zich aan de
  afspraken onttrekken.

  Voor terreur is geld nodig. Terroristen, zo concludeerden
  inlichtingenexperts op een congres in 1997 in Luxemburg,
  heffen contributie van leden en sympathisanten, maar ze
  schromen ook niet om ‘systematisch’ gebruik te maken van
  humanitaire of goededoelenorganisaties die min of meer aan
  hen verbonden zijn.
  Onder de wat ruwere vormen van geldinzameling noteerden
  de inlichtingenexperts afpersing, fraude (waaronder misbruik
  van egsubsidiegelden) en ontvoeringen. Of de terreurclubs
  er als nevenactiviteit ook eigen drugslijnen op na
  houden, viel volgens de deskundigen niet altijd even goed
  te bewijzen.
  Hoewel het leggen van bommen een niet al te hoge bankrekening
  vergt, is de bestrijding van terroristische fundraising
  toch van groot belang, omdat het draaiende houden van de
  organisatie en het ondergronds bestaan van de terreurleden
  wel flink wat kapitaal vergt. Draai de geldkraan dicht en de
  groepen hebben een probleem, zo luidde de conclusie.
  In 1999 leidde deze conclusie tot o; cile maatregelen op
  Europees niveau. De lidstaten spraken af om meer informatie
  uit te wisselen over de structuren en modus operandi voor de
  .nanciering van terroristische groepen. Bovendien werd afgesproken
  operationele inlichtingen over speci.eke groepen die
  een Europese bedreiging vormen, uit te wisselen. Vooral de
  onderlinge contacten en netwerken dienen in kaart gebracht
  te worden. Op basis van de nationale evaluaties bekijkt de
  werkgroep vervolgens of het mogelijk is een gezamenlijke
  operationele actie te plannen tegen een terroristische groep
  die in meerdere lidstaten aanwezig is.

  De internetrevolutie is ook aan terroristen niet voorbijgegaan.
  Vanaf 1997 staat het onderwerp ‘nieuwe technologien’ dan
  ook frequent op de agenda van de Werkgroep Terrorisme.
  De werkgroep ziet drie potentile gevaren opdoemen. Ten
  eerste is aftappen problematisch als terroristen gebruik
  maken van encryptie (versleuteling). Een tweede gevaar ligt in
  misbruik van internet. In veel landen is propaganda maken
  voor terreurgroepen verboden en internet maakt het makkelijker
  om dat verbod te omzeilen. De werkgroep noemt in dit
  verband het verbod voor Duitse internetaanbieders om een
  weblokatie van de Nederlandse internetaanbieder xs4all door
  te geven waarop het in Duitsland verboden blad Radikal staat.
  Deze poging tot een blokkade bleek geen lang leven beschoren.
  Technisch was het zeer moeilijk slechts n weblokatie te
  blokkeren. Een algehele blokkade van xs4all stuitte op verzet
  van de Duitse vereniging van internetproviders. Bovendien
  staakte de Duitse justitie niet veel later de vervolging van
  Radikal. Een derde gevaar ziet de werkgroep in digitale sabotage.
  Door de internationalisering van de telecommunicatieinfrastructuur
  is ‘internationale samenwerking op dit terrein
  zonder meer noodzakelijk’. Aangezien de Werkgroep
  Terrorisme zelf niet in staat is om wetgeving op dit gebied vast
  te leggen, concentreert zij zich op benvloeding van andere
  Europese fora, waar zaken als interceptie, encryptie, telecommunicatie
  en informatietechnologie op de agenda staan.
  In februari 2000 lanceerde EUvoorzitter Portugal in de
  Werkgroep Terrorisme het initiatief om gezamenlijk naar terroristische
  informatie op internet te speuren en de resultaten
  op geautomatiseerde wijze uit te wisselen. Als het initiatief
  wordt goedgekeurd, betekent dit de eerste formele afspraak
  tussen inlichtingendiensten op Europees niveau over samenwerking
  en het systematisch delen van informatie.
  Portugal stelde voor om een gezamenlijke lijst van sleutelwoorden
  aan te leggen om internet mee af te speuren. De
  speurtocht is gericht op ‘aan terrorisme gerelateerde informatie’.
  Portugal gaf als voorbeelden terroristische groepen, sekten,
  neonazi’s, racisme en cyberterrorisme. Ook termen die
  hackers vaak gebruiken, zouden in het gezamenlijke lexicon
  moeten komen, zoals het gebruik van de letter z in woorden
  (passwordz, crackz). Via een gezamenlijke beveiligde mailinglijst
  kunnen de lidstaten elkaar op de hoogte brengen van
  weblokaties die interessant zijn om te onderzoeken en te volgen.
  Daarnaast kunnen op deze manier de geanalyseerde
  resultaten van nationaal onderzoek uitgewisseld worden.
  Portugal maakte duidelijk dit als een eerste stap te zien
  naar meer formele samenwerking. ‘Op institutioneel niveau
  betekent het de instelling van een samenwerkingskanaal, dat
  de uitwisseling van ervaringen en de ontwikkeling van gezamenlijke
  methoden voor gelijkluidende problemen mogelijk
  maakt. ‘ Europol heeft aangeboden het systeem voor de informatie
  uitwisseling te faciliteren.
  De reacties op het Portugese initiatief zijn vooralsnog
  terughoudend. De grotere EU-lidstaten staan huiverig tegenover
  het systematisch delen van informatie, zeker als dat op
  geautomatiseerde wijze plaatsvindt. Angst voor veiligheidslekken
  speelt ook hier een rol.

  Frankrijk stelde in 2000 voor om gezamenlijke risicobeoordelingen
  te maken voor prominenten van buiten de Unie die
  op bezoek komen. Dit hoge bezoek doet vaak meerdere eulanden
  tegelijk aan en volgens Frankrijk is het handig om dan
  ook gezamenlijk de risico’s in te schatten voor de gasten.
  Frankrijk stelde voor een cijferschaal te ontwikkelen om
  een snelle en eenvoudige uitwisseling van informatie en risicobeoordeling
  mogelijk te maken. Volgens de Fransen gaat
  het er niet om een ‘gezamenlijke temperatuur’ te meten, maar
  om een ‘gemeenschappelijke thermometer’ te gebruiken. Elk
  land blijft zelf verantwoordelijk voor de te nemen veiligheidsmaatregelen.

  De schaal varieert van n (‘ speci.eke inlichtingen waaruit
  blijkt dat zeer binnenkort een aanslag op een welbepaalde prominente
  .guur dreigt’) tot vijf (‘ geen redelijke gronden om
  een terroristische aanslag te verwachten’).
  Ook de taartenbrigade zien de IVD’s niet over het hoofd. De
  letter Z van Zulu zou kunnen worden gebruikt om de rele
  dreiging van nietlevensbedreigende vijandelijke daden jegens
  de prominente .guur (‘ gooien van voorwerpen, duwen enz. ‘)
  te signaleren.

  Zoals de kandidaatlidstaten van de europese Unie de EUregels
  op het gebied van politie, justitieen asielbeleid moeten
  overnemen om toe te mogen treden, zo moeten deze landen
  ook klaargestoomd worden om op contraterreurgebied
  hun partijtje mee te kunnen blazen. Dit is eens te meer noodzakelijk
  omdat ‘het terrorisme waarvan de EU-lidstaten het
  doelwit kunnen vormen, steeds vaker bedreven wordt door
  internationaal opererende groeperingen die gebruik proberen
  te maken van de nationale grenzen om te ontsnappen aan het
  optreden van de politieen veiligheidsdiensten’, zoals euvoorzitter
  Frankrijk het verwoordde.
  De kandidaatlidstaten hebben minder ervaring met terrorismebestrijding
  en hun diensten zijn niet gewend aan
  intensieve samenwerking. Frankrijk stelde daarom voor om
  regelmatige bijeenkomsten met de kandidaatlidstaten te
  organiseren met als doel ‘de wederzijdse kennis van de structuren
  en de wetgeving’ te verbeteren. Tevens moeten er contactpunten
  komen bij de kandidaatlidstaten, moeten de
  kandidaatlidstaten bijdragen aan het hal@aarlijkse dreigingsdocument
  van de EU en moeten ze de kneepjes van het vak
  leren op de europese Politie Academie.

  Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de Werkgroep
  Terrorisme is de samenstelling van de hal@aarlijkse dreigingsanalyse.
  Deze bevat een overzicht van de dreiging die
  van terreur uitgaat voor de EU-lidstaten en trends op het
  gebied van terrorisme. De analyses zijn strikt geheim, ook al
  zijn er aanwijzingen dat ze niet al te veel voorstellen. ‘Als je
  het stuk leest, denk je: waar hebben ze het over’, zei minister
  Peper van Binnenlandse Zaken eens. ‘De inhoud van het
  document is niet erg indrukwekkend. ‘ De analyses worden
  niet via het secretariaat van de europese Raad verstuurd, maar
  tijdens vergaderingen van de Werkgroep Terrorisme als ongenummerd
  geheim document verspreid.
  De vaste Kamercommissie voor Justitie, die het werk van
  de europese Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken moet
  zien te controleren, krijgt tot haar ongenoegen deze analyses
  ook niet vertrouwelijk toegestuurd. Alleen de vaste Kamercommissie
  voor de Inlichtingendiensten krijgt de documenten
  ter inzage, maar ook dan slechts in samenvatting. Het
  ‘gele stuk’, zoals het uitgebreide rapport bekendstaat, gaat
  naar de BVD.
  ‘Het is een afspraak binnen de EU dat dit een geheim
  document is dat nergens in de EU wordt verspreid’, meldde
  minister Peper. ‘Het is mede gebaseerd op informatie van
  andere inlichtingendiensten. Wanneer daarover in brede zin
  wordt gesproken, kunnen de inlichtingendiensten elkaar niet
  meer vertrouwen. ‘
  Op de opmerking van kamerlid Van Oven dat het toch niet
  de EU-lidstaten zijn die kunnen bepalen naar welke nationale
  parlementaire commissie informatie wordt gestuurd, zei zijn
  partijgenoot Peper: ‘Wel als het gaat over door veiligheidsdiensten
  verzamelde informatie. ‘ Later meldde Peper de
  Kamer nog dat er geen formeel Europees besluit lag om deze
  informatie niet naar de parlementen te sturen, maar dat het
  meer een ‘kwestie van gewoonte’ was.
  Onder aanhoudende druk van de Tweede Kamer diende
  de Nederlandse regering in 2000 een voorstel in om tot
  een open versie van het dreigingsdocument te komen, naar
  analogie van de open versie die Europol jaarlijks publiceert
  van haar geheime dreigingsanalyse op crimineel gebied, en
  onder verwijzing naar het openbare jaarverslag dat de BVD in
  Nederland publiceert.
  Om de andere lidstaten over de streep te trekken verpakte
  Nederland de wens tot meer openheid in een mooi verhaal.
  de EU moet haar betrokkenheid bij de bestrijding van terrorisme
  meer zichtbaar maken, omdat er onder de bevolking
  een gevoel van onveiligheid heerst door een soort diffuse dreiging
  van mogelijke terreurdaden. ‘Deze onrust neemt toe als
  media of allerlei wetenschappelijke instituten om diverse
  redenen melding maken van het bestaan van dreigingen of
  het mogelijk gebruik van lukraak geweld. De bevolking, de
  nationale parlementen en het Europees Parlement hebben
  daarom behoefte aan evenwichtige en gevalueerde informatie
  over terrorisme’, aldus de Nederlandse nota.
  In het open document mag uiteraard geen vertrouwelijke
  informatie worden prijsgegeven, erkent de Nederlandse delegatie,
  en ook COTER ( de werkgroep terrorisme van de europese ministers van Buitenlandse Zaken )moet haar .at
  geven, ‘zodat rekening gehouden kan worden met de politiek
  gevoelige aspecten van een dergelijk document’.
  In eerste instantie leek vooral Spanje tegenstander te zijn
  van wat voor open versie van het dreigingsdocument dan
  ook. Maar ook andere delegaties hadden hun twijfels hoe een
  open versie precies gestalte kon krijgen. Twijfel bestaat
  bijvoorbeeld of in het document alleen de terroristische dreiging
  in de EU centraal moet staan, of in ruimer verband.
  Andere delegaties wezen erop dat de situatie op terrorismegebied
  onvoorspelbaar is en zich voortdurend ontwikkelt en
  dat ‘elk document over de terroristische dreiging een vertrouwelijk
  karakter heeft en verspreiding ervan gevaarlijk kan
  zijn’. Het Nederlandse voorstel werd daarom doorgezonden
  naar COTER .

  Begin 2002 werd dan toch het eerste openbare terrorismedocument
  gepresenteerd. In het door Europol opgestelde verslag
  wordt geconcludeerd dat islamitisch terrorisme de grootste
  bedreiging vormt voor de europese Unie. Maar Europol waarschuwt
  ervoor alle inspanningen te richten op islamitisch terrorisme,
  omdat ook Europese terreurgroepen actief blijven.
  Volgens het rapport nam het aantal terroristische inCIDenten
  in de EU af. Maar de aanslagen die plaatsvonden waren zwaarder.
  Volgens het rapport waren vooral de autoriteiten in
  Spanje en Ierland succesvol in het bestrijden van terrorisme.
  Ook de vooruitgang in het NoordIerse vredesproces en een
  staakthetvuren op Corsica waren debet aan de afname van
  het aantal terreurdaden. Wel wijst het rapport erop dat de europese Unie niet alleen een doelwit is van aanslagen, maar
  ook een rol vervult in de voorbereiding van aanslagen elders
  op de wereld. Zo bereidde een aantal van de vliegtuigkapers
  die verantwoordelijk waren voor de aanslagen van 11 september
  in de Verenigde Staten zich in Europa voor.
  Volgens het rapport is de Baskische afscheidingsbeweging eta
  de meest actieve terreurorganisatie in Europa. Europol wijst
  erop dat het eta geweld zich over heel Europa kan verspreiden.
  Volgens Europol richt de eta zich nu ook al tegen de
  Franse autoriteiten vanwege hun samenwerking met Spanje
  bij de bestrijding van de eta.
  In Ierland noteert Europol aanslagen van dissidente groepen,
  die zich keren tegen het vredesproces. Ook op Corsica zijn
  dissidente groepen actief, die zich niet neerleggen bij een
  bereikte wapenstilstand. Verder is er volgens Europol sprake
  van toenemend linksradicaal terrorisme in het zuiden van
  Europa. Het gevaar bestaat dat dit over slaat naar de rest van
  Europa. Radicale milieuactivisten zijn volgens Europol
  beperkt actief, maar richten wel grote schade aan.

  In juli 2001 stelde Belgi voor om de structuur van de dreigingsanalyse
  te veranderen. Voortaan zouden de europese
  ministers van justitie hal@aarlijks een document ontvangen
  dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel, analyse en synthese,
  bevat een analytische beschrijving van het verschijnsel
  terrorisme en eindigt met een algemene evaluatie van de dreiging
  die uitgaat van het terrorisme in Europa. Het tweede deel
  bevat voorstellen voor politieke besluiten. Het bestaat uit
  analyses van geconstateerde problemen en van de behoeften
  van de IVD’s in het kader van samenwerking op het gebied van
  terrorisme. Op die manier denkt Belgi dat de besluitvorming
  over terrorismebestrijding een impuls kan krijgen en dat er
  betere cordinatie tot stand komt met de justitieen politietak
  en andere instellingen van de europese Unie. In het verleden
  vonden Europese IVD’s bijvoorbeeld dat de ministers van
  Telecommunicatie te weinig oog hadden voor de interceptieeisen
  van de IVD’s en de problematiek rond encryptie.
  Door elk hal@aar een lijstje wensen van de IVD’s te presenteren
  hoopte Belgi de invloed van de IVD’s op de andere
  beleidssectoren van de EU te vergroten. In ambtelijke taal:
  ‘Het tweede deel heeft tot doel de hoogste ambtelijke justitiewerkgroep
  van de Unie in staat te stellen om haar cordinerende
  functie binnen de justitiepijler te vervullen door de
  kwesties in verband met terrorismebestrijding af te zetten
  tegen die welke onder de bevoegdheid van de andere werkgroepen
  van deze pijler vallen. ‘ Uiteraard krijgt het strategisch
  document het predikaat vertrouwelijk. Dat betekent dus dat
  ook de beleidswensen van de IVD’s niet openbaar worden.

  Over COTER is zo mogelijk nog minder bekend dan over de
  Werkgroep Terrorisme. COTER concentreert zich op terrorisme
  waar het raakt aan het buitenlands en veiligheidsbeleid van de europese Unie.
  Op de agenda staan dan ook waarschijnlijk zaken als
  diplomatieke druk op landen die verdacht worden van steun
  aan terroristische groeperingen, het opnemen van de bestrijding
  van terrorisme in samenwerkingsprogramma’s met
  derde landen (bijvoorbeeld het Barcelonaproces met landen
  van het MiddellandseZeegebied), en de terroristische dreiging
  voor euposten en belangen in het buitenland.
  Bovendien is in de EU een inlichtingennetwerk opgezet
  om visumaanvragen van onderdanen van bepaalde landen af
  te wijzen indien er aanwijzingen zijn dat de aanvrager inlichtingen
  of veiligheidsactiviteiten verricht. Ook worden lijsten
  van uitgewezen personen uit verdachte landen uitgewisseld.
  COTER voert sinds 1997 een bijstandsprogramma van de europese Unie uit om de Palestijnse Autoriteit te steunen in
  haar inspanningen ter bestrijding van de terroristische activiteiten
  die van de door haar gecontroleerde gebieden uitgaan.
  In 2000 besloot de EU om het programma met drie jaar te
  verlengen. Het programma bestaat uit hulp bij de oprichting
  van administratieve en operationele structuren om terrorisme
  te bestrijden en bijstand en opleiding aan Palestijnse veiligheids
  en politiediensten.
  COTER zou zich echter ook bezighouden met de uitwerkingen
  van het actieplan van de g8, dat wil zeggen de groep van
  de zeven belangrijkste industrielanden, Canada, Duitsland,
  Frankrijk, GrootBrittanni, Itali, Japan en de VS plus, sinds
  1998, Rusland. Daarbij gaat het vooral om de totstandbrenging
  van antiterrorismeverdragen binnen de VN.

  Europol

  de europese politieorganisatie Europol (gevestigd in Den
  Haag) heeft ook taken op het gebied van terrorismebestrijding.
  In het Europolverdrag dat in de EU-lidstaten in 1998
  rati.ceerden, stond al aangekondigd dat uitbreiding van het
  mandaat naar terrorismebestrijding binnen twee jaar aan de
  orde zou zijn. Op aandrang van vooral Itali en Spanje kreeg
  Europol al in januari 1999 het o; cile mandaat om zich met
  terrorismebestrijding bezig te houden. officieel luidt het
  mandaat van Europol op dit terrein: ‘de behandeling van strafbare
  feiten die zijn gepleegd of wellicht zullen worden
  gepleegd in het kader van terroristische activiteiten die gericht
  zijn tegen het leven, de lichamelijke integriteit en de persoonlijke
  vrijheid, alsmede tegen goederen. ‘
  Een intern Europol document stipuleert dat dit betekent dat
  de organisatie ‘uitsluitend mag worden betrokken bij het werk
  op het gebied van terrorismebestrijding dat de criminele aspecten
  en niet de politieke aspecten van terrorisme betreft’.
  Na samenspraak met de Werkgroep Terrorisme stelde EUropol een aantal prioriteiten vast: ondersteuning van de
  nationale IVD’s, projectmatige aanpak (bijvoorbeeld studie
  naar de .nanciering van terrorisme, de werkwijze van terroristen,
  de dreiging van buitenlandse terreurgroepen die
  ondersteuning krijgen in de lidstaten, de identi.catie van
  nieuwe terreurgroepen) en informatieuitwisseling.
  Vervolgens ging een voorbereidingsgroep van tien experts
  inzake terrorisme uit acht lidstaten aan de slag om een
  concreet voorstel te maken. Europol kreeg vijf taken: het
  bevorderen van informatieuitwisseling tussen nationale IVD’s
  over terroristische daden en de verdachten, de opening van
  werkbestanden voor analyse, de creatie van een database over
  antiterrorismewetgeving in de lidstaten (om snel te kunnen
  zien welk land de beste wettelijke mogelijkheden biedt om in
  te grijpen bij bijvoorbeeld een grensoverschrijdend wapentransport
  of optreden tegen fundraising) en de oprichting van
  een database van terroristische groepringen. Ook neemt
  Europol de Directory onder haar beheer.
  Daarna liggen er alweer drie nieuwe taken klaar: het vullen
  van een database over de verdeling van antiterrorismebevoegdheden
  in de lidstaten, de productie van een nieuwsbrief
  over terrorisme gebaseerd op open bronnen, en de productie
  van zogeheten situatieen trendrapporten. Weer later komen
  er nog meer taken bij: de productie van speciale rapporten,
  speciale onderzoeksprojecten, een volledig gecomputeriseerd
  systeem van contraterrorisme (ct)informatie en het aanhalen
  van banden met derde landen en organisaties.
  De eerste taken zijn inmiddels in gang gezet. Er is een
  beveiligd emailsysteem opgezet tussen de nationale Europoleenheden
  en de verbindingso; cieren bij Europol. De eerste
  suggesties voor de aanleg van werkbestanden voor analyse
  zijn binnen en twee bestanden zijn aangelegd (islamitisch terrorisme
  en de PKK), en er is een lijst van terroristengroepen
  samengesteld.
  De cteenheid van Europol is ondergebracht bij de afdeling
  Georganiseerde Misdaad van Europol. Aan het hoofd
  staat de Spanjaard Mariano Simanacas.
  Volgens een intern document uit november 1998 dient
  Europol zich te concentreren op het verkrijgen van informatie
  over terroristische daden die de belangen van twee of meer
  lidstaten bedreigen. Europol rekt de grenzen echter al wat op
  door te stellen dat ze ook informatie moet kunnen verkrijgen
  over terreur die zich tegen n lidstaat richt, of zelfs tegen
  nietEU-lidstaten, als ‘deze informatie van potentile waarde
  kan zijn voor de lidstaten’. Europol geeft als voorbeeld: ‘Het
  moet mogelijk zijn informatie te verzamelen over acties van
  antiwesterse groepen tegen Amerikaanse belangen, omdat de
  mogelijkheid bestaat dat deze informatie licht kan werpen op
  daden die dezelfde groep op een ander moment zou kunnen
  uitvoeren tegen de belangen van de EU-lidstaten. ‘
  Europol wil haar informatie putten uit open bronnen, de
  nationale IVD’s, de Werkgroep Terrorisme en ‘bepaalde derde
  landen of organisaties’. Open bronnen zijn volgens Europol
  kranten, bladen, persbureaus, internet, de bbc Monitoring
  Service en Jane’s Terrorism Watch Report. Onder derde organisaties
  noemt Europol de Police Working Group on
  Terrorism, het zesde comit van de vn (dat zich met terrorisme
  bezighoudt), Interpol, het speciale navoinlichtingencomit
  en de terrorismedeskundigengroep van de g8landen.
  De informatie die Europol in de computers wil zetten,
  zijn details over terreurdaden (data, doelen, omgeving), werkwijze
  (gebruikte technieken, informatievergaring, communicatie,
  geheime opslagplaatsen en doelbepaling) en gebruikt
  materiaal (wapens, explosieven). Verdachten van terrorisme
  komen ook in de computer te staan, inclusief hun vingerafdrukken,
  foto’s en speci.eke kenmerken. Dit geldt ook voor
  ‘andere relevante personen’, zoals slachtoffers, getuigen,
  contacten en helpers. Op termijn kan volgens Europol de database
  uitgebreid worden met handschrift en stemprints.
  Bovendien oppert ze de mogelijkheid om ‘ongedenti.ceerde’
  stille getuigen in de computers op te nemen, zoals nietgedenti.ceerde
  personen op beveiligingscamera’s vlak voor
  een aanslag, handgeschreven brie@es in woningen waar vermeende
  terroristen zich hebben opgehouden, of bandopnames
  van bommeldingen.
  De meerwaarde van deze activiteiten is dat alle informatie
  over terrorisme uit de lidstaten bij Europol gecentraliseerd
  wordt en dus makkelijk toegankelijk is voor de lidstaten.
  Omgekeerd denkt Europol de lidstaten van nuttige informatie
  te kunnen voorzien door de verzamelde informatie te analyseren.
  GrootBrittanni staat in ieder geval sceptisch tegenover
  het toezenden van informatie naar Europol. Het vreest dubbel
  werk, maar van GrootBrittanni is ook bekend dat het zeer huiverig
  staat tegenover het delen van vertrouwelijke informatie.
  Van 29 januari tot 2 februari 2001 vond in Madrid de eerste
  Europese conferentie over terrorisme plaats. De Spaanse
  minister van Binnenlandse Zaken Jaime Mayor Oreha, noemde EUropol de ‘belangrijkste instantie in de bestrijding van terrorisme’.
  Mayor Oreha kwali.ceerde terrorisme bij die gelegenheid
  als niet alleen een groep commando’s die een aanval
  uitvoert, maar als ‘een project dat in de maatschappij wortelt,
  waardoor het nodig is te strijden tegen de sociale, economische,
  politieke en communicatiestructuren die het ondersteunen
  en doen groeien’.
  De deelnemers ondertekenden tijdens de bijeenkomst de
  verklaring van Madrid, die leest als een gids voor de europese
  terrorismebestrijding. Ze spreekt steun uit voor het Spaans –
  Italiaans -Portugees – Griekse initiatief om een gezamenlijk
  team op te richten tegen ‘anarchistisch terrorisme’ en maakt
  melding van een database met details van de meest gezochte
  terroristen om proactief optreden te ondersteunen. Deze
  database zou ‘meer dan alleen de noodzakelijke informatie’
  moeten bevatten.
  Europol stelde voor een plan te ontwikkelen om personen
  die informatie over terroristen doorspelen, ‘economisch en
  .nancieel te belonen’.

  VS en G8

   

  de europese Unie en de Verenigde Staten werken nauw
  samen op het gebied van terreurbestrijding. In 1997 stelden
  beide blokken een gezamenlijke agenda op voor samenwerking
  bij terreurbestrijding. Prioriteiten die werden overeengekomen,
  waren de bevordering van de beveiliging van
  transportmiddelen (treinen, vliegtuigen), de opstelling van
  een vnovereenkomst tegen bomaanslagen, controle op
  encryptie en het creren van mogelijkheden om toegang te
  krijgen tot versleutelde gegevens en strengere nationale wetgeving
  tegen terrorisme.
  Hoge ambtenaren uit de VS vergaderen regelmatig samen
  met Europese terrorismedeskundigen van de tweede en derde
  pijler. Eens per hal@aar vindt afstemming plaats tussen de EU
  en de VS in het kader van de Werkgroep Terrorisme. Hier
  wordt informatie uitgewisseld over trends en ontwikkelingen
  in het internationale terrorisme. Daarnaast spreekt men over
  knelpunten in de onderlinge samenwerking.
  Binnen de internationale samenwerking vervult de club
  van rijkste industrielanden, g8, een voortrekkersrol. Zowel de
  VS als EU-lidstaten verwijzen veelvuldig naar gemaakte afspraken
  in g8kader die verder uitgewerkt dienen te worden.
  Tijdens een bijeenkomst in 1996 in Lyon besloten de g8landen
  tot een lange lijst van maatregelen op het gebied van
  terreurbestrijding, zoals versterkte samenwerking, meer operationele
  informatieuitwisseling, betere controle op openbaar
  vervoersdiensten en passagiers, het merken van explosieven,
  onderzoek naar terroristische .nanciering en misbruik
  van charitatieve, sociale of culturele instellingen, betere
  controle op vuurwapens en explosieven, controle op encryptie,
  strengere grenscontroles en asielprocedures en snelle uitlevering.
  Volgens de g8 was er sprake van een nieuw soort terrorisme,
  ‘terreur zonder handtekening’, gepleegd door autonome,
  mobiele en anonieme organisaties, die hun aanslagen
  claimen noch motiveren. De conclusie: zonder zeer complexe,
  uitgebreide en wereldwijde opsporingsmethoden zijn de anonieme
  daders niet te pakken.

  Club van Bern

   

  De Club van Bern is een informeel samenwerkingsverband
  van de hoofden van zeventien Europese inlichtingenen veiligheidsdiensten.
  Welke landen dit precies zijn, is geheim, maar
  het is vrijwel zeker dat de vijftien EU-lidstaten deelnemen.
  Tijdens de ontmoetingen, een twee keer per jaar, spreken
  de hoofden van de diensten over onderwerpen van gemeenschappelijk
  belang, zoals actuele ontwikkelingen in de
  betrokken landen. Het gaat daarbij zowel om terroristische
  inCIDenten en dreigingsbeelden als om gehanteerd beleid en
  gehanteerde contraterrorismestrategien. Volgens BVDwoordvoerder
  Van Steen gaat het ook hier om het leren van
  elkaars ervaringen en het uitwisselen van best practices op het
  gebied van beleid en praktijk. Er vindt geen o; cile harmonisatie
  van beleid of wetgeving plaats. Wel zoeken de diensten
  naar gezamenlijke oplossingen, die vervolgens nationaal in
  beleid en bevoegdheden worden vertaald.
  In 1999 stonden onder meer interceptie, encryptie en
  cyberterrorisme op de agenda van de Club van Bern. Verder
  overlegden de IVD’s volgens het BVDjaarverslag van 1999 over
  het gevaar van radicaal fundamentalistischislamitische organisaties,
  radicale milieugroepen en sekten.

  Midden-Europaconferentie

  De Midden-Europaconferentie is een sinds 1994 bestaand
  informeel samenwerkingsverband tussen vijftien IVD’s uit
  Westen MiddenEuropa. De precieze samenstelling is
  geheim. De informatieuitwisseling zou volgens de BVD vooral
  bedoeld zijn om de democratische processen in de landen
  van Middenen OostEuropa te versterken. Op termijn wordt
  dit overleg misschien genstitutionaliseerd in het kader van de
  toetredingsprocedure van kandidaatlidstaten tot de europese
  Unie. Mensensmokkel is een van de voornaamste onderwerpen
  van gesprek op de MEC .

   

  G5

   

  Het G5-overleg is een informeel overleg tussen Duitsland,
  Frankrijk, GrootBrittanni, Nederland en Zweden, waarin
  instanties die zich bezighouden met informatiebeveiliging,
  zitting hebben. De Nederlandse delegatie wordt door de
  BVD voorgezeten.
  In 1999 was de ontwikkeling op cryptogra.sch gebied een
  belangrijk gespreksonderwerp. De Verenigde Staten, vooral
  wat betreft de export van cryptogra.sche producten, hebben
  daarbij bijzondere aandacht. De VS hebben vrijwel een monopoliepositie
  op het gebied van zware cryptogra.e, aldus een
  woordvoerder van de BVD. Volgens hem leidt dit tot een vorm
  van afhankelijkheid, die tot ‘enige voorzichtigheid’ noopt.

  Quanticogroep

   

  Sinds 1987 bestaat er een informeel internationaal samenwerkingsverband
  inzake het aftappen van communicatie.
  Deze Quanticogroep, ofwel ilets (International Law
  Enforcement on Telecommunications), is een initiatief van de
  FBI. Op de achtergrond speelt de National Security Agency
  (nsa), gespecialiseerd in afluisteren en het breken van encryptie,
  een sturende rol.
  De snelle technologische ontwikkelingen in de telecommunicatiesector,
  de privatisering van de sector en de opkomst
  van globale communicatiesystemen waren voor de VS de
  aanleiding om de samenwerking te zoeken met andere westerse
  mogendheden. Naast Australi, Canada en NieuwZeeland
  nemen de lidstaten van de europese Unie deel aan
  de vergaderingen.
  Binnen de EU wordt het werk voor de Quanticogroep
  gecordineerd in de subwerkgroep Interceptie van de werkgroep
  Politile Samenwerking, ressorterend onder de Raad
  voor Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU. In deze subwerkgroep
  heeft de BVD zitting, evenals IVD’s van andere EU-lidstaten.

  Een belangrijk doel van de Quanticobijeenkomsten is het
  gezamenlijk bewerken van de telecommunicatieindustrie om
  te zorgen dat de nieuwste communicatietechnologien
  gestandaardiseerde onderscheppingsmogelijkheden bevatten.
  De laatste jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op
  het aftapbaar maken en houden van internettechnologien.
  In het iletsoverleg kwamen onder meer aan de orde de
  interceptie van satellietcommunicatie, simcards (subscriber
  identity module, abonnee chipcard voor gsmdiensten), het tappen
  van en volgen van targets op internet, Trusted Third Parties
  en in het algemeen nieuwe technologien en de juridische
  aspecten ervan.

  Police Working Group on Terrorism

   

  De oprichting van deze werkgroep, gevormd in 1979 en bestaat
  uit de IVD’s van de EU-lidstaten, was een reactie op het neerschieten
  van de Britse ambassadeur in Nederland, sir Richard
  Dykes. De pwgot groep ontmoet elkaar elk hal@aar. Een Britse
  o; cier verklaarde eens: ‘Ik kan het belang van deze werkgroep
  niet genoeg benadrukken op het gebied van terrorisme in WestEuropa,
  inclusief NoordIerland. We kennen deze personen,
  ze zijn onze persoonlijke vrienden, ze komen ons bij Scotland
  Yard opzoeken als ze in Londen zijn. We zoeken hen ook altijd
  op als we in het buitenland zijn. Het is een zeer solide, collegiale
  werkgroep. We vertrouwen elkaar onvoorwaardelijk en
  geven elkaar zonder vragen informatie door. ‘
  Voor het Britse parlement verklaarden Britse politieo; cieren
  dat de werkgroep ‘samenwerking bevorderde op een meer
  operationeel niveau dan de treviwerkgroepen’.
  Een intern Europoldocument uit november 1998 refereerde
  aan de werkgroep als een van de meest voor de hand liggende
  organisaties waarmee de EUropol antiterreurafdeling
  van Europol tot samenwerking wilde komen. ‘De pwgot lijkt
  wat betreft activiteiten en leden meer op Europol dan enige
  andere instantie. ‘

  Kilowattgroep

   

  Het Kilowatt-overleg, opgericht in 1977, wisselt inlichtingen
  uit over internationaal terrorisme. Het bestaan van dit overlegorgaan
  werd ontdekt in 1982 toen Iraanse studenten materiaal
  vonden in de Amerikaanse ambassade in Teheran.
  De leden van dit netwerk zijn de landen van de europese
  Unie, Canada, Noorwegen, Zwitserland, de Verenigde Staten
  en Isral. Kilowatt lijkt te worden geleid door Isral vanwege
  zijn uitstekende informatie over Arabische groepen in Europa
  en het MiddenOosten. Sinds de ontdekking van het netwerk
  opereert het onder een tot nu toe geheime, andere naam.
  Volgens minister Dijkstal was Kilowatt echter de aanduiding
  voor een ‘secure communication network’ tussen de
  leden van de Club van Bern, dat vooral het Arabische terrorisme
  op het oog had. Het hele begrip Kilowatt bestond inmiddels
  niet meer, zo liet hij in 1995 de Tweede Kamer weten.

  Militaire inlichtingendiensten

   

  de europese militaire inlichtingendiensten hebben hun eigen
  overleggen, maar ze maken geen deel uit van de o; cile overlegstructuren
  van de europese Unie. Wel werkt de mid zowel
  bilateraal als multilateraal samen met enkele zusteren
  partnerdiensten en in navoverband, onder andere op het
  gebied van verbindingsinlichtingen. De samenwerking bestaat
  volgens de mid uit de uitwisseling van gegevens en vormen
  van technische ondersteuning en samenwerking. De militaire
  inlichtingendiensten van de navo stellen jaarlijks een rapport
  op over de veiligheidsrisico’s waarmee de navo naar verwachting
  de komende vijf tot tien jaar zal worden geconfronteerd.
  Op het gebied van inlichtingen, contrainlichtingen en
  veiligheid onderhoudt de mid bilaterale relaties met militaire
  inlichtingendiensten van de navolanden. Tot de partners van
  de mid behoren Albani, Brazili, Bulgarije, Chili, Egypte,
  Estland, Finland, India, Indonesi, Isral, Japan, Koeweit,
  Maleisi, Marokko, NieuwZeeland, Oekrane, Oostenrijk,
  Pakistan, Qatar, Roemeni, Singapore, Sloveni, Slowakije,
  Verenigde Arabische Emiraten, Venezuela, Zweden, ZuidAfrika,
  ZuidKorea en Zwitserland.

  Invloed

   

  Inlichtingendiensten oefenen indirect invloed uit op
  Europese samenwerking en beleidsvorming doordat ze adviseren
  over beleidsvoorstellen die raakvlakken hebben met het
  werk van IVD’s. Soms hebben ze rechtstreeks zitting in de
  relevante Europese werkgroepen. De BVD neemt ook deel aan
  het ‘vooroverleg derde pijler’, waarin actoren op politieen justitieterrein
  de Nederlandse inbreng in de europese justitieen
  politiesamenwerking cordineren.
  De invloed van de IVD’s op de politile en justitile samenwerking
  in Europa neemt toe. Zo benvloeden zij bijvoorbeeld
  de bindende afspraken die in de Raad van Europa worden
  gemaakt over de bestrijding van computercriminaliteit, of de
  aftapeisen en afspraken over het vastleggen van verkeersgegevens
  die worden opgesteld in het kader van de europese Unie.
  Deze ontwikkeling komt voort uit een gedeeld belang dat
  IVD’s en politieen justitiediensten hebben in het aftapbaar
  houden van (nieuwe) communicatietechnologien en de
  bestrijding van aan deze technologien verbonden illegale
  activiteiten. Er vindt in toenemende mate een overlapping
  plaats van het werk van IVD’s en opsporingsdiensten, aangezien
  IVD’s in een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland,
  de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in hun portefeuille
  hebben.
  Op dit terrein komt het soms echter tot conflicten. Bij de
  onderhandelingen over het Verdrag inzake Wederzijdse
  Rechtshulp bij Strafzaken van de europese Unie ontstond een
  geschil over de meldingsplicht bij het rechtstreeks afluisteren
  van verdachten in een andere eulidstaat. De meerderheid van
  de EU-lidstaten wilde dat een lidstaat die rechtstreeks in een
  andere lidstaat afluistert, dit meldt aan de autoriteiten van het
  desbetreffende land. GrootBrittanni vreesde echter dat zo
  ook het grensoverschrijdend afluisteren door inlichtingendiensten
  ingeperkt werd.
  De lidstaten kwamen uiteindelijk tot een akkoord door
  expliciet te maken dat afluisteren door inlichtingendiensten
  alleen hoeft te worden gemeld als dat plaatsvindt in het kader
  van een strafrechtelijk onderzoek.

  De samenwerking tussen Europese IVD’s neemt toe. Of dit zal
  leiden tot n Europese inlichtingenen veiligheidsdienst valt
  echter te betwijfelen. Op politieen justitiegebied is er ook
  nog weinig echte harmonisatie. Er is eerder een trend te
  bespeuren naar onderlinge afstemming en meer samenwerking,
  met behoud van de nationale soevereiniteit. Bij het
  inlichtingenwerk zal dit niet anders zijn, zeker omdat het
  begrip ‘nationale veiligheid’ hier zo’n grote rol speelt.
  Het is ook de vraag of een gezamenlijke Europese IVD nut
  heeft. De praktische samenwerking en het op elkaar afstemmen
  van beleid en praktijk lijkt een goed alternatief.
  Pragmatische samenwerking, in steeds wisselende coalities
  met een minimale democratische controle, geeft de IVD’s de
  vrijheid en slagkracht die ze graag willen. Elke discussie over
  formalisering van de samenwerking leidt tot lastige discussies
  over taken en bevoegdheden, democratische controle en toezicht.
  de europese IVD’s zijn wel druk doende hun positie binnen
  het integratieproces te versterken. Onder meer in de Club
  van Bern stond dit punt in 2000 prominent op de agenda.
  Zo nu en dan worden suggesties gedaan te komen tot verdere
  stappen. In 1994 stelde het hoogste ambtelijke justitie
  college in de EU: ‘De huidige samenwerking inzake terrorismebestrijding
  functioneert goed en tot algemene tevredenheid
  van alle betrokkenen, hoewel wordt erkend dat op langere
  termijn wellicht gedacht zal moeten worden aan een meer
  gecentraliseerde structuur voor het bestrijden van terrorisme
  op een Unieomvattende basis. ‘
  Ook premier Wim Kok waagde zich eens aan een bespiegeling
  over de toekomst van de inlichtingensamenwerking. In
  september 1998 vertelde hij de Tweede Kamer: ‘Ik hecht
  eraan te wijzen op een spanningsveld enerzijds tussen de
  noodzaak om grensoverschrijdend terrorisme te bestrijden –
  ook in internationaal verband – en anderzijds de terechte constatering
  dat iedereen met al zijn bevoegdheden en instanties
  primair verantwoordelijk is voor het eigen huis. Dat leidt tot
  de vaststelling dat niet veel verder gekomen kan worden dan
  vormen van bilaterale samenwerking. Anders gezegd: het is
  de vraag of wij er, gezien de nog steeds bestaande uitwassen
  van het internationaal terrorisme, met een optelsom van bilaterale
  samenwerkingsverbanden op den duur komen. Dat
  roept de vraag op hoe de nationale soevereiniteit zich verhoudt
  tot de wenselijkheid van internationale samenwerking
  die daar bovenuit stijgt. In euverband merk ik dat hierover
  niet gelijkelijk wordt gedacht. Ook voor Nederland zit hier een
  spanningsveld. ‘

  De oprichting van een zelfstandige Europese defensieen
  interventiemacht kan wel tot verschuivingen leiden. Dit zal
  zich in eerste instantie laten zien op het gebied van de militaire
  inlichtingen. Op dit gebied is de EU sterk afhankelijk van
  de VS. Om daadwerkelijk los van de VSen navostructuur te
  kunnen handelen zal de EU haar eigen inlichtingenpotentieel
  moeten versterken. Nauwere samenwerking tussen de militaire
  inlichtingendiensten lijkt daarvoor noodzakelijk.
  Bondskanselier Gerhard Schrder van Duitsland en president
  Jacques Chirac van Frankrijk stelden in een gezamenlijke
  verklaring over de oprichting van een zelfstandige Europese
  defensiemacht, afgegeven na een topontmoeting tussen beide
  landen op 30 november 1999: ‘Bij inlichtingenverzameling,
  wat een kernelement is van Europa’s onafhankelijke analyseen
  besluitvormingscapaciteit, zijn we bereid de bestaande en
  toekomstige middelen te federaliseren, om een gezamenlijke
  Europese capaciteit te ontwikkelen. ‘
  De WestEuropese Unie (weu) zal opgaan in de nieuw op
  te richten militaire organen van de europese Unie. De
  Assemblee van de weu heeft er bij de EU op aangedrongen een
  militaire inlichtingenstaf van dertig personeelsleden in de
  militaire organen te integreren.
  Sommige deskundigen zien hierin de kiem van een
  Europese inlichtingendienst. De Nederlandse mid stelt echter
  dat de toenemende samenwerking op defensiegebied wel zal
  leiden tot intensievere samenwerking en informatieuitwisseling
  tussen IVD’s, maar niet tot gezamenlijke structuren. Er
  zal geen sprake zijn van een daadwerkelijke Europese inlichtingenverzameling.

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt wat meer te
  verwachten van de defensiesamenwerking. De versterking
  van het gemeenschappelijk buitenlandsen veiligheidsbeleid
  zal doorwerken op de politieen justitiesamenwerking. ‘Dit
  betekent voor de i & vdiensten ook een integratie van in ieder
  geval een deel van hun werkzaamheden’, aldus de
  Nederlandse delegatie, op een vergadering van de Groep
  Terrorisme in oktober 2000.
  Een pleidooi uit onverwachte hoek voor de oprichting van
  een Europese inlichtingendienst komt van de commissie
  van het Europees Parlement die onderzoek verrichtte naar
  het bestaan van het AmerikaansBritse afluisternetwerk
  Echelon. De onderzoekscommissie lijkt zo onder de indruk
  van Echelon dat ze van de weeromstuit pleit voor een
  Europese variant, die zich niet alleen met het defensiebeleid
  bezighoudt. ‘Een gentegreerde europese economische politiek
  impliceert een gentegreerde perceptie op de economische
  realiteit in de wereld. Een gezamenlijke positie in
  handelsbesprekingen zoals de wto vraagt om een gezamenlijke
  bescherming van de onderhandelingspositie. Sterke
  Europese industrien verdienen een sterke bescherming
  tegen economische spionage door landen buiten de Unie. ‘
  Uiteraard ontbreekt een verwijzing naar de gevaren van terrorisme,
  wapenhandel, mensensmokkel en witwassen niet.
  De bestrijding hiervan vraagt om een ‘intensieve samenwerking
  tussen inlichtingendiensten’.

  Europa na 11 september

   

  De aan Osama bin Laden toegeschreven aanslagen van
  11 september 2001 op het Pentagon en de Twin Towers zorgden
  ook in de europese Unie voor een ongekende hectiek.
  Een groot aantal maatregelen en beleidsvoorstellen werd in
  korte tijd uit de hoge hoed getoverd om de aanval tegen het
  internationaal terrorisme in te zetten.
  de europese Commissie bracht in versneld tempo een
  voorstel naar buiten om in de EU een zelfde de.nitie van terrorisme
  te gaan hanteren. Ook de strafmaat op terroristische
  delicten dient in de Unie afgestemd te worden. Het voorstel
  van de europese Commissie zat al enige tijd in de pijplijn,
  nadat de europese regeringsleiders tijdens de speciale Europese
  justitietop in Tampere in oktober 1999 tot een gezamenlijke
  de.nitie en strafmaat van terrorisme hadden besloten.
  de europese Commissie stelt een ruime de.nitie van terrorisme
  voor, namelijk ‘daden met het oogmerk landen, hun
  instellingen of bevolking te intimideren en de politieke, economische
  en sociale structuren van een land op ernstige wijze
  te veranderen of te vernietigen’. Het gaat hierbij om zaken als
  moord, kidnapping, vliegtuigkaping, gijzeling, inbraken in
  computersystemen of aantasting van de energieen watervoorziening.
  Op al deze daden komt een minimum maximumstraf
  te staan die de lidstaten moeten overnemen in hun
  nationale wetgeving.
  Verder stelt de Commissie voor om het lidmaatschap van
  een terroristische vereniging strafbaar te stellen. Een dergelijke
  vereniging is een samenwerkingsverband van twee of meer
  personen die terroristische daden voorbereiden of plegen.
  Ook medeplichtigheid aan zo’n vereniging of aan terrorisme
  wordt strafbaar gesteld. De gedachte achter dit voorstel van
  lijkt vooral te zijn eventuele problemen met uitlevering te
  voorkomen en de bestra; ng van terrorisme te harmoniseren.
  Deskundigen betwijfelen echter het nut van het voorstel. Zo
  zijn de door de Commissie genoemde terroristische daden in
  alle EU-lidstaten strafbaar, f onder speciale antiterrorismewetgeving,
  f onder het gewone strafrecht. Veel problemen
  met uitlevering zullen zich in de praktijk dan ook niet voordoen,
  zeker omdat de europese lidstaten in een uitleveringsverdrag
  uit 1997 de klassieke weigeringsgrond voor uitlevering,
  namelijk het politieke karakter van misdrijven, al grotendeels
  hadden geschrapt.
  Harmen van der Wilt, verbonden aan de Universiteit van
  Amsterdam, verwacht dan ook niet dat er juridisch voor
  Nederland veel zal veranderen. ‘Het gaat om een kaderbesluit,
  de lidstaten dienen het in nationale regels om te zetten’, liet
  hij in de Staatscourant van 18 oktober 2001 weten. ‘Ik verwacht
  dat de Nederlandse regering aansluiting zal zoeken bij
  de bestaande de.nitie van een criminele organisatie. Het kan
  wel gevolgen hebben voor de prioriteiten van het openbaar
  ministerie en het opportuniteitsbeginsel. Je moet eerder aan
  dat soort effecten denken dan aan formeel juridische veranderingen.
  In Nederland bestaat geen speci.eke de.nitie van terrorisme.
  Justitie gebruikt ‘gewone’ strafbaarstellingen om terrorisme
  te bestrijden. De BVD wijst erop dat wereldwijd zo’n 109
  verschillende de.nities van terrorisme bestaan. ‘De oorzaak
  van het de.nitieprobleem moet vooral gezocht worden in de
  negatieve connotaties die vanouds aan terrorisme verbonden
  zijn, en de daaruit voortvloeiende gretigheid van uiteenlopende
  politieke actoren om deze term te pas en te onpas te gebruiken’,
  schreef de BVD in zijn rapport ‘Terrorisme aan het begin
  van de 21e eeuw’ (juni 2001). ‘Daarmee is het gebruik of juist
  bewust achterwege laten van de term terrorisme ook een politieke
  keuze. ‘
  De BVD hanteert zelf een smalle de.nitie van terrorisme.
  Zo vindt de dienst bijvoorbeeld dat levens op het spel moeten
  staan om van terrorisme te kunnen spreken. Als er alleen sprake
  is van zaakschade, of het ontregelen van het maatschappelijk
  verkeer, spreekt de BVD niet van terrorisme. Dit is een
  bewuste keuze, aldus de BVD. ‘De ervaring heeft geleerd dat het
  tot terrorist verklaren van politiek gewelddadige activisten, met
  de daarbij behorende overkill van justitile en politile maatregelen,
  in ernstige mate radicaliserend kan werken. Voor als
  terroristen gedemoniseerde activisten is een normale terugkeer
  in de civiele maatschappij immers niet meer mogelijk,
  nadat een staat hen openlijk de oorlog heeft verklaard. ‘
  De de.nitie die de europese Commissie voorstelt, kan wel
  gevolgen hebben in Europa, omdat er veel onder te scharen
  valt. Zo geeft de Commissie zelf aan dat ook ‘stedelijk geweld’
  onder de noemer terrorisme kan vallen. Volgens Gert
  Vermeulen van de Universiteit van Gent heeft dit een risico in
  zich. ‘Dat heeft natuurlijk met protesten als in Genua te
  maken. Wat is daar de opportuniteit van? Legitieme protesten,
  ook al gaan ze soms gepaard met geweld tijdens demonstraties,
  de kop indrukken door het tot terrorisme te bestempelen?
  Ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling. Het risico met
  dit soort paniekreacties is altijd dat het een aantal klassieke
  vrijheden, die men zorgvuldig heeft opgebouwd in onze
  democratien, overboord zet. De balans tussen veiligheid en
  vrijheid is delicaat. Als je daar al in wilt gaan schuiven, moet
  je tenminste de tijd nemen om tot een zorgvuldige afweging
  te komen. ‘ (Staatscourant, 18 oktober 2001)
  Minister Korthals van Justitie waarschuwde zelfs dat
  invoering van n de.nitie van terrorisme de bewijslast voor
  het om zou verzwaren: ‘Het heeft overigens tot gevolg dat bij
  een vervolging wegens een dergelijk terroristisch misdrijf de
  bewijslast voor het openbaar ministerie zwaarder zal zijn dan
  wanneer vervolgd zal worden wegens de commune variant
  van het delict. Immers niet alleen de gedraging en het gevolg
  dient te worden bewezen, maar ook dat de gedraging werd
  gepleegd met een terroristisch oogmerk. Dat laatste zal in veel
  gevallen niet eenvoudig te bewijzen zijn. ‘
  Korthals gaf in de Tweede Kamer aan het liefst een andere
  de.nitie voor terrorisme te hanteren. In het kader van de
  Verenigde Naties bestaat vrijwel overeenstemming over zo’n
  de.nitie, die volgens Korthals minder bewijsproblemen voor
  het om oplevert. Bovendien vond hij het een slecht idee binnen
  de EU een afwijkende de.nitie te hanteren.
  Korthals wees een te ruime de.nitie af: ‘Voorkomen moet
  worden dat handelingen van politieke actiegroeperingen
  onder de reikwijdte van het kaderbesluit en dus onder de noemer
  van terroristisch misdrijf zouden komen te vallen. Ook de
  lijst van misdrijven is wat Nederland betreft nog te ruim. ‘

  Begin december 2001 bereikten de europese Justitieministers
  overeenstemming over de terreurdefinitie. De Tweede Kamer
  mopperde wel, omdat het nauwelijks de kans had gekregen de
  voorstellen rustig inhoudelijk te bediscussiren. Ook het
  maatschappelijk middenveld had geen kans gekregen haar
  opvattingen te ventileren. Maar onder druk van minister
  Korthals, die aangaf dat het een kwestie van slikken of stikken
  was, ging de Kamer toch akkoord.
  Minister Korthals herhaalde nogmaals dat politieke activisten
  niets hadden te vrezen. De maatregelen waren echt alleen
  bedoeld voor terroristen van enig kaliber, zoals Al Quaida, de
  ira of de eta. Demonstranten, ook als ze hun argumenten van
  stenen vergezeld lieten gaan, hoefden echt niets te vrezen.
  Aan het recht op demonstratie en vrije meningsuiting werd
  niet getornd. De ministers lieten zelfs een verklaring van die
  strekking toevoegen aan de antiterreurbesluiten.
  De argwaan van de burgerrechtenorganisaties bleek echter
  niet veel later toch terecht. Spanje kwam tijdens een vergadering
  van de werkgroep Terrorisme van de EU met een voorstel
  op de proppen om gestructureerd informatie uit te gaan wisselen
  over terroristische inCIDenten. Op zich geen raar voorstel
  om in een gezelschap terreurbestrijders te bespreken.
  Alleen bleek Spanje bij nader inzien te doelen op politieke
  activisten die zich richten tegen de globalisering of zich laten
  horen tijdens Eurotoppen.
  Spanje constateerde in het voorstel namelijk een toename
  van geweld en criminaliteit rond internationale topontmoetingen.
  Dit geweld wordt volgens Spanje georkestreerd door
  een ‘los netwerk van activisten dat zich verbergt achter verschillende
  sociale organisaties’. En daarmee bedoelt Spanje
  ‘groepen die hun legale status gebruiken om de doelen van
  terroristische organisaties te helpen bereiken door hen te
  ondersteunen en te helpen’. Een paar alinea’s verder poneert
  Spanje ook nog de stelling dat ‘gewelddadige radicaliteit van
  jongeren in de steden in toenemende mate het werktuig is
  van terroristische organisaties’. Spanje stelt in het voorstel
  plompverloren dat geweld rond topontmoetingen wl onder
  de europese terreurdefinitie valt.
  Dus moeten de inlichtingendiensten van de lidstaten
  gestructureerd informatie gaan uitwisselen over ‘terroristische
  inCIDenten’ voor, tijdens en na internationale topontmoetingen
  om de daders te kunnen vervolgen en de topontmoetingen
  te beveiligen.

  Niet alle lidstaten waren even gecharmeerd van de Spaanse
  daadkracht. In de vele onderhandelingsronden over het voorstel
  verdwenen langzamerhand de verwijzingen naar antiglobalisten
  als halve en hele terroristen. Zo staat er in de versie
  van maart nog de zinsnede dat ‘er in samenhang met diverse
  evenementen en topbijeenkomsten van de europese Unie
  steeds vaker gewelddaden plaatsvinden, uitgelokt door ongecontroleerde
  elementen – onder wie leden van terreurorganisaties
  – die voor de gelegenheid uit het buitenland zijn gekomen’.
  Ook stelt het voorstel: ‘De feiten worden gepleegd vanuit
  een diffuse achtergrond van groeperingen die optreden
  onder diverse sociale dekmantels. Op die “diffuse achtergrond”
  staan organisaties die taken verrichten welke typerend
  zijn voor de organisaties die in het kader van de EU reeds als
  terroristisch zijn aangemerkt. Deze duidelijke manipulatie
  vormt tegenwoordig een ernstige dreiging, die in de naaste
  toekomst nog aanmerkelijk groter kan worden. ‘
  In de laatste versie (van april 2002) is de tekst verder afgezwakt.
  Er wordt nu gesproken over het ‘risico dat terroristische
  organisaties topontmoetingen zullen aangrijpen voor het
  plegen van terroristische daden’. Deze terreurdaden kunnen
  uitgevoerd worden door ‘losse netwerken van terroristen die
  verbonden zijn aan terroristische organisaties’.
  De lidstaten zouden informatie moeten uitwisselen over
  personen met het stempeltje ‘terrorist’ in het politiedossier,
  die weleens zouden kunnen afreizen naar topontmoetingen.
  Die vage omschrijving staat nog ter discussie. Onder meer
  Nederland prefereert een verwijzing naar de europese lijst
  van terroristische organisaties die eind december vorig jaar
  werd vastgesteld. Alleen als iemand daar lid van is, zou de
  informatiewisseling op gang kunnen komen.

  Over die Europese lijst van terreurorganisaties ontstond nogal
  wat ophef. Eerst omdat het leek alsof het hier ging om een lijst
  van verboden organisaties. Dat bleek later niet het geval.
  Vervolgens ontstond beroering over de opneming van de PKK
  op de lijst. Nederland blokkeerde dit enige tijd, maar ging toch
  overstag. Nederland wilde niet langer als enige lidstaat dwarsliggen,
  zo liet minister de Vries van Binnenlandse Zaken de
  Kamer weten.
  Op de lijst staan Europese organisaties als de eta (en aanverwante
  organisaties: K. a. s., Xaki; Ekin, JarraiHaikaSegi,
  Gestoras proamnista, Askatasuna), afsplitsingen van de ira
  en loyalistische splintergroeperingen, de beweging van de
  17e november en de Grapo. Daarnaast staan er buitenlandse
  organisaties op zoals de Jihad, Hamas, de Japanse sekte Aum
  Shinrikyo, de Iraanse Mujahedine Khalq en Sikhorganisaties.
  Nieuw op de lijst van april zijn naast de PKK ook
  Dev Sol/ DHKCP, het Lichtend Pad uit Peru en Colombiaanse
  guerrillagroeperingen.
  De lijst vermeldt ook 36 personen. 27 daarvan worden aan
  de eta gekoppeld, de anderen komen uit het MiddenOosten.
  Van al deze personen en organisaties moeten onmiddellijk de
  financile tegoeden bevroren worden. Daarnaast verplichten
  de europese landen zich elkaar op alle mogelijke manieren bij
  te staan bij de opsporing, vervolging en bestrijding van de
  genoemde organisaties en personen.
  Ook hier geldt dat onduidelijk is volgens welke criteria personen
  en organisaties op de lijst terechtkomen. Politieke afwegingen
  lijken de bovenhand te voeren. Zo voerden Turkije,
  Amerika, Duitsland en Engeland grote druk op Nederland uit
  om de PKK aan de lijst toe te voegen. Voor de organisaties en
  personen op de lijst is het vrijwel ondoenlijk om zich te
  verweren. Dat bleek al eerder bij een vergelijkbare lijst die
  door de vn is opgesteld. Onder meer in Zweden raakten organisaties
  hun geld kwijt, die geen flauw idee hadden waarom
  ze aan terrorisme werden gelinkt. Toen de Zweedse inlichtingendienst
  bij de vn navraag deed, bleek de lijst opgesteld te
  zijn op basis van informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten.
  Inzage in deze informatie werd uiteraard niet
  toegestaan. Jarenlange procedures voor internationale of
  Europese gerechtshoven zijn waarschijnlijk de enige manier
  om dit soort zaken aan te vechten. Waarbij gevochten moet
  worden tegen een onzichtbare vijanden: oncontroleerbare
  aantijgingen uit geheime inlichtingendossiers.
  Bovendien bleek de afspraak om elkaar ‘op alle mogelijke
  manieren bij te staan’ bij de opsporing en vervolging van de
  organisaties op de zwarte lijst van zwaarder gewicht dan de
  ministers in eerste instantie deden geloven. Spanje stelde
  namelijk niet veel later voor om bij justitie en politie contactpunten
  in te stellen voor de terreursamenwerking, onder verwijzing
  naar de afspraken rond de europese terreurlijst. De
  politie moet informatie bijhouden over onderzoeken naar de
  organisaties en individuen op de europese lijst. De informatie
  behelst onder meer gegevens over de verdachten, actuele
  opsporingsonderzoeken, methoden en technieken waar de
  verdachten zich van bedienen en het mogelijke bezit van
  massavernietigingswapens. De informatie dient te worden
  doorgespeeld aan Europol. Het contactpunt bij justitie moet
  over dezelfde informatie beschikken en bij voorkeur de nationale
  vertegenwoordiger in het Europese justitile samenwerkingsverband
  Eurojust zijn.
  In het voorstel staat verder dat de lidstaten waar mogelijk
  gezamenlijke onderzoeksteams zullen formeren voor opsporingsonderzoeken
  naar terrorisme. Daarnaast dienen de
  lidstaten elkaar snel bewijsmateriaal te overhandigen en voorrang
  te geven aan rechtshulpverzoeken van andere lidstaten.
  Het Spaanse voorstel versterkt dus de afspraken over justitile
  samenwerking die onderdeel vormden van het besluit
  een Europese lijst van terreurorganisaties op te stellen. Het
  Ministerie van Justitie benadrukte steeds dat van de organisaties
  en individuen op de europese lijst alleen de financile
  tegoeden bevroren zullen worden. Het Ministerie van Justitie
  was daarom ook nauwelijks betrokken bij de samenstelling
  van de lijst. De justitile component van het besluit lijkt nu
  toch aan belang te winnen. Wat het belang ervan precies is zal
  de toekomst uitwijzen.
  Een zo mogelijk nog vager voorstel deed Spanje in diezelfde
  tijd. Volgens Spanje kent de europese terreurbestrijding
  namelijk tekortkomingen waar het gaat om gezamenlijk
  onderzoek naar terroristische activiteiten die ‘niet direct van
  criminele aard’ zijn. Volgens Spanje is het op basis van
  bestaande europese afspraken niet altijd mogelijk om gezamenlijke
  onderzoeksteams in te zetten op het gebied van terrorismebestrijding.

  Dit geldt vooral voor onderzoek naar de organisatie, werkwijze,
  infrastructuur en plannen van terroristische organisaties.
  Omdat het volgens Spanje bij dit soort onderzoeken niet
  direct gaat om de opsporing en vervolging van criminele
  daden, schieten de bestaande europese samenwerkingsafspraken
  tekort.
  Spanje wil het daarom mogelijk maken dat lidstaten gezamenlijke
  teams op pad sturen om dit soort onderzoeken te
  doen. De teams zouden zich vooral bezig moeten houden met
  het verzamelen van inlichtingen. Spanje noemt dit ‘nietjuridisch
  of prejuridisch operationeel onderzoek’.
  Verschillende lidstaten hebben reserves bij de Spaanse
  plannen, omdat zo het onderscheid tussen inlichtingenwerk
  en politiewerk vervaagt. Het Spaanse voorstel komt dicht bij
  de instelling van gezamenlijke onderzoeksteams van inlichtingendiensten.
  Dat is voor veel lidstaten een stap te ver,
  al was het maar omdat hun eigen inlichtingendiensten en
  politile antiterreurteams wel strikt van elkaar gescheiden
  zijn. Bovendien is informatie verzameld door inlichtingendiensten
  vaak niet bruikbaar in rechtszaken. De teams zouden
  moeten bestaan uit specialisten uit de lidstaten. Ook Europol
  kan meedraaien in de teams als het aan Spanje ligt.

  Demissionair minister Korthals van Justitie presenteerde in
  juli 2002 het wetsvoorstel dat de gemaakte afspraken uit het
  Europese kaderbesluit terreurbestrijding omzet in de
  Nederlandse wetgeving. Kort gezegd komt het wetsvoorstel
  erop neer dat de strafmaat op zware misdrijven als doodslag,
  mishandeling, kaping of ontvoering automatisch met de helft
  wordt verhoogd als ze gepleegd zijn met een ‘terroristisch
  oogmerk’. Als op een misdrijf al een gevangenisstraf van vijftien
  jaar staat, wordt de straf verhoogd tot levenslang of maximaal
  twintig jaar.
  Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan de bevolking
  van een land vrees aanjagen of de overheid danwel een internationale
  organisatie dwingen iets te doen of na te laten. Ook
  de ontwrichting of vernietiging van de politieke, constitutionele,
  economische of sociale structuren van een land of internationale
  organisatie geldt als terroristisch oogmerk.
  In het wetsvoorstel staan de misdrijven die als terroristisch
  kunnen worden aangemerkt expliciet vermeld. Het gaat daarbij
  om zware misdrijven als moord, de veiligheid van de staat,
  aanslagen tegen staatshoofden of andere gezagsdragers,
  brandstichting of verwoesting van infrastructurele voorzieningen.
  Een aantal specifieke terroristische misdrijven wordt
  apart strafbaar gesteld. Het gaat daarbij om gijzeling en doodslag,
  waarop twintig jaar komt te staan.
  Volgens minister Korthals zullen door de strikte omschrijvingen
  strafbare feiten gepleegd door actiegroepen niet onder
  terroristische misdrijven vallen. Zulke strafbare feiten zijn
  over het algemeen geen ernstige misdrijven en hebben geen
  terroristisch oogmerk in de zin van vrees aanjagen of ontwrichting
  van politieke structuren. ‘De pressie die van dergelijke
  activiteiten uitgaat is onvoldoende sterk, ‘ aldus minister
  Korthals.
  Op deelneming aan een terroristische organisatie komt
  een straf van acht jaar te staan. Dat is zwaarder dan de huidige
  straf op deelname aan een criminele organisatie. Volgens
  Korthals is dit gerechtvaardigd omdat terroristische organisaties
  ‘buitengewoon gevaarlijk’ zijn. De leiders van een terroristische
  organisatie kunnen een gevangenisstraf van vijftien
  jaar krijgen. Op het dreigen met een terroristisch misdrijf
  komt een straf van zes jaar te staan.
  Europees aanhoudingsbevel
  Een tweede voorstel van de europese Commissie is de invoering
  van een Europees arrestatiebevel. Dit betekent dat als bijvoorbeeld
  de Italiaanse justitie Nederland vraagt iemand aan
  te houden en aan Itali over te dragen, Nederland dit onverwijld
  doet en niet toetst of de aanhouding naar Nederlandse
  maatstaven rechtsgeldig is.
  Hiermee komt het klassieke vereiste van dubbele strafbaarheid
  te vervallen, wat betekent dat een staat alleen rechtshulp
  verleent als het gaat om een feit dat ook in de eigen wetgeving
  strafbaar is.
  Ook vervalt de toetsing bij uitlevering. In de klassieke uitleveringsprocedures
  kan een staat beslissen niet tot uitlevering
  over te gaan omdat bijvoorbeeld wordt gevreesd voor een
  oneerlijk proces, een slechte behandeling, of omdat het om
  politieke of .scale delicten gaat.
  In het voorstel kan uitlevering worden geweigerd indien
  levenslange gevangenisstraf dreigt, of als het gaat om delicten
  waarvan een lidstaat van tevoren heeft laten vastleggen dat
  uitlevering niet aan de orde is, zoals drugsgebruik, euthanasie
  en abortus.
  Nederland wil dat het Europese aanhoudingsbevel in eerste
  instantie beperkt blijft tot terrorisme. de europese regeringsleiders
  verordonneerden op 22 september 2001 dat de
  twee kaderbesluiten van de europese Commissie uiterlijk in
  december aangenomen moeten zijn. Aangezien een Europees
  arrestatiebevel grote consequenties heeft, denkt Nederland
  dat het alleen mogelijk is tijdig overeenstemming te bereiken
  als de reikwijdte van het besluit tot terrorisme beperkt blijft.
  Tijdens de onderhandelingen bleek de Nederlandse positie
  echter onhoudbaar. De lidstaten vulden de lijst misdrijven
  waarvoor dubbele strafbaarstelling niet langer vereist is steeds
  verder aan. In het uiteindelijk door de justitieministers aangenomen
  kaderbesluit staan ruim dertig misdrijven opgesomd,
  varirend van terrorisme, doodslag, moord, drugshandel
  en mensenhandel tot afpersing en kunstdiefstal. ‘Je ziet
  dat de lidstaten meeliften op de gebeurtenissen van
  11 september’, verklaarde een Nederlandse diplomaat in 42
  De Staatscourant. ‘Lidstaten proberen hun eigen justitile
  prioriteiten naar voren te schuiven. ‘
  De Nederlandse regering concentreerde zich tijdens de
  onderhandelingen, nadat bleek dat de lijst misdrijven langer
  en langer werd, op het veiligstellen van Nederlandse verworvenheden
  als het liberale drugs, euthanasieen abortusbeleid.
  Afgesproken werd dat niet uitgeleverd hoeft te worden
  als de feiten geheel of gedeeltelijk gepleegd zijn op het grondgebied
  van de desbetreffende staat. Duitsland kan dus bijvoorbeeld
  niet om de uitlevering vragen van een Duitser die in
  Arnhem een coffeeshop runt.
  De gevolgen van het Europese aanhoudingsbevel worden
  treffend gellustreerd door de huidige uitleveringszaak tegen
  Juanra Rodriques. Spanje heeft om de uitlevering van Juanra
  gevraagd omdat hij de eta zou hebben geholpen. Tijdens de
  behandeling van het uitleveringsverzoek bleek echter dat het
  uitleveringsverzoek aan alle kanten rammelde. De Spaanse
  Justitie beschuldigt Juanra van steeds andere zaken, maar het
  onderliggende bewijs ontbreekt. De Nederlandse rechtbank
  vond de gang van zaken zo merkwaardig, dat het in juli 2002
  de zaak aanhield en Juanra voorlopig op vrije voeten stelde.
  Eerst moest de Spaanse Justitie maar eens duidelijk maken voor
  welk feit ze nu precies uitlevering vraagt, aldus de rechtbank.
  Ook wilde de rechtbank weten wat er precies gebeurd was met
  de aanklacht van marteling, die was ingediend door een gearresteerde
  etaverdachte. Op basis van verklaringen van deze
  verdachte is de Spaanse Justitie achter Juanra aangegaan.
  Nu is het nog mogelijk om dergelijke kritische vragen te
  stellen over de grond van een uitleveringsverzoek. Als het
  Europese arrestatiebevel begin 2004 van kracht wordt, vervalt
  de rechterlijke toets van uitleveringsverzoeken vrijwel volledig.
  De Nederlandse rechter zal, enigszins gechargeerd, alleen
  nog mogen controleren of het uitleveringsformulier correct
  is ingevuld. Een toetsing van de achterliggende informatie,
  toegepaste onderzoeksmethoden en legitimiteit van het uitleveringsverzoek
  zal tot het verleden behoren. De Nederlandse
  justitie wordt dan een direct verlengstuk van de andere
  Europese justitieapparaten.
  In uitleveringszaken naar de Verenigde Staten, waar de rechter
  ook slechts marginaal mag toetsen, blijkt al wat de consequenties
  daarvan zijn. Ook al is het bewijs tegen verdachten
  bijelkaar gesprokkeld met behulp van anonieme kroongetuigen,
  uitlokking, of criminele burgerinfiltranten (allemaal
  opsporingsmethoden die in Nederland streng verboden zijn),
  het staat uitlevering niet in de weg.

  Verkeersgegevens

  Nederland zette maandag 15 oktober 2001 onverwacht een
  moeizaam bereikt Europees compromis over privacybescherming
  bij telefoonen internetverkeer op losse schroeven. In
  dit voorstel van de europese Commissie staan bepalingen om
  gegevens die inzicht geven in het belen emailgedrag van
  abonnees, snel door de providers te laten vernietigen of anonimiseren.
  Verkeersgegevens mogen net zo lang bewaard worden
  als nodig is om de facturen op te stellen.
  Verschillende lidstaten tekenden al fel protest aan tegen
  het voorstel van de europese Commissie. De vrees was dat
  politieen inlichtingendiensten hun werk niet goed konden
  doen als ze geen mogelijkheden hadden om verkeersgegevens
  te bewaren.
  Nederland stond tot september achter de voorgestelde privacybepalingen
  van de europese Commissie. In juni was een
  compromis bereikt, dat de lidstaten weliswaar meer mogelijkheden
  bood om nationaal afwijkend beleid te voeren op het
  gebied van de opslag en bewaartermijn van verkeersgegevens,
  maar het Commissievoorstel verder grotendeels in tact hield.
  Nederland drong op 15 oktober echter aan op nadere studie
  naar de richtlijn. Volgens staatssecretaris Monique de Vries
  van Verkeer en Waterstaat diende opnieuw bekeken te worden
  of de ‘balans tussen privacybescherming en terrorismebestrijding
  nog steeds in evenwicht is’. Volgens een woordvoerder
  van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de Telecommunicatie
  Raad pas in december besluiten of de privacyrichtlijn
  aangepast dient te worden. Nederland heeft nog geen
  officieel standpunt. ‘Dat wij nader onderzoek hebben voorgesteld
  is niet voor niks uiteraard, ‘ zegt de woordvoerder.
  ‘Maar het gaat hier om een heel complexe materie. We moeten
  de tijd nemen om het goed te bekijken. ‘
  In het actieplan bestrijding terrorisme, dat het kabinet de
  week daarvoor presenteerde, viel al een verschuiving in standpunt
  te lezen. Het kabinet kondigde onderzoek aan naar de
  bewaartermijnen van verkeersgegevens. Tot nu toe geldt in
  Nederland voor telecomaanbieders alleen een verplichte
  bewaartermijn van drie maanden voor verkeersgegevens van
  vooruitbetaalde mobiele telefoons. Ook wil het kabinet bekijken
  of lokatiegegevens voortaan bewaard moeten blijven.

  Europol en Eurojust
  Bij Europol werd in allerijl de antiterreur eenheid uitgebreid
  met vijfentwintig man. de europese regeringsleiders vaardigden
  op 22 september de oekaze uit dat alle nationale criminele
  informatie op het gebied van terrorisme met Europol diende
  te worden uitgewisseld, iets wat daarvoor eigenlijk ook al
  moest, maar in praktijk niet gebeurde. Voor Nederland zijn de
  BVD en het KLPD in het Europolteam vertegenwoordigd.
  Op basis van de informatie maakt Europol een dreigingsanalyse
  voor de europese Unie. De uitgebreide antiterreureenheid
  is in principe voor zes maanden in het leven geroepen.
  Voor het eind van 2001 moet Europol een Europese lijst
  van terroristische organisaties samenstellen. Deze lijst kan
  gebruikt worden om het lidmaatschap van deze organisaties
  strafbaar te stellen en hun tegoeden te bevriezen.
  Bovendien kwam de discussie op gang of Europol toch niet
  snel meer bevoegdheden moet krijgen, waarbij ze naar het
  voorbeeld van de FBI gemodelleerd zou kunnen worden.
  Europoldirecteur Jrgen Storbeck riep de lidstaten op eindelijk
  ernst te maken met de uitwisseling van informatie. Ook
  moet Europol meer middelen en mogelijkheden krijgen om
  zijn werk naar behoren te doen, aldus Storbeck.
  Voor de cordinatie van justitile onderzoeken naar terrorisme
  wordt het Europese justitile samenwerkingsverband
  Eurojust versneld opgetuigd. Op 10 oktober 2001 vond de eerste
  bijeenkomst plaats. Eind september kwamen politiemensen
  uitBelgi, Duitsland, Frankrijk en Nederland al samen om
  hun onderzoeken te cordineren. In deze landen vonden
  arrestaties plaats in verband met de gebeurtenissen van
  11 september.
  Bovendien gaan de EU-lidstaten het versneld mogelijk
  maken om gezamenlijke onderzoeksteams in te stellen, waar
  ook Europol aan meedoet. De mogelijkheid van gezamenlijke
  onderzoeksteams staat in het Europese Rechtshulpverdrag,
  dat echter nog door de nationale parlementen gerati.ceerd
  moet worden. Europol verwacht op korte termijn twee gezamenlijke
  onderzoeksteams naar terrorisme, waaraan ook
  Europol deelneemt.
  Verder wil de EU dat er snel meer mogelijkheden komen
  voor justitile samenwerking met de Verenigde Staten. Een
  akkoord over informatieuitwisseling tussen Europol en de VS
  dat al in de maak was, wordt versneld uitgevoerd. Voorafgaand
  aan de o; cile ondertekening mag Europol vast informeel
  informatie gaan uitwisselen met de VS. Ook zouden de VS en
  de EU spoediger tot uitlevering moeten overgaan. Complicatie
  daarbij is de doodstraf in de VS. Het Europees Verdrag van de
  Rechten van de Mens (EVRM) verbiedt Europese landen verdachten
  uit te leveren aan landen waar de doodstraf bestaat. In
  bilaterale akkoorden tussen de VS en Europese lidstaten staat
  daarom standaard de bepaling dat uitlevering alleen plaatsvindt
  als de Amerikaanse autoriteiten schriftelijk verklaren
  een eventueel uitgesproken doodstraf niet te zullen uitvoeren.
  President George W. Bush riep de EU echter op om die houding
  te laten varen. Het is voor Amerika ondenkbaar dat een
  uitgeleverde terrorist niet de doodstraf zou kunnen krijgen,
  alleen omdat de EU dat als eis aan uitlevering stelt.

   

  Controle op migranten

  De controle op migranten zal flink verscherpt worden. Belgi
  heeft inmiddels plannen gelanceerd om elke vreemdeling, die
  met een visum Europa binnenkomt, in het Schengen
  Informatiesysteem (sis) op te nemen. Dit is een informatiesysteem
  waar alle politieen immigratiediensten van de europese
  lidstaten toegang toe hebben. In het sis staan voorwerpen
  en personen gesignaleerd, bijvoorbeeld gestolen voertuigen,
  vreemdelingen tegen wie een deportatiebevel is uitgevaardigd,
  of mensen die onder observatie gesteld moeten worden.
  Belgi wil dat alle Europese landen in een centraal register
  bijhouden aan wie een visum wordt verleend. Deze gegevens
  worden ook in het sis opgeslagen. Na afloop van het visum
  controleren de staten of de vreemdeling inderdaad het land
  heeft verlaten. Is dit niet het geval, dan wordt hij of zij in het
  sis gesignaleerd als illegaal. Wordt zo iemand ergens aangehouden,
  en zijn gegevens in het sis gecontroleerd, dan kan
  arrestatie en uitzetting volgen. De lidstaten denken zo het
  misbruik van visa tegen te gaan en beter zicht te krijgen op
  wie zich op Europees grondgebied ophoudt.
  Duitsland heeft nog verdergaande plannen ingediend. Het
  wil in alle Europese lidstaten een verplicht centraal register
  instellen van buitenlanders. Tot nu toe kennen alleen Duitsland
  en Luxemburg zo’n centraal register van buitenlanders.
  In Nederland bijvoorbeeld zijn de gegevens lokaal opgeslagen.
  Bovendien wil Duitsland die nationale registers koppelen,
  waardoor er een centraal Europees register komt van alle buitenlanders
  die in Europa wonen of verblijven.
  Daarnaast stelt Duitsland voor om politieen inlichtingendiensten
  toegang te verlenen tot de vingerafdrukken van asielzoekers
  die in Eurodac zijn opgeslagen. Deze vingerafdrukken
  zijn bedoeld om te kunnen controleren waar een
  asielzoeker als eerste asiel heeft aangevraagd. Dat land is dan
  namelijk verantwoordelijk voor de behandeling van het asielverzoek.
  Duitsland denkt echter met Eurodac een goudmijn te
  hebben voor de politile controle op asielzoekers. Ook alle
  gegevens die beschikbaar komen bij de aanvraag voor een
  visum zouden voortaan regelrecht naar de inlichtingendiensten
  moeten worden doorgespeeld.
  Tenslotte wil Duitsland dat alle mogelijke Europese databestanden
  aan elkaar gekoppeld worden, om daar Rasterfahndung
  op toe te kunnen passen.

  de europese Commissie heeft inmiddels voorstellen gelanceerd
  om van iedereen die een visum aanvraagt een digitale
  foto te maken, die via een centraal computerregister door
  politiediensten opvraagbaar is. Ook het visum zelf moet ingescand
  worden en online opvraagbaar worden. Op die manier
  meent de europese Commissie betere controle uit te kunnen
  oefenen op buitenlanders. Wie na het verstrijken van zijn
  visum toch in Europa blijft, of wie een visum vervalst, of zijn
  identiteitspapieren vernietigd, zou zo toch traceerbaar zijn.
  de europese asielregels hoeven volgens een onderzoek
  van de europese Commissie niet aangepast te worden. Het is
  op basis van het internationale asielrecht mogelijk om de
  vluchtelingenstatus te weigeren aan personen die worden verdacht
  van oorlogsmisdrijven of terrorisme. Wel blijft de vraag
  wat te doen met zulke asielzoekers. Vaak kunnen ze niet
  teruggestuurd worden, omdat ze dan minder prettige vervolging
  boven het hoofd hangt. Vervolging in het asielland blijkt
  vaak niet mogelijk door gebrek aan voldoende bewijs voor een
  strafrechtelijk optreden. Er ontstaat dus een categorie mensen
  die geen vluchtelingenstatus hebben, maar ook niet uitgezet
  kunnen worden. de europese Commissie wil later met een
  gezamenlijke aanpak voor deze groep mensen komen.

  Voorstellen zoals de invoering van een Europees arrestatiebevel,
  die anders alleen in sterk uitgeklede vorm haalbaar zouden
  zijn, worden nu onder grote politieke druk doorgevoerd.
  Lidstaten die traditioneel voor meer repressieve bevoegdheden
  zijn, zien hun kans schoon. Allerlei bezwaren op het
  gebied van privacy, mensenrechten en burgerlijke vrijheden
  worden onder het tapijt van de bestrijding van het internationale
  terrorisme gemoffeld. Nationale parlementen, die toch al
  weinig te vertellen hebben over het Europese justitieen politiebeleid,
  zullen het niet wagen al te veel kritische kanttekeningen
  te plaatsen.
  Het lijkt alsof iedereen op de wagon van het internationale
  terrorisme wil springen om de eigen agenda uit te voeren.
  Politieen inlichtingendiensten zien ongekende mogelijkheden
  om lang bestaande wensen nu in ijltempo doorgevoerd te
  krijgen. Een indrukwekkend gezelschap voormalige Europese
  toppolitici riep in een manifest op tot radicale bestuurlijke
  hervorming van de europese Unie, onder verwijzing naar
  11 september. De voorzitter van de europese Commissie,
  Romano Prodi, stelde dat 11 september de weg opende voor
  volledige politieke integratie van Europa. En de hoogste ambtenaar
  van de commissie Burgerlijke Vrijheden van het
  Europees Parlement greep 11 september aan om te pleiten
  voor onmiddellijke communautarisering van het Europese
  politieen justitiebeleid.

  Of 11 september ook zal leiden tot een gentegreerde europese
  inlichtingendienst, is echter niet waarschijnlijk. Alom viel de
  roep te horen om betere samenwerking tussen de inlichtingendiensten.
  De hoofden van de europese inlichtingendiensten
  kregen van hun regeringsleiders de opdracht snel bijeeen
  te komen om te bekijken hoe de samenwerking kon worden
  verbeterd. Op 11 en 12 oktober vond de eerste bijeenkomst
  plaats. De BVD stelde tijdens die bijeenkomst voor een inventarisatie
  te maken van de wettelijke bevoegdheden van de
  diensten teneinde ze in alle landen op hetzelfde niveau te krijgen.
  Voorts namen Belgi en Nederland het initiatief om een
  periodiek overleg van de hoofden contraterrorisme in het
  leven te roepen.
  Onder de grote politieke druk die nu uitgeoefend wordt, zullen
  Europese IVD’s ongetwijfeld de samenwerking intensiveren,
  maar een Europese inlichtingendienst zit er niet in. Ook
  minister Klaas de Vries van Binnenlandse Zaken verkondigde
  dit in de Kamer. de europese controle op een inlichtingendienst
  zou onder de maat zijn bij de huidige stand van zaken,
  aldus De Vries in november 2001. ‘De gebeurtenissen van 11
  september hebben natuurlijk geleid tot een stroomversnelling,
  en waar mogelijk probeer ik de samenwerking te stimuleren,
  maar nogmaals: er zijn grenzen; het is te vroeg om te
  zeggen: laten we dit maar naar een Europees niveau tillen. ‘